Verpondingskohier Groesbeek 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Groesbeek (film 1035); de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. Slechts de belangrijkste informatie is hier weergegeven, de tekst is dus niet volledig overgenomen (met name de recapitulatie met totaalberekeningen per dorp ontbreken in deze overzichten).

Guido van Benthem, 29 juni 2003

Aenteijckeninghe en opnemingen vant’ Quoier van Geerffden en inwoonderen inde heerlickheijt Groesbeeck, wesende de verpondinghe volgens d’instructie bijde landtschap daerop beraemt.

Wordende verclaert deese Quoier gestelt te sijn op vrijgelt, als de contributien en defecten affgetogen waeren.

NrBeschrijvingVastgest
1Inden eersten Matthijs Gerrits tot Groesbeeck 2½ mergen landts met het huijs daerop staende aengebracht 10 gl 18-10, 5-0, 23-10, affgetagen voort huys21-12-4
2Jan Jaspers als momber vant onmundige kint van Peter Lenardts seecker herbergen bijde kercke geleghen daerinne Dirck althans woont met 2 mergen landts daerbij geleghen-20 gl, 4-0, affgetagen voor t’ huijs22-1-7
3Gerrit Janss wegen t’ landt van Claes Euwens groot 5 mergen opde graffweghen 15 gl, 29 gl, 10,34-0-0
4Peter Gijsberts 2½ mergen en huijs, 18-10, 5-0, affgetagen voor t’ huys21-12-4
5Herman Janssens huijs en drie mergen 6 gl, 19 gl, 6,23-0-0
6Tonis Wessels huijs ende 2½ mergen 10 gl 18-10, 5-0, 23-10, affgetagen voor t’ huijs21-12-4
7Arndt van Seller brouwer nomine uxoris 9 mergen aen de heijligen boom 16 gl, pachter Jacob de Haen, gesien de pachtcedulle, daeruyt blijct dat de Eijgener weijnich off niet in de handt crijght -824-0-0
8Cornelis Peterss heeft tot Groesbeeck 4 mergen, Item noch 2 mergen opden berch en 2 mergen houtgewasch, pachters Gerrit Janss, Gosen Janss, 18 gl, 12, Het houtgewasch sal moeten op gelet worden, als het gehouwen wort, is den mergen jaerlicks aengeslagen op 25 gl doende voor beijde 30 gl daer van den thienden penninck volgents d’utspraecke sijne hoocht. betaelt -Memorio30-0-0
9Thijs Faessen huijs ende drie mergen (doorhaling: 10 gl)-12 gl, 6 affgetrocken voor t’huijs,24-16-9
10St. Jans goederen daer Peter Peterss op woont 16 mergen, volgens verclaringh van den Rentmr. Beeckman 97 gl, 32, affgetrocken voor t’ huijs72-13-7
11Peter Peterss sijn eijgen goet 3½ mergen, 15 gl, 7,22-0-0
12Willem Janss 2 mergen en een huijsken 19 gl, 4, affgetagen voor t’huijsken16-11-2
13Gerrit Everts het part toecomende de weduwe van Dirck van Euwijck eenen mergen met een huijs, so vervallen leijt van ten halven te bouwen vanden bremer, sijnde int’ geheel 7 mergen, waervan haer twee deel toecomt 28 gl, 19,38-12-9
14Geurt Caels goet boven de paelt daeruijt gaende, een huijs en 2½ mergen 10-10, 18-0, 5-0, affgetagen voor t’huijs21-12-4
15Evert Lenardts eenen mergen die vergeten was, is omtrent waerdich 5 gl, 2,7-0-0
16D’Erffgenamen van de bestelmr tot Cleeffs goederen 3 mergen en huijs 20 gl,7-0-0
17Daer Willem Pouwels op woont off den Eulphus (of: Dulphus) goet eenen mergen in 20 jaeren niet meer dan de ongelden importeren van gecomen 8 gl, 2,9-4-0
18Jan Dorps goet wonende tot Wijler bouwt ten halven 2½ mergen 12-10, 2-10,15-0-0
19Fein Custers 1 mergen, (doorhaling: 2-10), 5 gl, 2,7-0-0
20Wijnandt Tonissen drie mergen ende een huijs (doorhaling: 12 gl), 18 gl, 6, 24 affgetagen22-1-7
21Dirck Gerrits Muller eijgen goet bovenden uijtganck anderhalven mergen 10 gl, 3,13-0-0
22Den iongen Jan Janss selfs een boomgaertien met een mergen landts, zedert de Crooten (of Cronten) s’jaers voorden pacht 1½ malder voor (doorhaling: 3 gl), 11 gl, 3,14-0-0
23Dirck Willemss goet 1½ mergen 9 gl 10 st. 7-10, 3,10-10-0
24Den Raedtsheer Gosemans sijn goet aende quade straet groot 7 mergen, den mergen jaerlicx tegens 6 gl, 92 gl, 14,56-0-0
25Den Lepper 6 mergen bouwlandts, den mergen jaerlicks 3 gl fc 18 gl, 10 gl, 1242-0-0
26Simon Podden stede 5 mergen ad 5 gl den mergen, 28 gl, 10, Vanden hutien affgetagen blijven34-19-2
27Adolph Absolons goetgen aende Plack, het huijs affgebroocken en ledich, doch ad 6 gl, 10 gl,10-0-0
28Mannis camp ledich met het heghholt 6 gl, 12 gl,12-0-0
29Jan Geurts ½ mergen 2-10, een hutien, voor alles5-0-0
30Dirck ende Tonis Janss gebroederen 2 mergen 5 gl-14 gl een hutjen 4 gl, affgetagen voor t’hutien16-11-2
31Dirck Janss als momber vande kinderen van Jan Hermans 2 mergen 3 gl, 8 gl, 4,12-0-0
32Jan Janss aende quade straet eenen mergen 2-10, 5 gl, 2,7-0-0
33Peter Wanners sijn goet van gelijcken 5 gl, 2,7-0-0
34Jan Thijssen voor hem selven ad idem 5 gl, 2,7-0-0
35Het sampse goet met sijn consorten 3 mergen 5 gl, 2,7-0-0
36Jan Peterss kinderen, twee mergen 6 gl, 4,10-0-0
37Gosen Peters een mergen 10 st 3 gl, 2,5-0-0
38Gerrit Jans wegen sijn gepacht goet van Jan Dagh opde mis geleghen 1½ mergen 1-10-0, 9-10, 37-10-0
39Joost Jans voor sijn eijgen eenen mergen 10 gl, 2, een nieuw huijsken voor t’huijsken affgetagen,11-0-9
40(Q)ock Wolter van vr. van Meurs eenen mergen voor den dagelicksen pacht 5 gl, 27-0-0
41Wolter Jans huijs en twee mergen 10 gl, 14-10, 4-, affgetagen voor t’huijs blijven17-0-4
42Arndt Willems huijsken eenen mergen 10 gl, 2, affgetagen11-0-9
43Jan Arndts wegens het landt van vrouw Coets 9 gl, 12 gl, 4,16-0-0
44Jan Jaspers geerft tot Groesbeeck met een huijs en eenen halven mergen, 8 gl, 1, affgetagen8-5-7
45Wessel Toniss met consorten eenen mergen met huijs en hoff 3 gl, 10 gl, 2, affgetagen voor t’huijs11-0-9
46Henrick Janss 2 gl, 9 gl,4-0-0
47Tonis Janss 15 gl, 20 gl,20-0-0
48Gerrit Janss voor hem selven 7 gl 10 st, 12 gl,12-0-0
49Simon Peters voor hem selven 6 stw, 1-101-10-0
50Christoffel Levuldiger heeft tot Groesbeeck 3 mergen in druel, noch een mergen op de plack 12 gl, 16 gl, 8,24-0-0
51Theeuwen Janss opde goederen van d’Erffgenaemen van Wijchman Buijs, sijnde 6 mergen 15 gl, 30 gl, 12,42-0-0
52Lambert Gerrits een huijs en 2½ mergen landts 15-10-5-0, affgetagen voor t’huijs18-17-2
53Jan Janss opde Plack voor hem selfs 1-10, 3 gl,3-0-0
54Tonis Jacobs opt’ goet vande Stadts Smits Brouw tot Nijmeghen groot 3 mergen 3 hont 17-10, 7,24-10-0
55Jacob van Langevelt 3½ mergen tot in t’ Nieuwwerf 16 gl, 7,23-0-0
56Item aen de kerck 9 hont als Jacob Straetman ten halven bouwt 3 gl, -10,3-10-0
57Noch aenden drult 1½ mergen, 6 gl, 3,9-0-0
58D’Erffgenamen van Dirck van Euwijck modo Henrick Straetman een parceel gent de kem sijnde 3 mergen t’samen, toebehorende onder haer drie 28 gl, 6, Affgetagen voort’ huys,31-5-7
59Gerrit Janss wonende op Claes Euwes goet, bouwt ten halven huijs en 3 mergen, 19 gl, 6, 25, Affgetagen voor t’huijs23-0-0
60Henrick Alberts huijs en hoff 1½ mergen mettet heijlandt 5 gl, 8 gl, 3, affgetagen voor t’huijs10-2-4
61Jacob Janss tot Groesbeeck met 2½ mergen so hij aengeerft, die in verpachtingh seinde commen doen 12 gl, 15-10 een hutien 5-0, affgetagen voor t’hutien,18-7-2
62Jan Janss heeft tot Groesbeeck 1½ mergen bouwlandt, die in pachtungh soude uijtbrenghen 5 gl, 6 gl, 3,9-0-0
63Gerrit Jansen 2 mergen 9,4,13-0-0
64Joffer Soel heeft op Groesbeeck 9 mergen, die weijnich off niet commen uijtbrengen 16 gl, 8,24-0-0
65Michiel Heijmans met sijne consorten, soe Jan Henricks ten halven bouwt 2-102-10-0
 Nae dat dese Quoier gemaect was, heeft de Vrouwe van Hulhuijsen haer landerijen tot Groesbeeck geleghen aengebracht, hiernae gespecificeert volgende goederen van Hulhuijsen onder Groesbeeck leggende 
66Het goet opden Berch, waervan 9 mergen leggen in bouwlandt, bosch, struijck en heijlandt, en is te sien bijde memorie vande vrouw van Hulhuijsen, dit is verpacht voor 25 gl, 8,33-0-0
67Plasmolens goet, groot drie mergen, gestelt op 15 gl, 6,21-0-0
68Den Haterstede 9 mergen groot, gepacht bij Jan van Haelt 16 gl, 8,24-0-0
69Die Boecken off Mergentael genaemt 2 mergen groot, heggen en struijcken daerom staende, trect daer van jaerlicx 5 gl, 4,9-0-0
70Twee Catersteden waervan eene groot is 9½ mergen, ende d’ander 3½ mergen verpacht aen Jan Gijsberts ende Dirck (V)oeten t’samen voor 28 gl, 16,44-0-0
71De goederen so Meroden als heer van Groesbeeck heeft leggen onder Groesbeeck en aen Roeloff Verheijden verpacht sijn, bevonden, nae examinatio vande huercedul jaerlicx vrij gelt 932 gl. Bestaende in naer volgende parcelen De brouwerie aent’huys te Groesbeeck groot 16 M Den hoff gent den Luebert 10 M Den Snijders hoff 8 M Den hoff Cortgebitst 5 M Heruwe Saets hoff 8 M Den Moulenberghsen hoff 8 M T’saemen groot 55 Morgen Dewelck metter adelicke huijs aengeslagen sijn op 282 Desetten 110 De twee kleine Thientgens 40 (Totaal) 432 Affgetagen voor reparatie vant adelicke huijs ende de Brouwhuijsen 27 gl 3 st blijven404-17-0
 Slach off rijs holt t’eene jaer door t’ander aengeslagen op 50 gl daer van den thienden penninck moet betaelt worden.   Den moulen verpacht voor 75 gl affgetagen aen vijff penn 60- voor reparatie blijven 60-0-0 

In Nijmegen den 28 Augusti 1649