Verpondingskohier Doornenburg 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Doornenburg;de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. 

Guido van Benthem, 14 juli 2016

Doornenborch onder Bemmel

Quvier ofte aenteeckeninghe van alle pachten, opcomsten, ende jaerlichss revenues van alle onroerende goederen, soo huijsen als landerijen, onder het kerspel van doornenborch gelegen.

NrBeschrijvingVastgest
1Willem van Kerckhoff heeft in pacht van Claes Vijgh heer tot Ubburgen een Bouwinghe Landts groot soe weije als bouwlandt 35 mergen, waervan 10 mergen onder Pannerden geleghen, soe mede hier is niet aldaer aengeslaghen worden beswaert met 200 roeden Landtdijck ende state mede te noteren referatis van Berch, schuer en huijs s’jaers verpacht voor 275 gl, vermogens huercedul-500 gl. de dijcken blijven tot laste 42-0 vanden pachter530-0-0
2Cornelis Jans heeft in pacht eenen Bouwhoff toecomende de heer van Voorst groot sijnde 38 mergen, daervan 2 mergen onder Pannerden in aldaer niet, maer hier mede aengeslaghen worden, belast met 100 roeden Landtdijck, jaers te pacht met den toebadt [356 gl], den dijck maect pachter daer en boven 906 gl. 45-12439-12
3Jan Alberts in pacht vant onmundige kint vanden heer Voorst 6 hont bouwlandts, jaers voor 12 gl, 12 gl 1-413-4-0
4Cornelis Janss bruijckt selfs hem toecomende 5 hont boulandts, de wederhelfte vande voors 5 hont, estimeert gelijck die verpacht voor 12 gl12-0-0
5Idem een morgen bouwlants hem mede eijgen ad [6] 7 gl7-0-0
6Jan Goris in pacht van de heer van Seghweert een Bouwinghe groot 39 mergen, ende dannoch 1½ mergen so onder Pannerden leggen, so daer niet maer alhier mede aengeslaghen worden. Jaers voor 350 gl, staet te noteren reparatie vant huijs berch ende schueren als oock de dijcken daertoe gehorende die de Bouwman aenbrenghen moet 920 gl 48-12456-12-0
7Idem Jan Goris heeft selffs een huijs, hoff, boomgaert en bouwlandt groot t’samen 7 mergen waer bij te noteren reparative vant huijs estimeert jaers op [70 gl] 100 gl92-0-0
8Gijsbert Gerritss heeft in pacht van Joncker Huissen 10 mergen slecht bouwlandt jaers voor 60 gl 1474-0-0
9Idem Gijsbert Gerrits heeft selffs een hoff stedeken hem selffs toecomende groot ½ mergen estimeert jaers op [6 gl]11-0-9
10Seger Gerrits heeft een hoffstedeken so hem toecomt groot ½ mergen met een quaet vervallen huijs, waerbij de reparative te noteren estimeert jaers op [10] 18 gl16-11-2
11Idem noch 1½ mergen bouwlandts hem selfs toecomende estimeert op [10 gl] 15 gl15-0-0
12Steven Grob in pacht vande heer van Seghweert eenen Bouwhoff groot 97½ mergen, waer van doch 5 mergen onder Pannerden geleghen, waerbij te noteren de reparative van huijs, berch en schueren, jaers metten toebaet verpacht voor [360] 500 gl 57-0545-0-0
13Joncker Sweder van Amstel tot de doornenborch heeft tot sijn wel-ed: adelicke Woninghe in huijs so bij sijn Ed selffs gebruijckt worden 96 mergen so huijs, hoff, boemgaerden, bouw= ende weijlanden, dellen en waeijen, daer van 7 mergen onder Pannerden geleghen, die alhier mede aengeslaghen worden beswaert met 100 roeden dijcks, ende daerenboven noch te noteren reparative vant huijs bouwhuijs [ende] bergen ende schueren estimeert s’jaers de 96 morgen in alles op [900] – 500 gl500-0-0
14Het Adeliche huijs blijft hier bij …..rie wordt aengeslagen op 80 gl affgetagen den 10en pen voor reparative blijven 72 gl daer van den …80 per… doet 8 gl 
15Idem heeft noch een hoffstat, huijs, hoff, boomgaert groot t’samen 9 morgen sijn de toecomende hiertoe gehoort ongeveer 10 off 12 roeden dijcks estimeert op 80 gl73-12-0
16Idem comt in eijgendom toe den halven Thiendt van Dorrnenborch, estimeert tien jaren derr malcanderen jaers op [225] gl 300 gl300-0-0
17De wederhelffs de Vrouw van Nijenclooster oock des jaers op [225] gl 300300-0-0
18Idem noch een windtmolen waerbij de reparative so deselve Jaerlicx cost, welt e noteren, estimeert op [100] gl 180 gl den 5d penn voor reparative aff getagen blijven -144 gl daer 16 (NB) van den 9.d pen doet 16-0-0 
19Herman Danen Custer tot Doernenborch een hoff=stede tot de Custerije gehoerende groet 1½ mergen, waerbij met werdige reparative vant huijs te noteren estimeert [18 gl] nihilMemorie
20Idem in pacht 2½ mergen bouwlandts vanden heer van Seghsweert jaers voor [12] gl 15 gl 318-0-0
21Claes van Poelick heeft een huijs & hoffstat groot int geheel 5 mergen heer toecomende getaxeert Jaerlicks op [60] gl 80 gl73-12-0
22Idem in pacht vande Pastorije een hoffstedeken groot 2 mergen jaers voor [20] 29 gl 2-826-8
23Gerrit Willems heeft een hoffstedeken hem selffs toecomende groot ½ mergen jaers estimeert op 8 gl7-7-2
24Idem 1½ mergen bouwlandts hem selfs toecomende estimeert op 9 gl9-0-0
25Idem noch in pacht vande pastorije een hoffstedeken groot ½ mergen [10] gl 12 gl 0-1212-12-0
26Idem noch in pacht 1½ mergen bouwlandts toecomende Jr. Alert Hackfort jaers [20] – 29 gl 1-1625-16-0
27Dirck Otten heeft een hoffstedeken groot 9 hont hem selffs toecomende estimeert jaers op [5] gl 6 gl6-0-0
28Jan Peterss heeft gepacht een huijs & hoffstede van den Lieutenant Hackfort jaers voor [20] 30 gl den 10e penn affgetagen blijven 27 gel daer van de 9d  … doet 3-0-03-0-0
29Gerrit Gerritss de Suijder in pacht vande heer van Seghweerdt een huijs & hoffstat groot 1½ mergen jaerlicx voor [15] gl 29 gl 1-1623-14-8
30Jan Henrickss heeft in pacht huijs, hoff, boomgaert groot 2 mergen van Cornelis Gijsberts jaerlicx [29] gl – 39 gl 2-833-9-8
31Dirck (G)oerts gebruijckt een huijs ende hoffstedeken met boomgaert so hem ten deele toecomt ende ten deele gepacht heefft groot ½ mergen aengeslaghen int geheel jaers op [9] gl – 15 g13-16-0
32Jan Peterss gebruijckt een huijs & hoffstedeken groot 1½ mergen so hem merendeels toecomt, int geheel aengeslaghen op [..] gl – 35 gl32-4-0
33Idem noch in pacht een weijde onder den dijck geleghen welcke met uijtgraven seer bedorven wort groot sijnde 6 mergen, belast met 16 roeden dijcks, toecomende de heer van Seghsweerden, jaerlicx voor [92] gl 75 gl 7-1682-16-0
34Idem in pacht vanden heer van Doornenborch eenen halven mergen bouwlandts ten insicht van 9 roeden swaere dijck jaerlix voor [6] gl – 9 gl9-0-0
35Den Stadthouder van Gendt heeft aengebracht twintich mergen landts bij sijne Bouwinghe den Munckhoff gehorende dewelcks aldaer tot Gendt bijde bouwinghe aengebracht sullen worden alhier MemorieMemorie
36Henrick Bouwman heeft 5 mergen bouwlandts, die bij hem selffs gebruijckt worden aengeslagen op [20] – 30 gl30-0-0
37Rutger Verheijden heeft een huijs & hoffstat groot int geheel 2 mergen soe hij selffs gebruijct, waeraff het huijs seer bouwvellich ende daeran in consideratie genomen worden estimeert jaers op [19] gl 36 gl33-2-4
38Claes Corneliss heeft in pacht van den Drost vande Sande een hoffstedeken groot 1½ mergen jaerlicks voor [20] gl 30 gl 1-1629-5-0
39Henrick van Bronckhorst heeft een hoffstede met huijs, hoff, boomgaert groot 8 hont bij hem selffs gebruijckt, dewelcke in consideratie vande reparative vant huijs aengelsaghen wort jaers op [12] gl 26 gl23-18-4
40Idem noch in pacht vande heer van Seghsweerden eenen mergen bouwlandts jaers voor [6] gl – 9 gl 1-410-4-0
41Idem noch in pacht mit Jan Alberts 9½ mergen bouwlants seer slecht ende des jaers voor 30 gl 5-835-8
42Noch gebruijckt een schamele Vrouw om Godes wille vande Pastorije een hoofstedeken daer sij niet aff & geeft ende so het selver verpacht seinde worden seinde geen gelden [5] gl 5 pauper Affgetagen den 10e penn blijven 4-10 0-10 daer van den 9 pen doet 10 stsMemorie
43Jan Alberts in pacht vande heer van Seghsweerden een hoffstat groot 2½ mergen jaerlix voor [36] gl 60 gl 357-19-2
44Idem noch eenen morgen jaerlicks in pacht vande heer van Voorst voor 12 gl dit is hier voor folio 1 vers(eartiailo) 3 aengebracht daerom alhier nihilMemorie
45Henrick Eijgeman heeft selffs in gebruick hem eijgen toecomende 2 mergen bouwlandts, estimeert jaers op [10] gl 12 gl12-0-0
46Rijck de Haer heeft selfss een hoffstedeken groot ½ mergen so hij selffs gebruijckt estimeert jaers [6] gl 12 gl12-0-0
47Peter Arndts heeft int gebruijck een hoffstedeken van eenen mergen Landts hem eijgen halff toecomende ende d’ander helfte gepacht voor 6 gl jaerlicx comt int geheel [12] gl 29 gl 1-423-3-8
48Henrick van Duijnen in pacht vanden Drost Sande eene bouwinghe 39 mergen groot waervan 3½ mergen onder Pannerden leggen, so hier niet aengelaghen worden jaers voor 305 met den toebaet [305] gl 500 gl 40-16528-16-0
49Idem heeft met Jan van Poelick hem selffs toecomende 1½ mergen bouwlants estimeert op 10 gl10-0-0
50Idem noch eenen mergen in pacht van Voorst van Schoonderbeeck jaers voor [8] gl 9 1-410-4-0
51Albert Huijsman heeft in pacht vande heer van Seghsweert een hoffstedeken groot eenen mergen jaers voor [12] gl 20 gl 1-419-10-0
52Willem Otten heeft onder doornenborch 10 mergen soo tot sijne bouwinghe de munckhoff onder Gendt vande Vrouw van Nijenclooster gehoren ende aldaer bijden pacht aengeslaghen sijn MemorieMemorie
53Jan Brants heeft met sijn soen 2 mergen bouwlandts estimeert jaers [10] 20 gl20-0-0
54Egbert Janss in pacht vanden Lieutemant Hackfort een huijs & hoffstat met bouw= ende weijlanden groot 16½ mergen jaers voor [200] gulden 250 gl 19-16257-16-0
55Idem noch in pacht 9 mergen landts vande heer van Seghsweert daer van twee mergen onder Pannerden geleghen so hiermede aengeslaghen worden voor [59] gl 60 gl 4-1664-16-0
56Idem noch in pacht vanden pastorije tot doornenberch een mergen landts sijnde een drefken voor [11] gl 12 gl 1-413-4-0
57Henrick Stevens heeft in pacht vande weduwe van Lambert Por een huijs & hoffstat groot een mergen de appelen, peeren ende andere vruchten worden bijde Eijgenaerss selffs genoten, beswaert met 6¼ roeden dijcks ad [20] gl 26 gl 1-425-0-5
58Evert Engelen 9 mergen bouwlandts beswaert met 20 roeden dijcks, estimeert jaers op [18] gl 29 gl24-0-0
59Bernt Hermans 2 mergen bouwlandts met wat boomgaerts belast met 10 roeden Landtdijck estimeert des jaers op [10] gl 18 gl18-0-0
60Henrick van Aelst in pacht van Joffer Alidt Hackfort een hoffstat, huijs, hoff, boomgaert groot 2 mergen jaers voor 60 gl 2-857-8-1

De huijzen ofte pachten vande landerien ende Thienden onder Doornenburgh belopen jaerlicks ter somma van vijff duijsent vijff ende t’soeventigh gulden twe sts vijff deu seggen -5075-2-5-

Waer van den sesten penninck voor de Lantschap bedraaght jaerlicks ter somp: van acht hondert vijff ende vertigh gl soeventhich tho seggen -845-5-17

Waer bij gebracht den negenden penninck van twe hondert soeven ende vertigh gl thien st voor den meulen ende huijseren doende 27-10-

Vort bevonden dit Quovier voor de Lantschap jaerlicks ut to brengen die somp van acht hondert drie ende t’soeventigh gl soeven st seggen -873-7

Aldus bij ons onderss: Gecormittierde tott verpondighe opgenomen betekent en gesloten in Nijmegen den 18en septemb 1649

 Matt… vanden Poll, Gerhardt Cas.. vander Hell, Gerhardt Sluijsken, Singendonck

Staet somme vant gehele scholtampt van Bemmel

D’opcompste der landerien ende thienden onder t’voorss scholtampt belopen jaerlicks ter somp: van -50544-7-9 waervam dem sestem pen -8424-1-3½

De huijseren ende meulen (R)engen ut -1324-10-0

Waer van den negenden pen: 147-3-4

Aldus bij oers onderss Commissarien geresumeert ende beteickent

Tengnagel, Matheus vanden Poll, Gerhadt Casen vander Hell, Everhardt Sluijsken, Singendonck