Verpondingskohier Persingen 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Persingen (film 1035); de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. Slechts de belangrijkste informatie is hier weergegeven, de tekst is dus niet volledig overgenomen (met name de recapitulatie met totaalberekeningen per dorp ontbreken in deze overzichten).

Guido van Benthem, 30 januari 2003

Heerlickheijt Persinghen inder Oije; Quoier vande landerijen en goederen geleghen onder de heerlickheijt Persinghen inder Oije

NrBeschrijvingVastgest
1Ott Alberts een hutien met een coolhoff, wort jaerlicx genomen op 15 gl13-16-0
2Albert ter Stegen, verpacht aen Henrick Nijendijck en Ott Alberts vijffenhalven mergen ad 16 daler den mergen 108 gl63-0-0
3Jacob Jacobs sijn eijgen landt 5 hont verpacht aen Henrick Francken met huijs, boomgaert en coolhoff voor 39 gl23-13-9
4Henrick Wijers cum suis 3 hont 6 gl 10 st, 9 gl4-10-0
5Cornelis Thoor gepacht van d’Erffgenaemen van Maria van Loon 5 mergen met huijs, hoff en boomgaert des jaers voor 127-1071-5-11
6Jan Genen in pacht hebbende van Jan Taes vier mergen met huijs, boomgaert ende coolhoff voor 120 gl73-12-0
7Deselver Jan Genen gepacht van d’Erffgenamen van Willem van Boel tot Cleeff 9½ mergen voor 92 daler, 138 gl93-0-0
8Juffrou Schock verpacht aen Sander van Megen ende Dirck van Brienen elf hont landts voor 60 gl41-17-0
9Cornelis Claess heeft in pacht 9 mergen landts van Louff vande Velde voor 85 gl45-0-0
10Deselver noch van Henrick Alberts 9 mergen voor 80 daler, 116 gl76-0-0
11Henrick Verheijden eenen mergen met huijs, hoff en boomgart voor 30 gl18-8-0
12Maris Louffs een hont landts met huijs, hoff en boomgewasch doet te pacht 18 gl14-11-2
13Willem Otten een hont lants met huijs, hoff en coolhoff doet 18 gl14-11-2
14Jan de Coninck ende Jan Corstens gepacht van vrow van Triest ongeveerlick 6 mergen met huijs en boomgaert voor 90 gl37-12-0
15Jan de Coninck sijn eijgen landt 9 hont bouw= en weijlandt voor 20 gl15-0-0
16Peter Toniss tot Wercheren gepacht vant Capittel van Cranenborch 19½ mergen soo weij= als bouwlandt, ad 19 gl 10 st den mergen 192-15125-0-0
17Item het voorss Capittel heeft nocht verpacht aen Jan de Coninck eenen halven mergen voor 9 gl6-10-0
18Peter Toniss sijn eijgen twee mergen met huijs en hoff voor 30 gl13-16-0
19Deselver noch in pacht van Jacob van Triest een hoffstat omtrent 9 mergen met boomgewasch geeft 90 gl50-0-0
20Jan vande Kamp tot Persingen gepacht vant Capittel van Cranenborch 3 mergen, des jaers int geheel voor 58-1040-0-0
21Deselver noch sijn eijgen landt met huijs en boomgaert int geheel 11 hont ad 30 gl22-0-0
22Noch deselver in pacht vande dochter van Henrick Sourmont postekamp 3 mergen ad 17 gl den mergen, naderhandt Sourmont bekent, dat hij 9 gulden boven de ongelden vanden mergen geeft 61-1120-0-0
23Trijn Lamberts 3 hont landts met sant belopen 6 gl3-0-0
24Willem Otten gepacht van Dirck Jordens 3½ mergen soo bouw= als weijlandt int geheel voor 71 gl36-0-0
25Gosen Beijer 9½ mergen, den mergen ad 16 daler 121-1076-10-0
26Dirck van Seller steencamp acht mergen ad 16 daler den mergen 216 gl136-0-0
27De Cruijsbroeders van Ceulen verpacht aen Dirck van Seller 12 mergen, ijder ad 16 daler 288 gl200-0-0
28Caspar Sourmont en consorten verpacht aen Henrick van Haeften 6 mergen int geheel voor 96 gl, 101-1060-0-0
29Caspar Sourmont den cleijnen dijstelcamp 3 mergen ad 16 daler den mergen 76-1050-0-0
30Albert van Veersen verpacht aen Henrick van Haeften 9 mergen ad 12 gl den mergen 108 gl68-0-0
31Adam van Wanraij 9½ mergen ad 18 daler den mergen, men verstaet het beter sij 135 gl90-0-0
32Vrouw van Haeps molencamp verpacht aen Roeloff Verheijden 9½ mergen, ad 18 daler den mergen, wort bericht dat wel 20 daler den mergen behoort te doen 135 gl90-0-0
33Den ander hoff de pastoor van Beeck toestendich sesten halven mergen, bij Henrick van de Wal gebruijct int geheel voor 88 daler, hiervan draeght gebruijcker het dijck en contributie gelt, maeckende t’samen 75 gl-157 gl157-0-0
34Gosen Janss eenen mergen bouwlants selfs gebruijct ad 15 gl8-0-0
35Jan Claess en Gosen Janss 3½ mergen ad 16 daler den mergen 89 gl50-0-0
36Jan de Vries verpacht aen Henrick Francken tot Wercheren en Henrick vande Camp 7 mergen ad 16 daler den mergen 178-10108-10-0
37De kerck tot Persingen acht mergen ad 20 daler den mergen, gebruijckers Gerrit Gosens, Willem Otten en Jan vande Camp t’samen 222 gl142-0-0
38Dat Nonnenkempken die armen tot Nijmeghen, Leijdecker rentmr 2½ mergen int geheel voor 95 gl20-0-0
39D’Erffgenamen van Joffrou Musch, geadministreert bijden rentmr Steenbeeck 3 mergen ad 16 daler den mergen 72 gl42-0-0
40Matthijs Sroens verpacht aen Tonis de Bruijn 1½ mergen int geheel voor 90 gl25-0-0
41Deselver verpacht aen Henrick Francken 11 hont landts int geheel voor 32 daler, 98 gl30-0-0
42Anthonis Vos 3½ mergen ad 16 daler den mergen 89 gl49-0-0
43Deselver verpacht aen Simon vander Lijnden den peertscamp 5½ mergen int geheel 88 daler, 165 gl110-0-0
44D’Erffgenaemen van Henrick van Eck verpacht aen Thijs Clabbers franckencamp 5½ mergen int geheel voor 88 daler, hierop gehoort Henrick Roest, verclaert 16 daler en 1 gl te hebben vanden mergen 137-1082-10-0
45Laurents Palmerts 9½ mergen ad 16 daler den mergen, dit sijn beste landen volgens verclaringhe vanden scholt 135 gl90-0-0
46Denselven 9 mergen den molencamp ad 18 daler den mergen, ad idem ut supra 120 gl80-0-0
47Peter vanden Heuvel verpacht aen Simon van der Lijnden 9½ mergen ad 18 daler den mergen, volgens verclaeringe 121-1076-10-0
48Henrick van Megen tot Nijmeghen cum suis 3½ mergen, ad 16 daler den mergen, is so goet als het landt van Peter vanden Heuvel 99-1059-10-0
49Cornelis Peterss 3 ½ ad 56 daler ad idem 89 gl49-0-0
50D’Erfgenamen van vrouw Wemmers den havercamp 5½ mergen, ad 18 daler den mergen, pachter Sander van Munster 198-1093-10-0
51Deselver verpacht aen Jan Vermeer 3 mergen ad 20 daler den mergen 90 gl60-0-0
52Noch deselver verpacht aen Henrick van Munster 9 mergen voor 60 daler, pachter heeft selfe verclaert voor deses 18 daler voor den mergen ontfangen te hebben, 108 gl68-0-0
53Jacob Wintgens 3½ mergen heeft te pacht gegolden 63 daler, 99-1059-10-0
54Deselver 9½ mergen int geheel 68 daler, den scholtis verclaert dit landt beter te sijn als het geene hier effen voor gaet, 121-1076-10-0
55Cornelis Claess gepacht van Rut de Best 2 mergen met huijs, hoff en weij campken voor 70 gl46-0-0
56Dieselve pachter bouwt ten halven van Rut de Best omtrent 5 mergen doen des jaers 60 gl25-0-0
57Jan van Kempen in pacht van doctor Moesvelt 8 mergen weijlandts int geheel voor 199 daler, dit is van het allerbeste landt, dat daer omtrent gevonden wort, en is de schaertoffel genaemt 290 gl160-0-0
58Roeleff Verheijden met Witt van Aecken verpacht aen Isaac ten Hoevel 3½ mergen int geheel voor 96 daler 78-1543-15-0
59Jan van Uden tot Nijmeghen drie mergen, doet te pacht 59 daler 81 gl51-0-0
60Borgermr Geurt vande Wal 9½ mergen, int geheel ad 63 daler 94-1049-10-0
61Jacob Romborch drie mergen die coppel genaemt, doet te pacht 98 daler, 81 gl51-0-0
62Jenneken van Kempens molencamp 9 mergen, verpacht aen Jan van Kempen voor 69 daler, 108 gl68-0-0
63Caspar Sourmont, met de kinderen van zal: Henrick van Eck en vrou van Triest verpacht aen Henrick van Wal 29 mergen, ad 17 daler den mergen, comt 908 daler, 612 gl372-0-0
64Henrick vande Wiel sijn eijgen 7 mergen, ijder mergen 16 daler, verclaert selfs 17 daler in pacht te doen, 178-10108-10-0
65Jan vanden Brouck convoijmeester boddecamp vier mergen ijder mergen 18 daler doet 72 daler, 108 gl68-0-0
66Henrick vande Kamp gepacht van Henrick van Seller 2 mergen int geheel 63 gl43-0-0
67Deselve in pacht van Claes Buijs 6 mergen, daeronder 2 mergen bouwlandts met weij, huijs, hoff en boomgart voor 130 gl70-0-0
68Henrick vande Kamp noch daer hij selfs woont eenen mergen met hoff, bongaert ende bouwlandt 15 gl15-0-0
69Deselve noch eenen coolhoff 15 gl15-0-0
70Gerrit Gosens 2 mergen Jan Baccarts landt met huijs en hoff, geeft te pacht 90 gl20-0-0
71Den ritmr Willem Heij verpacht aen Gerrit Gosens 9 hont landts ten halven te bouwen voor 8 gl6-0-0
72Simon vande Lijnden cum suis verpacht aen Willem Otten 2 mergen voor 20 daler, volgens verclaringh vanden pachter 52 gl32-0-0
73Deselve noch aen Willem Otten 2 mergen bouw= en weijlandt met Tengnagels campken, den mergen 15 daler, 52 gl32-0-0
74Idem Lijnden noch 2 mergen bouwlandt bij Willem Otten gebruijckt tegen 12 gl den mergen, 29 gl15-0-0
75Simon vander Lijnden noch selfs gebruijckt 3½ mergen doet ter pacht 63 daler, 99-1059-10-0
76Vrouw van Haess groot negen mergen geheten, sijn 9½ mergen verpacht aen Roeloff Verheijden voor 95 daler, 127-1082-10-0
77Willem Verheijden 3½ doet te pacht 56 daler, 89 gl39-0-0
78Deselve elf hont landts, verpacht voor 30 daler, 95 gl27-0-0
79Claes Buijsen ossencamp 5 mergen 3 hont, verpacht aen Sander van Munster voor 100 gl60-0-0
80Lucas Holler 3½ bij hem selfs gebruijckt int geheel 63 daler, 99-1059-10-0
81Peter Heijsen tot Nijmeghen met sijne consorten 2½ mergen int geheel 90 daler, 60 gl,35-0-0
82Den grooten en cleijnen Cleeffschen camp de monnicken van Culen toebehorende, groot seven mergen 5 hont, rentmr dr. Munster, doet te pacht 130 daler, 195 gl140-0-0
83Henrick Boen pollecamp 3½ mergen doet 56 gl, bij hem selfs gebruijct, verclaert boven 12 daler vanden mergen niet te connen crijgen, 63 gl28-0-0
84Abraham vanden Houvel gepacht van Jan van Boel 3½ mergen geeft te pacht 92 daler, 63 gl28-0-0
85Denselven noch van Jan van Boel 3 mergen voor 98 daler Jan van Boel heeft verclaert 22 gl 10 st: voorden mergen t’ontfanghen, 67-1037-10-0
86Vrouw Vroens koppel 5½ verpacht aen Isaac vanden Hoevel voor 77 daler, den scholt verclaert dit landt soo goet te sijn als Romborchs koppel, 190 gl85-0-0
87Gerrit van Vleuten smachtkamp vier mergen, verpacht aen Simon vander Lijnden int geheel voor 56 daler is bevonden verpacht te sijn den mergen voor 16 daler, 96 gl56-0-0
88Jan Vermeer eenen mergen bouwlandt den Bolick 10 daler, 15 gl8-0-0
89Predicant van Persingen 2½ mergen bouwlandt door Peter Toniss gebouwt, int geheel 25 gl12-10-0
90Predicant geercamp 1½ mergen verpacht aen Sander van Megen den mergen voor 17 daler, 37-1022-10-0
91Predicant noch 3 mergen, gepacht bij Jacob Lamberts en Jan van Kempen ijder mergen 18 daler, 81 gl51-0-0
92Predicant sijne thienden tot Wercheren 36 gl des jaers, van desen thiendt moet den predicant lasten een malder weijts des jaers aende apostel heeren tot Ceulen noch de tiendt maeltijt Maris Louffs pachterss, 30 gl36-0-0
93Hier moeten bijcomen de klevercampken en Alijden camp t’samen xj mergen groot, de lange geer 9½ mergen, de corte geer 2½ mergen, de koe camp 9½ mergen met noch eenen mergen t’samen 23½ mergen, toebehorende den heer van Oije en Persingen daervan 8 mergen bouwlandt, te samen gestelt het bouwlandt tegens 12 gulden, de koekamp tegens 12 daler de mergens, ende de reste tegens 18 daler den mergen maect te samen 972 gl237-0-0
 De landerijen in dese papieren geschreven sijn beswaert jaerlixc met dijckgelt en des conincks van hispanien contributie ijder mergen 19 gl voorts ander oncosten 
94Den hiendt tot Persingen den heer van Ooij toecommende, 3030-0-0
95Het adelicke huijs tott Persingen vervallen sijnde wort alhier gesteltMemorie
 De pachten vande landerien ende thiendt in de herlickheit Persingen belopen ter somma van 5253-18 Waer van den sesten penninck voor de lantschap bedraeght ter som van acht hondert vijff ende soeventigh gl dartien stux seggen 875-13 

Aldus bij ons ondeschreve …mittierde tott de verpondingh opgenomen ende beorkont in Nijmegen den 23 augusti 1649; (ondertekend) Tengnagell, Hen: vander Capellen, Fred: van Essen etc.

Hierna komt Ubburghen.