Verpondingskohier Millingen 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Millingen; de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. Slechts de belangrijkste informatie is hier weergegeven, de tekst is dus niet volledig overgenomen (met name de recapitulatie met totaalberekeningen per dorp ontbreken in deze overzichten).

Guido van Benthem, 27 augustus 2002

Millinghen; Qohier vande goederen onder de heerlichheijt Millinghen geleghen.

NrBeschrijvingGeschatOpslVastgest
 Goederen so de heer sijn competerende   
1Die geheele thienden onder Millinghen worden aengeslaghen voor 500 gulden waer van de heer toe voors plaets d’eenre helffte, ende den pastor van t voors dorp d’ander helft is competerende facit500 gl 500-0-0
2Den hoff de Pol bestaet in 32 mergen, sijnde gants onbedijckt, leggende aen den affbreuck ends heer met sandt bestort, twee derden deel weijlandt, is verpacht aen Geurt de Wael voor 375 gulden vermogens pachtcedul375 gl38-8408-8-0
3Gosen van Ulfft hoff verpacht aen Johan Velen groot 28 mergen quadt Velt landt, daeronder acht mergen weijlandts jaerlix voor200 gl33-12221-12-0
4Gosen de Wael modo Dirck Speet gepacht Seeckeren hoff, bestaende in 13 mergen, daervan d’een helft bouw ende d’ander helft weijlandt voor272 gl15-12 (287-12)275-12-0
5Het Capellen goet heeft in pacht Dirck Rom groot 9 mergen daeronder 3 mergen weijlandts de rest bouwlandt voor Noten: Reeds verpacht aan Dirck Rom in 1639 (Huis Bergh, nr. 5790) Steven Aertz bouwt hierop een huis, hierna volgt een proces met de Graaf van den Bergh 1699-1703 (Huis Bergh, nr. 5792)72 gl10-1682-16-0
6Dirck Nas heeft gepacht den hoffstede groot 2 mergens ondergent quadt landt, Ao 1639 doerden doorbreuck van den dijck met sant belopen s’jaers voor22-82-824-16-0
7Henrick Arndts & Arndt Brants hebben in pacht 9 mergen bouwlandts inde grest, quadt slecht Velt landt voor Staet to noteren, dat deeser voorse goederen sijn beswaert met 120 roeden bandijcks waeronder 90 roeden schaerdijcks, die welcks met voorspijcken moeten onderhouden worden, inde met rouwaer die de heer ter voorss plaeths op sijne costen moet onderhouden sonder beswaer van de pachter, sijnde geleghen tegens de Cleefsche goederen inde daerden boven beswaert met ses hooffden in kribben diewelcks tot noot conservatis der voors dijcken moeten onderhouden worden. Nota dat de geen alle jaer bij den ontfanck duijsent gulden moet adderen ongeveerlick, presenterende sulcks in ons van onkentenis te verifirens.52-1610-1663-12-0
 Gemeijne geërffden   
8Joffer Elizabeth van Gendt tot Oijen heeft verpacht aen Henrick Tuijen (of: Twijen) denen bouwhoff bestaende in 18 mergen waerunder 10 mergen wijlandt ende de rest bouwlandt voor200 gl12200-0-0
9Jacob Knoop brenght aen rederscheijts goet groot 29 mergen ijder mergen voor 5 gl sijnde quadt vuijl landt, doende to samen 120 gl130 gl28-16146-16-0
10Henrick Everts brenght aen 6 mergen daerop den hut is staende, waeronder den hut boomgaerts, geestimeert op 92 gl Beswaert met 9 roeden dijcks, daeronder 1½ roede schaerdijck, Item met 6 pont was, noch met 9 gl 10 st en 1 gl 5 st erfpachts.50 gl 46-0-0
11Het Bijstervelt heeft gepacht Jan Everts bestaende in 18 mergen, daeronder 2 mergen weijlandt ende eenen mergen boomgaerts met den behuijsinge daerop staends voor 93 gl120 gl21-12129-12-0
12Capiteijn Tuijl verpacht aen Jan Verwaijen den bouhoff groot 28 mergen halff weijlandt voor 295 gl250 gl33-12271-12-0
13Noch brenght Jan Verwaijen aen 2½ mergen bouwlandts, geestimeert op18 gl 18-0-0
14Dirck Verwaeijen brenght aen drie mergen bouwlandts, daeronder een hont boomgaerts met een huijsken, jaerlicks getaxeert op 30 gl Beswaert met 27 roeden dijcks, daeronder 9½ roede schaerdijck90 gl 36-16-0
15Joncker Schaep heeft verpacht aen Arndt Brants het Molenstuck groot 9½ mergen bouwlandts voor 26 gl30 gl5-835-8-0
16Idem Schaep 3 mergen geestimeert op 18 gl Beswaert met 3 roeden schaerdijck & 1 roede landtdijck22 gl 22-0-0
17Den rentmr Jan Rom brenght aen 16 mergen bouwlandts ten deele met sant belopen, beswaert met 9½ roede schaerdijck endt 33½ roede lantdijck, geeft daeruijt jaerlicks 16 paer hoender ende 3 pont was 96 gl125 gl 125-0-0
18De Weem tot de Pastorijen gehorende groot eenen mergen verpacht aen Dirck Haemelick voor 18 glMemorie Memorie
19Noch gehoort tot de Pastorijen 2½ mergen Velt landt, sijnde slecht quadt landt geschatt op15 gl 15-0-0
20Noch hier van verpacht aen Wolffgangh Verburcht eenen mergen ad Deess voorss goederen sijn beswaert met 3 roeden schoordijck ende 15 roeden landtdijck8 gl1-49-4-0
21Jan vanden Pavert brenght aen 8 mergen landts met den huijs daer op staende, den eenen mergen doorden anderen getaxiret op 9 gl ende huijs & hoff op 20 gl doende te samen 60 gl Dit voorss landt is beswaert met 63 roeden bandijcks daeronder 10½ roede schoordijck, dewelcks met voorspijck moeten onderhouden worden, voorts is het voorss landt beswaert met 6 daeler aende pastorijen ende met twee daeler aen de custerijen, Item met 9 paer hoenderen tot thins, ende met een malder rogge aen armen80 gl 73-12-0
22Dirck Rom scholtis brenght aen 15 mergen bouw & weijlandt geestimeert op 90 gl Dit landt is beswaert met 6 roeden dijcks, daeronder een roede schaerdijck, Item jaerlix met 10 gl soe aen thins als erffpacht125 gl 125-0-0
23Rut Lippitz brenght aen 3 mergen landts, daerop den huijs is staende & een weijnich boomgarts t’samen getaxeert op 25 gl Is beswaert met 27 roeden dijcks daeronder 9½ roede schoordijck, Item geeft jaerlicks aen sijn ..xnr tot erffpacht eenen tins van vier gulden90 gl 36-16-0
24Gerrit de Laer heeft 18 mergen landts t samen bouwlandt met een weijnich boomgaerts, daer op staen twee huijsen, geestimeert op 90 gl Is beswaert met 3 gl erffpacht Item met 3 stuijver tot thins ende seven paer hoenderen, Item met 27 roeden dijcks, daeronder 9 roeden schoordijck125 gl 115-0-0
25Frederick Moers brenght aen 8 morgen landts daeronder 2 mergen weijlandts ende eenen mergen boomgaerts, waerop een huijs is staende geestimeert op 98 gl Belast met 27 roeden dijcks, daeronder 9½ roede schoordijck, Item met drie daeler erffpacht80 gl 73-12-0
26Dirck van Haemelen een halven mergen landts daerop een huijs getaxeert op 10 gl Beswaert met drie roeden dijcks waervan 1½ roede schoordijck15 gl 13-6-0
27Willem Schulingh 3 mergen bouwlants estimeert jaerlix op 18 gl20 gl 20-0-0
28Idem noch eenen mergen tot6 gl 6-0-0
29Bart de Wael 10 mergen landts daeronder eenen mergen uijtterweert getaxeert op 60 gl Beswaert met 27 roeden dijcks, Item met 9 daler tot thins, den armen vaet weijts, 9½ haringh, twee pont boter, Item 2 gl 15 st erffpacht, Item met elf roeden schoordijck, die met rouwaer ende voorspijcken moeten worden vorsien.100 gl 100-0-0
30Rut Arndts brenght aen 9 mergen, daeronder twee mergen weijlandts, geestimeert op 50 gl Hierop is staende een huijs met hoff ende boomgaert Hier boven is begrepen, beswaert met 9 roeden dijcks daronder 1½ roede schoordijck, ende met 4 gulden erffthins80 gl 73-12-0
31Dirck Veelen brenght aen eenen mergen landts, daerop eenige bomen, beswaert met een daelder & 1½ st erfpachts, getaxeert jaerlicx op 6 gl12 gl 12-0-0
32Henrick Laer eenen mergen daerop eenige bomen ad 12 gl12 gl 24-0-0
33Arndt de Wael 2½ mergen landts gandts met sandt bestort, estimeert op 15 gl Beswaert met 9 roeden dijcks, daeronder 3 roeden schoordijck, Item met 2 gl 12½ st erffpacht aende heer.18 gl 18-0-0
34Jan Stevens 2 hont landts daerop een huisgen, getaxeert op 5 gl Beswaert met 5 roeden dijcks daeronder een roede schoordijck6 gl 6-0-0
35Dirck Nas 2 hont landts met sandt belopen, beswaert met 7 stuv: thins, geestimeert op2-10 2-10-0
36Arndt Brants brenght aen den Bocxsteert groot elff mergen quadt landt in pacht voor92 gl13-455-4-0
37Henrick Stevens 2 hondt landts daerop een quadt hutgen, geset op 2-10 Beswaert met 3 roeden dijcks, daeronder ½ roede schoordijck met voorspijck, Item met 22 strs erffpacht6 gl 6-0-0
38Jan Arndts 2½ mergen quadt vuijl landt, geestimeert op 15 gl16 gl 16-0-0
39Gijs Verwaeijen een mergen & 2 hont getaxeert op 5 gl8 gl 8-0-0
40Vrouw van den Berge brenght aen 9 mergen geestimeert op 20 gl28 gl 28-0-0
41Henrick Stevens 3 hont landts daerop een quads hut, getaxeert op 7 gl 10 st Beswaert met 6 roeden dijcks daeronder een roede schoordijck, Item met drie stuv thijns8 gl 8-0-0
42Doctor Goris 3 mergen landts, verpacht aen Arndt de Wael voor Beswaert met 7 spint weijts aenden armen, Item 9 stuv van ijder mergen cronen gelts, met ses pont boteren ende 19 haringh18 gl3-1221-12-0
43Arndt Brants brenght aen 6½ mergen landts, daerop een huijs en een weijnich boomgaarts daeronder begrepen getaxeert op 39 gl Beswaert met 23 roeden dijcks, daeronder 8 roeden schoordijck & met 10 gl erffpacht50 gl 46-0-0
44Henrick Arndts een hoffstat met huijs & boomgaert groot ½ mergen, gestimeert op 8 gl ende dannoch ½ mergen in pandtschap ad 3 gl tesamen 11 gl Beswaert met 6 stuv tot thins & 9 paer hoender18 gl 16-11-2
45Caspar van Broeckhuijsen eenen mergen min ein vierdel ten deele boomgaert daerop een huijs, geestimeert op 12 gl Beswaert met 9 roeden dijcks daeronder 2 roeden schoordijck, Item mit 3½ tot thins18 gl 16-11-2
46Kerst Strenger brenght aen 2 hont landts, daerop een hut is staende jaerlicx voor Beswaert met 6 roeden dijcks daeronder een roede schoordijck7 gl 7-0-0
47Rutger Troij 3 mergen boulandts, geestimeert op 12 gl18 gl 18-0-0
48Jan Huijsman 5 mergen landts daerbij een huijs, Item 2 hont mit bomen gepoot, getaxeert op 30 gl Ende is doorden anderen beswaert met 12 gl 7½ stuv erffpachts59 gl 49-13-7
49Idem noch verpacht aen peppel eenen camp lants van 3 mergen voor Is beswaert met 3 vaet weijts, noch met een schepel, Item met 5 pont boter & 12 haringh18 gl3-1221-12-0
50Idem noch een kaedtsteetgen 300 roeden groot, geestimeert op Beswaert met 1½ roede schoordijcks & 9 roede landtdijcks, beswaert met 11½ st erfpachts6 gl 6-0-0
51Roeloff Knoop brenght aen elff hont landts geestimeert op 11 gl Beswaert met 9 roeden dijcks, Item met 8 paer hoenderen, Item met een daelder aende kerck ende de pastorijen elck halff13 gl 13-0-0
52Gerrit Seel een hoffstee so hij gepacht heeft vanden stadtholder Pavort des jaers voor 10 gl Beswaert met 9 roeden dijcks, daeronder 1½ roede schoordijck, Item met 1 gl tot thins18 gl 18-0-0
53De weduwe van Henrick Krechtingh ½ mergen landts daerop een hutgen is staende geset op 8 gl Belast met 6 roeden dijcks, item 26 stuv: erffpachts10 gl 10-0-0
54Desselve noch 2 hont landts geestimeert op2-10 2-10-0
55Desselve noch in pacht vande erffgenahmen van Lenart Verhouven …. een sandt steetgen groot 9 hont voor 9 gl Beswaert met 9 roeden dijcks, daeronder 1½ roede schoordijck10 gl0-169-18-8
56Henrick vanden Pavert brenght aen 3 mergen lants daerbij een quaden dorren boomgaert, door de deurschuringh seer met sant belopen daerop een huijs is staende, geestimeert op 18 gl Beswaert met 9 roeden schoordijck25 gl 23-0-0
57Hendersken vanden Pavert eenen mergen landts, daerop een out gwondt huijs is staende geestimeert op Is beswaert met 9 roeden bandijcks waeronder vier roeden schoordijcks12 gl 11-0-9
58Claes Rom tien mergen getaxeert op 50 gl Beswaert met 1½ roede schoordijck, Item 59 stuv voor cronengelt, noch met drie schepel weijts voorden armen, Item een spint, noch 9 haringh, 5 pont boter, noch 9½ haringh & 2½ pont boter75 gl 75-0-0
59Jan Krechtingh 5 mergen bouwlandts, daer onder eenen mergen boomgaert geestimeert op 30 gl Is belast met 96 roeden dijcks, daeronder 1½ roede schoordijck90 gl 40-0-0
60Dirck Krechtingh & Barth Crechtingh eenen mergen geset op 6 gl8 gl 8-0-0
61Tilman tot Cleeff brenght aen 3 mergen landts inde Hoeff gepacht volgens pachtcedul voor 5 rijxdalers 12-1015 gl3-1218-12-0
62Roeloff Holtswijler 2½ hont landts, daerop een huijsken is staende ende ten deele met boomen gepoot, sijnde leege landt geestimeert op 6 gl15 gl 13-16-0
63Geurt de Wael brenght aen een halven mergen jaerlicks geestimeert op 3 gl Beswaert met 9 roeden dijcks ende 3 pont was9 gl 4-0-0
64Schouwenborch brenght aen vijff hont quadt velt landt, sijnde bouwlandt, so hij helffs gebruickt, getaxeert op 5 gl8 gl 8-0-0
65Rijck Verwaeijen brenght aen een hoffstede groot met huijs, hoff & boomgaert, int geheel geestimeert op 30 gl Is beswaert met 6 roeden schoordijcks, die met muraeren & voorspijcks moeten onderhouden worden, Item geeft daeruijt noch 9½ gulden tot erffpacht90 gl 36-16-0
66Gerrit Krechtingh brenght aen een kaetsteetgen groot ongeveer eenen halven mergen, daer op een huijsken is staende met weijnich boom gewasch geestimeert op10 gl 9-4-0
67Deselve Gerrit Krechtingh noch in pacht van Wolter Schulingh 1½ mergen bouwlandts, daerbeij ongeveer een hont landts met boomen gepoot voor Beswaert met 9 roeden dijcks daeronder 1½ roede schoordijcks, Item met 1½ daelder erfpachts aen de heer20 gl1-1621-16-0
68De scholt Andries Janss brenght aen drie mergen bouwlandts, daerop een huijs is staende met eenige bomen bepoot, geestimeert op 18 gl Beswaert met 11 roeden dijcks, daeronder 9 roeden schoordijck, Item met 3½ gulden erffpacht aen de heer36 gl 33-2-4
69Den voorn scholt gepacht van Jr. Schaep 2 mergen voor Beswaert met 3 roeden schoordijck18 gl2-820-8-0
70Claes de Laer brenght aen 2 mergen landts, daerop een hutgen is staende & met eenige bomen gepoot getaxeert op Belast met 3 gl 11 st erffpacht aen de heer20 gl 18-8-0
71Deselve brenght noch aen 3½ mergen inden Beijllandt ad 17 gl 1019 gl 19-0-0
72Jan Knoop brenght aen 2 mergen bouwlandts geestimeert op 10 gl19 gl 14-0-0
73Peter Gosens 3 mergen slecht bouwlandt, geestimeert op 15 gl18 gl 18-0-0
74Wolffganck van der Burcht een stucxken landts den Biesencamp genaemt groot 5 hont getaxeert op 5 gl6 gl 6-0-0
75Deselve noch 2 mergen geestimeert den mergen op 6 gl fct 12 gl19 gl 14-0-0
76Jan vande Camp eenen mergen bouwlandts ad6 gl 6-0-0
77Evert van Vinnen drie mergen slecht bouwlandt gepacht bij Geurt Meurs voor tien daler Cleeffs15 gl3-1218-12-0
78Docter Moetsvelt 3 mergen slecht landt binnen dijcks geestimeert op 15 gl18 gl 18-0-0
79Pauwel Ermes eenen mergen bouwlandts aengegeven ad 5 gl7 gl 7-0-0
80Jan Heijmen met sijne consorten in Millingen ….. 3 mergen bouwlandts aen geslaegen op 15 gl18 gl 18-0-0

29 september 1649, Millinghen