Verpondingskohier Bemmel 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Bemmel;de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. 

Guido van Benthem, 23 maart 2021

Bemmel, Haelderen en Bercheren

Quoiere ofte aenteeckeninghe vande Landerijen, huijsen ende alle andere Erffgronden. Jaerlicx opcomsten & roerende onder Bemmel, Haelderen en Bercheren gelegen.

Van d’utgeteckend parthijn moet de verpondinghe betaelt worden dewelke de 12 gl voer de reparatie der huijseren met de Landerien boven de 150 gl vor pacht ende daer onder naer advenant, affgetrocken sijn.

NrBeschrijvingVastgest
1Arien Vermeer in pacht 1½ mergen bouw & weijlandt van Henrick Vermeer sijn vader jaers op [9] gl 12 gl beswaert met 9 roeden dijcks swaer defect 1-1613-16-0
2Item noch in pacht vanden Ritmr Randtwijck ende de weduwe Nagelmans 3½ mergen dijckdellen beswaert met 19 roeden swaere dijcks des jaers voor [30] g 50 gl defecten 4-454-4-0
3Jacop Peterss in pacht van kerck tot Bemmel een hofstat van 1½ mergen s’jaers volgens pachtcedel voor [30] 30 gl defect 1-1631-16-0
4Gerrit Pauwels bruijct selfs twee hoffstedekens groot t seamen eenen mergen, beswaert me een paer hoenders aende heer van Wolfferen ende een oortien thins aen Velthoff & een voet Landt dijcks estimeert op [20] 30 gl30-0-0
5Peter Brenties in pacht vanden Ritmr Benis een hoffsteetgen groot een hont, waerter 3 roeden swaer dijck, jaers [20] 25 gl23-0-0
6Jacob Thijss in pacht van Cornelis Janss, huijs, hoff & boemgaert eenen mergen groot s’jaers voor 20 gl 96 gl42-6-4
7Reijn Willems in pacht van Henrick Lucas een hoffstedeken groot een hont voor [15] gl 20 gl18-8-0
8Reijer Huijberts in pacht een bouwinghe groot 50 mergen toecomende St. Walborch tot Arnhem, overmits de swaere dijcks verpacht voor [300] 330 gl defcten 60 t’huijs affgetagen378-0-0
9Idem hem eijgen 8 mergen soe bouw= als weijlandt, estimeert s’jaers op [98] 80 gl defecten 9-1289-12-0
10Idem van sijn voordochter ten halven 3½ mergen [19] 29 gl half defect29-0-0
11Idem noch ten halven van Henrick van Driel 3½ mergen bouwlandts daertoe 1½ roede dijcks inde inlage, den mergen ad [6] gl 28 gl28-0-0
12Dirck Sondach in pacht een huijs ende hoffstat groot ½ mergen van Joffer Velthoff beswaert met 2 gl & 8 hoender thins jaers aen Velthoff voor [20] 40 gl36-16-
13Tonis van Eijmeren elf mergen so weij= als bouwlandt, te opsicht vande swaer dijcken, taxeert op [66] 110 gl defect 13-4123-4-
14Jan van Gemert bruijckt sijn eijgen 8 mergen soo bouw als weijlandt aengeslaghen den mergen op 9 gl [32] gl 98 gl defect 9-1257-12
15Geurt Lubberts tot Huesen 3½ mergen bouwlandts bij hem selfe gebruijct, jaerlicx aengeslagen op [19] 21 gl defect 4-425-4-
16Steven Hermanss heeft in pacht van Meijnhardt Taxis een hoffstat, huijs, hoff, boomgaert met eenen weijlandt groot t’saemen 9 mergen voor [100] gl 125 gl defect 4-16119-8-3
17Henrick de Decker heeft onder Bemmel twee hoffstedekens groot eenen mergen t’saemen, estimeert [20] 30 gr hier gaet uijt 3 gl tins & penninghen aen Velthoff noch 9 tins groot of 19 st27-12-0
18Idem in pacht van Taxis een weijdtien 1½ mergen jaers voor 22 gl 22 defect 1-1623-16-
19Idem van Beris in pacht een weijde groot 6 mergen voor [100] gl 125 gl defect 7-4132-4-
20Rut Willemss heeft in pacht van Peter Lenardts een huijs & hoffstede met een boomgaert groot een mergen jaers voor 55 gl50-12-
21Idem vanden Rentmr Taxis in pacht een weijdtien van 3½ mergen jaerlicx voor 55 gl defect 4-459-4-
22Henrick Janss huijs ende hoffstat so hij selffs gebruijckt, jaers estimeert op [10] gl, beswaert met een oortgen thins aen Velthof 15 gl13-9-0
23Marris van Moock tot Huessen heeft een boomgaertgen bijde voorss hoffstat gelegen op [6] gl 8 gl8-0-0
24Pauwel Janss in pacht van Aert Henrichss een huijs, hoff & boomgaertgen groot ½ mergen des jaers voor [15] gl 29 gl NB debet reparative22-1-7
25Peter Janss heeft in pacht een huijs & hoffstedeken groot een mergen toecoemende de kinderen van Cornelis van Aerssen jaerlicx voor [25] gl 39 gl hier gaet uijt 17½ stuijver thins aende kerck en 3½ st aen Velthoff31-5-7
26Geurt Simonss heeft een hoffstedeken qualick een hont groot estimeert op [5] gl 7 gl6-8-9
27Taxis hoffstat aende kerck so hij, in verwin besit groot omtrent ½ mergen verpacht aen Anthoni Backer voorde helfte jaers voor [23] 30 gl30-0-0
28D’ander helfte verpacht aen Marie Rutgers ende Jan Frerichs s’jaers voor [29] 30 gl uijt deese hoffstadt gaet jaers 12 hoenders ende 18 grooten thins ende betaelt verpachter d’ongelden ende reparative selffs27-12-0
29Jan Taxis slide noch in verwin bijde kerck Geise kempken groot ½ mergen bouwlandts estimeert op [7] gl 8 gl8-0-0
30Jr. Jacob van Meeckeren heeft onder Bemmel 8 mergen wijlandts verpacht aen Jan Ariens tot Ressen, dewelcke bij sijne bouwinghen tot Merm onder Dest aen geslaeghen sijn….Memorie Blijckt bij t Quoier van Merm foli 2Memorie
31Jonckeren Hertevelt ende Bemmel hebben onder Bemmel 8 mergen weijlants soo doch tot Merm voors onder Elst aengeslaghen sijn fol 1vsoMemorie
32Peter Ariens hoffstedeken groot een hont lants, voorde twee deelen estimeert op [5] gl 8 gl8-0-0
33Gerberch Verburcht hoffstedeken groot 1½ mergen sijnde beswaert met eenigen schoordijck ende 6 gl 10 st 6 penn erffpacht aenden Borgermr Sluijsken, daeraff is het huijsken verpacht aen Aert de Arbeijder tot Bemmel, ende worden die appelen ende bouwlandt bij haer selffs gebruijckt estimeert [25] 90 gl36-16-0
34Adam diderichs Swaeb in pacht van Jr Gruijthuijsen een hoffstat groot eenen mergen beswaert met 18 roeden vouwaer Landtdijck so den pachter moet onderhouden, s’jaers volgens pachtcedul voor 36 gl defect 1-434-5-5
35Arndt van Seller 10 mergen bouwlandts, estimeert s’jaers op [80] 90 gl defect 12102-0-0
36Peter Noot 9 mergen bouwlandts estimeert jaers op [72] gl 80 gl defect 10-1690-16-0
37Jan Verwoerts hoffstedeken met huijs groot 5 hont so beswaert met 18 stuijvers s’jaers aende kerck, twee capuijnen & 9 paer hoenderen ende met 1½ thins ponden aenden Lieutenant Velthoff estimeert jaers op [19] gl 25 gl23-0-0
38Idem Verwourt in pacht van Jr. Braeckel een weijtgen groot 3 mergen  beswaert met 2 roeden rouwaer dijck s’jaers voor 36 gl 95 gl defect 3-1248-12
39Idem in pacht vande kusterije tot Bemmel 2 mergen landts voor 10 gl defect 2-812-8
40Idem in pacht vande Erfgenaemen Velthoffs een weij weerdting groot 2 mergen, daer van den rijsweert bijde Eijgenaers selffs gebruijckt 20 gl defect 2-822-8-
41Dirck Huijck in pacht van Albert ter Stede als momber huijs hoff, boomgart met bouwlandt t’saemen groot 2½ mergen jaers voor [90] gl 66 gl hiertoe 2 roden dijcks inde inlage defect 363-9-7
42Henrick Cornelis tot Halderen huijs & hoffstedeken groot ½ mergen, leggende bijden dijck t’welcke ten opsichte vande quellinghe estimeert op [8] gl 12 gl beswaert met 7½ st thins aen Velthoff defect 0-1211-11-9
43Jan den Roijen tot Halderen gepacht van Peter Cleeff een hoffstat groot 1½ mergen jaers voor 30 gl defect 1-1629-5-
44De weduwe van Jeurien Jans huijs hoff groot een hont estimeert op 12 gl11-5-9
45Jeurien Thijss in pacht van Jr. Heert huijs, hoff, bouw= & weijlandt t’samen elf mergen met dn dries, beswaert met 16 roeden quaden dijck inden inlage ende 12 roeden rouwaerr s’jaers voor [190] 180 gl defect 13-4181-4-
46Idem van Jr. Valckensteen ten halven 3½ mergen estimeert jaers op [18-10] 15 gl25-0-0
47Idem van den selven in pacht 3 mergen het driesken genaemt s’jaers voor 20 gl defect 3-1223-12-0
48Jr. Valckensteijns hoffstat achter de kerck groot eenen mergen verpacht aen Joffer Tellekes jaers voor 30 gl defect 1-428-14-0
49Jeurien Thijss bouwt ten halven vande suster van Jr. Heert 3 mergen int katte-leger estimeert op 9 gl den mergen [13] gl 15 gl15-0-0
50Sander Aerts 3½ mergen bouwlandts bij hem selfs gebruijckt ten regarde vande quade dijcken estimeert op [17]-10 21 gl defect 4-425-4-
51Dirck van Merrems hoffstedeken een hont groot estimeert s’jaers [12] 18 gl16-11-2
52Jr Alert vander Meulen 7 mergen bouwlandts estimeert op 28 gl int geheel sijn verpacht aen Henrick Dircks tot Huissen jaers voor [28] gl 35 gl defect 8-843-8-0
53Jr. Henrick vander Meulen op Bercheren 19 mergen, den mergen als voren op 9 gl, edoch is hieraff aen kerckhoff en Gerrit van Marrem verpacht, s’jaers voor 56-199 gl defect 16-16160-16-0
54Noch heft Jr. Alart vander Meulen 2 mergen bouwlants, estimeert op [8 gl] 12 gl defect 2-814-8-0
55Gerrit van Vleuten heeft in pacht van Jr. Henrick van der Meulen 11 ½ mergen weijlandts jaers vor [150 gl] -220 gl, hiertoe 3 roeden schaerdijck met rouwaer en voorspijck, defect 13-16233-16-0
56Henrick vande Kerckhoff en Gerrit van Vleuten hebben met haer beijden op Bercheren 3 mergen bouwlandts, den mergen ad 9 gl 12 gl -15 gl hiertoe roeden dijcks, defect 3-1218-12-0
57Herman Engelen in pacht vande kerck een plaetsken Landts, daerop hij een huijsken geset, geeft daeraff s’jaers 6 gl t’huijsken 49-4-0
58David Toniss heft in pacht vande kinderen van Cornelis van Aerssen, huijs, heft groot 2 hont jaers vrij gelt voor [10 gl] is beswaert met 21 stuv thijns en een paer hoender aen Velthoff met een wede dijcks, met ruwaer en voorspijck -20 gl18-8-0
59Idem in pacht van Joffer Alarts 9 ½ mergen weijlandts den haelderschen camp jaers voor -80 gl defect 5-885-8-0
60Idem in pacht van Jr. Hel een stucxken bouwlants van 3 ½ mergen jaers voor [5 gl], int geheel, ende moet onderscheiden 10 roeden schoordijcks so hiertoe geleijt sijn -17 gl, defect 4-421-4-0
61Iden noch in pacht vanden Retmr Bloemendael 9 mergen weijlandts voor 72 gl defect 4-1676-16-0
62Iden bouwt ten halven van deselve 2 mergen bouwlandts estimeert op [16 gl] -20 gl20-0-0
63Iden hem selfs toecomende een streepken bouwlandts estimeert [36 stus] -2 gl2-0-0
64Aert Martens comt den helfte van dit Streepken boulandts ad idem -2 gl2-0-0
65Henrick Rutten heeft in pacht van Joffer Velthof een hoffsteucken 1 ½ hont jaers voor [12 gl] -20 gl18-8-0
66Herman van Vinceler heeft in pacht van Joncker van Apeldoorn 25 mergen bouw en weijlandts s’jaers voor [150] -275 gl defect 30305-0-0
67Tonis Corneliss en Cornelis Gijsberts in pacht van Jr. Heerdt 12 mergen weijlandts den Ossencamp jaers voor [180] -290 gl defect 14-8254-0-0
68Joncker van Hel ende de weduwe Vincelers hebben verpacht aen kort Jan tot Huessen 9 mergen weijlants jaers voor [60] -80 gl defect 4-1684-16-0
69Jan Verburcht in pacht van Joncker Hel 5 mergen weijlandts jaers voor [75 gl] -100 gl defect 6106-0-0
70Dirck van Driel heeft met sijn kinderen onder Bemmel elff mergen weijlandts estimeert [132] -220 gl hiertoe gehoren 11 roeden ruwaer landtdijck defect 13-4133-4-0
71Idem bruijckt noch selffs 9 mergen bouwlandts estimeert [20 gl] -29 gl hiertoe gehoren drie roeden dijcks defect 4-1628-16-0
72Iden noch 1 ½ mergen bouwlandts bijde karstraet estimeert [7]-10 – 9 gl hiertoe ¾ roeden scheerdijck en ½ roede dijcks in d’inlager defect 18-1610-16-0
73Vrouw Vincelers heeft verpacht aen Jan van Dijmens 13 mergen weijlandts s’jaers voor [195] -290 gl, defect 15-12255-12-0
74.adaen aen denselven 9 mergen bouwlandts, estimeert [29] -28 gl defect 4-1632-16-0
75Jan van Driel 6 ½ mergen bouwlandts waertoe gehoren 2 roeden landtdijck ende 3 roeden schoordijck ende ½ roede inde inlage, estimeert des jaers op [95 gl] 58-10, defect 7-1666-6-0
76Henrick van Driel twee mergen bouwlandts estimeert [12] -19 gl defect 2-816-8-0
77Steven de Kuijpers hoffstedeken ½ hont, waeruijt de kerck des jaers heeft 25 sts [6 gl] -12 gl11-0-9
78Wilhelm Huijck hem eijgen 8 mergen, so bouw= als weijlandt beswaert met 92 roeden dijcks, estimeert [29] -50 gl, defect 9-1259-12-0
79Idem in pacht van Jr. van Braeckel huijs, hoff, boomgaert en weijlandt t’saemen groot 9 mergen, beswaert mt swaer schaerdijcken die versoncken en met extraordinarisse costen onderhouden worden jaers voor [150 gl] -200 gl defect 10-16198-16-0
80Item ten halven van den selven Braeckel 6 mergen bouwlandts beswaert met 8 roeden schoordijcks estimeert op [30 gl] -59 gl59-0-0
81Idem in pacht van Jr. Gruijthuijsen 6 mergen bouwlandts, beswaert met 3 roeden schaerdijck, estimeert jaers op [30 gl] -59 gl, defect 7-461-4-0
82Idem in pacht van Jr. Nagel 7 mergen boulants s’jaers voor [92 gl] -60 gl, defect 8-868-8-0
83Dirck Philipss heeft onder Bemmel een hoffstedeken hem selffs toecomende groot 1 ½ mergen, beswaert met een roede dijcks rouwaer en 12 ½ sturs jaerlicx aen Velthoff met noch een [haen] en een tijns groot, noch deselve 3 mergen bouwlandts den dorpel genant, estimeert door malcanderen den mergen op 5 gl, maeckende t’saemen [22-10] -50 gl hieraff aen Peter Henrichs verpacht huijs, hoff en boomgaert defect 5-850-19-4
84Idem van Jr. Nagell gepacht een weijde van 5 mergen, beswaert met 2 ½ roede rouwaer [60] -90 gl defect -696-0-0
85Idem in pacht 19 ½ mergen so bouw= als weijlandt, waervan 3 ½ mergen inde Mariendaelss bouwinghe gehoren dese sijn inde buerschap bredelaer onder Elst aengeslaghenMem
86Idem heeft noch selffs tot halderen, mode vercoft aen Jacob Toll 9 ½ mergen huijs, hoff, boomgaert en weijlandt, beswaert met een roede dijcks en 2 gl 7 sts erffpachts aenden heef Borgermr Sluijsken, estimeert op [50] -70 gl defect 5-869-7-4
87Reijn Janss een kempken bouwlandts den Warpoel genaemt groot 1 ½ mergen jaers op [8 gl] 12-10 defect 1-1614-6-0
88Tonis Corneliss heeft gepacht vande heeren Gedeputeerden tot Arnhem eene bouwenghe groot 63 mergen beswaert met 20 roeden inde Inlaege noch met 12 ½ roede so rouwaer als Lantdijck, met den heuvelsen tiendt jaerlicx in alles ten [regarde] vande dijcken voor [350] -930 gl defect 75-12393-12-0
89Onder de voorss bouwinghe heeft Secretaris Verstegen den Tiendt jaerlicx op 50 gl50-0-0
90Idem in pacht vande Wed. Roust 12 mergen so weij= als bouwlandt den mergen ad 9 gl, sijnde beswaert met 9 roeden een voet inde inlage en 1 roede Landtdijck [98] -72 gl  defect 14-886=8=0
91Idem bouwt van Taxis ten halven 6 mergen ad 29 gl29-0-0
92Idem heeft selffs een huijs, hoff, boomgaert en bouwlandt groot t’saemen 17 mergen, beswaert met 6 roeden, 2 voeten dijcks inde inlaege, doch het huijs is verpacht aen Caerl Alberts, estimeert t’samen op [102 gl] -150 gl, defect 20-8158-8-0
93Idem eenen mergen bouwlandts aengecocht voor 80 gl comt jaers [2-10] -9 gl defect 1-165-16-0
94Cornelis Gijsberts 3 1/9 mergen bouwlandts beswaert met 2 roeden dijcks ad [19-10] -22 gl defect 3-1828-18-0
95Idem bouwt ten halven 2 1/9 mergen bouwlandts van Jan Stevens beswaert met ½ roede dijcks inde Inlage ad [13-10] -15 gl15-0-0
96Brant Janss Timmerman tot Huissen 9 ½ mergen bouwlandts, beswaert met 2 roeden 6 voeten dijcks inde inlage estimeert den mergen op 9 gl [18 gl] -25 gl defect 5-830-8-0
97Tonis Toniss huijs en hoffstat groot t’samen ½ mergen beswaert met 52 st thins aenden Lieutnant Velthoff estimeert [10 gl] -26 gl23-18-4
98Idem in pacht van Jr. Benis 5 mergen weijlandts, waertoe gehoren over de 9 roeden quaden dijck voor [60] -100 gl defect -6106-0-0
99Idem in pacht vanden Ritmr Randtwijck 3 mergen weijlandts voor [90 gl] -60 gl defect 3-1263-12
100Idem bouwt noch ten halven 2 mergen aenden holtacker beswaert met 3 roeden dijcks, ten regarde vanden dijcken estimeert op [12 gl] -18 gl18-0-0
101Rutger Verheijden in pacht van Jr Nagel eenen bouwhoff van 65 mergen, bouw= en weijlanden met een groot bouwvallich huijs, beswaert met verscheijde blocken dijcks, ten aensien vande welcke den mergen door malcanderen aengeslagen op 9 gl, comt jaers [-260 gl] -900 gl, defect -78466-0-0
102Idem noch van denselven in pacht een stuck landts van 12 mergen, s’jaers [90] -50 gl, defect 14-864-8-0
103Gerrit Arienss heeft in pacht vanden heer van Weerdenborch, huijs, hoff, boomgaert, bouw= en weijlandt groot int geheel 20 mergen, beswaert met 100 roeden swaeren dijck soo onlanghs een merckelicks gecost, welcke 100 roeden dijcks pachter heeft moeten maecken, verclarende jaerlicx te pacht t geven 212-10, defect 29229-10-0
104Gerrit van Merrem ende Gerrit Ariens bouwen ten halven vanden Rentmr Taxis 10 ½ mergen estimeert op [89] -100 gl100-0-0
105Deselver Gerrit van Merrem bouwt noch ten halven vanden Rentmr Taxis acht hont vande langen weijde, estimeert jaers op [12 gl] -16 gl16-0-0
106Robert Thijss Molenaer heeft in pacht den Rosmolen tot Bemmel, beswaert met 9 roeden schoordijcks, behalven de groote timmeragien soo daer jaerlicx aengeleijt wort, Voorden eijgendom vanden molen 120-wort hier jaerlicx gestelt -150 gl ende blijckt bij pachtcedul dat den Ritmr Randtwijck s’jaers voorde wint geniet -100 gl100-0-0
107Noch heeft denselven 3 ½ mergen bouwlants so hem toecomt estimeert [21 gl] -27 gl27-0-0
108Idem noch huijs, hoff ½ mergen groot jaers op [12 gl] is bijde voorst malen getaxeert memMemorie
109Jan van Dartel heeft in pacht een hutien van Jr. Braeckel s’jaers ad [8 gl] -12 gl11-0-0
110Willem van Kerckhoff heeft in pacht vant Clooster ter Hunnepel een Bouwinghe huijs, hoff en boomgaert, bouw= en weijlanden groot int geheel 65 mergen, waervan doch 2 mergen onder Elst geleghen s’jaers voor [273-10] -500 gl, defect 78 Beswaert met 33 roeden soo rouwaer als schaerdijcken tot deese en die ander hunnepelsen bouwinghe gehorende.566-0-0
111Jan Tullekes heeft in pacht vanden Rentmr Taxis 2 mergen 9 hont de langen weijde genaemt, des jaers voor [29 gl] -32 gl 2-1634-16-0
112Henrick van Kerckhoff heeft in pacht vant Closter ter Hunnepel een bouwinge groot 60 mergen, s’jaers voor [912-10] -500 gl, defect 73 Den dijck hiertoe gehorende is vorens bij d ander bouwinge vermelt560-0-0
113Idem bouwt ten halven van Albert van Issem 7 mergen estimeert op [92 gl] -56 gl56-0-0
114Reijnier Por heeft in pacht vanden Ritmr Benis 3 mergen bouwlandts belast met een roede dijcks s’jaers 29 gl 3-1227-12-0
115Item ten halven van Taxis 1 ½ mergen bouwlandts estimeert s’jaers op -11 gl11-0-0
116Sander Verburcht heeft in pacht vande magistraet van Nijmegen den Bouwinghe groot 97 mergen beswaert met 9 roeden dijcks so gerouwaert worden jaaerlicx -900 gl 56-8 NB reperatie van huijs, berch en schueren99-8-0
117Idem heeft hem selfs toecomende 6 mergen bouwlandts beswaert met 3 roeden dijcks s’jaers [36 gl] -92 gl42-0-0
118Idem heeft elff mergen weijlandts uijtterweerden, dewelcke met dammen bij het wassende water moeten bevrijdt worden, eene gehoort hier toe een kribben dewelcke met groote costen onderhouden moet worden daerom estimeert op [206] -335 gl335-0-0
119Idem heeft noch eenige Rijsweerden so bijden houw aengeslaghen sullen worden – memorie 15 groot 2 ½ morghen, de morghen aengheslagen op 20 gl50-0-0
120Idem heeft noch in pacht met Reijer Huijbertss 7 mergen uijtterweerden vande kerck to Bemmel beswaert met een kribbe waertoe de kerck eenige uijtterweerden is hebbende, dewelcke daertegens niet aengeslaghen worden s’jaers voor [126] 190 gl 8-8198-8-0
121Lenardt Verburcht heeft selfe hem toecomende 12 ½ mergen so weij= als bouwlant beswaert met 8 roeden schoordijck ad [75] -120 gl120-0-0
122Het kint van Steven Verburcht heeft 8 mergen bouwlants Rossersande genaemt ende dan noch 2 mergen int katteleger bouwlandt geestimeert jaers op [60] 80 gl80-0-0
123D’Erffgenaemen van zal: Drost Bloemendael hebben onder Bemmel huijs, hoff, boemgaert, bouw= en weijlanden, daerop twee huijsen, groot t’saemen 62 mergen beswaert met 51 roeden dijcks so meestendeel met spijck en rouwaer tot groote costen moeten onderhouden worden ende hoe langer hoe swaerder, dienthalven den mergen vrij gelt aengeslaeghen op 3 gl s’jaers, dan sijn verpacht als volcht bij huercedul, de dijcken tot luste der pachters blijvende, hier van verpacht als volgt: 
AAen Henrick Lucas den Roijen huijs, hoff en weijlandt 11 mergen s’jaers voor 195 gl 13-9196-9-0
BWillem Janss Smit 7 mergen weijlandts voor -110 gl 8-8118-8-0
CGerrit van Merrem 6 mergen weijlandts voor -129 gl 7-9133-9-0
DDirck van Driel mede 6 mergen weijlandts ad -129 gl 7-9133-9-0
ENoch aen Gerrit van Merrem huijs, hoff, boomgaert met 2 mergen bouwlandts ende 3 mergen weijlandts s’jaers -60 gl 660-19-9
FIdem bouwt noch ten halven van t’voorss goet 19 mergen ad 133 gl133-0-0
GEnde dannoch Henrick Lucas ten halven 8 mergen bouwlants ad [48 gl] -56 gl56-0-0
124Doctor vande Water heeft verpacht aen Gerrit van Merrem 5 mergen weijlants den Borrecamp genaemt, beswaert met 18 voeten schoordijcks, vrij gelt ad -50 gl 656-0-0
125Idem heeft noch van St. Catharijnen Vicarije 7 mergen heel slecht bouwlandt, daervan de kercke een derdendeel gebruijckt, Wort ten halven gebouwt estimeert s’jaers op [28 gl] -35 gl35-0-0
126Jr. Ambrosius van Bronckhorst heeft tot Haelderen verpacht aen Gerrit Toniss huijs, hoff en boomgaert, bouw= en weijlandt groot saemen 18 mergen waerin begrepen het campken van Dirck Philipss soon s’jaers voor -150 gl 21-12159-0-0
127Capiteijn Bronckhorst noch eenen mergen op 6 gl6-0-0
128Gerrit van Merrem cum suis bouwt ten halven van Jr Welij 2 mergen estimeert op [10 gl] -12 gl12-0-0
129Idem hem selffs toecomende 2 mergen, beswaert met 2 roeden schoordijcks ad [12] -19 gl19-0-0
130Idem noch een hoffstedeken groot een hont beswaert met ½ malder raepsaets aende kerck tot Bemmel en 3 gl current estimeert op [12 gl] -15 gl13-16-1
131Anthonis Janss in pacht vande weduwe van Laurents Pelgrom huijs en hoffstat groot een hont landts Jaerlicx voor [10 gl] -18 gl16-11-2
132Henrick vande Wals 2 mergen weijlandts, ten regarde vande quade dijcken estimeert s’jaers op [29 gl] -56 gl56-0-0
133D’onmundighe kinderen van zal: Dirck Thijss hebben vier mergen bouwlandts sijnde beswaert met 1 ½ roede dijcks, aengeslagen op [16 gl] -20 gl20-0-0
134Jan Crijns heeft 8 mergen bouwlandts so Henrick Lucas ten halven gebruijckt met eenige dijcken estimeert op [32 gl] -92 gl92-0-0
135Arien Henrickss in pacht van Willem Everts huijs hoff ende bouwlandt groot 7 mergen beswaert met 3 roeden dijcks, jaerlicks voor -106 gl 8-8102-0-0
136Idem noch in pacht van Jacob Bolck een weijde van 6 mergen belast met 3 roeden dijcks inde inlage s’jaers [108 gl] -138 gl 7-9195-9-0
137Deselve noch sijn eijgen 1 ½ mergen bouwlandts, estimeert s’jaers op [9 gl] -12 gl12-0-0
138Idem bouwt ten halven van Henrick Stevens 2 mergen estimeert jaers [10 gl] -19 gl19-0-0
139Idem bouwt ten halven vanden Landtschrijver Kuiper 6 ½ mergen den mergen op 6 gl aengeslagen [39 gl] -52 gl52-0-0
140Peter van Vollenhoven in pacht van Geurt vanden Pavort huijs, hoff, boomgaert groot 1 mergen, s’jaers [90 gl] -66 gl60-19-9
141Evert Verburcht heeft een huijs ende hoffstedeken van omtrent een hont landts s’jaers [10 gl] -18 gl16-11-3
142Henrick van Aelst de wederhelfte vant voorss hoffstedeken, het huijsken hiervan doogh niet, estimeert s’jaers op [10 gl]  -12 gl11-0-9
143Noch Evert Verburcht van Jr. Braeckel in pacht een weijde van 5 mergen besmet met 5 roeden dijcks ende bijde laest deurbraecke, met sant belopen, jaers voor [30] -60 gl 666-0-0
144Noch heeft Henrick van Aelst eenen mergen bouwlandts besmet met ½ roede dijcks, estimeert ten opsichte vanden dijck op [6] -8 gl8-0-0
145Henrick Corneliss huijs en hoffstat met eenich bouwlandt groot 19 mergen beswaert met 18 roeden rouwaer en schoordijck ende 2 roeden Landtdijck besmet met een rente van 19 stvrs ende een paer hoender aende kerck ende twee capuijnen aen den Lieutenant Velthoff, estimeert s’jaers op [98] -150 gl138-0-0
146Neeltgen Verburcht heeft 3 ¾ mergen bouwlandt so bij Reijer Huijberts en Gerrit Toniss gebouwt worden, besmet met 7 voet dijcks inde inlage, estimeert op [22] -10 -30 gl30-0-0
147Heeft een stuck bouwlants gebruijckt bij Cornelis N. wonende tot Aemb groot 7 mergen, beswaert met 3 roede dijcks -56 gl 8-869-8-0
148Peter van Hasselt woont op een hoffstat groot met huijs, hoff ende boomgaert eenen mergen toecomende de kinderen van Cornelis van Aerssen besmet met 5 roeden schoordijcks ende 2 gl 8 stvrs erffpachts aenden Borgermr Sluijsken tot Arnhem, des jaers voor [29 gl] -33 gl 1-931-9-3
149Idem heeft verpacht aen Jan Hermanss sijne hoffstat van eenen mergen so hem toecomt besmet met 3 voeten dijcks, des jaers voor [18 gl] -25 gl 2-929-2-0
150Wilhem Verburcht heeft huijs en hoffstat 2 hont groot, beswaert met 1 ½ roeijde schaerdijcks, wort aengeslagen op [18] -20 gl18-8-0
151Idem 3 mergen bouwlants inde Essepas belast met ½ roede schoordijcks, taxeert behalven den dijck op [12 gl] -19 gl19-0-0
152Steven Verburcht eenen mergen bouwlandts belast mit ½ weij schoordijcks, aengeslaghen op [6 gl] -7 gl7-0-0
153Henrick Dirckss in pacht een hoffstedeken met huijs, hoff en boomgaert qualick een hont landts van Jr. Valckensteijn jaers voor -18 gl16-11-2
154De weduwe van Dirck Hellinck in pacht van Jr Braeckel 11 mergen weijlandts voor -193 gl 13-4156-9-0
155Noch heeft Jr. Braeckel 21 mergen bouwlandts beswaert met 19 roeden schoordijcks ende een spijckwerck, welcke verleden jaer over 2000 gl gecost heeft, estimeert den mergen op 7 gus, also deselve een tijt lange ledich en ongebruijckt geleghen [197 gl] -168 gl168-0-0
156Noch verpacht aen Sander van Munster 6 mergen weijlandts, beswaert met 6 roeden schoordijcks jaers voor [90 gl] -119 gl 7-9121-9-0
157Noch verpacht aen Arien Henrickss 9 mergen weijlandts, beswaer met ses roeden schoordijcks jaers voor [60 gl] -76 gl 9-1680-16-0
158Gerrit Schipper heeft in pacht een bloot huijsken van Jr. Braeckel voor 8 gl7-7-2
159Lambert Arienss heeft in pacht vanden heer van Weerdenborch seecker huijs en dijkdellen jaers voor -25 gl23-0-0
160Henrick Lucas heeft vijff mergen bouwlandts beswaert met 12 voeten dijcks inde Inlage, estimeert op [30 gl] – 90 gl90-0-0
161Jacob Willemss heeft een hoffstedeken groot eenen mergen, beswaert met een tijns groot en 1 ½ hoen tijns aenden Lieutenant Velthoff estimeert op 30 gl30-0-0
162Idem 1 ½ mergen bouwlandts beswaert met een brabants oortgen s’jaers aengeslaghen op [12 gl] -15 gl15-0-0
163Jacob Peterss heeft in pacht vande kerck huijs, hoff met twee mergen weijlandts ende boomgaerts voor -15 gl 2-816-0-0
164Henrick Janss heeft in pacht van Joffer Velthoff ende Jr. Valckensteijn seecker hoffstedeken van een hont landts s’jaers voor -20 gl18-8-0
165De heer van Wolfferen heeft onder Bemmel 60 ½ mergen, bestaende in naer volgende campen 
AEerst den grooten en schmalen wessepoel 15 mergen weijlandts verpacht aen Bernt vande Geijn s’jaers voor -180 gl 18198-0-0
BDen Bornecamp groot tien mergen, daeraff verpacht aenden Smit tot Bemmel 7 mergen weijlandts des jaers voor -120 gl 8-8128-8-..
CNoch 3 mergen vanden selven camp bij sijn Ed. selffs gebruijckt, estimeert op -51 gl Sijnde t’samen binnen landen51-0-0
166Het Ostervelt groot 10 ½ mergen verpacht als volcht 
ADrie mergen aenden onderscholt Gerrit Gerritss voor – 60 gl 3-1263-12-0
BVier mergen aen Mr. Steven Timmerman voor -70 gl 9-1679-16-0
CEnde het achterste slechtste Oestervelt 3 ½ mergen, verpacht aen Henrick Hermanss s’jaers voor -30 gl9-939-9-0
167Noch vijff mergen boulants genaemt den Bijlandtsen camp, bij Henrick Lucas ten halven gebruijckt, jaers estimeert op -90 gl90-0-0
168Sijn Ed: Adelick huijs ofte Casteel, het huijs to Bemmel genaemt met vijff mergen weijlandts, voorts den grooten ende iongen boomgaert t’saemen groot 3 mergen, voor deesen verpacht geweest aenden Lieutenant Giesenborch ses jaeren, de eerste twee jaeren voor 225 gl, de leste vier jaeren 250 gl s’jaers, sijnde hierin begrepen geweest een rosmeulen, so nu vercocht en s’jaers te doen plach 50 gl, dit pro memorie ergo [250 gl], den nieuwen boomgaert voor twee jaeren eerst gepoot 
169Noch twaelff mergen voort huijs altans beplant met ionge dijcken telgen en essen boomkens – memorie Is aengeslaghen de morghen op 6 gl compt over de twaelff morgen Deess voorss parcelen beswaert met 6 roeden schoordijcksMemorie   72-0-0
170Het Adelicke huijs blijft hier bij Memorie Het huijs ende hoff aengheslaghen op 90-    100 De 5 mergen weijlandts op 72 gl den ouden en nieuwen boomgaert op gelijcke 72 gl, doende t’samen 199 gl199-0-0
171Albert van Isden onder Bercheren 2 mergen bouwlandts seer slecht bij hem gebruijckt estimeert op [12] -19 gl19-0-0
172Johan Beemgroot to Nijmeghen heeft 6 ½ mergen bouwlandts, waerbij een boomgaertien, voort ten halven gebouwt estimeert door malcanderen met den boomgaert [52]  -62 gl62-0-0
173Bruijst tho Huissen heeft gecocht van Albert van Isden vier mergen met een boomgaertien estimeert jaers op [50] -60 gl60-0-0
174Albert van Isden heeft onder Bercheren 7 mergen bouwlandts aengecocht van Wessel Hermanss schipper, estimeert jaers op [99] -56 gl56-0-0
175D’Erffgenaemen van Dirck van Eijmeren tot Huijssen 9 mergen so boomgaert als bouwlant op [50] -70 gl70-0-0
176D’Erffgenaemen van Coendert Otten eenen mergen bouwlandts so Jacob Geijnen ten halven bouwt, aengeslagen op [6 gl] -8 gl8-0-0
177D’Erffgenaemen van Evertgen Noten eenen mergen bouwlandts wort ten halven gebouwt op [6 gl] -8 gl8-0-0
178Frans Braem heeft 9 ½ mergen bouwlandts ten halven gebouwt estimeert jaers op [28 gl] -32 gl32-0-0
179Reijer Dirckss in pacht vanden Ritmr Benis seecken hoffstat groot een mergen s’jaers voor -60 gl 1-956-6-0
180Wilhem Janss Smit tot Bemmel een hoffstat met weijnich bouwlandts groot ½ mergen, besmet met 2 capuijnen aen Velthoff, heer van Wolfferen een paer hoender. Vaeck drie rijder gl, ende een voet dijcks, estimeert daeren boven jaers op -30 gl27-12
181Scholtis Pavort in pacht van Abrahamus Predicker des h: Evangelij tot Nijmegen 6 mergen weijlandts, s’jaers voor -65 gl 7-972-9-..
182Idem in pacht vande weduwe Wagemans een weijde van 8 mergen, s’jaers -112 gl 9-12121-12-(8)
183Bernt Janss in pacht van den Ritmr Randtwijck huijs, hoff met een eijndtgen boomgaerts, besmet met 10 roeden Landtdijck, s’jaers op [35] -90 gl90-0-0
184Idem Ritmr verpacht aen Geerlich van de Kolck huijs, hoff, boomgaert, met noch 3 mergen weijlandts ende den willigen pas groot t’samen 9 mergen, jaers voor -270 gl Het adelick huijs hier inne begrepen, also daer geen bouwhuijs is, memorie258-0-0
185Jr. Losecoot huijs, hoff boomgaert en bouwlant groot t’samen 5 ½ mergen, estimeert s’jaers op [26] -80 gl73-12-0
186Idem de Klevercamp 5 mergen bouwlandts estimeert op [25 gl] -90 gl90-0-0
187Idem in t’ katte leger 3 mergen weijlandts estimeert jaers op [92 gl] -50 gl Dit beswaert met 1 ½ roede dijcks bij cost verloren50-0-0
188Jr. Bronckhorst in pacht vande kerck den Bornecamp 3 mergen weijlandts volgens pachtcedul des jaers voor -92 gl 3-1245-12-0
189Pastorijs tot Halderen 7 mergen bouwlandts, waervan den boomgaert en een weijdtgen verpacht aen Willem de Veluker voor 50 gl 1-1651-16-0
190De resterende 5 ½ mergen ten halven estimeert op -33 gl33-0-0
191De kerck tot Bemmel 11 mergen bouwlandts laet ten halven bouwen bij Henrick Lucas, des jaers [66] -77 gl77-0-0
192Den netten vande kerck 9 ½ mergen verpacht aen Reijnier Por, jaers voor -60 gl 5-865-8-0
193Pastorijen Osterlingh groot 3 mergen bouwlandts ten halven gebouwt, estimeert jaers op -18 gl18-0-0
194Idem noch eenen mergen boulandts ten halven ad -6 gl6-0-0
195Noch de kerck een halven mergen weijlandts verpacht aen David Toniss voor -5 gl 0-125-12-0
196Kercken weijdtiens groot vier mergen in pacht bij Jeurien Thijss voor -76 gl 4-1680-16-0
197Noch heeft de kerck twee hutgens onder den dijck soo vervallen ende niet van gepersiteert wort nihilMemorie
198Lieutemant Moor verpacht jaerlicx huijs, hoff, boomgaert ende weijlandt, groot 14 mergen aen Claes Jacobs volgens pachtcedul voor 225 gl 16-16229-0-0
199Idem van deselve ten halven 19 mergen bouwlandts, ende dan noch 6 mergen bouwlandts so den voorn. Lieutenant in verwin heeft vanden Lieutenant Vermeulen, s’jaers ijder mergen op 7 gl geestimeert -190 gl190-0-0
200Joncker Johan van Bronckhorst heeft bouwinghe mede toebehorende sijn Susters kinderen groot ongeveer 26 mergen den Beninghen genaemt, sonder huijs ofte boomgaert sijnde 23 mergen bouwlandts ende 3 mergen weijlandts, het bouwlandt ten halve bij Jeurien Thijss, de weijde bijde Joncker helfts gebruijct, wordende aengeslaghen int’ geheel s’jaers [op 146] -290 gl290-0-0
201Idem Joncker Bronckhorst bruijckt selffs en laet ten halven bouwen 12 mergen het Nulandt estimeert jaers op [72] -96 gl96-0-0
202Idem noch selffs 3 mergen Lijskes dreve ende den decken twee stucks landts estimeert ad [12 gl] -18 gl18-0-0
203Noch 9 ½ mergen weijlandts den haldorsen Camp verpacht aen Reijn Janss de Maesvelder ende Wijnandt Joosten s’jaers voor -80 gl 5-885-8-0
204Item sijn Ed: selffs huijs, hoff, boomgaert en weijlandt groot acht mergen ten regards vande dijcken en reparatie dewelcke affgetogen, s’jaers vrij -125 gl125-0-0
205Het adelicke huijs blijft hier bij tot 50 gl [memorie] 45-0-0 
206Joncker Cornelis van Bronckhorst den Poll sijn Ed: huijs, hoff, boomgaert met noch drie huijskens, daervan het eene aen Peter Wemmers verpacht, het tweede aen Mr Steven Timmerman t’samen voor -59 gl54-5-7
207Het derde aen Wijnandt Janss dit alles met het achterste stuck vande bouwinghe, bouw= en weijlandt met boomgart t’samen 7 mergen, de reparatie en dijcken considereert estimeert jaers op -75 gl69-0-0
208Het Adelicke huijs blijft hierbij op 60 gl [memorie 54-0-0 
209De kinderen van Geurt van Lijnden 7 mergen bouwlandts verpacht ten deele aen Dirck van Merrem, ende ten deele ten halven gebouwt, estimeert int’geheel jaers. Volgens verclaeringh van Cornelis van Bronckhorst [28] -68 gl68-0-0
210Idem 3 ½ mergen bouwlants den Deck verpacht aen Thonis Thoniss, is aengeslagen op [17-10]. Volgens verclaeringh van Jr. Cornelis van Bronckhorst -30 gl 9-939-9-0
211Jr. Johan van Bronckhorst 11 mergen ijtterweerts opde haeldersche weerden sijn een en des selfs schoonsoon van Elst toecomende, verpacht aen Bernt vande Geijn voor [165 gl] -335 gl 13-9398-9-0
212De Rijsweerden van Joncker Bronckhorst niet aengeslaghen, alsoo voor deesen in geene ongelden gegeven hebben, daervan is de grootte de Buermrn onbehent-Hier bij gevoeght de genoemde van Rantwijck en Weerdenburgh tesamen groot twe en vijftich mergen daeronder een groot sant van 29 mergen blijft 57 mergen ad 20 gl de mergen790-0-0
213Een cleijn wtterweertgen van Jr. Johan van Bronckhorst omtrent groot drie mergen, volgens verclaeringh van Jr. Cornelis van Bronckhorst, dat jaerlicks te pacht geeft -100 gl 3-12103-12-0
214Jr. Herman van Bloemendael huijs, hoff met weijnich boomgaerts tot Halderen geleghen met noch eenich bouwlandt t’saemen groot 12 mergen, estimeert jaers op [72 gl] -100 gl100-0-0
215Idem verpacht 3 ½ mergen weijlandts Sellers weijtgen aen Jr. Johan van Bronckhorst heeft volgens pachtcedul voor -63 gl 9-967-4-0
216Adam Arndts tot Gendt aende wit boemen in pacht 1 ½ mergen bouwlandts, so onder sijne bouwinghe tot Gendt aengeslaeghen sal worden – memorie Cohier van Gent hierop naegesien, de…dese ….aengeslagen te sijnmemorie
217Gerrit Toniss in pacht vande weduwe Wagemans ofte Pauwel Velthooff 2 ½ mergen boulants voor 12-10 3-015-10-0
218Marten de Mullers erffgenaemen 3 ½ mergen bouwlandts, wort ten halven gebouwt, estimeert op [17-10] -18 gl18-0-0
219Parderingen Nulandt in Vlaenderen erffgenamen, daer Lucas Verhouven Rentmr aff is, hebben verpacht aen Jan Janss en Cornelis Henrickss 20 mergen dries-landt jaers voor -100 gl 12-0112-0-0
220Jan Janss in pacht vanden Landtschrijver Seldents eenen mergen weijlandts maer wort getwijffelt of desen morgen niet onder Aemb onder Elst aengebracht is, hierop de Quovier van Aemb naegesien en niet bevonden, ergo hier -20 gl 1-921-9-0
221Gasthuijs van Nijmegen 9 mergen weijlandts onder Bemmel so tot Merrem onder Elsterbuerscahp bij Alart Roeloffs in sijne bouwinghe aengebracht is, gelijck aldaer te bevinden memorieMemorie
222Joncker Vaecks huijs, hoff, boomgaert, bouw= ende weijlanden t’saemen 17 ½ mergen waeronder den rosenpoel 8 mergen weijlandts. Item noch 3 mergen weijlandts ende dannoch ruijm twee mergen boomgaert met huijs, hoff sal sijn Ed: selfs als gebruijcker aenbrenghen -270 gl270-0-0
223Het Adelick huijs alhier bij 630000 tot 70 gl 
224D’Erffgenaemen van Pauwel Velthoff, Joffer Anna Velthoff, huijs, hoff het Meir, mit boemgaert groot eenen mergen bij haer Ed: selfts gebruijckt, estimeert s’jaers op -50 gl96-0-0
225Noch een huijs, hoff, met eenige fruijtbomen, met twee ackers bouwlandts ende drie weijden groot t’samen 12 mergen, ende dannoch een halve mergen met ionge boomgaert bepoot, t’samen geestimeert gelijck wel voor desen verpacht geweest s’jaers 250 gl238-0-0
226Wijmmers hoff neven het huijs, groot 3 mergen estimeert s’jaers op [18 gl] -21 gl19-6-9
227Lange weijde drie mergen bouwlandt estimeert jaers op [18 gl] -21 gl21-0-0
228Noch 7 mergen bouwlandts int katteleger in twee stucken estimeert op [92] -56 gl56-0-0
229Een hoffstat boomgaert ende bouwlandt het cleijn meerken 1 ½ mergen verpacht aen Tonis Toniss s’jaers voor -80 gl 1-1681-16-0
230Drie mergen bouwlandts verpacht aen Gerrit Toniss, daervan eenen mergen onder Gendt geleghen. Welcke aldaer niet maer alhier aengeslaghen wort ad 15 gl dit beswaert met 19 stuijvers erffpacht15-0-0
231Noch hebben die erffgenaemen Velthoffs bij kostverlorene eenige Rijsweerden soo sij selffs gebruijcken, opden affloop leggende die groote vandien de Buermrn onbehent modo toecomende den heer van Wolfferen memorie Hij dit naerder ondersocht 
232Die voorstaende Landerijen van Pauwel Velthoff erfgenaemen sijn beswaert met 21 roeden schoordijcks 
233Hans den Armen Soldaet woont int huijsken van Peter Arienss groot ½ hont voort derdendeel 9 gl Waervan hier vooren folio 7 de twee deelen geset sijn.9-0-0
234Joffer Alart alias Velthoff 19 mergen bouwlandts int’ katte leger ten halven jaers op [84 gl] -100 gl100-0-0
235Deselve noch 9 ½ mergen weijlandts met noch 9 ½ mergen wtterweerts verpacht aen Henrick Corneliss, geeft voor beijde deess stucken weijlandts s’jaers -210 gl 10-16220-16-0
236Eodem aen Jan Vervourt verpacht een hoffstat met eenigen boomgaert groot eenen mergen s’jaers voor -28 gl 1-929-9-0
237Eadem een hoffstat groot twee hont verpacht aen Henrick Rutgers voor -18 gl16-11-2
238Joffer Alarts Rijsweerden onder halderen, de groote vandien is de Buermrn onbekent, daer van comt de Joffer een vierdepart ende de rest Ritmr Randtwijck -memorie Aengeslagen fol 96 onder de rijsweerden van BronchorstMemorie
239De voorss Landerijen sijn beswaert met 27 roeden soo schoor als Landtdijck 
240Dirck van Ginckel in pacht van vrouw Vincelers tot Huessen ongeveer soo bouw= als weijlandt met huijs, hoff en boomgaert 98 mergen jaerlicx voor -953 gl 57-12998-12-0
241Claes Toniss Smit heeft onder Bemmel 5 mergen bouwlandts, soo bij sijne bouwinghe onder Rijckersvourt int kerspel Elst aengeslaghen sijn, gelijck aldaer te bevinden memeMemorie
242Jacob Bouwman tot Huijsen heeft hij selfs bruijckt 6 mergen bouwlandts, estimeert op [92 gl] -98 gl98-0-0
243Ritmr Randtwijcks hoffstat daer Tonis Gerritss in woont aengeslaghen op -10 gl9-9-0
244Evert Janss hoffstat met een cleijn boomgaertgen ¼ mergen, estimeert jaers op 6 gl6-0-0
245Jan van Lennep in pacht vanden Ritmr Randtwijck 13 ½ mergen uijtterweerden voor -905 gl 16-9924-9-0
246Ritmrs Rijsweerden sijn niet aengeslaghen -memorie De grootte daeraff onbekent 
247Noch een uijtterweertgen van Joffer Alart ende Ritmr Randtwijck omtrent 3 mergen verpacht aen Tonis Geurtss voor -66 gl 3-1269-12-0
248Weerdenborchs Rijsweerden alsmede niet aengeslaeghen memorieMemorie
249Predicant tot Bemmel bruijckt selffs de Weem, huijs, hoff en boomgaert eenen mergen groot – memNiet
250De Custer bruijckt selffs custerijen huijs ½ mergen memNiet
251Ritmr Randtwijcks thiendt s’jaers aengeslaeghen op [500] -750 gl750-0-0
252Velthoffs Thiendt jaerlicx op [200] -250 gl250-0-0
253Commanderijen Tiendt [150]-300 gl300-0-0
254Jr. Nagels Tiendt -50 gl50-0-0
255Graeff vanden Berchs Tiendt op [30 gl]  -60 gl60-0-0
256Vaecken Tiendt [50 gl] -75 gl75-0-0
257Mariendaelse Tiendt – 50 gl50-0-0
258Velthoffs Thinsenmemorie

Het kerspel Bemmel, Haelderen met sijn Buerschappen hebben in alles 900 roeden dubbelde weteringhen jaers te onderhouden 150 gl, noch de algemeene haldersche-Bemmelse Sege, pijpen ende medeganghen jaerlicks te onderhouden 150 gl, een gemeijne brugge over de weteringh aendie kaarbruggen ende dannoch een brugge over de weteringh met noch eenige duijckers jaerlicx tot onderhoudt 150 gl, hondert gelt jaerlicx 21 gl, scholtis gagie s’jaers 91 gl 15 st.

Hierna recapitulatie.