Verpondingskohier Zeeland 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Zeeland (een heerlijkheid onder Millingen); de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. Slechts de belangrijkste informatie is hier weergegeven, de tekst is dus niet volledig overgenomen (met name de recapitulatie met totaalberekeningen per dorp ontbreken in deze overzichten).

Guido van Benthem, 27 augustus 2002

Zeelandt: Qohier van de landerijen ende goederen geleghen inde heerlickhijt Zeelandt groot in alles 136 mergen, hebbende gemeente off sulcks darop wegens onderhouden van w….

NrBeschrijvingGeschatOpslVastgest
1Gerrit van Schouwenburch heeft in pacht van Jr. Henrick van Bronckhorst tot Ulft einen bouwhoff bestaende in huijs, hoff ende weijnich bouw, groot 30 mergen, 9 mergen bouwlandt ende de rest weijlandt, geeft jaerlicks to pacht 250 gl300 gl36324-0-0
2Die gemelte Jr. verpacht aen Peter Deswaij van Cleve 9 mergen weijlants den Aschwinckel geheijten voor 69 daler Cleefs -80-100 gl10-16110-16-0
3Schouwenburch gebruijct van het Capittel tot Cleve 3 mergen bouwlants, geeft daarvoor 15 gl18 gl3-1221-12-0
4Idem bruijckt von Henrick Strijtholt het hanen landt groot 6 mergen, gewerden den mergen 5 gl fct 30 gl36 gl7-443-4-0
5Idem heeft in pacht van Dirck Rom 1½ mergen weijlants gnt Oijen cuijl, voor 12 gl15 gl1-1616-16-0
6Wolffgange Verborch gepacht van den Graev van Croije als heer van Seelandt een gedeelte van den bouwhoff sonder huijs groot 26 mergen, 19 mergen bouwlandts, de rest weijlandt, geeft tot pacht 150 daler Cleeffs ft 187 gl 10 st220 gl31-4251-4-0
7Peter Otten heeft van de voorn: bouwhoff in pacht 16 mergen daerop den huijs dat (verpanderen) van inden heeft halff bouwlandt & halff weijlandt, voor 125 gl150 gl19-4157-4-0
8Geurt Peters heeft in pacht vanden voorgemeldten Graev van Croij Seeckens bouwhoff groot 26 mergen bouw & weijlandt voor 187-10220 gl31-4239-4-0
9Peter Otten gebruijct van Bart de Wael eenen mergen landts halff bouw halff weijlandt geweerdeert op 6 gl10 gl1-411-4-0
10Den selven noch vanden scholtis gepacht de Streep groot 1½ mergen halff bouw & weijlandt voor 10 gl15 gl1-1616-16
11Rut Arndts 2½ mergen bouwlandts genaemt Kimpekempken, doch ……. in defect, getaxeert op 15 gl20 gl 20-0-0
12Idem gebruijckt 2 kampen landts bouwlandt groot 7½ mergen, geweerdeert den mergen als ….. op 7 gl fc 52 gl60 gl 60-0-0
13Rut Troijen heeft een out huijs & hoffstede groot 2 mergen weijlandts, daerbij 5 off 6 bouwen, geestimeert op 16 gl30 gl 27-12-0
14Jan Verwaijen eenen mergen bouwlandts ad 6 gl8 gl 8-0-0
15Den Biesencamp groot 2½ mergen den Graev vanden Berge toestendich, gehoort bijde bouwinghe daer Jan Veelen op woont tot Millingen, alwaer deselver mede aengebracht & aengeslaghenMemorie Memorie
16Item eenen halven mergen toebehorend Jr. Ruwenoort, dewelcke bijden bouwhoff Bijstervelt, daervan Jan Everts pachter, onder Millingen aengeslagen is.Memorie Memorie
17De thienden aengaende, heeft den Graev vanden Berge van 7 mergen 5 hont onder Millingen aengebrachtMemorie Memorie
18De thienden van Seelant overgeslaghen, worden getaxeert s’jaers op 92 gl, halff den heer & halff den pastoor toestendich facit (sechs) partije 21 gl75 gl 75-0-0
 Deeser heerlichheijts landerijen sijn sonder Bandijck, ende hebben 900 roeden wetteringhs, deels in Seelant   

Hierna een uitgebreid nawoord over geleden schade o.a.:

Ao 1639 heeft deeses landts ruijterijs 8 weecken inde Duffel geleghen daerdoor in Zeelandt alles opgegeten;

Ao 1633, 1631, 1629 is mede inquartieringh & veel schade geschiedt

Aldus bij ons onderss gecommitterde totte verpondinghe bereckent, geslotten ende beteickent, in Nijmegen den 29 septemb 1649