Verpondingskohier Ooij int Rijk 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Ooij “in het Rijk” (film 1035); de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. Slechts de belangrijkste informatie is hier weergegeven, de tekst is dus niet volledig overgenomen (met name de recapitulatie met totaalberekeningen per dorp ontbreken in deze overzichten).

Guido van Benthem, 2 juli 2003

Oije int Rijck

Quoier vande landerijen geleghen inder Oije ondert Rijck van Nijmeghen, welcke landerijen belast sijn met dijckgelden, contributien en defecten ad 16 gl 9 st op ijder mergen, uijt genomen de uijtterweerden die beswaert sijn met contributien en defecten tot 6 gl 9 st den mergen.

NrBeschrijvingVastgest
1Evert Cronen heeft gepacht van Sander van Munster 1 mergen buijtendijcks met een huijs, hoff en boomgaert voor 120 gl, met den toebaet 5 gl meer 130 gl. Affgetagen twelff gl naer advenant voor t’huijs blijven119-12-0
2Dirck van Brienen in pacht hebbende van Christianus Gobelius predicant 3½ mergen, daer van een mergen bouwlandt met huijs, hoff en boomgaert t’samen vijff mergen 1½ hont, voor 90 gl ad 30 gl den mergen 150 gl, Voor t’huijs en 10 gl op den morgen.103-0-0
3Sander van Megen 5 hont landts met huijs en hoff voor 30 gl19-7-0
4Deselve noch in pacht vanden Ritmr Heij 2 hont boomgaerts jaerlicx voor 20 gl16-14-0
5Henrick Verheijden sijn eijgen landt so huijs, hoff en boomgaert eenen mergen ad 30 gl18-8-0
6Deselve gebruijct den Oosterweert 3½ mergen bouwlandt ad 16 gl den mergen 56 gl21-0-0
7Johan Sweers gepacht vande provisoren tot Nijmeghen de hogen dries 5 mergen voor 15 gl, 165 gl,115-0-0
8Peter van den Heuvel 2 mergen verpacht aen N.N. voor 60 gl40-0-0
9Dirck van Kempen gepacht Peltsen Hagenbuecken 3 mergen voor 103-1073-10-0
10Deselve 2½ mergen met huijs, hoff en boomgaert, hieronder ½ mergen bouwlandt 60 gl23-0-0
11Gerrit Ansems en Dirck van Kempen gepacht van Laurens Palmers cum suis eenich affgelopen landt buijten dijcks voor 12 gl, dit breeckt seer aff, is12-0-0
12Omtrent noch 2 mergen Gerrit Ansums heeft in pacht Willem Grobs landt binnen en buijten dijcks met huijs en hoff omtrent 2½ mergen, voor 60 gl,47-10-0
13Deselve noch van Vrouw van Triest 11 hont landts voor 30 gl,11-17-0
14Noch dieselver van Simon vander Lijnden drie mergen landts voor 36 gl, is biesich slecht landt6-0-0
15Dieselve noch gepacht van Jan Roukens omtrent 3 mergen seer slecht landt voor 92 gl12-0-0
16Gerrit Ansums voornt in pacht van Vrou van Steenwijck een streepken landts voor 6 gl6-0-0
17Willem van Megen gepacht van Tonis de Bruijn 9 hont lants met huijs en hoff voor 30 gl, 98 gl,38-1-8
18Tonis de Bruijn 4 hondt sijn eigen landt doende te pacht 20 gl13-8-0
19Jan Vermeer 2 hont lants doen te pacht 10 gl6-14-0
20Jan Genen 2 hont landts ad idem 10 gl6-14-0
21Jacob Jacobss 4 hont landts eijgen doen te pacht 20 gl13-8-0
22Jan de Bruijn 9 hont landts als boven 20 gl13-8-0
23Dirck Gerrits 5 mergen buijtendijcks, den mergen 19 daler facit 70 daler 105 gl, dit landt betaelt geen dijckgelt t’welck op d’ander landerijen beloopt 10 gl den mergen105-0-0
24Henrick van Gisteren heeft in pacht van d’Erffgenaemen van zal: Henrick de Bruijn eenen mergen daeronder ½ mergen bouwlandts met huijs en hoff voor 50 gl,36-16-0
25Deselve noch van Jan Veltgens 2 mergen slecht landt voor 50 gl,30-0-0
26Borgerm. Geurt vande Wal 2 mergen verpacht aen Bernt Janss voor 90 daler, doende 60 gl,40-0-0
27Jan Dircks gepacht van het Cruijsbroeders landt van Ceulen 2½ mergen voor 50 daler, 75 gl50-0-0
28Dirck Janss heeft in pacht den cleijnen boomgaert groot 3 mergen, toebehorende de stadt Nijmeghen en Henrick Raest elck de helfte voor 85 gl, 2-2,57-2-0
29Teun Neeff heeft in pacht omtrent eenen mergen genaemt Falckenberch lants voor 25 gl,15-0-0
30Cleijn Henrick gepacht vande Erffgenaemen van Reijn de Bije 3 mergen voor 60 daler comt 90 gl,60-0-0
31Mr. Jan de Smit heeft in pacht eenen camp weijlants genaemt den Hoevel groot 3½ mergen voor 101 daler 15 stuv:, 152-5117-5-0
32Den Bagijnen camp 5 mergen 3 hont, ad 30 daler den mergen facit 297-10 st,192-10-0
33Gerrit van Colck heeft in pacht van Jacob Wintgens 3 mergen ad 26 daler den mergen 117 gl,87-0-0
34Deselve noch van Willem van Drueten omtrent 3 mergen tot 27 daler 10 st den mergen, 123 gl,93-0-0
35Thomas van Poelwijck gepacht van Willem van Santvoort eenen mergen voor 33 daler, 99-10 st,39-10-0
36Cleijn Willemken heeft in pacht van Gosen Beijer 2 mergen ad 29 daler den mergen 72 gl,52-0-0
37Marie Nielen en d’Erffgenamen van Evert van Bergeren 5 mergen verpacht den mergen voor 16 daler, 120 gl,70-0-0
38Claes van Woesick heeft in pacht ses mergen genaemt de Blockens den mergen voor 20 daler, 180 gl,120-0-0
39Henrick van Woesick gepacht van Jacob Janss 5 mergen genaemt de Jeucht, ad 23 daler den mergen 18 g 15 st139-15-0
40Denselven Wousick noch vanden kinderen van Reijn de Bije in pacht Roesten camp groot 4½ voor 23 daler den mergen doende 155-5,110-5-0
41Jan de Bruijn sijn eijgen landt met huijs, hoff en boomgaert 3 mergen voor 9 daler, 135 gl,96-12-0
42Deselve noch eijgen 2½ mergen voor 90 daler, 60 gl,35-0-0
43Henrick Roeloffs h: Geest landt 9½ mergen, noch eenen mergen voor 165 daler 297-10,192-0-0
44Gerrit Cael van Sander van Munster 3 mergen ad 26 daler den mergen 117 gl,87-0-0
45Peter Dircks gepacht van Dirck van Seller 9 mergen, ad 16 daler den mergen, 96 gl,56-0-0
46Herman Beijer gepacht donckersweert buijtendijcks 5 mergen voor 29 daler den mergen, 180 gl,180-0-0
47Dirck Heijsen in pacht van Nael Keijen 3½ mergen ad 26 daler den mergen 137-10,102-10-0
48Henrick van Arnhem gepacht hebbende Roeloff van Sellers witte steen 3 mergen 3 hont ad 22 daler den mergen 115-10,80-10-0
49Vrouw Euwens drie mergen drie hont, den mergen voor 20 daler, 105 gl,70-10-0
50De weduwe van Thomas Becker gepacht van Dirck van Seller 3½ mergen, ad 28 daler den mergen, volgens verclaringh vande pachterse 197 gl,112-0-0
51D’Erffgenaemen van Christiaen van den Berch zal: 9 mergen genaemt de streep ad 18 daler den mergen, 108 gl,68-0-0
52Jan van Lennep een stucxken landts eenen mergen voor 10 daler, 15 gl,5-0-0
53Philipss Hengst elf hont eijgen landt tegens 20 daler den mergen 55 gl,34-7-0
54Deselve noch vander Armen landt seven hondt ad 29 daler 36 gl,24-7-0
55Marie Nielen steene brugh 3 mergen gepacht bij Evert Reijners, volgens des selfs verclaeringh ad 20 daler den mergen 90 gl,60-0-0
56Evert Nielen in pacht vande weduwe van Marten van Steenbergen en consorten 9 mergen die Loeten genaemt ad 23 daler den mergen 138 gl,98-0-0
57Evert Nielen van Jan Becker xj hont gepacht volgens verclaringh voor 57 gl,38-7-0
58Joost de Coolmeijer gepacht van d’Erffgenaemen van Reijn de Bije 2½ mergen ad 26 daler de mergen 97-10 st72-10-0
59Deselve van vrouw Canis gepacht elff hont tegens 26 daler de mergen, 71-10,52-7-0
60Schepen Goris verpacht aen Jan Gijben drie mergen met den boomgaert ad 18 daler den mergen doende 81gl,51-0-0
61Gosen van Enderens (mogelijk: Onderens) Paelacker 7 mergen 3 hont doende te pacht 192 daler, 213 gl,138-0-0
62Dirck van Seller van Willem van Druetens landt twee mergen ad 20 daler den mergen. Volgens het seggen van N. sijn dese 2 mergen so goet als die opde andere plaetsen voor 28 daler verpacht sijn, facit de 2 mergen 89 gl,64-0-0
63De Tollenaers verpacht aen Claes van Wousick 9½ mergen toebehorende de Carthusers voor 20 daler den mergen 135 gl,90-0-0
64Herman van Salinghen 2 mergen ad 16 daler den mergen 98 gl28-0-0
65Adam van Wanraij gepacht van Willem van Drueten 2 mergen ad 16 daler den mergen 98 gl,28-0-0
66Herman van Salingen 3 mergen ad 16 daler den mergen, 72 gl,42-0-0
67Deselve xj hont tegens 18 daler den mergen, 99-10,30-7-0
68Willem Janss heeft in pacht van Sophia van Herwaerden 5 mergen genaemt de Loeten voor 100 daler, 150 gl,100-0-0
69Willem Heijsen gepacht den heijcamp 5 mergen toebehorende de cruijsbroeders van Coln voor 100 daler, 150 gl,100-0-0
70De weduwe van Gerrit Driess verpacht aen Jan Claess Puts camp 3 mergen ad 20 daler den mergen, 90 gl,60-0-0
71Jan Dircks gepacht dat geerkempken 2½ mergen d’armen Cruijsbroederschap toestendich voor 50 daler, 75 gl,50-0-0
72Jacob Lamberts gepacht van d’Erffgenaemen van vrou van Hengstum 2½ mergen voor 45 daler, 67-10,42-10-0
73Marten Rutten in pacht hebbende vande Erffgenaemen van zal: Reijn de Bije elff hont landts voor 90 daler, 60 gl,41-7-0
74Geurt Dircks timmerman gepacht 6 mergen weijlandts genaemt de groote boomgaert voor 132 daler, 198 gl,138-0-0
75Deselve noch in pacht Schils camp 5 mergen toebehorende de Cruijsbroeders voor 125 daler, 187-10,137-10
76Jan Claess van vrou van Triest 5 mergen de Loeten ad 18 daler de mergen, 135 gl85-0-0
77Dirck Driess eijgen landt acht mergen ad 22 daler den mergen te pacht 209 gl124-0-0
78Deselve met Jan van Boel dat heegh kempken 3½ mergen ad 22 daler den mergen 115-10,80-10-0
79Jan van Boel verpacht aen Lijs Wijntiens 9 mergen 2 hont, den mergen 23 daler 199 gl,105-14-0
80Deselve verpacht aen Geurt Tilmans 5 mergen, ad 23 daler den mergen 172-0122-10-0
81Jacob Wijntgens en Dirck Bruijns 3 mergen ijder mergen 29 daler, 108 gl,78-0-0
82Henrick van Ecks kinderen 6 mergen, ad 16 daler den mergen, 199 gl,84-0-0
83Deselve noch 3 mergen genant Ceulensvelt, bij Jan de Coninck ten halven gebouwt 95 gl,15-0-0
84Willem Crijnen 3½ mergen ad 22 daler den mergen doende 115-10,80-0-0
85Willem Crijnen eenen mergen ad 22 daler 33 gl,23-0-0
86Beeltgen Canis Hagenbuecken 2½ mergen, ad 20 daler den mergen 75 gl,50-0-0
87Nael Keije xj hont, den mergen tegens 20 daler, 55 gl,36-7-0
88Henrick Alberts Crijne Camp 5½ mergen ad 20 daler den mergen 165 gl110-0-0
89Anthonis Vos die Loeten 9 mergen, ad 18 daler den mergen 108 gl68-0-0
90Henrick vande Wal Buijsen camp 9 mergen, ad 16 daler den mergen 102 gl,62-0-0
91Deselve gepacht van Dirck Sanders 9 mergen ad 16 daler, 102 gl,62-0-0
92Jacob Romborch Oosterweert 9 mergen bouwlandt, ad 10 daler den mergen, 60 gl,20-0-0
93Reijnier El(or) (mogelijk: Flor) den Geer hoeck 9 mergen, ad 10 daler den mergen 60 gl,20-0-0
94Jacob Romberch, Johan Corneliss cum suis drie mergen bouwlandts met sant belopen ad 6 gl den mergen 18 gl,9-0-0
95Meinhard Taxis de Wedacker 6 mergen ad 16 daler den mergen 199 gl,84-0-0
96Deselve 7 hont en 11 hont t’saemen 3 mergen ad 16 daler den mergen, 72 gl,42-0-0
97Dirck Martini die blocxkens drie mergen ad 16 daler den mergen, 72 gl,42-0-0
98Deselve kwitscamp 5 mergen, ad 18 daler den mergen, 135 gl,85-0-0
99Deselve noch Rentmr. Vanden Cleijnen St. Aghtens camp 2½ mergen 50 daler, 75 gl,50-0-0
100Jan Sweers Aeckenberch 3 mergen, ad 16 daler, den mergen 72 gl,42-0-0
101Sander van Munster den ionghen Prickencamp 3 mergen, ad 16 daler den mergen 72 gl,42-0-0
102Coenradt van Beringhen 2 mergen ad 20 daler den mergen 60 gl,40-0-0
103Walraven Verheijdens landt 5 mergen ad 17 daler den mergen 127-1077-10-0
104Gosen Beijer 6 morgen 3 hont, den mergen ad 18 daler facit 175-10110-10-0
105Henrick Moren buijsen camp 3 mergen 3 hont ad 16 daler den mergen, 89 gl,49-0-0
106Denselve sijn wittesteen 3 mergen 3 hont ad 18 daler den mergen 99-1059-10-0
107Albert van Veersen Schavenacker 3 mergen 2 hont hiervan comt Willemken Hannis 8 hont, tot 18 daler den mergen 90 gl,56-14-0
108Dirck vande Graeffs middelcamp 9 mergen 3 hont, den mergen 10 daler facit 67-1037-10-0
109Vrou van Seller verpacht aen Peter Heijsen 9 mergen, ad 18 daler den mergen, 108 gl,68-0-0
110Deselve verpacht aen Henrick vande Wal 3 mergen, ad 18 daler den mergen, 81 gl,51-0-0
111Jan Gront 5 mergen min 3 hont, ad 18 daler den mergen, 121-10,76-10-0
112Wolter Beijer 9 mergen ad 16 daler den mergen 96 gl,56-0-0
113Henrick van Haeften Huibertscamp 5 mergen ad 20 daler den mergen 150 gl,100-0-0
114Sander van Munster kinkelaer 6 mergen ad 20 daler den mergen, 180 gl,120-0-0
115Sander van Munster noch 5 mergen, den mergen ad 20 daler mettet huijs 168 gl een groot nieuw huijs gecost Hebbende wel 1500 gl108-11-2
116Denselven noch 1½ mergen uijtgegraven landt ad 12 daler den mergen, 27 gl,12-0-0
117Idem noch 11 hont tens 22 daler den mergen 60-15,42-2-0
118Den jonghen Sander van Munster eenen kamp van 6 mergen de carderuel genant den mergen ad 18 daler facit 108 daler, 162 gl,102-0-0
119Noch denselven verpacht aen Arndt Francken 3 mergen boels campken ad 20 daler den mergen, 90 gl,60-0-0
120Wolter Beijer Aeltiens camp 9½ mergen ad 19 daler de mergen 128-5,83-5-0
121Sander van Munster in pacht van Claes Buijs 3 mergen ad 29 daler den mergen 108 gl,78-0-0
122Cornelis Gerrits hoedenmaecker 9 mergen mit huitte hoff verpacht mit ongelden van dijck en contributie gelt 119 gl, 5-12, 119-12,109-19-7
123Jr. ten Haeffs landt verpacht aen Tonis Jaspars drie mergen de sentiens genaemt, ad 29 daler den mergen, 108 gl,78-0-0
124D’Erffgemaemen van vrouw Wemmers eenen kamp genaemt den schelberch groot 6 mergen ad 19 daler den mergen, volgens verclaeringh ad 20 daler, 180 gl,120-0-0
125Dieselve Erffgen. eenen camp van 3 mergen genaemt de smaelacker 3 mergen ad 13 daler den mergen, volgens verclaeringh ad 16 daler, 72 gl,42-0-0
126Dirck Gerrits die kempkens 9½ mergen soo bouw= en weijlandt met boomgaert den mergen 13 daler volgens verclaringh 87-15,42-15-0
127Derrijs Stevens 3 mergen ad 23 daler den mergen 103-10,73-10-0
128Abraham ten Heuvel gepacht van Henrick Pauwels erffgenaemen 2½ mergen ad 18 daler den mergen 66 gl,41-0-0
129Jacob Costen het frater kempken 3 mergen 3 hont ad 18 daler den mergen, 99-10,59-10-0
130Dat Swaelvenhorst 3½ mergen gepacht bij den Borgermeester Singendonck voor 63 daler, pachter betaelt de contributien en defecten, daervan 117 gl, 4-18,86-18-0
131Dat Rosselen 2½ mergen ad 16 daler den mergen, Johan Singendonck pachter, volgens pachtcedul ad 18 daler, 67-1042-10-0
132Gerrit Ansems en Dirck Driess 8 hont geven te pacht 28 gl14-14-0
133H: Geest landt 5½ mergen boulandt hebben in pacht Jan Gijben, Gerrit Ansums, Jan Vermeer voor 110 daler doende 165 gl,110-0-0
134Dat monnicken landt vijff mergen bouwlandt daervan 2 mergen somer voor, hebben in pacht, Jan Gijben, Jan Ansums, Jacob Lamberts voor t’geheel 50 daler, 75 gl,25-0-0
135Evert ingen Oel (of: Eel) buijtendijcks eenen mergen bouwlant affbreekent landt, 9 gl, een nieuw huijs 12,19-6-4
136Gerrit Palmerts bontwercker 9½ mergen, ad 22 daler 15 st den morgen 151-17106-0-0
137Jan Lasse landt, twee mergen onlandt aen den dijck geleghen voor 30 gl,30-0-0
138Jan Las en Jan Corneliss de schaephoij voor 90 gl,30-0-0
139Heijl Jans weduwe 3 mergen van vrouw Smits voor 92 daler, 63 gl,33-0-0
140Noch Heijl Jans 2 mergen bouw=landts 20 daler 30 gl,10-0-0
141Deselve ½ mergen 19 gl,9-0-0
142Noch de kerk van Oije 3 hont, 19 gl,9-0-0
143Jan Knicker 3 hont 19 gl9-0-0
144Gosen Janss 1½ mergen met de boomgaert 25 gl,10-0-0
145De thienden t’Oije int’Rijck van d’apostelheeren van Ceulen voor 30 daler deese sijn mede onder d’andere thienden ondert’Rijck gehorende aengeslagen, Memorie 
146(P)apenkampken 10 hont 36 gl,32-14-0
147Simon vander Lijnden block hoven den grooten en cleijnen 6½ mergen 17 daler den mergen volgens eijgen verclaeringh 165-15 st,100-15-0
148Denselven in pacht hebbende van Jr. van Galen 19 mergen die verpacht sijn voor 570 gl, en d’ongelden die den hiervan mede last boven den pacht die belopen 313 gl hier in begrepen die defecten, die niet gereeckent worden dus 836-10836-10-0
149Simon vander Lijnden Cronevelts landt sijnde apart 3 mergen 20 daler volgens verclaringh facit 90 gl,60-0-0
150Noch den predicant van Oije 1½ mergen in dit Cronenvelts landt, den mergen 20 daler volgens verclaringh 95 gl,30-0-0
151Jan Gijben met huijs, hoff boomgaert 1½ mergen voor 25 gl,10-0-0
152Deselve noch 2½ mergen buijtendijcks ad 15 daler den mergen 56-556-5-0
153Costers camp 11 hont, 30 gl,12-0-0
154Jan van Kempen met huijs, hoff en boomgaert 2 hont lants ad 15 gl,12-0-0
155Den grooten en cleijnen Pastoors camp 12 mergen ijder mergen 19 daler, 392 gl,222-0-0
156Des predicants steltien 2½ mergen ad 18 daler den mergen, 67-1042-10-0
157Predicant van Oije liefkempken 11 hont tegens 16 daler den morgen 99 gl,25-7-0
158Dat Gasthuijs van Nijmeghen 3 mergen ad 29½ daler den mergen, volgens pachtcedul 110-580-5-0
159Predicant Hagenbuecken 9 mergen, ad 16 daler den mergen, 96 gl,56-0-0
160Het gasthuijs voorss 6 mergen aende heeghstraet ad 29½ daler den mergen volgens pachtcedul 220-10160-0-0
161Hetselve gasthuijs 3½ mergen ad 25 daler 22½ stuij den mergen volgens huercedul 135-3100-3-0
162Het voors Gasthuijs 2 mergen ad 16 daler den mergen, 98 gl,28-0-0
163Noch het Gasthuijs eenen mergen ad 17 daler 25-10,15-10-0
164Hetselve Gasthuijs twee campen elck 3 mergen, t’samen 6 mergen ad 12 daler den mergen 108,48-0-0
165Noch hetselve gasthuijs opt schoor buijtendijcks vijff mergen, ad 10 daler den mergen, 75 gl,75-0-0
166Het voors gasthuijs aen den kaeijdijck eenen mergen ad 21 gl,21-0-0
 Den heer van Oije sijn uijtterweerden, offte op Bonenborchse weert 
167Dat Endevlot 10 mergen 3 hont merendeels met sant belopen ad 7 daler den mergen 110-5,110-5-0
168De koeijcamp 6 mergen met sant belopen comt int’ geheel niet meer af als 20 daler, 30 gl,30-0-0
169Den grooten en cleijnen legen weert 12 mergen, daervan 3 mergen met sant belopen, blijft noch 9 mergen, ad 21 daler den mergen, 283-10283-10-0
170Dat Roijlandt 3½ mergen ad 18 daler den mergen ft 99-1094-10-0
171Die Patmos 9 mergen ijder mergen 13 daler 78 gl,78-0-0
172De vijff mergen genaemt groot 5 mergen, ad 18 daler den mergen facit 90 daler, maer dit parceel is noch met de hoecxkens t’samen verpacht voor 18 daler den mergen tegens 8 mergen volgens verclaeringh van de pachters facit 216 gl216-0-0
173Dat bouwlandt opde bonenburgsweert 9 mergen, ad 8 daler den mergen 98 gl48-0-0
174Den rijsweert doet des jaers 150 gl,150-0-0
175Het sant langs de Waelstroom daer niet aff is en comt 

23 augusti 1649