Verpondingskohier Ubbergen 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Ubbergen;de nummering van de percelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. 

Guido van Benthem, 30 maart 2021

Ubbergen

Quoier ofte aenteijckeninghe vande hueren, pachten ende opcomsten van alle huijsen, Landerijen, Tienden en andere onroerende goederen onder de heerlickheijt Ubburghen gelegen.

NrBeschrijvingVastgest
1Eerstelick heeft den Wel Ed: Nicolaes Vijgh heer tot Ubburghen aldaer volgens de defectcedul vijff en twintich morgen broeck landt offte morastich weijlandt den morgen gereeckent op ses gulden Jaerlicx, wort gebruijckt bijt bouwlandt, pleecht voor desen niet meer van te comen als veertich gulden Jaerlicks, ende souds nu volgens pachtcedul bedraghen [175 gl] Wort gestelt int geheel op twe hondert vijftich gl Onder de voorss 25 morgen.250-0-0
2[sijn 9 morgen, daer gansch met off weijnich van comt, daerom d’een door d’ander op 6 gl den morgen gestelt nae informatie -150 gl] 
3Het Adelick huijs metten hoff en boomgart -5460-0-0
4Het water corn meulentgd -40-0-050-0-0
5Den Coppen hoff ongeverlick sestien mergen, volgens defect cedul, leijt optden berch is bickelich in sandich landt, daervan wordt om den gerff gebouwt ongeveer 19 mergen, waervan eenige jaeren doorden anderen gereeckent, affgetrocken het saet coorn als mede de reparatie en onderhout vant huijs, dewelcke mede moet in consideratie genomen worden, wordt voorden mergen gestelt ses gulden bedraeght 98 gl. Affgetagen voor reparatie vant huijs blijven90-3-2
6Noch het paeckelandt, het hijnsdal, en den cleijnen Cop waervan ongeverlick om den Gerff gebouwt worden vier mergen slecht en sandich landt den mergen gestelt op 6 gl -29 gl28-0-0
7Den heer van Ubburgens thientgen aenden molen jaerlicx op -29 gl24-0-0
8Vanden wintmolen daer Loo aff rum op gemaelen wort, comt jaerlicx alle reparatien ende andere notwendighe costen affgetogen mede weijnich ofte schier niet over te schieten, als hebbende noch besteeden jaer 1643, daervan over twee molensteenen en aen oncosten gedaen over de 900 gl, behalven noch de reparatie vant’ cruijs werck, roeijen, assen en ander srutewerck, als mede 33 gl jaerlicks voor vijands contributu so datter in tien of twaelf jaeren niet van comen sal, nae ondersoeck bevonden, de de molen, volgens pachtcedul verpacht is jaerlicks -200- voor250 gl
9Bartgen weduwe van Jan Abelen heeft onder Ubbergen 5 hont -10 gl10-0-0
10Jan Everts te Beeck 2 hont doet jaerlicx [3-6] -6 gl6-0-0
11Jan Heijsens weduwe eenen morgen [10 gl] -16 gl16-0-0
12Geurt Dirckss 2 ½ hont [9-3] -7 gl7-0-0
13Henrick Peterss 9 ½ hont [7-10] 13 gl13-0-0
14Jan Las 1 mergen 2 hont [13-6] -20 gl20-0-0
15Het onmundige kint van Dirck Joosten, daervan pachter is Tonis Jaspars 1 mergen [10 gl] 12 gl12-0-0
16Mr. Ewolts Smit 1 mergen 1 hont [11 gl] 13 st -15 g;15-0-0
17Jacob Trompetter daervan pachter is Jan Hermanss houffsmit 9 hont [6-13] -11 gl11-0-0
18Jan Matthijss daervan pachter Jan voorss 9 hont [6-13] -11 gl11-0-0
19Jan Las 1 ½ hont [2-10] -3 g;3-0-0
20Willem Pauwels 3 ½ hont [5-16] -10 gl10-0-0
21Thomas van Poelwijck 3 ½ hont [5-16] -9 gl9-0-0
22Willem Pauwels 3 hont [5 gl] -8 gl8-0-0
23Trijn van Amstel 3 hont [5 gl] -8 gl8-0-0
24H: Geest Landt, daervan Joost Coolmeijer pachter 1 mergen 2 hont [13-6] -39 gl Volgens verclaeringh vanden pachter34-0-0
25IJfken Dircks 3 hont [5 gl] -88-0-0
26H: Geesthuijs Landt, daervan den Buricksen Dirck pachter is 2 hont [3-6] -6 gl6-0-0
27Herman van Biesen 2 mergen 2 hont 23-623-6-0
28De weduwe van zal: Gerrit Heijmericks 5 hont [8-6] -10 gl10-0-0
29Het Gasthuijs der Stadt Nijmeghen 9 mergen -90 gl40-0-0
30Den Rector Verheijden 3 hont -9 gl4-0-0
31Gerrit Janss vanden Sand een huijs en hoffstat met annex boomgaertgen groot (4) hont gestelt jaerlicx op -15 gl Affgetagen wordt huijs Modo den Rentmr Backman die t’selve tott een ververie verpacht ofte utgedaen heeft memorie13-16-0
32Noch denselven in verscheijde parceeltgens 2 mergen 2 hont [19-10] -25 gl25-0-0
33Den Landtschrijver Rutger de Best in drie parceeltgens 2 mergen ad [12 gl] -18 gl18-0-0
34Gosen Beijer voor hem selfs 1 ½ hont ende wegens sijn huijsvrouw een nieuw huijs en hoffstat met boomgaert ende bouwlandt groot 3 hont saemen Voort huijs volgents verclaronghe vant B.chter [Verpacht volgens bekentenis vanden Eijgenaren Affgetagen voor t’huijs naer advenant]7-0-0
35Tonis Janss een huijs en hoffstat met annex landt groot 9 hont gestelt jaerlicx vrij gelt op -10 gl Mettet defect10-15-0
36Jaerlicx met hunnen Tiend topte hogevelt onder deser stadts schependom te gelijck verpacht is geweest alnu alleen gestelt des jaers d’een voor d’ander op [90 gl] Desen thiendt is mede in een generael som inde quoiere vant’ hogevelt uijtgetagen blijft hier -mem.e 
37[Dit behoort alhier mede in consideratie genomen te worden de jaerlickss contributie, Item huerelinghe vande Coninghse parthijen en soldaten, ende dergelijcke praericheden, so deese voorn: heerlickheijt mede onderworpen is, deenende alhier Memorie Alzoo dit tegenwoordigh resteert is dit door stratken 
38Jan Wiggers een huijs is hier weer ingebracht onder den naam van Goossen BeijerMemorie
39Den Commis een huijs en boomgaert volgents verclaronghe vanden ..uinder 36-0-0 
40Jurrien den Guilicker van hutie ad 5 
41Johan de Bruin mede een hutie ad 5 
 De pachten vande Landerien ende Thient onder de herlickheit Ubburgen belopen 787-2-6   Waer van den sesten penninck voor de Lantschap bedraeght ter soma van Een hondert een ende dartigh gl drie st negen dernier seggen 131-3-9   De huiren vande huijseren ende meulens onder de voorrss herlickheit mentiens ter soma van 389-8 Hier van doet den negende penninck die soma van drie en vertigh gl vijff strs vier dernier 43-5-4 Vort alzoo bevonden dit gehele Queijre voor de lantschap utte brengen die somma van Een hondert vier ende t’soeventigh gl negen strs eenen dernier seggen 174-9-1   Aldus bij ons ondergeschreven gecommitterden opge.. ende betekent in Nijmegen den 25. Augusti 1649 Tengnagell, Hen: vander Capellen, Fredr. van Essen, Matthens vanden ..ee, Gerhardt Cas.. van der Hell, Everhardt Sluijsken, Singendonck.