Verpondingskohier Herwen 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Herwen (film 1036);de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. 

Guido van Benthem, 29 juli 2013

Herwen

Quvier vant kerspel Herwen van alle pachten, opcompsten ende revenues der huijseren, hoven, landereijen en alle onroerende goederen onder voors kerspel gelegen.

NrBeschrijvingVastgest
1Melchior Wolters in pacht vande heeren vande Reeckeningh, het derdepart vanden Scholftert huijs, hoff, boomgaert, bou= en weijlandt groot ongeveer 14 mergen uijtterweert. Volgens pachtcedul voor – 300 gl 16-16304-16
2Item noch in pacht van gemelte heeren een nieuw aengewonnen sandt de meijeren pol genaemt, volgens pachtcedul voor  6 gl Dit is een rijsweert omtrent 10 mergen groot Memorie Naer de metinghe vande lantmeter sijn des lantsciefs Scholffert genaemt den nieuwen Poll ende das Mareschalcks hoift weertgen t’samen groot 37 mergen maer alzoo daer onder eenighe sanden sijn deselve mede op de helffte aangeslagen toe weten op 18 ½ morgen 
3Deselver noch in pacht van Arndt de Greeff ende Pelgron sijnen swager haer aenpart van haer hoffstat groot omtrent 8 hont jaers voor 22 gl 1-1223-12
4Noch heft deselve aende voorn: hoffstat oock sijn aen part mede estimeert op 22 gl22-0
5Idem bouwt ten halven vande kerck eenen mergen, verpacht voor 6 gl6-0
6Idem in eijgen gebruijck 9 ½ mergen bouwlants, geestimeert op 95 gl – 54 gl54-0
7Arndt de Greeff heft in pacht vande heeren vande Reeckeningh oock een derde part vande Scholffert, sijnde uijtterweerden, weij= ende bouwlanden en rijsweerden, groot 19 mergen. Volgens pachtcedul voor 325 gl 16-16329-16
8Deselve noch in pacht vande Erffgenaemen van zal: Borgermr Paulus Bitter een vierde part vanden Ossenweert uijtterweert groot 20 mergen voor 392 gl 24354-0
9Item in eijgen gebruijck een hoffstat landts groot 2 hont bouwlandts met eenige fruijtbomen, estimeert jaerlicx op 10 gl10-0
10Idem eijgemaer van Greven hoffstat eenen mergen bouwlandts ad 10 gl- 12 gl12-0
11Otto Brants heeft in pacht vande heeren vande Reeckeningh 15 mergen uijtterweert weijlandt voor 900 gl 18 Notandum, dat dit goet eenige sluijsen, dammen & dijcken heeft t’onderhouden, leggende alle jaer opden affbreuck.406-0
12Deselve noch in pacht vant’Vicarije landt 9 mergen binnen landt so bouw= als weijlandt s’jaers voor 90 gl 10-16100-16
13Idem noch in pacht vant arme Landt van Herwen 2 mergen bouwlandts binnenlandt voor 22 gl 2-824-8
14Idem in eijgen gebruijck huijs, hoff, boomgaert met 3 mergen bouwlandts estimeert op 50 gl – 60 gl55-4
15Dirck van Huissen heeft in pacht een derdepart vanden Scholffert vande Reeckencammer in Gelderlandt 19 mergen uijtterweerden bouw= & weijlandt voor 425 – 900 gl 16-16 Hieraff is uijtwijsens pachtcedul eenich lant int’Landt van Cleev over rijns gelegen so hier moet afgaen, verpacht voor 25 gl s’jaers, volgens verclaeringh vanden pachter404-16
16Cornelis Gijsberts heeft in pacht vander heeren vande Reeckeningh des Landtschafs middelweert 50 mergen weijlandts, jaerlicx volgens pachtcedul voor 500 (doorgehaald) gl ende verclaert pacht also opden affbreuck te leggen dat bij sijne jaeren wel 10 mergen affgedreven sijn ende noch dagelicks sulcx affbreect dat hij niet meer soe veel soude willen geven, oock heeft dit goet sijne eijgene dammen & sluijsen, die jaerlicx een merckelichs costen te onderhouden. Ten aensien deses weert bijden pachter met een nieuwen somerdijck tot sijn eijgen costen heeft moeten maecken ende daerom apparent soe weijnich te pacht geeft, wort geoordeelt dit perceel in volgende jaeren wel 700 gl sal gelden. Om voorverhaelde redens wort desen hoff maer aengeslagen op 600 60648-0
17Idem bouwt ten halven voorde kerck eenen mergen, estimeert op 8 gl – 10 gl10-0
18Item noch ten halven vanden Predicant 3 mergen binnenlandt getaxeert op 18 gl18-0
19Idem bouwt ten halven van Sweer Hermans soon twee mergen, estimeert op 18 gl – 20 gl20-0
20Idem bruijckt sijn eijgen 12 mergen bouwlandts daeronder een hoffstat schepers hoffstat genaemt waeruijt s’jaers tot erfpacht is gaende 10 sts: aende lantdrost Heesz ende uijt het Kalckerss Landt in deese 12 mergen begrepen Jaerlicx 2 stuv aen Grave vanden Berch, also estimeert dese 12 mergen op 108 gl (doorgehaald) – 122 gl112-4-9
21Jan Brants bruijckt selffs hem toecomende 9 mergen bouwlandts binnen landt estimeert s’jaers op 90 gl – 98 gl48-0
22Idem noch een huijsken met een boomgaert groot 9 hont estimeert op 22 gl – 29 gl 16 Verpacht aen Bernt Kruijseman, ende den boomgaert 3 hont verpacht aen Henrick vande Kolck.22-16-3
23Willem vande Kerckhoff bruijckt selfs eenen mergen bouwlandts binnenlandt geestimeert op 8 gl – 9 gl9-0
24Thonis van Eijmeren in pacht vanden Ridder Steentiens Erffgenamen 26 mergen soo bouw= als weijlandt binnen landt, jaerlicks mit toebaet. Volgens pachtcedul voor 375 gl 31-4394-4
25Idem brenght noch aen 15 mergen bouwlandts binnen Landt s’jaers op 150 gl – 180 gl180-0
26Thomas Sack heeft in pacht van Reijnder Bouwman een boomgaertien met een weijdtgen groot een mergen voor 50 gl 1-447-2
27Idem noch in pacht 9 ½ hont landts & ½ mergen boulandt binnen landt voor 15 gl 1-1016-10
28Jan Greven heeft in pacht van here Furstus van Imbiesen huijs, hoff boomgaert met 11 ½ mergen bouwlandt ende 1 ½ mergen weijlandt voor 175 gl – 210 gl 15-12213-12
29Jan Keteler bruijckt selffs sijn huijs, hoff groot een hondt landts, estimeert op 11 gl10-2-4
30Gerrit Thomass heeft in pacht vanden Maior Baccart huijs, hoff & boomgaert groot 1 mergen 5 hont voor 57 gl 2-454-9-3
31Idem noch in pacht vanden Predicant 1 mergen 3 hont uijtterweert jaerlicx voor 32 gl 1-1633-16
32Idem noch in pacht vanden Predicant ½ mergen bouwlandts binnen landt, jaerlicks voor 5 gl 1-125-12
33Idem noch in pacht van Willem vande Kerckhoff ½ mergen bouwlant binnen landt voor 6 gl 0-126-12
34Idem bruijckt selfs ½ mergen boomgaert & boulant estimeert op 10 gl – 15 gl15-0
35Rijck de Haer heeft in pacht van Tonis van Eijmeren huijs, hoff, boomgaert mert een weijtgen ende brouwerije, t’samen 2 mergen 2 hont uijtterweert, jaers volgens pachtcedul voor 75 gl 2-1671-11-5
36Idem in eijgen gebruijck ½ mergen bouwlandts geesten weert jaerlicx op 3 gl – 5 gl5-0
37Henrick Eijgemans huijsken met een hoffken, verpacht aen Lijsbet Suijders voor 6 gl5-10-4
38Ende bruijckt selffs noch so veel landts daerbij t’saemen tot een mergen jaers estimeert op 12 gl12-0
39Jan Keteler gebruijckt selfs huijs, hoff, bouw= ende weijlandt uijtterweerden groot 2 mergen, estimeert Jaerlicx op 50 gl – 75 gl69-0
40Idem in pacht van Dirris & Crijn Stevens 2 ½ mergen bouwlandts uijtterweert voor 30 gl 333-0
41Idem noch in pacht vanden kerck van Aert 1 mergen bouwlandts voor 10 gl 1-411-4
42Idem bouwt ten halven vanden kerck van Herwen 2 mergen uijtterweert boulant estimeert op 20 – 29 gl24-0
43Idem noch ten halven van Jan van Utrecht een mergen uijtterweert boulant estimeert 12 gl12-0
`44Idem noch ten halven van Jan Claess 9 mergen bouwlandts getaxeert op 90 gl – 98 gl48-0
45Noch vande kerck eenen mergen bouwlandt estimeert op 7 gl – 9 gl9-0
46Noch ten halven van Reijnder Bouwman eenen mergen estimeert op 8 gl – 9 gl9-0
47Evert Janss bruijct selfs huijs, hoff & boomgaert ½ mergen getaxeert op 30 gl27-12
48Idem in pacht van Thomas Smit 5 mergen bouwlandts voor 50 gl – 65 gl 671-0
49Noch van Dirck Sanders ½ mergen boulandts ad 6 gl 1-126-12
50Noch in pacht van Vrouw Landtschrijvers tot Sevener 2 hont voor 12 gl  0-812-8
51Deselve noch ten halven van Gijsbert de Beijer 5 hont boulants estimeert op 6 gl6-0
52Noch van Gerrit Wolters onmundig een hont boomgarts estimeert op 8 gl8-0
53Jan van Soust in pacht van Geurt Ottens huijs, hoff, boomgaert 2 hont den Berchagen gnt jaers voor 21 gl – 29 gl 0-822-8-11
54Gerrit Conrenliss huijs, hoff , boomgaert & boulandt 1 ½ mergen estimeert op 39 gl – 90 gl36-16
55Idem noch eenen mergen boomgaert & bouwlandt, estimeert op 18 gl – 29 gl24-0
56Henrick Elberts huijs, hoff, boomgaert & bouwlandt groot 10 hont, estimeert op 22 – 30 gl27-12
57Albert van Wanraij huijs, hoff, boomgaert ½ mergen estimeert op 29 gl – 28 gl25-15-2
58Deselve noch een mergen bouwlandts estimeert op 12 gl12-0-0
59Idem noch eenen mergen bouwlandts ad 10 gl10-0
60Willem van Brienen hutien ½ hont landts, estimeert op 1 gl4-0
61Peter Gerrits huijs & hoff 2 hont getaxeert op 10 gl9-4-0
62Jorden van Brienen huijs, hoff, boomgaert met een kempken 3 hont groot gestalt op 18 gl – 23 gl21-3-2
63Dirck Hanss huijs, hoff, boomgaert & weijlandt 1 ½ mergen estimeert op 36 gl – 38 gl34-19-2
64Deselver in pacht van Jan Schaep 2 mergen weijlants & bouwlandts voro 36 – 50 gl 3-1253-12
65Idem ten halven van Tonis aende Peppelgraeff 2 mergen uijtterweerts estimeert op 20 – 26 gl26-0-0
66Idem noch ten halven van den Besiender Henrick Elberts 2 mergen, estimeert jaers op 18 gl – 20 gl20-0
67Deselver noch ten halven van Rutger Goris 2 mergen estimeert op 27 gl27-0
68Idem noch ten halven van Geurt Ottens tot Arnhem eenen mergen ad 11 gl – 12 gl12-0
69Idem noch ten halven van Dirck van Rijswijck een mergen estimeert op 10 gl – 11 gl11-0
70Idem noch ten halven van Elsken Rogiers 2 mergen 9 hont estimeert op 36 gl – 40 gl40-0
71Henrick van Kolcks huijs, hof & boomgaert 1 hont groot estimeert op 25 gl – 35 gl32-4
72Willem ter Horst in pacht van Gerrit Swarthoff, huijs, hoff, boomgaert met een kampken bouwlant groot een mergen voor 50 gl 1-447-2
73Jeurien van Steel huijs, hoff, met het gepoot groot een hont landts, daervan hem de helft t[oestaet], ende d’anderhelft gepacht dehelffte geestimeert op 8 gl7-7-2
74De momeberen vande twee onmundige kinderen d’ander helfts ad 5 gl – 8 gl7-7-2
75Evert Scholten huijs, hoff, boomgaert met een campken bouwlandts 1 ½ mergen, estimeert op 90 gl – 99 gl40-9-7
76Deselve noch 2 ½ mergen bouwlandts estimeert op 38 gl38-0
77Idem noch 1 ½ mergen bouwlandts getaxeert op 15 gl – 16 gl16-0
78Dirck van Brienen, huijs, hoff ende eenige bomen een hont, estimeert op 15 gl13-16
79Idem in pacht van Gerrit Roeloffs 2 ½ mergen bouwlandts jaers voor 50 gl 353-0
80Idem noch ten halven van Thomas Goris 2 mergen estimeert op 12 gl12-0
81Jan Hoeffs huijsken, hoff & boomgaert 2 hont, estimeert op 12 gl11-0-9
82Coendert Jacobss in pacht van Evert Hansen huijs, hoff, boomgaert 5 hont, Jaerlicx voor 90 gl – 91 gl 2-439-13
83Bernt de Hovener ten halven van Claes van Wanraij eenen mergen, is verpacht voor 9 gl – 10 gl10-0
84Idem noch ten halven 9 hont t’griet, geestimeert op 8 gl8-0
85Tonis Aertss in pacht van Pauwells Bitters erffgenaemen huijs, hoff, boomgaert, bouw= ende weijlandt, alle wtterweerden, meest bouwlandt, groot 90 mergen, jaerlicx voor 685 gl 48721-0
86Denselven hem toecomende 8 hont landts estimeert des jaers op 10 gl – 19 gl14-0
87Frederick Gosens 9 mergen 1 hont bouwlandts, estimeert jaers op 38 gl – 52 gl52-0
88Idem 2 hont boomgaerts, getaxeert op 19 gl19-0
89Deselver noch in pacht van Herman Goris 9 mergen s’jaers voor 60 gl 4-1664-16
90Dirck Gosens huijs, hoff, boomgaert ½ mergen, estimeert op 23 gl21-3-2
91Idem noch 5 mergen 1 hont bouwlandts getaxeert op 62 – 70 gl70-0
92Dirck Wijnen 9 mergen weijlandt uijtterweert estimeert op 98 gl – 60 gl60-0
93Idem eenen mergen bouwlandts estimeert op 10 gl10-0
94Deselver ten halven van Henrick Elberts 5 ½ mergen bouwlandts uijtterweert estimeert op 60-10 – 66 gl66-0
95Dirck Lippit huijs, hoff, boomgaert met een kampken bouwlandt groot 2 mergen estimeert op 27 gl – 50 gl46-0
96Idem 2 mergen weijlandts uijtterweert getaxeert ad 22 – 90 gl30-0
97Idem noch ten halven van Lijsbet Janss 2½ mergen bouwlandts uijtterweert estimeert op 27 ½ gl – 30 gl30-0
98Idem eijgen 2 mergen boulandts, estimeert op 20 gl20-0
99Noch ten halven van Vrou Beugels eenen mergen estimeert op 8 gl – 9 gl9-0
100Noch voor hem selfs 1 mergen t’griet estimeert op 10 gl10-0
101Idem noch ten halven van Pielman tot Embrick 2 ½ mergen estimeert 27 ½ – 35 gl35-0
102Noch voor hem selffs 1 ½ hont bouwlandts 6 gl6-0
103Jan van Oije 2 mergen bouwlants estimeert op 9 – 20 gl20-0
104Gerrit van Orsoij een mergen bouwlandt uijtterweert, daervan de helft hem eijgen, ende d’ander helft gepacht van Gerrit Uwens voor 9 gl t’samen 9 gl – 12 gl12-0
105Deselver noch in pacht van Gerrit Uwens ½ mergen boomgaerts voor 7 gl – 8 gl 1-128-12
106Noch 1 ½ mergen opde Nijlenden estimeert jaers op 13-10 – 15 gl15-0
107Bart Uwens huijs, hoff, boomgaert ½ mergen, estimeert op 15 gl – 20 gl18-8
108Deselver noch in 2 parceelen 5 hont boomgaerts, estimeert jaerlicx op 30 gl30-0
109Deselve 11 hont bouwlandts & noch omtrent 5 hont boomgaerts estimeert op 18 – 49 gl49-0
110Idem noch 4 hont boulants estimeert op 9 gl – 12 gl12-0
111Idem noch 6 mergen binnen weijde estimeert 92 gl – 60 gl60-0
112Deselve noch 1 hont boulants estimeert 1 gl – 2 gl2-0
113Bernt in pacht van Lijsbet Jans huijs, hof, boomgaert eenen mergen jaers voor 50 gl 1-447-2
114Jan van Egeren 1 mergen weijlandt uijtterweert estimeert op 18 gl18-0
115Deselver noch 1 ½ mergen & 2 hont bouwlandt, estimeert op 17-10 – 18 gl18-0
116Henrick Kruijseman gepacht van Paul van Rijswijck een hoffstat met een stuck Landts groot 7 hont jaerlicks voor 50 gl 1-847-5-8
117Mr. Pauwel Volmans in pacht van Henrick Elberts huijs, hoff, boomgaert ½ mergen jaers voro 20 gl – 25 gl23-0
118Herman Goris 1 ½ mergen 1 ½ hont boulandts, estimeert 16 gl – 21 gl21-0
119Deselver ten halven van sijn broeder 1 ½ mergen bouwlandts estimeert 15 gl – 18 gl18-0
120Deselver noch van Aert Goris 2 ½ mergen bouwlandts uijtterweert, estimeert 15 gl – 35 gl35-0
121Deselver noch 3 mergen, die bij de bouwinge vande Graeff vanden Berch to Pannerden gehoren, edoch niet aldaer, maer alhier aengeslaghen ad 15 gl – 29 gl 3-1227-12
122Albert van Heteren heeft van Cornelis Gijsbertss in pacht, huijs, hoff, boomgaert ende bouwlandt groot 1 mergen 1 ½ hont uijtterweert, jaers voor 92 gl 1-1040-0-4
123Willem Tengnagel huijs, hof, boomgaert, met een campken bouwlandts groot 1 ½ mergen 1 hont, estimeert jaers op 36 gl – 95 gl41-8
124Idem in pacht van Aert Goris 2 mergen weijlants voor 90 gl 2-842-8
125Idem noch 1 ½ hont bouwlants hem eijgen ad 3 gl3-0
126Deselver noch ½ mergen uijtterweert estimeert 6 gl – 10 gl10-0
127Idem noch 9 hont boulants getzxeert op 6 gl – 8 gl8-0
128Noch ten halven van Rut Rijcken opde soijs 1 mergen estimeert jaerlicx op 6 gl – 9 gl9-0
129Noch vanden predicant gepacht 1 ½ mergen bouwlants jaerlicx – 20 gll 1-1621-16
130Peter Kool ten halven van Heijendael 2 mergen estimeert op 12 gl12-0
131Gijsbert de Beijer gepacht vanden Graeff vanden Berch 11 mergen so bouw= als weijlandt onder sijne bouwinge tot Pannerden gehorich voor 90 gl dewelcke niet aldaer, maer hier aengeslagen op 120 gl 13-4133-4
132Deselver noch ten halven van Gerrit Serris 1 mergen estimeert 6 gl – 10 gl10-0
133Sander Fierkes ten halven van Gerrit Vermaess 9 mergen bouwlandt, geestimeert op 37 ½ gl – 56 gl56-0
134Deselver noch 1 mergen 2 hont inde diepen wegen bouwlant, estimeert 6 gl – 9 gl9-0
135Jan Hendricks [mij]nabuir in pacht van Aert van Ruijtenborch huis, hoff, boomgaert t’samen 3 ½ mergen landts voor 60 gl 4-459-1-3
136Deselver bouwt ten halven van Seger Holthuijsen 2 mergen estimeert op 18 gl – 29 gl24-0
137Jan Fierkes voor hem selfs 1 mergen bouwlants, estimeert op 9 gl – 10 gl10-0
138Hendrick de Smit in pacht vande weduwe van Henrick Wouterss huijs, hoff, boomgaert, ende 1 mergen boulant voor 25 gl – 60 gl 1-456-6
139Richter Vermeer in pacht van Walraven Wijnen huijs en hoff voor 60 gl55-4
140Het bijgehorich Landt sijnde ½ mergen boomgaert gepacht bij Henrick van Colck voor 30 gl 0-1230-12
141Steven ter Horst en Bernt Rntmr in pacht van Walravens Wijnen 2 mergen weijlant, 2 mergen uijtterweert ende 1 mergen binnen weijde voor 36 – 92 gl 7-449-4
142Steven den Arbeijder van deselve Walraven in pacht 2 hont boomgaerts Noch laet Walraven ten halven bouwen 2 mergen bouwlants daelen hoffstat die twe bovenstaende partijen estimeert op 29 gl24-0
143Richter Vermeer gebruijckt vande Graven vanden Berch eenen mergen bouwlandts, voort onderhoudt vanden dijck estimeert 6 gl 1-47-4
144Deselver in pacht vande Reeckencammer een Tiendtien gnt t’grietss Tiendten, des jaers voor 12 gl12-0
145Isebrant Brants in pacht vanden Ridder Steenties huijs, hoff, boomgaert, bouw= ende weijlandt 3 mergen jaers voor 100 gl 3-1295-6-2
146Deselver van Peter Janss van Arnhem 9 ½ mergen bouwlandt voor 27 gl – 95 gl 5-850-8
147Idem ten halven van Thomas Goris 1 mergen boulandts ad 6 gl6-0
148Idem ten halven vande kerck ½ mergen bouwlants 3 gl3-0
149Noch ten halven van Dirck Sanders 2 mergen ad 16 gl16-0
150Noch in pacht de bagijnen binnen weijde 2 ½ mergen voor 95 gl 348-0
151Trijn Gulickers laet ten halven bouwen 1 mergen erstimeert op 9 gl9-0
152Evert Keus in pacht van Trijn Gulickers 2 mergen boulandts met boomgaert jaerlicx voor 50 gl 2-852-8
153Jan Remmen bruijckt selfs huijs, hoff, boomgaert groot 2 hont, estimeert jaerlicx op 15 gl13-16
154Idem noch een mergen bouwlandts met boomgaert, daer van hij de helffte gepacht t’samen geestimeert op 15 – 25 gl 0-1225-12
155Idem alleen eijgen eenen mergen boulandts estimeert 12 gl12-0
156Idem noch ½ mergen bouwlandts uijtterweert ad 5 gl – 10 gl10-0
157Idem noch ½ mergen bouwlandts ad 5 gl – 6 gl6-0
158Idem bouwt noch ten halven van Pavort tot Nijmeghen 9 ½ mergen bouwlandts estimeert op 95 gl – 98 gl48-0
159Claes van Burick gebruijct sijn eijgen 7 hont bouwlandts estimeert op 11 gl – 12 gl12-0
160Joffer Margareta Momb weduwe vande Sande in eijgen gebruijck huijs, hoff, boomgaert, met bouw en weijlandt t’saemen 39 mergen geestimeert op 300 gl288-0
161Dirck Hansen brenght aen wegens den drost van Elten een hoffstedeken met boomgaert 2 hont ad 5 gl – 10 gl9-4
162Dirck van Calcar in pacht van Willem Kreiter huijs, hoff, bomgaert ½ mergen jaers voor 32 – 56 gl 0-1251-3
163Idem ten halven van den selven 3 mergen bouwlants geestimeert [27] – 36 gl36-0
164Mr. Philips de Smit huijs, hof, boomgaert, weij= & bouwlandt half en half t’samen groot 6 mergen, geestimeert op [60] gl – 90 gl82-16
165Herman van Rijswijck in pacht vande Prins van Hogenseler, huijs, hoff, boomgaert, huijs ,hoff, boomgaert, bouw= & weijlandt, groot 55 mergen uijtterweerden, jaerlicks voor [600] gl – 700 gl 66754-0
166Idem gebruijct in eijgendom een hont boomgaerts 3 ½ mergen bouwlandts t’samen jaerlicx estimeert op [39] – 98 gl48-0
167Jan vanden Pavert gepacht vanden heer prins van Hogenzolleren een bouwinghs t’samen uijtterweert groot 95 mergen jaers voor [550] g; – 650 gl 60698-0
168Idem bruijckt selffs twee mergen bouwlandts geestimeert op 12 gl – 20 gl20-0
169Henrick de Beijer in pacht vanden heer Prince van Hogenzolleren huijs, hoff ende boomgaert t’saemen 10 mergen Landts jaerlicx voor 150 gl – 175 gl 12175-0
170Idem in pacht vande Erffgenaemen van zal: borgermeester Paul Bitter, huijs, hoff, boomgaert, bouw= en weijlandt alle uijtterweert gnt den Oswart, groot omtrent 20 mergen. Jaerlicx voor 250 gl – 392 gl 24-0354-0
171Idem besit in verwin Steven Tibben hoffstat groot een mergen met noch een hont bouwlandts t’samen geestimeert op 9 gl – 19 gl14-0
172Arndt Tib in pacht van gemelten Prince huijs, hof, boomgaert, bouw= ende weijlandt 12 ½ mergen uijtterweert lant, voor 150 – 200 gl 15203-0
173Rijck de Beijer 2 mergen weijlandts uijtterweert estimeert op 20 gl – 90 gl40-0
174Idem 3 mergen bouwlandts met eenich boomgaert getaxeert op 29 gl – 30 gl30-0
175Jan de Beijer in pacht vanden Richter Pavort huijs, hoff, boomgaert, bouw= ende weijlandt 6 mergen uijtterweert voor 100 gl 135 gl 7-4130-16-3
176Deselver bouwt ten halven vijftienden halven mergen van Pavort, wort jaerlicx geestimeert op 116 gl – 130 gl130-0
177Noch een mergen bouwlants van Pavort, ad 8 gl8-0
178Steven ter Horst in pacht van Stochins tot Leijden huijs, hoff, boomgaert, weijlandt mit een weijnich boulant t’samen 5 mergen jaerlicx voor 70 gl 669-8-4
179Deselve noch ten halven van Stochio 17 mergen bouwlandts, geestimeert jaerlicx op 153 gl – 209 gl204-0
180Noch van Me Vrouw van Imbiesen in pacht 2  ½ mergen weijlandts, des jaers voor 22-10 – 37 gl 340-0
181Noch ten halven van Sweer Hermans 2 mergen bouwlandts, estimeert 18 gl – 29 gl24-0
182Alexander van Munster als Admodiateur vande Praebstdie Tiendt, brengt deselver aen voor 593 – 630 gl630-0
183Geurt van Enderen gebruijckt selffs 2 mergen en 1 hont bouwlandts uijtterweert estimeert op 19-10 – 28 gl28-0
184Jan Vis ende Dirck Vis gebroeders 1 ½ mergen bouwlants uijtterweert ad 13-10 – 19 gl14-0
185Henrick Verheijden Buermr tot Herwen heeft in pacht van Lambert Lambertss 16 mergen landts uijtterweert met een boomgaert en weijken voor 250 – 260 gl 19-4 Dit goet is beswaert met 10 st thins aende kerck ende 32 st aende Graven vanden Berge.279-4
186Deselve noch in eijgen gebruijck huijs, hoff, boomgaert groot ½ mergen estimeert op 18 gl – 30 gl Dit goet is beswaert met 15 stuv thins aende Reeckencamer27-12
187Idem noch 9 mergen weijlandts, soo binnen als buijtendijcks, estimeert 16 gl – 65 gl65-0
188Deselve noch 5 mergen bouwlants getaxeert op 90 – 50 gl50-0
189Rut (Jut?) Rijcken Baermr tot Herwen bouwt ten halven van Rutger Goris 3 mergen bouwlandts, estimeert 18 gl 21 gl21-0
190Item ten halven van Jenneken Rijcken 3 mergen bouwlandts, daeronder een boomgaertgen estimeert jaerlicx op 29 gl – 36 gl36-0
191Idem hem eijgen toecomende huijs, hoff en boomgaert 3 hont estimeert 48 gl – 22 gl20-4-9
192Cornelis Rijcken opden Huienhoeck 1 mergen bouwlant 10 gl10-0
193Idem voor hem selffs 2 mergen bouwlandts estimeert op 8 gl – 18 gl18-0
194Noch in pacht van Jan Krechtingh een mergen 5 hont estimeert op 29 gl 30 gl 2-432-4-0
195Engel Kressers wed. hutgen opde gemeente, daervan geeft deselve s’jaers 3 gl est pauper6-0
196Insgelijcken stadt een armen huijsken aende Gemeente, daer tegenwoordich twee off drie arme gebreeckelicke luijden soo de aelmisse [leven] wonen pro deoMemorie
197Den pastorijen tiendt onder Herwen estimeert jaers door den Predicant op 125 – 130 gl130-0
198Noch een weijtgen van vijff hont tot de pastorije estimeert Jaerlicx op 9 gl9-0
199Noch een hoffstat van Jan Roelen opden binnenworp groot een hont geeft te pacht 6 gl6-0
200Pastorijen huijsken t’saemen bouwvallich, also den boomgaert ende hoff voor dit jaer door den pastor aengebracht is op 6 gl MemorieMemorie
201Custers & schoolms huijsken estimeert op 9 gl MemorieMemorie
202Den Rentmr Johannes Rutgeri 6 ½ mergen binnen Landt bouwlandt ende 2 mergen weijlandt uijtterweert, estimeert Jaers het bouwlandt op 78 gl, ende die 2 mergen weijlants op 90 gl t’samen 118 gl118-0
203Die Berghs Tiendt onder Herwen opdes Rentmrs behagen ondergebracht op 60 gl – 100 gl100-0
204Noch een boomgaertgen van 2 hont toecomende Baetgen van Gelder tot Nijmeghen getaxeert op 10 gl10-0

Herwen

De pachten ofte incompsten dere landerien ende thienden onder Herwen belopen ter somma van dartienduijsent vier hondert sess ende vijftigh gulden soeventhienste vierd – Seggen 13456-17-4

Hier van bedraeght den sesten penninck voor de Lantschap jaerlicks toe samp: van twe duijsent twe hondert twe ende vertigh gl sestien slx: twe den ende twe derdeparten – 2242-16 2 2/3.

Ij m ij c xlij gl: xi..sl ij d:

Aldus bij ons onderss: Gecommittierde totte verpondinghe getaxiert bereckent gesloten ende beteickent in Nijmegen den 28e Septemb: 1649, Tengnagell, Matt… vanden Poll, Gerhardt Cas.. vander Hell, Gerhardt Sluijsken, Singendonck

Hierna recapitulatie.