Verpondingskohier Pannerden en Bylandt 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Pannerden en Bylandt (film 1037); de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. Slechts de belangrijkste informatie is hier weergegeven, de tekst is dus niet volledig overgenomen (met name de recapitulatie met totaalberekeningen per dorp ontbreken in deze overzichten).

Guido van Benthem, 18 februari 2003

Bijlandt en Panderen

Quoieren van alle huijsen, boomgarden, weij, bouwlanden ende thienden der vrijheerlicheijt Bijlandt ende Panderen, ten beijden sijden des Waels, toebehorende Graeff Albert Graeff tum Berge, Marckgraeff tot Bergen op Zoome welcke landerijen t’samen voor vrij gelt verpacht en so aengeslaghen sijn.

NrBeschrijvingVastgest
1Vliegers weert groot 30 mergen uijtterweert landt, twee deel bouw= ende een deel weijlandt heeft gepacht Sander Firkens voor 270 pacht daeler, vermogens het pachtboeck, 922 gl, 36,446-0-0
2Den Heuckelomschen hoff groot 33 mergen binnen dijcks slecht en leegh landt, daeronder ongeveer 7 mergen binnen dijcks soer weijlandt, gepacht bij Gijsbert de Beijer voor 90 pachtdaler, 199 gl, 39-12,171-1-0
3Willem Bevers hoff groot 29 mergen binnen dijcks, twee deel bouw= ende een deel weijlandt heeft gepacht Sander Sanders voor 125 pacht daelers, vermogens pachtsvoorwaarden 200 gl, 28-16,216-16-0
4Henrick Rijcken hoff groot 33 mergen binnendijcks, bouw= en weijlandt, daeronder begrepen omtrent een mergen uijtterweerts weijlandt, gepacht bij Jan Fierkens voor 210 pachtdaler, 336 gl, 39-12,336-12-0
5Gijsbert Stevens heeft sijnen hoff gepacht voor 130 pachtdaler, drie deel binnendijcks, ende een deel buijtendijcks, bestaende schier geheel in bouwlandt, dan sal ongeveer 3 off 9 mergen slecht belopen sandich weijlandt daeronder wesen, 208 gl, 26-8,222-8-0
6De Grindt groot 10 mergen uijtterweert belopen, sandich, en allelanghs affbreukich weijlandt heeft gepacht Dirck Feelen voor 90 pachtdalers, 69 gl, 12,76-0-0
7Francken hoff groot 26 mergen binnendijcks, uijtgesondert 3 off 9 mergen daervan buijtendijcks op den stroom belopen met sandt ende in den affbreuck geleghen gepacht bij Gerrit Lamberts voor 156 pachtdaler en acht stuv:, 250 gl, 31-4,269-4-0
8Den hoff opde Steen groot 33 mergen binnen der Overbetuwen bandijck geleghen slecht belopen grintich landt, het weijlandt daeronder begrepen gants met biesen ende Gelderholt belopen, heeft gepacht Rijck de Beijer op de Steen voor 115 pachtdaler, 189 gl, 39-12,111-12-0
9Den tiendt inden voorss hoff getaxeert op 32 gl32-0-0
10Het Reijgerbroeck groot vier mergen, bestaende in weijlandt dan leijt inde length opden stroom en breeckt seer aff, oock soo wort het gants vergrowen ende uijtgedijckt, heeft den rentmeester aen sich behouden voor 32 pachtdaler, 51-9 st, 4-16,56-0-0
11Rijck Wijnen hoff groot 60 mergen uijtterweert bouw= ende weijlandt heeft gepacht Jelis van Brandenborch voor 970 pachtdaler, vermogens pachtboeck, desen hoff leijt opden affbreuck aenden Rhijn, ende is noch met geene kribben versien, deselve breeckt doorden stroom seer aff, ende beloopt seer met sandt, 752 gl, 72,816-0-0
12Den thiendt in desen hoff jaerlich ad 98 gl48-0-0
13Coendert van Raeijs hoff groot 96 mergen uijtterweert bouw= en weijlandt, dan sijn deels seer sandich heeft gepacht Hendrick de Beijer voor 312 pachtdaler 16 st, 985, 55-4, Den thiendt mede in deselve pacht528-4-0  
14Kuijpers stede gants opden stroom en affbreuck geleghen groot 6 morgen, is seer belopen met sandt en wort voorts uijt gekribt, gepacht bij Gerrit Toniss voor 23 pachtdaler, 36-16,44-0-0
15Claes Gerlighen goet groot 9 mergen geleghen binnen den Overbetuwer bandijck, sijnde slecht verdroncken landt, heeft gepacht Gerrit de Snijder voor 10 pachtdaler, ende dannoch een parceeltgen t’welck Jan Goris in pachtingh heeft, voor 6 pachtdaler, allet vermogens pachtboeck t’samen 25 gl, 10-16,36-8-0
16Herman Goris heeft sijnen hoff gepacht groot 17 mergen uijtterweerden, soo bouw= als weijlanden genaemt den Lobberden voor 156 pachtdaeler, vermogens particuliere pachtcedul, 299-12 st, 20-8,258-0-0
17Gerrit van Herls stede groot 10 mergen binnendijcks geleghen, bestaende in bouw= en weijlandt heeft gepacht Jan Fierkens voor 60 pachtdaler, 96 gl, 12-,108-0-0
18Het Wardtsche goet groot 12 mergen, so bouw= als weijlandt uijtterweert gepacht bij Lucas Braem voor 110 pacht daeler vermogens pachtboeck 176 gl, 19-8,190-8-0
19Willem Otten hoff groot 22 mergen, bestaende in uijtterweertss bouw= en weijlanden, heeft gepacht Raeb Henrickss voor 156 pachtdaeler 8 st: vermogens pachtboeck 250 gl, 26-8,264-8-0
20Arndt Goris heeft gepacht sijn goet voor 25 pachtdaeler groot 8 mergen uijtterweerden dan leijt alle langs den affbreuck en is scheer heel belopen met sant, 90 gl, 9-12,49-12-0
21Nieuwhuijs goet groot 12 morgen uijtterweerden heeft gepacht Steven van Weerden voor 100 pachtdaler met het Veer, 160 gl, 14-8,174-8-0
 Volgen kaetsteden 
22Helmich stede groot 2 mergen binnen dijcks, heeft Helmich Jacobs voor 16 pacht daeler, 25-12 st, 2-8,25-15-2
23Beijers hoffstede, Gerrit de Mans stede en Offermans stede, deess drie parcelen groot 7 mergen uijtterweerden, in boomgaert, bouw= en weijlandt bestaende, heeft gepacht den amptman voor 110 pachtdaler, 176 gl, 8-8,172-8-0
24Gosen Offermans stede gepacht bij Jan Jonckhans voor 20 pachtdaeler, groot 2½ mergen uijtterweert, 32 gl, 3,32-4-0
25Nieuwenhuijs hoffstede verpacht voor 20 pachtdaeler, 32 gl, 3-,32-4-0
26Claes van Burick heeft gepacht sijn stede voor 20 pachtdaeler groot 3 mergen uijtterweerts vermogens pachtboeck 32 gl, 3-12,32-15-0
27Engelen goet groot 10 mergen uijtterweerts bouw= en weijlandt, heeft gepacht Herman Custerman voor 90 pachtdaeler, 199 gl, 12,156-0-0
28Raben stede groot 7 mergen uijtterweerden bestaende in bouw= en weijlanden, heeft Henrick Raeb gepacht voor 72 pachtdaeler, 115-9, 8-8,113-12-0
29Killers hoffstede groot 6 mergen uijtterweerts bouwlandt, gelaten aen Arndt Goris voor 35 pachtdaeler, 56 gl, 7-4,63-4-0
30Verminghs hoffstede eenen mergen ad 9-12 st, 1-4,10-16-0
31Brants hoffstede groot 3 mergen binnen dijcks bouw= en weijlandt, heeft den rentmr van sijn Ex.cio gepacht, voor 90 pachtdaeler, dan so het te duer was avergedaen met permissie van sijn Excio aen Henrick Verheijden voor 30 pachtdaler, 98 gl, 3-12,51-12-0
32Peter Geritss stede groot eenen mergen binnendijcks, heeft gepacht Henrisken van Stockum voor 6 pachtdaeler, 9-12, 1-4,10-16-0
33Henrick Grobben stede binnen dijcks geleghen groot eenen mergen heeft gepacht Henrick Grob voor 15 pachtdaeler, 29 gl, 1-4,25-4-0
34Jan Bevers sijn stede groot 3½ mergen binnendijcks geleghen gepacht voor 35 pacht daeler, 56 gl, 4-4,60-4-0
35Beeckmans hoffstede binnendijcks geleghen groot 3 mergen, heeft gepacht Dirck Otten voor 26 pachtdaler, 91-12, 3-12,45-4-0
36Hans Serresen goet groot 9 mergen binnen dijcks bouw= ende weijlandt heeft den rentmr aen sich behouden voor 60 pachtdaeler, 93 gl, 10-16,103-16-0
37Jan van Gelders hoffstede ende Bocken goet groot 2 morgen binnendijcks bouwlandt heeft gepacht Henrick Schot voor 17 pacht daler, 27-9, 2-8,29-12-0
38Gerrit Janss heeft gepacht eenen mergen vande 2 mergens die Claes Geerlichs wel eertijts gebruijckt heeft voor 13 pacht daeler, 20-16, 1-4,22-0-0
39Den anderen mergen daervan heeft Jan van Millinghen gepacht voor 6 pacht daeler, 9-12, 1-4,10-16-0
40Bevers hofstede groot 2½ mergen binnen dijcks heeft gepacht Jan Bevers voor 20 pachtdaeler 32 gl, 3-,35-0-0
41Lambert Bevers morgen heeft gepacht den holtsager Gerrit Janss voor 6 pacht daeler, 9-12, 1-4,10-16-0
42Vleunissen hoffstede groot 3 mergen binnen den Betuwer bandijck geleghen geheel met biesen bewassen gepacht bij Peter Arndts en Segers Peters voor 22 pacht daler, 35-9, 3-12,38-16-0
43Dirck Krechtingh heeft gepacht sijn hoffstede groot 3½ mergen binnen en buijten dijcks geleghen, bestaende in bouw= ende weijlandt voor 37 pacht daeler, 59-9, 4-4,63-8-0
44Dirck Otten stede groot 2½ mergen binnen den Overbetuwer bandijck bestaende in slecht weijlandt, verpacht aen Claes Willemss alias Lendtgens, voor 20 pacht daler, 32 gl, 3,35-0-0
45Steven Grob heeft gepacht sijn pachtgoet groot drie mergen buijten dijcks voor 20 pachtdaeler, 32 gl, 3-12,35-12-0
46Joost Henricks stede groot eenen mergen binnendijcks landt, heeft gepacht Gerrit Everts voor 13 pachtdaeler vermogens pachtboeck, 20-16, 1-4,22-0-0
47Jan van Orsoij heeft sijn stede groot 1½ binnen dijcks landt, sijnde bouw= ende weijlandt gepacht voor 19 pachtdaeler, 30-8, 1-16,29-12-5
48Jan de Man heeft gepacht sijn stede binnen dijcks geleghen, groot 2 mergen voor 19 pachtdaler, 22-8, 2-8,24-16-0
49Timmermans stede groot 1½ mergen binnen dijcks gepacht bij Jan van Millingen voor 15 pachtdaler, 29 gl, 1-16,25-16-0
50Jan Henrickss stede groot eenen mergen binnendijcks heeft gepacht Henrick Dircks voor 10 pachtdaler, 16 gl, 1-4,17-4-0
51Herman Wanners sijn stede groot eenen mergen binnendijcks gepacht voor 10 pachtdlr, 16 gl, 1-4,17-4-0
52Grietgen Vermeers weijtgen groot 2 morgen binnendijcks geleghen, heeft gepacht den predicant Casparus Rohm voor 15 pachtdaler, 29 gl, 2-8,26-8-0
53Gerrit Sanders heeft gepacht sijn hoffstede groot 3 mergen binnendijcks voor 20 daler, 32 gl, 3-12,32-15-0
54Een stucxken landts gebruijckt de Wijsemoeder groot ongeveer ½ hont binnendijcks haer leven lanck pro memoria dan is geestimeert jaerlicks weert te sijn 1 pacht daler, 1-12 gl1-12-0
55Den Heuckelomsen weert groot 17 mergen uijtter weert opde Millinghse sijde vande Wael geleghen hebben gepacht Jan vanden Pavert, Jan Krechtingh, Henrick Everts, Arndt Brants, Dirck Lipperts en Dirck Verwaijen voor 200 pachtdaeler, 320 gl, 20-8,340-8-0
56Die laag weijde groot 19 mergen, bestaende in bouw= en weijlandt inden bijlandt opde andere sijde naest Millinghen over de Wael geleghen, sijnde uijtterweert, heeft gepacht den scholtis Rom voor 110 pachtdaler, 176 gl, 16-16,192-16-0
57Den alden weert groot 9 mergen uijtterweert weijde heeft gepacht Steven Grob voor 112 pachtdaler, 179-9, 4-16,184-0-0
58Joncker Amstel heeft gepacht de Raij weert groot 3 morgen uijtterweerts weijde voor 50 pachtdaler, vermoge pachtboeck, 80 gl, 3-12,83-12-0
59De Visscherije vanden halven strangh verpacht voor 9 daler, 6-8,6-8-0
60Spaens weertgen groot eenen mergen uijtterweert over de Wael naest Millinghen sijnde weijlandt heeft gepacht Claes Rom voor 16 pachtdaeler, 25-12, 1-4,26-16-0
61De visscherije tusschen Wael ende Rhijn verpacht voor 18 daler, 28-16,28-16-0
62De visscherije onder de Wael verpacht inden Bijlandt voor 9 daelder, 15 gl,15-0-0
63Henrick Brants weijde inde Lobberden groot 3 mergen buijtendijcks gehorende inden bijlandt sijnde weijlandt heeft gepacht den scholtis Knoop voor 29 pachtdaler, 38-8, 3-12,42-0-0
64Het bouw= en weijlandt bij Gerrit van Brienen het leste verlaten, groot ongeveer 8 mergen uijtterweerden, heeft Jacob Lamberts gepacht voor 100 pachtdaeler, 160 gl, 9-12,169-12-0
 Vuijtgesoert landt inden Bijlandt 
65Henrick Krechtingh heeft gepacht 2 parcelen weijlandts groot 3 mergen geleghen inden Bijlandt naest de Millinghss-sijde voor 39 pachtdaeler, 56 gl, 3-12,59-12-0
66Dirck Feelen 2 morgen bouwlandts die nu gepacht heeft Roeloff Knoop voor 18 pachtdaeler oock aen de Millinghss sijde geleghen 28-16, 2-8,31-4-0
67Twaelff mergen inde Bourgoij uijtterweert heeft gepacht Joncker Amstel voor 70 pachtdaeler, 112 gl, 14-8,126-8-0
68Jan vande Pols weijken groot 2 mergen uijtterweert, heeft gepacht Steven van Woerden voor 39 pachtdaler, 62-8, 2-864-16-0
69Ut het benedenste deel vanden Rijsweert sijn 3 morgen verpacht aen Willem en Gerrit de Man voor 32 pacht daeler, 51-9, 3-12,54-16-0
70Steven Nieuhuijs heeft een weijde inde waert gehadt met noch een cleijn weijtgen groot 5 mergen uijtterweert, heeft gepacht Raeb Henricks voor 31 pachtdaeler, 99-12, 6,55-12-0
71Veecken Ulffs Rijsweertien bij20-0-0
72Het Veer inden Bijlandt 12 pachtdaler, 19-9,19-4-0
73Het vorsen weijken groot eenen mergen heeft gepacht Gerrit Thoniss voor 17 pachtdaler, 27-9, 1-9,28-8-0
74Het bovenste eijndt inde Rijsweert ende andere Rijsweerden daer wort van van gecribt, memorie Hier van aengeslagen, memorie 
75De Windt en 2 mergen daer de Mullers huijs op staet, heeft gepacht den scholtis voor 31 pachtdaler, 50 gl, 2-8,48-3-8
76Het Veer op Nijmeghen voor 30 pachtdaler, 98 gl,48-0-0
77Den Berchsen Rijsweerden volgents aenteickenongh vanden lantmeter op de Waehl 20 ende op den Rhijn 15 morghen, t’samen 35 morghen, maer alzoo daerinne eenighe (b)ancks ende sanden, worden maer aengeslaghen op 25 morghen tegens twintigh gl den morgen500-0-0
78Gesoerde 3 mergen rijsweert 9 pachtdaeler, 15 gl, 3-12,18-12-0
 Volgen uijtgesoerde parcelen 
79Roeloff Knoop een blocksken groot 2½ mergen uijtterweerden geleghen opde Millinghse sijde, gepacht voor 38 pachtdlr 60-16, 3-0,63-16-0
80Noch 2 mergen uijtgesoerde weijlandt geleghen opde voorse sijde gepacht bij Dirck Feelen voor 29 pachtdaler, 38-8, 2-8,40-16-0
81Vier mergen bouwlandts onder Pannerden binnendijcks geleghen opden Molenacker, heeft gepacht Dirck Otten voor 91 pachtdaeler, 65-12, 4-16,70-8-0
82Den huijssen weert groot 5 mergen naest de Millinghse sijde geleghen heeft gepacht Henrick Arnts voor 60 pachtdlr, 96 gl, Desen huissen weert leijdt opden affbreuck, ende breeckt alle langhs seer aff, so datss hier nae in weijnich jaeren qualick den halven pacht sal doen, memorie112-0-0
83Den amptmans landt inden weert naest de Millinghse sijde groot drie mergen uijtterweert boulandt, heeft gepacht Roeloff Knoop voor 28 pachtdaler, 99-16, 3-12,48-8-0
84De thienden tocommende den Graeff vanden Bergh boven de (sone) die mett de landerien verpacht sijn260-0-0
 Deess voorss domeijnen sijn beswaert, hetwelcks sijn Excie jaerlich aen sijnen bovenstaenden pacht nootwendich missen moet, ende dienen alleen tot pure conservatie vande bovenstaende bouwhoven ende landerijen. Voor eerst op de Wael 7 cribben ende hooffden, die tusschen beijden van ‘t een weick aen het ander met spijck wercken een roede breedte inden Waelstroom alle langhs het schoor voorde weer eer tusschen beijden en ferners affplas te bewaren moeten onderhouden worden. Item opden Rhijn aenden kerssendijck aen vangende nederwaerts aff, alleens puir tot noot conservatie van bovenstaende domeinen vier lange cribben ende omtrent het Berghse hooff twee hooffden, alle welcke wercken eenen fellen stucken stroom te resisteren hebben, wort bij desen verclaert, met presentatie so nodich niet de reeckeningh te betonen, en te bewijzen dat deese hooffden ende cribben sijn Ex.cie jaerlicx tot onderhoudt costen derdehalff duijsent rijcxdalers, de jaeren  doorden anderen gereeckent. Item heeft daerbeneffens sijn Excie tot de voorse domeijnen wel 900 roeden schaerdijcken, die alle langhs nodich met Rouwaer moeten  gehouden worden, ende schier alle jaer van nieuws moeten maecken neffens diverse swaer sluijsen, die oock tot deese bovenstaende domeijnen moeten gemaeckt en gehouden worden, daer men bij reeckeningh ende besteck sal connen bewijsen een vom deess sluijsen gecost te hebben meer dan drie duijsent gulden, ende datter noch een op handen is, die desen somer sal ende moet geleijt worden, daervan de bestecken gemaect sijn, dewelcke ten aller weijnichsten costen sal duijsent daeler. Item noch vier cleijne sluijsen hebben gecost, als men met bestecken en reeckeningh daer sal connen bewijsen 900 gulden. 
 Quoieren van alle particuliere geerffden haere landerijen, resorterende onder de vrije heerlickheijt Panderen en den Bijlandt 
85Dirck Fierkens huijs, hoff ende iongen boomgaert in alles groot eenen mergen geleghen naest de Panderense kerck, so bij hem selfs gebruijckt wort, jaerlicx geestimeert op 30 gl, 90, Beswaert met 2 roeden lantdijck36-16-0
86Denselven noch eenen mergen bouwlandts int lijffgoet tiendt vrij landt, wort bij hem selffs gebruijckt en geestimeert jaerlicx in pacht 11 gl, 12 gl12-0-0
87De kerck tot Doornenborch is onder Panderen geerfft met 7 mergen landts half weij= en halff bouwlant slecht buijtendijcks, ende verclaert Jan Goris als kerckmr, verpacht te wesen int geheel voor 100 gl, 120 gl, 8-8,128-8-0
88Jan Goris voornt heeft in pacht van den heer van Seghweert 1½ mergen weijlandt onder Doornenburgh die aldaer aengeslaghen sijn, memorie 
89Herman Goris Beijers hoffstede aende weteringh groot 2½ mergen, daerop een huijsken staende, wort bij hem selffs gebruijct, is in suijvere huer weerdich 92 gl, beswaert met 10 roeden landtdijck, 50 gl,46-0-0
90Item het naegelatene kint van Herman Gerrits de Lepperije groot 5 hont tiendt vrij geestimeert op 10 gl, Beswaert met 9 roeden landtdijck10-0-0
91Hans Weijers eenen mergen bouwlandts, door Herman Goris aengebracht, geestimeert op 12 gl, Belast met 2½ roede lantdijck12-0-0
92Arndt Goris de helfte van Schoumackers camp groot 1½ mergen, tiendt vrij, geestimeert in pacht op, 25 gl, 1-16, Beswaert met 7 roeden landtdijck26-16-0
93Noch een hoffstedeken genaemt Beckers haeffken groot 2 hont landts, getaxeert op 10 gl, 16 gl,14-14-4
94Wilhem van Kerckhoff in plaets van Matthijs Hageman een stuck bouwlants buijten dijcks off uijtterweert landts groot 12 mergen t’samen geset in pacht op, 150 gl, 14-8,164-8-0
95Keijsers hoff toebehorende de Vrouwe van Wachtendonck is int geheel groot 55 mergen, affgetaghen de naevolgen 26-0 blijven 29 m die alhier aengeslagen worden op Hiervan heeft Henrick Eijgeman in pachtingh die oplege en Verckens weijde buijtendijcks geleghen. N.B. Waarschijnlijk Anna van Nesselrode, de vrouw van Arnold van Wachtendonck zu Germenseel, zij was nl. gegoed te Pannerden.372-0-0
96Item het Roghlandtende de Verckens weijde met de huijsstede binnendijcks geleghen sijnde het voorse weijlandt, maeckt t’samen in mergentael 12 mergen, verpacht, aengesien het slecht landt ende aenden affbreuck geleghen is voor 125 gl, 14-8,139-8-0
97Item noch 12 morgen tiendt vrij bouwlandt binnendijcks, verclaert daervan eenen mergen de kerck tot Hulhuijsen toe te comen, die hij gepacht heeft voor 6 gulden, die elff morgen worden ten halven gebouwt geestimeert daervan den mergen gelijck voorse op ses gulden facit t’samen 72 gl, 90 gl, 14-8,104-8-0
98Item noch 2 mergen gants slecht landt, doch tiendtvrij, hebben niet connen verpacht worden, alleene dat gemelte vrouw boven de ongelden daervan tot pacht genoten heeft 2 paer hoenderen, 12 gl, 2-8,14-8-0
99Die thienden uijt die voorse bovenste bouwlanden in groote van twaelff morgen geestimeert jaerlicx op 20 gl, Ende sijn dieselve binnendijckse landerijen beswaert met 120 roeden dijcks20-0-0
100Henrick de Beijer in verscheijde parcelen elf morgen binnen dijcks thiendt vrij bouwlandt daeronder een cleijn boomgaertien, den morgen gereeckent op 12 gl, wort bij hem selffs gebruijckt, doende die 12 mergen nae voorgaende estimatie, 133 gl, Beswaert met 12½ roede landtdijck.133-0-0
101Wessel Schaep eenen mergen Velt landt thiendtvrij estimeert op 12 gl Belast met 2½ roede lantdijck12-0-0
102Roeloff van Huissens hoff, boomgaert, weijde en bouwlanden in diverse stucken t’samen groot 12 mergen tiendtvrij landt door den anderen gestelt op 13 gl den mergen 166 gl, 180 gl, 14-8,182-8-0
103Jacob van Eijmeren seven hont bouwlandts, sijnde tiendtvrij ad 12 gl, 19 gl,14-0-0
104Henrick van Bronckhorst een hoffstede aen de kerck groot eenen mergen getaxeert jaerlicx in huere op 15 gl, 18 gl, 1-4,17-13-3
105Arndt Goris aent’ Berghse hooff  7 mergen en ½ hont (sin) boomgewasch als gemeen bouwlandt, dat hij selffs gebruijckt, geestimeert op 36 gl, 50 gl, Is beswaert met 6 daler erffpacht en 20 roeden dijcks.50-0-0
106Ot Francken een huijsken ende hooffken met een cleijn boomgaertien, groot t’samen ½ mergen, ende dannoch 2 hont boomgaerts t’samen geestimeert op 20 gl,18-8-0
107Idem van Jan Engelen Bots camp 1½ mergen slecht velt landt, getaxeert op 10 gl, Dit perceel is beswaert met 3 gl 7½ stuv erffpachts, noch aen de pastorije 1½ stuv, ende mit 6 roeden landtdijck.10-0-0
108Dirck Krechtingh, huijs, hof ende boomgaert, met verscheijde stuexkens ende kampkens landt, groot int’ geheel 7 mergen een hont tiendtvrij, so hij in eijgender gebruijckt, den mergen in eijdendom getaxeert op 13 gl, 93 gl, Deese parcelen sijn beswaert met 5 gl 5 st: erffpacht, ende dannoch met 18 stu: jaerlicks93-0-0
109Jan Bevers heeft verpacht een cleijn huijsken met een hoffsteetgen daer Beeckman op woont groot ½ mergen voor 17 gl, 0-12,16-3-9
110Idem een boomgaertien bij Dirck Otten geleghen groot een hont landts so hij selffs gebruijckt getaxeert op 9 gl, 8 gl,8-0-0
111De kusterije 2 mergen en een hont groot betimmert met een huijsken tiendtvrij geestimeert jaers op 28 gl,25-15-2
 Dit volgende comt de kerck tot Panderen aen Erfftael int’ geheel tiendtvrij sijnde 
112Willem Nijenhuijs een hoffstedeken met een huijsken, groot 9 hont gepacht voor 11 gl, 0-16,12-7-0
113Jan van Millinghen een cleijn hoffstedeken groot 2 hont vande voorse kerck gepacht voor 7 gl,7-0-0
114Dirck Stevens een cleijn weijtgen groot 2 hont vande voors kerck in pacht voor 9 gl, 0-8,4-8-0
115Gijsbert de Beijer gepacht vande voors kerck eenen halven mergen bouwlandts, jaerlicks voor 5-15, 0-12,6-7-0
116Sander Sanders gepacht van die kercke eenen mergen slecht bouwlandt voor een rijcxdaler, 2-10, 1-4,3-14-0
117Idem noch vande kerck ½ mergen bouwlandts voor een daelder, 1-10, 2 gl, 1-4,3-4-0
118Jan Kuijper vande kerck gepacht 5 hont bouwlandts ad 9 gl, 1-0-010-0-0
119Jan Brants een hoffsteetgen met een quadt huijsken t’saemen 2 mergen slecht landt de kercke toecomende voor 16 gl, 2-12,17-2-2
120Burchardt Meijer vande voors kerck vier hont landts met weijnich boomgaerts, gepacht des jaers voor 12 gl, 0-16,12-16-0
121Idem vande selve kerck een cleijn plaetsken met een huijsken geleghen aen de kerckmuer gepacht voor 5 gl, Ende (sus) voor de kerck5-0-0
122De pastorije tot Panderen groot in erfftael elff mergen, so hoffsteden als slecht velt landt, geestimeert den mergen doorgaens tot 10 gl facit t’samen 110 gl, 13-4, Tiendtvrij123-4-0
123Jan Lentiens brenght aen 1½ hont landts voor de pastorije ende 1½ hont voor den armen, elcks tot 3 gl gepacht 6 gl, Tiendtvrij6-0-0
124Claes van Burick gebruijckt in eijgendom 1½ mergen op Botscamp, den mergen geestimeert op 6 gl, Beswaert met 6 roeden landtdijck9-0-0
125Henrick Grob in eijgen gebruijck eenen mergen bouwlandts getaxeert op 12 gl, Belast met 9½ roede dijcks12-0-0
126Steven van Woerden gebruijckt selffs een huijsken genaemt den Bijmmen met huijs, hof ende bouwlandt groot eenen mergen geset op, 29 gl,22-1-7
127Jan Lentgens 2 hont boomgaerts met een cleijn witien , dat hij selfs bewoont geestimeert op 12 gl,15-0-9
128Jan Fierkens brenght aen 4 hont landts op Botscam, bij hem in eijgen gebruijck getaxeert op 9 gl, Beswaert met 2½ roede bandijck4-0-0
129Idem noch eijgen 3 mergen min een hont in het lijffgoet tot Panderen geleghen, getaxeert ijder mergen op 10 gl, dit voors goet is tiendtvrij ende beswaert met 9½ roede dijcks facit 29 gl, 36 gl,36-0-0
130Bernt van Heteren gebruijckt selffs hem toebehorende ongeveer een mergen tiendtvrij landt geestimeert op 11 gl, 12 gl, Beswaert met 2 roeden waeldijck12-0-0
131Raeb Henricks in eijgen gebruijck eenen mergen int lijffgoet, ad 10 gl, 11 gl, Belast met 2 roeden dijcks11-0-0
132Gerrit Tonis gebruijckt in eijgendom 2 hont landts boomgaerts geleghen opten Bijmmen, getaxeert op 8 gl, 15 gl,15-0-0
133Den heer van Doornenborch in eijgen gebruijck seven mergen weijlandts aende peppelgraeff geleghen, int geheel geset ten aensien dat deselve met 300 tuijns beswaert is, op 100 gl, 120 gl,120-0-0
134Idem gepacht van de vrij vrouw van Wachtendonck de helffte van een weijde de Geer genaemt groot 6½ mergen voor 100, 115 gl, 7-16,122-16-0
135De wederhelfte vande voors Geer is verpacht bij Cornelis Janss ende Reijnier van Lengel voor 100 gl, 115 gl, 7-16,122-16-0
136Claes van Poelick heeft gepacht van de gemelte vrouw van Wachtendonck den Nijenhoff groot 9 mergen weijlandts, jaerlicx voor 90 gl, 4-16,94-16-0
137Dirck Otten en Jan Bevers hebben in pacht van die selve vrouwe de Biesen weijde geleghen onder den den dijck groot 13 mergen, sijnde quadt vuijl landt voor 100 gl, 15-12, Beswaert met 60 roeden bandijck.115-12-0
138Melchior Hermans heeft gepacht van Jr. Elbert van Ijsendoorn heer tot Kannenberch een kaetsteetgen aen den wech geleghen daerop een quadt huijsken groot 3 mergen, sijnde tiendtvrij voor 60 gl, 3-12,58-10-2
139Claes van Poelick in pacht van voorgemelten heer een mergen landts genaemt den Paelacker voor 6 gl, 8 gl, 1-4,9-4-0
140Wilhem van Kerckhoff heeft in pacht vanden heer van Ubburgen thien mergen uijtterweert halt bouw= en halff weijlandt, die welcke onder Doornenburgh, Fol: 1 aengeslaghen sijn, memorie 
141Idem Kerckhoff onder sijne bouwinghe drie mergen weijlandts, daer het huijsken van Claes Jans op staet, geestimeert op 92 gl, 50 gl,46-0-0
142Steven Grob 6 mergen weijlandts, diewelcke bij sijne gepachte bouwinghe onder Doornenburgh fol: 4 aengeslaghen sijn, memorie 
143Cornelis Janss 2 mergen weijlandts, ad 19 gl den mergen, diewelcke mede bijde pachtingh van sijne bouwingh onder Doornenburgh fol 1 aengeslaghen sijn, memorie 
144Henrick van Duijnen gepacht van Jr. Otto vande Sandt 1½ mergen weijlandts uijtterweert, die bijde bouwingh onder —– (leeg) aengeslaghen, dus, memorie 
145Idem en Egbert Jans 9 mergen uijtterweert weijlandt gepacht bijde Doornenborchse goederen voor 60 gl, 4-16,64-16-0
146Jan Goris brenght aen 1½ mergen weijlandt buijtendijcks geleghen, gehorende onder sijne bouwingh tot Doornenborch, alwaer dieselve fol: 2 aengeslaghen sijn, memorie 
147Seger Gerrits in eijgen gebruijck gelegen onder den dijck, estimeert op 30 gl30-0-0
148Claes van Poelick en Jan Peters gebruijcken helft een kaetsteetgen groot eenen mergen onder den dijck geleghen daerop een hutgen, gestelt op 10 gl, 15 gl,13-16-0
149Steven Grob in eijgen gebruijck eenen mergen landts inden Bijmmen geleghen , estimeert op 12, 19 gl, Beswaert met 2½ daeler jaerlicks rente14-0-0
150Gerrit Tonis oock eijgen eenen mergen landts genaemt de Schilderije Velt landt tiendt vrij getaxeert op 10 gl, 12 gl,12-0-0
151Dirck van Huijssen gebruijckt in eijgendom een hoffstede met een huijs daerop staende groot ½ mergen, gestelt op 30 gl, 27-12-0 Beswaert met 12 roeden dijcks 
152Idem eijgen een stuck landts genaemt het hoijvelt groot 2 mergen, geestimeert op 18 gl, 22 gl,22-0-0
153Deselve noch eenen mergen slecht bouwlandt int’ Neervelt daeromme getaxeert op 9 gl, (Evt) die twee bovenstaende posten gehoren 12 roeden dijcks9-0-0
154Gerrit Sanders gebruijckt in eijgendom twee parcelen landts groot omtrent 1½ mergen met een huijsken daerop staende geestimeert op 30 gl, Beswaert met twee malder weijts cleijne maete voorden armen, ende met 6 roeden dijcks27-12-0
155Idem noch verpacht een hont boomgaerts voor 6 gl, 0-4,6-4-0
156Gerrit Lamberts heeft in pandtschap van d’Erffgenaemen van Jr. Roelof Smeckens een stuck bouwlandts genaemt dat Nedervelt groot omtrent 5 hont, getaxeert op 3 gl, 9 gl,4-0-0
157Sander Sanders eijgen 1½ mergen tiendtvrij boulandt van schoenmaeckers camp, beswaert met 10 roeden dijcks, geestimeert op 18-15, 22 gl,22-0-0
158Idem noch 2 mergen slecht bouwlandt tiendt vrij genoemt Bots camp getaxeert op, 12 gl, Belast met 8 roeden dijcks12-0-0
159Rijck de Beijer comt eijgen den molenacker groot 2½ mergen, estimeert op 25 gl Beswaert met vijff schepel mankoorn cleijne mate25-0-0
160Deselver noch 1½ mergen landts genaemt Paverts hoffstede, sijnde ten deele boomgaert ende ten deele weijlandt, geestimeert op 28 gl, 36 gl, Deess 1½ mergen landts sijn beswaert met 2 daeler aen de heer, met 6 pond wasch aen de kerck, ende met 3 schepel weijts Nijmeeghse maet aenden armen.36-0-0
161Henrick Schot pachter van Panies hoffstede groot 2 mergen weijlandts, gepacht voor 36 gl, 2-8, Hier uijt wort betaelt aende heer tot erfpacht 6 gulden38-0-0
162Deselve in eijgendom eenen mergen bouwlandts inden Bijmmen geleghen geestimeert op 19 gl, Hieruijt wort jaerlicx aen rente betaelt twee gl14-0-0
163Deselve noch eijgen Brants hoffstede bestaende in eenen mergen daerop een cleijn getimmer van een huijs, doet ter pacht 25 gl, 1-4, Is beswaert met 22½ st erffpachts24-2-0
164Hilleken Bevers aengebracht eenen boomgaert groot ½ mergen bij Bernt van Heteren geleghen, verclaert te pacht te doen 18 gl, 0-12,18-12-0
165Willem de Man ende Henrick van Duijnen in eijgendom een cleijn boomgaertien inden Bijmmen groot 2 hont landts geestimeert op 9 gl, 8 gl,8-0-0
166Gerrit Jans houtsager brenght aen 3 hont slecht bouwlandt geestimeert tot jaerlicxe pacht op 9 gl, 6 gl, 0-2,6-12
167Jan van Poelick brenght aen huijs, hof ende boomgaert, bouw= en weijlandt genaemt den Weijstrop groot int geheel 9 mergen binnendijcks landt, so hij selfs gebruijckt, geestimeert jaerlicks op 60 gl, 70 gl, Nota, hieruijt worden betaelt verscheijde thinsen erffpachten en weijt voor den armen, welcken uijtganck geestimeert wort ongeveerlick op 11 gl.64-8-0
168Gijsbert de Beijer heeft in pacht vanden Deecken Vest 2 mergen landts daeronder een boomgaert, ien begrepen, jaerlicks voor 39 gl, 2-8,38-8-0
169Sander Sanders heeft gepacht vanden gemelten Deecken 5 mergen bouw= landts daeronder wel een derde part onlandt voor 25 gl, 30 gl, 6,36-0-0
170Arndt Wageman heeft vanden selven in pacht 2½ mergen landts met een huijsken daerop staende voor 30 gl, 3,30-7-2
171Joncker van Huessen sijn adelick geseet soo in boomgaert, weij als bouwlanden bestaende geheijten huessens weert groot int geheel 90 mergen tiendtvrij, wordende bij sijn Jr: selfss gebruijckt, geestimeert int geheel tot jaerlicksen pacht op 900, 950 gl,450-0-0
172Het adelick huijs 54-0 aengeslagen op60-0-0
173Item sijn Jr: gepacht van d’Erffgenaemen van zal: Borgermr. Hoemen 19 mergen weij=landts naest sijn adelick huijs geleghen jaerlicx voor 180 gl, 16-16,196-16-0
174Peter Kael in pacht van Herman Heijendael twee hoffsteetgens landts, bestaende in boomgaert ende bouwlandt daerop een huijs groot t’samen twee morgen, voor 90 gl, 2-8,39-0-0
175Jr: Albert Schaep geerft tot Panderen met 2½ mergen weijlandts binnendijcks geleghen heel slecht landt, is door Herman Goris geestimeeert op 18 gl, 22 gl,22-0-0
176Gerrit Verburcht aldaer geerft met een boomgaertien groot int geheel ½ mergen , geestimeert tot jaerlichen pacht op 10 gl, 18 gl,18-0-0
177Noch een weijdtgen van den heer van Indoornick soe gebruijckt bij sijn Jr: bouwinghe onder Angeren geleghen alwaer het selve mede aengeslaghen is dus alhier memorie 
178Noch een weijdtgen toebehorende joffer Alidt Hackfort, oock bij haer Jr: bouwinghe tot Angeren verpacht, ende aldaer onder aengeslaghen, memorie 
179Tonis opden Heuvel thien mergen uijtter weert weijlandt den mergen geestimeert op tien daler ft 150 gl, 180 gl,186-0-0
180Den wintmolen van Panderen toebehorende den Moller 64-0-0 aengeslagen jaerlicx op 60 gl,80-0-0

Hierna recapitulatie met totaal tellingen etc. en ondertekening.

28 september 1649