Verpondingskohier Gendt 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Gendt; de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. Slechts de belangrijkste informatie is hier weergegeven, de tekst is dus niet volledig overgenomen (met name de recapitulatie met totaalberekeningen per dorp ontbreken in deze overzichten). Vooralsnog alleen het dorpje Erlecom, het overige deel van de heerlijkheid Gendt volgt later.

Overige bronnen voor Erlecom: Eigenaren in Polder Erlecom (1806) in: Zoeklicht zonder Grenzen (1990) en Kadastrale atlas Gelderland 1832: Ooy en Leuth-Kekerdom (2000).

Guido van Benthem, 6 december 2002

Heerlickht Gendt; Qohier van de opcomsten van de huijser erven ende goederen vande heerlicheijt Gendt beijdersijts der Wael.

Eerst vant quartier vander Eerlecom

NrBeschrijvingGeschatOpslVastgest
1Eerstelick heeft Johan van Triest aengegeven en bij pachtcedul doen blijcken, dat Henrick Verheijden van de erffhaeffmeesterije in pacht is hebbende, huijs, hoff, boomgaert en de heijde sijnde schrael weijlandt groot omtrent 10 mergen, jaerlix voor150 gl0-12150-0-0
 Ampts & dorpslasten   
2Idem Verheijden noch vande selve erffhaeffmrij in pacht een stuck landts van 29 mergen bouwlandts, genaemt t’groote Velt s’jaers voor290 gl28-16268-16-0
3Den bestelmr Engel Vercuijl gepacht vande haeffmeesterije een stuck weijlandts genaemt den aldenweert groot 17 mergen voor373 gl20-80393-8-0
4Idem noch van deselver haeffmeesterije het Strijckelsche Velt weijlandt groet 12 mergen voor198 gl14-8212-8-0
5Steven Driesse & consorten in pacht van de erffhaeffmeesterije de nieuw weijde met beijde de Koeijs weijden t’samen 17 mergen voor360 gl20-8380-8-0
6Idem cum suis gepacht vande selve de Middelweert groot 8 mergen weijlandts voor150 gl9-12159-12-0
7Griet Biermans vande geseijde erfhaeffmrij in pacht het huisken opde Middelweert undt hoff, boomgaert, noch bomen, ende een weijkampken groot omtrent 2 mergen jaerlix voor50 gl2-848-4-1
8Jan van Triest gepacht van erffhaeffmrij den boomgaert, eenen mergen opde Streep, met den coolhoff & kempkens t samen 9 mergen weijlandts voor75 gl4-1679-6-0
9Idem de Geer groot 3 mergen voor60 gl3-1263-12-0
10Idem in gebruijck het huijs op d’erffhaeffmrij staende bovent geene Henrick Verheijden was gebruijckende, hiervoor onder sijnde pacht begrepen geestimeert s’jaers op 60 gl 54-54 gl (N.B. niet in de totaaltelling meegenomen)   
11Jan van Triest verpacht aen Henrick Verheijden huijs, hoffstat, boomgaert & paetstede met bouw & weijlandt daerbij gehorende, genaemt de Santstucken t’samen 5 mergen voor Hiertoe gehoeren 21 roeden dijck200 gl0-6194-0-0
12Idem verpacht aen Steven Driess 2 mergen bouwlants mede de Hartstucken genoemt jaerlix voor Daertoe 9 roden dijcks, die jaerlix te maecken sijn verdongen voor een rijcxdalder31 gl2-833-8-0
13Idem verpacht aen Jeurien Eijckelen een huijs & hoffsteetgen landts met coolhoff & boomgaert groot 2 hont landts, jaers voor & een dag arbeijdens28 gl0-826-2-6
14Idem aen Dirck Gerritss verpacht huijs & hoffstat met boomgaert, boulandt & paetstede omtrent eenen mergen daerbij een roede lant dijcks jaerlix voor50 gl1-447-2-0
15Deselve verpacht aen Rijck Sondach seecker 2 hont weijlants voor12 gl0-812-8-0
16Dirck van Seller in eijgen gebruijck 7½ mergen genaemt den Ossencamp geestimeert den mergen op 20 gl202 gl 202-0-0
17De Wiel van den heer van Oije modo 7½ mergen, die den gemelten heer verclaert onder de heerlickheijt Oije aengegeven te sijn, waerop het t’ohwe naegesien dan wort aldaer niet gevonden, dus hier202 gl 202-0-0
18Dirrisken Sourmonts verpacht aen Otto Duijm ende Jan Eijckelen  8 mergen weijlandts voor200 gl9-12209-12-0
19Ott Duijm heeft in eijgen gebruijck huijs ende hoff met boomgaert ende bouwlandt omtrent eenen mergen geestimeert op90 gl 36-16-0
20Denselven noch gecocht vanden heer van Oije eenen  mergen bouwlandts geestimeert jaerlicx op15 gl 15-0-0
21Simon vander Lijnden heeft in pacht van Joffrou Catharina van Gendt vrouw tot Seghwart huijs, hoff, boomgart, bouw & weijlanden t’samen groot omtrent 18 mergen, halff bouw ende halff weijlandt genaemt Kerscorffs landt ende d’Erlecomss weijde, des jaers voor950 gl21-12459-12-0
22Idem gepacht vanden heer van Gendt den Kijffweert & Cuesecamp t’samen 20 mergen, voor gelijck950 gl24-0474-0-0
23De weduwe vanden landtschrijver Rutger de Best heeft in pacht vande vrouw Margareta van Bronckhorst weduwe Vijgh den huijss Cleverenburch genoemt met hoff, boomgaert, den langen mergen, het Rote, ende de seven mergen t’samen weijlandt, groot 12 mergen, jaerlicx voor Evt toebaet 75 pond boter ende 2 tonnen appelen jaers, des staen de doorscheuringhen der dijcks tot laste vande vrouw verpachterss950 gl14-8452-8-0
24Deselve in pacht vanden heer van Oije ½ mergen weijlandts voor18 gl0-1218-12-0
25Cornelis van Megen gebruijct sijn eijgen huijs & hoffstat, met boomgaert & bouwlant omtrent eenen mergen, ende 5 hont weijlandts voor Daervan gaet t’onderhoudt van 2 roeden & 9 voeten schoordijcks met voorspijck95 gl 41-8-0
26Arndt van Megen hem eijgen een hutgen & hoffstat met boomgaertgen omtrent 2 hont estimeert op19 gl 12-17-7
27Frederick Nas heeft in eijgen gebruijck een weijtgen van Frerick Meurs gecocht, omtrent eenen mergen, geestimeert op18 gl 18-0-0
28Idem noch in pacht van Arndt van Megen huijs & hoffstatt met boomgaert & bouwlandt int geheel 2 mergen, daervan hem selffs een achte part toestendich voor Ende t’voorss achte part 7-13 st Hiertoe omtrent 9 roeden schoordijcks & voorspijck, welchers onderhoudt vanden voors pacht moet worden gededuceert50 gl  2-848-4-0 7-13-0
29Deselve noch in pacht van Rut vande Wiel ende sijn huijsvrouw eenen mergen weij & bouwlandts jaers voor28 gl1-429-4-0
30Idem bouwt noch ten halven van Fredrick Moers omtrent eenen mergen landts, getaxeert jaerlicx op Hierbij gehoren 2 roeden schoordijck & voorspijck20 gl 20-0-0
31Willem vande Kerckhoff & Steven Driessen huijs ende hoffstat omtrent 3 mergen so bouw landt als boomgaert geestimeert jaers op Hiertoe gehoren 9 roeden landtdijcks70 gl 70-0-0
32Deselver Willem vande Kerckhoff heeft in pacht van Frans vander Heijden als momber van kinderen van Willem Poortman, omtrent 5½ mergen voor90 gl6-1296-12-0
33Idem hem eijgen een derdepart in seecker hoffstat groot omtrent int geheel 6 mergen daervan Herman Smit de resterende twee derde parten toestendich het voors derdepart geestimeert op50 gl 46-0-0
34Rijck vande Wiel in pacht vanden heer van Oije huijs & hoffstat met boomgaert, bouw & weijlanden omtrent 16 mergen voor Hiertoe gehoren 9½ roede schoordijck & voorspijck250 gl19-4257-4-0`
35Herman Schuijlingh sijn eijgen erff so bouw= als weijlandt groot omtrent 6 mergen belast met 1½ roede schoordijck & voorspijck, gepriseert jaerlix op120 gl 120-0-0
36Herman Smit sijn hoffstede daer hij woont, affgetogen het derdepart van sijn swager Willem vande Kerckhoff hiervoor getaxeert, ende naer advenant vandien hier gestelt op Boven t’onderhoudt van 2½ roede dijcks100 gl 92-0-0
37Idem noch in pacht van Henrick Meijster ½ mergen bouwlandts, die over boort begint te lopen, ende apperrentlich t’samen sal vergaen voor21 gl 21-12-0
38Henrick Verheijden gecocht vanden heer van Oije 2 mergen bouwlandts & ½ mergen weijlandts, geestimeert s’jaers op32 gl 32-0-0
39Steven Driess gemelten heer gecocht 2 mergen bouwlandts sonder dijck getaxeert s’Jaers op32 gl 32-0-0
40Idem de hoffstat daer hij woont hem & Willem vande Kerckhoff t gelijck toestendich eenen mergen boomgaerts & 2 mergen bouwlandts, estimeert op Hiertoe gehoren 7 roeden schoordijck & voorspijck80 gl 73-12-0
41Goert Damen gepacht vande vrouw van Wolffsweert verscheijde parceeltgens landts, houdende omtrent 8 mergen voor125 gl9-12134-12-0
42Idem vanden heer van Oije 1½ mergen bouwlandts voor 25 gl, dies cort hij de defects penningen op 1½ mergen 3 gl dus vrij gelt22 gl 22-0-0
43Willem Schuijlingh in eijgen gebruijck een huijs ende hoffstat groot omtrent 1½ mergen, met noch besonder ½ mergen bouwlandts & boomgaerts t’saemen geschat op jaers Hiertoe 1½ roede schoordijck ende voorspijck alleen tot laste van huijs & hoffstat, ende dannoch ½ roede groesdijck tot het bouwlandt & boomgaert75 gl 69-0-0
44Idem 2 mergen weijlandts getaxeert elker mergen op 20 gl des jaers Hiertoe gehoren 9 roeden schoordijcks & voorspijck50 gl 50-0-0
45Idem verpacht aen Rijck Sondach 1½ mergen boomgaerts & weijlandt voor Hiertoe behoren 3 roeden schoordijck & voorspijck52 gl 53-16-0
 Welche voorss respectien schoordijcken over de voorss taxatien niet in consideratis genomen sijnde, vande jaerlicks opcomsten gededuceert moeten worden, Memorie   
46Idem Schuijlingh gecocht vanden heer van Oije 5 mergen soo bouw als weijlant, jaerlix geestimeert op Hiertoe 1½ roede schoordijck & voorspijck110 gl 110-0-0
47Roeloff Sondach gecocht vanden heer van Oije huijs & hoffstat met de helft vande weijde groot t’samen 5 mergen mede op Daertoe 2 roeden schoordijck & voorspijck110 gl 101-4-0
48Idem in pacht van gemelten heer 2 mergen bouwlandts genaemt de Hel voor Daertoe een roede schoordijck30 gl 32-8-02
49Barth Crechtingh hem eijgen eenen mergen boomgaerts ende slecht weijlandt geestimeert op Belast met 2 roeden schoordijck & voorspijck30 gl 30-0-0
50Idem gecocht van Sander van Megen eenen mergen weijlandts getaxeert op Hiertoe 2 roeden schoordijck29 gl 24-0-0
51Idem heeft met Jan Hellings dochter gemeijn 2 mergen weijlandts ende noch eenen mergen bouw= & weijlandts in diverse placxkens gelegen, estimeert op Daertoe 6 roeden schoordijck & voorspijck60 gl 60-0-0
52Idem gecocht vanden heer van Oije eenen mergen bouwlandts dijck vrij, getaxeert des jaers op20 gl 20-0-0
53Deselver heeft noch in pacht van sijn broeder Jan Crechtingh huijs & hoffstat met bouwlandt t’samen groot een mergen, estimeert op Hierbij 2 roeden schoordijck & voorspijck23 gl1-422-5-4
54Rijck Sondach in eijgen gebruijck huijs & hoffstat omtrent eenen mergen estimeert op 30 gl ende noch eenen mergen bouw & weijlandts op 20 gl t’samen50 gl 50-0-0
55Jenneken ten Ess huijs ende hoff groot eenen halven mergen leggende opden affloop, ende sal apparentlich binnen vier jaeren over boort sijn, daerom (mr) niet geestimeert10 gl 9-4-0
56Herman Valcks met Wijnandt van Hal huijs & hoffstat daer hij Herman woont, die de helft van Wijnandt gepacht heeft voor 12 gl. belopende voor t geheel niet grooter dan ½ mergen29 gl 22-1-7
57Henrick Bolck heeft in pacht volgens pachtcedul de landerijen vande Carthuser heeren bij Coblens t’samen 111½ mergen daervan twee derde parten weij landts, des jaers voor 1100 gl & een vat boteren tot toebaet Dit is samen vrij gelt van defecten & dijcken1180 gl 1180-0-0
58Idem gepacht van Jan Everts weduwe & consorten huijs & hoffstat groot vier mergen voor Hierbij gehoort 6 roeden voorspijcks & schoordijck95 gl4-1691-16-3
59Jacob (Lemts) heeft in pacht vanden predicant Alardi het derdepart vander vicarien huijs & hoffstat int geheel 1½ mergen bouwlandts voor 15 gl s’jaers, monterende int t geheel95 gl1-1643-1-0
60Geurt Sondach Borgermr inder Erlicom in eijgen gebruijck een huijs & hoffstat met bouw & weijlandt daerbij gehorende tesamen 6 mergen geestimeert op Daerbij 2 roeden groesdijck130 gl 119-12-0
61Deselve eenen mergen bouwlandts getaxeert op Daerbij 2 roeden groesdijck20 gl 20-0-0
62Idem eenen morgen bouwlandts dijck vrij, mede geestimeert op20 gl 20-0-0
63Idem verpacht aen Pouwels de Cleermaecker een huijs & hoffstat groot 2 hont voor20 gl0-1818-16-0
64Den tiendt vande vrouw van Nijenclooster aende Erlecomss sijde verpacht aen Jenneken ten Ess voor 66 gl des jaers 50 pond boter getaxeert op 12 gl 10 st ½ malder weijt op 5 gl & een ton appelen op een gl x st t’samen met den toebaet85 gl 85-0-0
65Den thiendt vanden heer van Loenen sijnde het weder gedeelte vanden Nijencloosterschen tiendt aengeslaghen als voren85 gl 85-0-0
66Beel van Vuerden nu hertrouwt aen Rut vande Wiel met haer kint verpacht aen Craen Eijckelen een out huijs met twee mergen bouw weijde & boomgaerts landts voor Hiertoe gehoort tot ijder mergen 2 roeden schoordijck & voorspijck80 gl2-875-16-0
67De gemeijnte vande Erlicom groot 30 mergen wort verpacht aen Roeloff vander Heijden coopman van ossen jaerlicks voor780 gl36-0816-0-0
 Waertegens sij luijden behalven de particulieren schoor & landt-dijcken t’onderhouden hebben den gemeijnen Eerlecomsen dan sijnde een somerdijck tot bescherminge tegens een somer water neffens d’Oijss sluijss, daervan sij t’een jaer de lasten op drie & t’ander op vier gl den mergen aenslaen, behalven dat t’merendeels van de huijser seer caducen & verganckelick sijn, daeromm ten dien regarde het selve in behoorende consideratie moet genomen worden. Memorie   
68Den Rossmolen tot Erlecom toebehorende Gerrit Sondach seijt weijnich profijt te geven wort gesteld op 18 gl Affgetagen des 5 …. blijven 14-8, 14-8 N.B. Niet in totaal telling meegenomen   
69Item den wintmolen staende aenden coom toebehorende de heer van Gendt, comt volgens verclaeringe weijnich profijt aff, leijt ledich in stucken gewaeijt 75 gl daervan den 5 pe… affgetagh blijvens  60-0-0
 Gent benoorden den Waelstroom   
70Henrick vande Wall heeft in pacht vande vrouw van Wolffsweert 27 mergen uijtterweert weijlandts den mergen voor 20 gl volgens pachtcedul belopende590 gl32-8572-8-0
71Dirck van Seller gepacht vande Cruijsbroeders binnen Ceulen een huijs ende hoffstat met 28 mergen weijlandt & 7 mergen boulandts t’samen uijtterweert daervan 1½ mergen bouwlants onder Bemmel gelegen, soo aldaer niet aengeslaghen sijn, jaerlicx te pacht, vermogens vertoonde pachtcedul voor700 gl42-0742-0-0
72Idem noch hem eijgen Jan Otten weijde groot 10 mergen, ende eenen mergen genaemt Jan (Colterdens) weijtgen, ijder mergen getaxeert op 20 gl, 220 gl,220 gl 220-0-0
73Herman Smit verpacht aen Henrick Serris huijs ende hoffstat groot 1½ mergen soe coolhoff als bouwlandt voor37 gl1-1635-13-10
74Idem eenen mergen opt Soerlandt en 9 mergen de Wulft t’samen bouwlandt in eijgen gebruijck elcker mergen des jaers op 8 gl belopende90 gl 40-0-0
75Den stadtholder Cornelis Wulfferts hem eijgen 9 mergen bouwlandts opten berch acker, elcker mergen op 8 geestimeert32 gl 32-0-0
76Deselve Evert Damen hoffstat 2 mergen bouwlandt ad30 gl 30-0-0
77Idem Pollen hoffstat 3 mergen bouwlandts ad50 gl 50-0-0
78Deselve een stuck bouwlandt de Veergaerden groot omtrent 5 mergen voormaels vande bouwinghe van Nijenclooster affgecocht estimeert op50 gl 50-0-0
79Idem 2 mergen bouwlandts aen den dijck belast met 30 roeden groefdijck, getaxeert op90 gl 40-0-0
80Deselve Wulfferts noch 1½ mergen bouwlandts bij Frederick Holthuijsen geleghen geestimeert jaerlicx op25 gl 25-0-0
81Idem verpacht aen den voorn Holthuijsen huijs en hoffstat groot ½ mergen bouwlandts voor Het huijs is out en caduck debet reparatie39 gl1-1231-16-8
82Deselve in eijgen gebruijck 2 mergen bouwlandts gnt de Ketelacker, geestimeert jaerlicx op29 gl 24-0-0
83Idem Cornelis Wulfferts heeft in pacht vande Vrouw Abdisse van Nijenclooster seecker huijs ende bouwinge so bouw= als weijlandt, doch alleen 8 off 9 mergen weijlandt t’samen groot omtrent 85 mergen – jaers voor 250 gl, dus moet hij de schouw vande Overbetuwe mede verplegen van dese bouwinghe leggen 20 mergen onder Doornenborch, die niet aldaer n(e)maer alhier mede aengeslaghen sijn600 gl102690-0-0
84Deselve noch gepacht vande Vrouw van Nijenclooster derselver coorntienden voor 900 gl, gelijck die lange jaeren daer voor verpacht sijn geweest, dan so daervan gaet de tiendtmaeltijt ad 29 gl jaerlicx. Item 90 malder haver en 20 malder garst aende predicant daer op men vertrouwt in desen gelet sal worden900 gl 400-0-0
85Item den tiendt vanden heer van Gendt, sijnde het weder gedeelt van den voorss Nijencloosters tiendt van gelijcken 900 gl des jaers, daervan 29 gl jaers voor de tiendtmaeltijt900 gl 400-0-0
86Dirck Janss heeft in pacht van Jeurien de Bruijn getrouwt aen Ernst Heijmen weduwe, een huijs ende hoffstat groot ½ mergen jaerlicx voor Het huijs is seer caduick35 gl0-1232-15-0
87Idem van deselve noch in pacht 3 mergen bouwlandts achter het huijs ende eenen mergen bouwlandts aen de straet voor60 gl4-1664-16-0
88Jan Toniss Smit pachter van seecker huijs sonder boomgaert ende landt staende opder Vicaris groot aende kerckmuijr geestimeert jaerlicx op 21 gl Affgetagen den 10 st blijven18-8 18-8-0
89Daerneffens de Vicarije vande gront ontfanght des jaers te pacht5 gl 5-0-0
90Jan Verpoorten een quaat hutgen met een cleijn hoffken qualick 90 roeden landts, dan also hij een out schamel man is, ende het hutgen nae sijnen doot apperrentlick sal verlaten worden en voorts t’samen vervallen is t’selver niet getaxeertMemorie 5-0-0
91Den scholtis Willem behoort daer hij woont aenden dijck in Wolter Beijers huijs, geeft jaerlicx te pacht 25 gl, 0-0-0 Affgetagen den 10 st blijven22-10 22-10-0
92Den amptman Oliphier Verheijden in eijgen gebruijck huijs, hoff en boomgaert groot een halven mergen geestimeert jaerlicx op50 gl 46-0-0
93Idem Gerrit Otten weijde buijten dijcks 10 mergen getaxeert op200 gl 200-0-0
94Idem een quadt hutgen met ½ mergen boomgaerts en ½ mergen weijlandts buijtendijcks het Essevelt genoemt verpacht voor90 gl1-437-18-0
95Idem ½ mergen boomgaert en ½ mergen bouwlandts aenden anderen tot haeckvoort ad30 gl 30-0-0
96De Cattenborch binnendijcks groot 2 mergen bouwlandts onlangs bepoot getaxeert op25 gl 25-0-0
97Idem 5 mergen slecht en bijcans onbruijckbaar bouwlandt genoemt het galgendael, doch geestimeert op18 gl 18-0-0
98Idem eenen halven mergen t’biesen kempken genoemt met ionge willigen bepoot jaerlicx op12 gl 12-0-0
99Idem 1½ ionge boomgaert tot Weelre met een quadt huijsken daer op staende, daertoe 25 roeden landt dijck, de beterschap vandick geestimeert op [doorhaling 90 gl]50 gl 46-0-0
100Idem Amptman Verheijden aldaer 2 mergen bouwlandts Cranenvelts hoffstat gnt met eenen mergen landts de Biel gnt t’saemen geestimeert op25 gl 25-0-0
101Deselve Aeckens hoff sijnde 9 hont bouwlandts jaerlicx op15 gl 15-0-0
102Idem huijs en hoffstat verpacht aen Jan Jacobss groot ½ mergen, des jaers voor25 gl0-1223-11-0
103Denselven heeft in verwin vande weduwe vanden ontfanger Roeloff van Steenwijck 2 hont bouwlants binnendijcks en 3 hont buijtendijcks estimeert op20 gl 20-0-0
104Lestelick heeft deselve opt hogevelt een acker landts genaemt Smee acker sijnde ½ mergen heel slecht bouwlandt en wort niet hoger geestimeert dan op Ende is te noteren dat den Amptman, behalven de landtdijcken tot sijne goederen is hebbende twee roeden schoordijcks en voorspijck diewelcke niet minder dan op ses gulden de roede in jaerlicx onderhoudt geestimeert connen worden.2 gl 2-0-0
105Claes Jacobss in pacht van Jr. Gruijthuijsen huijs en hoff met toegehorige bouwlanden en boomgaert t’samen groot omtrent 10 mergen, ende dannoch twee weijtgens binnendijcks van omtrent 3 mergen jaerlicx voor120 gl15-12125-15-0
106De geheele bouwinghe van Jr. Gruijthuijsen, bestaende in een boomgaertgen eenen mergen groot en 29 mergen bouwlandts binnen dijcks mitsgaders 6 mergen weijlandts buijten dijcks, jaerlicx op 250 gl, gelijck die voor desen eenige jaeren gegolden heeft, ende sulcks vrij boven het onderhoudt van 25½ roede schoordijcks, neffens t voorspijck, behalven een goede quantiteijt berms 250, 36,286 274-0-0
107Idem verpacht aen Henrick Hamerslach een huijs en hoffstat met wat boomgaerts omtrent ½ mergen, daerbij 16 roeden landtdijck gehoren met den berm, jaerlicx vrij gelts voor Dan te wetten dat het huijs gants vervallich is90 gl0-1237-7-0
108Idem verpacht Jan Wolters ½ mergen boomgaerts op den burchwal des jaers voor9 gl0-124-12-0
109Rutger Verheijden heeft vande bouwinge van Jr. Nagel onder Gendt 1½ mergen Gebbegeer genoemt geestimeert den mergen op 3½ gulden5-15 5-15-0
110Otto van Drueten hem eijgen 9 mergen slecht bouwlandt genaemt de Pas, geestimeert jaerlicx op20 gl 20-0-0
111Deselve den Leemcuijl en Haemacker 9 mergen bouwlants met wat ooft bomen, jaers op50 gl 50-0-0
112Idem het Molenvelt eenen mergen bouwlandts des jaers op10 gl 10-0-0
113Otto van Drueten voornt noch den Steenbergen eenen mergen bouwlandts ad5 gl 5-0-0
114Deselve 4 off 5 hont bouwlandts de Strijpen van gelijkcken op5 gl 5-0-0
115Idem huijs en hoffstat soo boomgaert als bouwlandt groot 10 mergen verpacht aen Franck Gijsberts, des jaers voor Het huijs is verganckelick50 gl1458-17-7
116Idem 3½ mergen weijlandts int broeck getaxeert op92 gl 42-0-0
117Des voorss Van Druetens wal sijnde 2 hont boomgaerts estimeert op15 gl 15-0-0
118Denselven heeft boven sijn eijgen erven, noch in pacht van Baecken van Doesborch cum suis, de Woert met huijs, berch, boomgaert, bouw= en weijlandt, sijnde het weijlandt omtrent 6 mergen  slecht binnen weijde, groot omtrent 30 mergen jaerlicx voor Het huijs is gants ontrepareert daer aen tot reparatie wel een jaer pachts bijde eijgenaers sal moeten worden bestedet.295 gl36319-0-0
119Idem in pacht des heere van Gendts weert groot omtrent 5 mergen, jaerlicx voor100 gl6106-0-0
120Jan Gijsberts sijn eijgen den Haemaecker groot  2½ mergen bouwlandts, getaxeert op 10 gl den mergen25 gl 25-0-0
121Idem noch eenen mergen tot Flieren ten deele boomgaert gewasch estimeert op15 gl 15-0-0
122Jan Verburcht mede aldaer eenen mergen landts ad15 gl 15-0-0
123Peter Meeuwss tot Nijmeghen laet ten halven bouwen het soerlandt groot 5 mergen slecht landt, int’geheel geestimeert op25 gl 25-0-0
124Cornelis de Leeuw tot Nijmeghen geeft aen 5 mergen bouwlandts van heeren (Sarren) aengecocht, geestimeert den mergen op 7 gl Hiertoe gehoort een roede schoordijcks en voorspijck35 gl 35-0-0
125Idem een halven mergen boomgaerts genaemt Craecksdel en 1½ leech bouwlandt t’samen geestimeert op25 gl 25-0-0
126Idem eenen mergen slecht bouwlandt genaemt de Pas getaxeert op6 gl 6-0-0
127Deselve geeft aen van wegen den Ritmr Stockum 15 mergen bouwlandts onder Gendt ondert t Meer onder Angeren gehorich, slecht velt landt, mede op 5 gl den mergen s’jaers geestimeert Hiertoe een roede schoordijck en voorspijck.90 gl 90-0-0
128Idem Stockum 2 mergen bouwlandts onder Doesborchs bouwinghe oock ad 5 gl den mergen12 gl 12-0-0
129Steven van Eijmeren den Hogen Hoff met het huijs 1½ mergen, so bouwlandt als een boomgaertien, daer in het kint van Jan Verwaijen een vierde part toestendich Int geheel jaerlicx op36 gl 33-2-4
130Idem 2½ mergen boulants Opten Pas, estimeert op15 gl 15-0-0
131Cornelis de Leeuw brenght aen den Raelt, sijnde Vicarien goet groot 3½ mergen boulandts jaerlicx ad20 gl4-424-4-0
132Geurt Verheijden in pacht de bouwinghe van mijn heer van Gendt inden Hage groot 22 mergen bouwlants jaerlicx voor215 gl, 26-8, 241-8-0 229-8-0
133Albert ter Stegen als momber van de kinderen van zal: Cornelis van Schaeck, de Helder, de Hegh, Buijsencamp, en de 8 hont, t’samen 9½ mergen, so ten halven gebouwt worden, den mergen op 9 gl getaxeert89-10 84-10-0
134Gerrit Roe(v)er schrijnwercker tot Nijmeghen eenen mergen bouwlants opde Strijpen, getaxeert jaers op9 gl 9-0-0
135Jan Thijss tot Nijmeghen 2 mergen bouwlandts Schaijckscamp genoemt ende het Pesken ten halven gebouwt, beijde getaxeert op20 gl 20-0-0
136Jan Sroen tot Nijmeghen gepacht van de weduwe Bavelinghs Engel boomgarts en Engel van Brienen 16 mergen weijlandts int Broeck aende weteringh geleghen, jaerlicx voor32 gl19-4343-4-0
137Jan Hermanss in pacht Evert Verwaijens hoffstat met huijs en boomgart 3 mergen voor60 gl3-1258-10-2
138Idem pachter vande Biesen weijde tot St. Catharine Vicarije groot 2½ mergen voor30 gl333-0-0
139Henrick de Laer gepacht de bouwinge van St Wolburgen tot Arnhem houdende omtrent 90 mergen, als 8 mergen slechte binnen weijde, 6 mergen buijtendijckse weijde en de rest bouwlandt, jaerlicx voor 350 gl. Het onderhoudt vant huijs en het opgraven van gruppen en graven tot laste des Capittels 48-, 398,  386-0-0
140Idem sijn eijgen huijs ende hoffstat groot ½ mergen bouwlandts geschat op Hiertoe 1½ roede schoordijck en voorspijck20 gl 18-8-0
141Idem met sijn vrouwen voorkijnt gemeijn ½ mergen bouwlandt ad6 gl 6-0-0
142Gerrit Schats geeft aen gesecundeert met schrijven van den heer van Loenen en Meijnerswijck huijs, boomgaert groot ½ mergen en 29½ mergen weijdelanden buijtendijcks, daeronder begrepen seecker rijsweertgen nu ten deele weijlandt doch opt’schoor leggende en seer affbreeckende, verpacht jaerlicx voor Maer also het voorss landt bij sijn wol ed: alleen moet onderhoudende worden met vier verscheijde rijswercks, waertoe hij verclaert, boven t rijshout aldaer vallende, des jaers 175 gl t’impenderen ende dat bovendien het huijs caduck en vervallen is soo staet inde verpondingh daer op te letten. Desen Rijsweert wort op d Aenteickenongh vanden lantmeter niet gevonden – Memorie570 gl99588-0-0
143Herman Wessels 2½ mergen bouwlandts genaemt de Geer is gants viel landt, leggende ledich en ongebruijct, daeromme geestimeert s’jaers op7-10 7-10-0
144Henrick van Kerckhoff met sijn huijsvrouw twee voorkinderen en Henrick Rutgers van Nijmeghen ½ mergen inde Vlueminghe 2 hont genaemt Bestemoeders boomgaert ende t’aenleggende bouwlant, den boomgaert aen den dijck 1/9 hont landts groot, 1/9 hont boombaerts aende burchwal de Brugh genoemt het derdepart van 9 hont bouwlandt inden Cattenborch t’samen geestimeert op18-10 18-10-0
 T/m folio 33 klaar, nog te gaan tot folio 98!   
 Hierna begint folio 99, de nummering is voorlopig   
145Jr. Rutger van Welij 5 mergen weijlandts buijtendijcks getaxeert op100 gl 100-0-0
146Idem 20 mergen bouwlandts op 200 gl ende huijs ende boomgaert, de reparatien af te trecke op 50 gl t’samen250 gl 238-0-0
147Carl Mullers een hutien met het landt t’samen qualick een hont getaxeert op12 gl 11-0-8
148Rut Rijcken een out vervallende huijs met boomgaert ende bouwlandt t’samen eenen mergen verpacht aen Aert Tolhuijs voor36 gl1-1634-15-5
149Idem verpacht aen Cornelis Dircks een out huijsken met een hoffsteetgen groot eenen mergen voor39 gl1-436-19-8
150Jan Claess sijn eijgen huijsken en hoffstede tot Flieren 9 hont getaxeert op18 gl 16-11-2
151Jan Serris wonende aende Santvoort op seecker hoffsteetgen den Santvoort op seecker hoffsteetgen den Rector Willem Verheijden toestendich, geeft te pacht voor huijs, boomgaert en bouwlandt t’samen eenen mergen des jaers27 gl1-428-18-10
152Gerrit Janss gebruijckt van den Lieutenant Colonel Binnewits huijs en hoffstat met berch, boomgaert en pootstede groot omtrent 9 hont, jaerlicx volgens pachtcedul voor 30 gl en 30 pond boter eens30 gl1628-6-8
153Deselve bouwt ten halven van den Secretaris Menten de Geer 3 mergen, opte Waeij 3 mergen daeronder Ijvenacker, 2 mergen het Dwarsstuck, het Gansevelt 1 mergen, ende daerbij 7 mergen bouwlandts van St. Wolburgen gecocht, bij den Bueren geleghen, dewelcke t’samen als leech velt landt sijnde, den mergen tegens 6 gl getaxeert96 gl 96-0-0
154Deselve noch van den voorn: Menthen in pacht Bestemoeders weijtgen int’ broeck 2½ mergen voor 92 gl het weijtken opde Waeij eenen mergen voor 12 gl, t’samen volgens pachtcedul59 gl5-459-4-0
155Menthens broeck tiendtgen brenght jaers uijt, d’een jaer door d’ander gereeckent60 gl 60-0-0
156Jan van der Voort tot Nijmeghen 2 mergen bouwlandts den Hamel (of: Hoevel) genaemt, bij Gerrit Janss ten halven gebouwt, geestimeert jaerlicx op12 gl 12-0-0
157Gerrit Janss voornt heeft in pacht den Berchschen Dreeff 2 hont bouwlandts des jaers voor3 gl0-83-8-0
158Jan Rijcken hoffstat met een boomgaertien groot eenen mergen daervan den Lieutenant Colonel Binnewits 1/9 toestendich, geestimeert s jaers op16 gl 14-14-4
159Jan Wolters Onderscholtis tot Gendt sijn huijs ende hoffstat groot ½ mergen daertoe 10 roeden landtdijck getaxeert de beterschap boven t’onderhoudt vanden dijck des jaers op20 gl 18-8-0
160Idem bouwt ten halven van erffgenaemen vande oude vrouw Pavorts tot Nijmeghen 3½ mergen leech landts, die niet hoger geestimeert worden dan op 5 gl den mergen17-10 17-10-0
161Jenneken weduwe van zal: Dirck Engelberts met Rijck Sondach en Jan Wolters een mergen bouwlandts opden Middeltromp die ten halven gebout worden geestimeert op18 gl 18-0-0
162Henrick Holthuijsen een quadt hutien met sijn hoffsteetgen omtrent ½ hont groot, vermits hij daertegens onderhoudt 9½ roede schoordijcks die beswonerlicker valt dan t’ genot so wort t’selve niet getaxeert3 gl 3-0-0
163Willem van Flieren heeft van St. Wolburgen in pacht seecker hutgen en 2 mergen bouwlandts s’jaers voor12 gl 11-0-8
164Jan van Poelick cum suis huijs en hoffstat aende merckt met een moeshooffken ende boomgaertgen aenden dijck hoger aen, t’samen 9 hont, drie so daervan swaere reparatien vallen aen pan dac begers en anders, wort niet hoger geestimeert dan op [doorhaling 50 gl]60 gl 55-4-0
165Wilhelmus Ijsverdinck predicant en de weduwe Baccards huijs en bouwinghe landts t’samen groot 18 morgen sijn verpacht aen Jan Verwaijen voor 120 gl een malder weijts, een ton winter appelen, ende twee paar hoenders s’jaers130 gl21-12139-12-0
166Den predicant Alardus Alardi huijs en hoffstat de Weem genoemt daer hij woont geestimeert op 20 glMemorie Memorie
167Een halven mergen landts gehorende tot St. Catharinen altaer, daervan hij als predicant een derdepart, ende de weduwe Hinckelij de twee derde parten is possiderende geestimeert des jaers op3 gl 3-0-0
168Idem Alardi dat pastorijen weijtgen twee mergen geestimeert des jaers op25 gl 25-0-0
169Noch heeft de pastorije tien mergen quadt leegh landt onbruijckbaer en ledich legende t’samen geestimeert niet hoger als29 gl 24-0-0
170Dries Hermanss een out huijsken ten deels met boomgewasch en worts met bouw en weijlandt t’samen 1½ mergen landts getaxeert jaerlicx op [doorhaling 29 gl] Hiertoe 9 roeden schoordijcks en voorspijcks25 gl 23-0-0
171Henrick Bouwman Borgermr tot Gendt huijs, hoff, coolhoff en boomgaert t’samen eenen mergen getaxeert op Het huijs is out en verganckelick36 gl 33-2-4
172Idem 2 mergen bouwlandts aen Craecks del, daeronder een hont boomgaerts, geestimeert des jaers op20 gl 20-0-0
173Deselve in pacht den Drost hoeven 9 hont uijtterweert landt, sijnde dijck dellen, gehorende onder de Hulhuijsense Cleeffs weijde estimeert op8 gl 8-0-0
174Beel Peters alias Clincks (of: Clincken) genaemt een out quadt vervallen huijsken aen de kerckmuijr met 1 of 2 roeden coolhoffs, qualick estimerens weerdich, doch de reparatie affgetogen geset op [doorhaling 6 gl]8 gl 7-7-2
175Vrouw Roeloffs int broeck 3 morgen weijlandts ad36 gl 36-0-0
176Coenraedt van Beringhen verpacht aen Stoffel Janss een weijde van 3½ mergen voor36 gl4-440-4-0
177Arndt van Wil 5 mergen bouw landts int broeck, slecht leech landt sijnde, en geen seecker winter schaer lijdende gestelt t’samen s’jaers op30 gl 30-0-0
178Gerrit van Xanten huijs en hoffstat daer Jan Dibbits woont groot 1½ hont, geestimeert op [doorhaling 20 gl]25 gl 23-0-0
179Idem sijn hoffstat aen de cappelse straet 1½ mergen bouwlants in eijgen gebruijck, getaxeert op20 gl 20-0-0
180Deselve heeft noch in pacht den Cleijnen Raelt gehorich tot St Catharijnen Vicarije groot 2 mergen bouwlants opt Steenbergen tot deselve Vicarije voor 16 gl t’same36 gl4-1640-16-0
181Idem noch Bloeijlandts hoffstat tegens Jacob Roelofs over groot een mergen des jaers voor25 gl 23-0-0
182Idem bouwt ten halven van Herman Vonck 5 hont neffens t’kercken landt geestimeert des jaers op8 gl 8-0-0
183Deselver noch van voorss Vonck 1½ mergen boulants gnt de Werffen, geestimeert s’jaers op13-10 13-10-0
184Idem bouwt noch ten halven van Henrick Bollick 1½ mergen opde Werffen geestimeert als boven13-10 13-10-0
185Willem Janss verpacht aen Stoffel Janss 2 mergen bouwlandts aen de Cappel met eenige ooftbomen voor 90 gl, daervoor de pachter die niet langer en begeert daerbij hij Stoffel noch in pacht van den Stadtholder Cornelis Wulffers 9 hont bouwlants voor 12 gl doende t’saemen52 gl3-455-4-0
186Deselve Stoffel van voorn Stadtholder in pacht 2 mergen bouwlandts genaemt Conincx camp voor20 gl2-822-8-0
187Willem van Triest gepacht van Pavort 9 mergen bouwlandts des jaers voor39 gl4-1634-16-0
188Idem van Henrick Bollick 2 mergen bouwlandts genaemt het Soerlant voor12 gl2-814-8-0
189Deselve noch van Herman Vonck ½ mergen genoemt dat Corbe stuck aende brugh geleghen voor3 gl0-123-12
190Idem van deselver noch in pacht eenen mergen bouwlandts genaemt s’Hartogenhoff met eenige ooft bomen s’jaers voor30 gl1-431-4-0
191Idem hem eijgen eenen mergen aende brugh ad6 gl 6-0-0
192Idem in pacht van Henrick Bolck huijs en hoffstat en eenen mergen daer hij woont voor50 gl1-447-1-8
193Deselver bouwt ten halven van Roeloff van Huissen een mergen opde Middeltromp estimeert s’jaers op15 gl 15-0-0
194Jan Brants hem eijgen huijs, hoff boomgaert en bouwlant qualick eenen mergen groot geestimeert op30 gl 27-12-0
195Idem in pacht van Gerrit den Koeckenbacker van Arnhem 2 mergen weijlandts en 12 of 13 mergen slecht velt bouwlandt t’samen des jaers voor160 gl16-1616-16 (!)
196Jacob Roeloffs in eijgen gebruijck huijs ende hoffstat groot 3 hont, getaxeert op25 gl 23-0-0
197Idem 2 mergen bouwlandts bij Reijn Cel daeronder ½ hont boomgaerts t’samen25 gl 25-0-0
198Deselve noch in pacht van het Dom Capittel van Utrecht eenen mergen bouwlandts des jaers voor10 gl1-411-4-0
199Idem noch gepacht van St. Wolburgen 7 mergen bouwlandts des jaers, volgens pachtcedul voor50 gl8-858-8-0
200Idem in pacht Gilden hoffstat groot eenen mergen bouwlandts jaerlicx voor15 gl1-416-4-0
201Arnoldt Bruijs 9 hont bouwlandts tot Flieren genoemt den Altener, geestimeert s’jaers op 9 gl, ende noch aldaer twee hooffkens genaemt de Bedburchse stucxkens groot t’samen eenen mergen ad12 gl 12-0-0
202Burchert Janss sijn hutgen ende coolhooffken onder den dijck belast met 9 roeden landtdijcks ende over sulcx alleen geestimeert op8 gl 8-0-0
203Hermken Jans wegens het kint van Coen vande Klock 1½ mergen bouwlandts met een quaet hutgen verpacht des jaers voor15 gl1-1615-9-0
204Deselve in qualite voorss ½ mergen landts opde Wulft jaerlicx ad9 gl0-124-12-0
205Henrick Verheijden van Herwen, Steenhoff bouwlant 2 mergen te pacht des jaers op [doorhaling: 10 gl]20 gl2-822-8-0
206Idem tot Flieren 9 hont bouwlandts met eenige ooftbomen, genaemt Tofferts haeffken, des jaers getaxeert op12 gl 12-0-0
207Willem Verburcht ½ mergen bouwlandts getaxeert op3 gl 3-0-0
208Den Zefenpas van den Timmerman van Huissen groot 9 hont op [doorhaling: 9 gl] s’jaers12 gl 12-0-0
209Jr. Johan van Balveren brenght aen sijne bouwinghe groot 60 mergen, dan dewijle sijn Jr: het bouwlandt door diverse huijsluijden ten halven doet bouwen, soo achtmen daer van te procederen vrij gelts [doorhaling: 950 gl] jaers980 gl 480-0-0
210Idem Balverens tiendt uijt sijne bouwinghe en eenige andere aen en omleggende landerijen d’een jaer door t’ander op [doorhaling: 100 gl]125 gl 125-0-0
211Die gemelte Balveren heeft in pacht seecker lijffgewins goet, toebehorende het Clooster te Bedbur groot 10 mergen s’jaers voor72 gl1284-0-0
212Jacob Corneliss 1½ mergen slecht velt landt, geestimeert op7-10 7-10-0
213Gerrit de Beijer een moeshoffken getaxeert op2-10 st 2-10-0
214Kerst van Boeckholt een bloot huijs aen de kerckmuer daer hij woont, geestimeert jaers op 12 gl10-16 10-16-0
215Henrick Cel gepacht eenen mergen weijlandts het Hoenderlant pastorije erff jaerlicx voor19 gl1-4-15-4-0
216Idem in eijgen gebruijck, huijs en hoffstat groot ½ mergen, hiertoe omtrent 94 of 95 roeden landtdijcks, des jaers geestimeert op18 gl 16-11-2
217Jr: Hackfort verpacht 1½ mergen bouwlandts voor15 gl1-1616-16-0
218Henrick Verheijden verpacht aen Jan van Wijck ½ mergen bouwlandts voor15 gl0-1215-12-0
219Jan Otten ½ mergen slecht velt landt getaxeert op9 gl 4-0-0
220De vrouw van Hulhuijsen verpacht aen Henrick Eijgerman 5 mergen bouwlandts des jaers voor75 gl681-0-0
221Jan Bernts heeft in pacht van Henrick Verheijden huijs en hoffstat groot 1½ mergen voor36 gl1-1634-15-5
222Henrick vande Kerckhoff huijs en hoff mettet boulandt groot 9 hondt belast met 2 roeden schoordijck en voorspijck geestimeert des jaers vrij gelt op16 gl0-1615-9-0
223Idem in pacht vant’ Capittel St’Wolburghen 10 mergen bouwlandts, met een vervallen huijs, t’welck ten laste des Capittels moesten worden getimmert90 gl1293-16-9
224Deselve noch in pacht van Jan Verwaeijen tot Millingen 2 mergen landts jaerlicx voor29 gl2-826-8-0
225De kerck van Gendt heeft 18 mergen landts, daervan t huijs vervallen is, ende 6 mergen ongebruijckt blijven leggen, ende brengen t’samen beijden anderen gereeckent s’jaers uijt te pacht in alles108 gl21-12119-4-7
 De heerlickheijt Gendt, behalven de schoordijcken hier voor suis locis gespecificeert heeft t’onderhouden over de 1900 roeden landtdijck.   Gendt ende Erlicom (recapitulatie) Aldus bij ons onderss gecommittierde totte verpondinghe getaxirt, bereckent gesloten ende beteckent, in Nijmegen den 29 september 1649, Tengnagel, Singendonck etc.   
IDen heer van Wijckraet cum suis hebben onder d’Erlicum volgents aenteckennongh vanden lantmeter Geelkercken negenthien morgen Rijsweerden doende tegens twintigh gl die morgen380 380
IIDen heer van Ooij cum suis hebben onder d’Erlicum volgents de voorss aenteickenongh tien morgen Rijsweerden ad 20 gl den morgen  200-0-0
IIIJr: Welij heeft onder Genth luijt voorss aenteickenongh achten halven morgen Rijsweerts doende ten prijse als boven  150-0-0
IVJr. (Matkeren) cum suis hebben derden halven mergen Rijswart mede onder Genth  50-0-0
VDese Rijswaert gent den Coninkweert is groot thienden halven morgen ad 20 gl den morgen  190-0-0
 En vervolg recapitulatie