Verpondingskohier Beek 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Beek (film 1035); de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. Slechts de belangrijkste informatie is hier weergegeven, de tekst is dus niet volledig overgenomen (met name de recapitulatie met totaalberekeningen per dorp ontbreken in deze overzichten).

Guido van Benthem, 1 juni 2003

Quoier vande verpondingh der heerlickheijt Beeck.

NrBeschrijvingVastgest
1Nicolaes Gilles huijs ende hoff met bijgehorende landen groot 6 mergen bouwlandt aengebracht en gewaerdeert volgens verclaeringh op 36 gl, 60-, affgetagen voor t’huys blijff54-4-0
2Jacob Leeuwens het dael 9 mergen 9 hont bouwlandts, den biesencamp 6 mergen, schrael weijlandt, den Elscamp 6 mergen slecht bouwlandt, Peter Vos kempken 1½ mergen suer hoijlandt t’samen 18 mergen aengebracht voor 132 gl volgens des pachters verclaeringh in tien jaeren maer so veel jaerlicx gegeven te hebben vrij gelt 132-12, desetten 14-8147-0-0
 De naer volgende partijen sijn alle t samen suer en lege hoeij en weijlanden 
3Eerstelick de molendijcken 7 mergen gehoerende de heer van Hoemen getaxeert op 56 gl,63-0-0
4De Haefels groot 13 mergen de heer toecomende geweerdeert op 75 gl, nae examinatie 96-10, desetten 10-8106-18-0
5Het Kaelandt en Sassencamp groot 11½ mergen geweerdeert op 95 gl, Idem Heer volgens verclaeringh van die het voor desen gebruijckt hebben 70 gl desetten 9-479-4-0
6De Haseldonck de heer toestendich 9 mergen op 35 gl – 90 gl desetten 3-443-4-0
7Den boven buijtendijck 3 mergen idem heer, 20 gl–29 gl deseten 2-826-8-0
8Kelmers kamp 3 mergen, deselve heer op 30 gl–39 gl desetten 2-841-8-0
9Feltiens camp gelijck 3 mergen geweerdeert op 30 gl–39 gl desetten 2-841-8-0
10Den achtersten weijcamp groot 3½ mergen, den gemelten heer op 90 gl–50, idem heer daseten 2-1652-16-0
11Den voorsten weijcamp 3½ mergen, de heer toebehorende ut supra 90 gl–50, dasetten 2-1652-16-0
12Den grooten Beempt 6 mergen, idem eijgenaer op 75 gl–80 dasetten 4-1684-16-0
13Het cleijn Biescampken 2 hont geweerdeert op 5 gl, idem5-0-0
14Het uijtterweertgen eenen hont geweerdeert op 3, deselver eijgenaer3-0-0
15Kocxcamp 2 mergen, idem heer, Marten Henricx is voor desen pachter geweest 12 gl–15 deseten 1-1216-12-0
16De swarte Elsen groot 9 mergen, de heer toebehorende, dan is wasch en leijt ledich, ergo daervan niet 12 gl12-0-0
17Conijnen hoffstat eenen halven mergen, idem heer, pachter Herman Janss voor desen gebruijckt 1 gl 10 st– 2-10 dasetten 0-82-18-0
18Sroens weij, idem, ½ mergen aengebracht tot 25 st 2-10 deset 0-82-18-0
19Het Riet kempken, idem, eenen halven mergen, aengebracht voor 6 gl deset 0-86-8-0
20Cleijn Gelderhorst, idem heer, eenen mergen geweerdeert op 10 gl, 13, desat 0-1613-16-0
21Groot Gelderhorst, 1½ mergen, idem heer ad 15 gl — 18 desat 1-419-4-0
22De koeij camp, idem heer vier mergen, aengebracht en getaxeert op 25 gl –32, gesetten 3-435-4-0
23De sluijscamp vier mergen, de heer toebehorende, getaxeert op 25 gl–32 gl desetten 3-435-4-0
24Beckerscampken, idem, eenen mergen ad 12 gl, 15 deset 0-1615-16-0
25Benedenste buijten landt 2 mergen onlandt, de heer toecomende 5 gl, 8 gl, 1-129-12-0
26Den Ossencamp groot vier mergen, idem getaxeert op 30 gl, 98 gl, 3-451-4-0
27Viecks camp 9 mergen leegh en sompich landt, de heer getaxeert op 3 gl, 6 gl, 3-49-4-0
28Bende kempken 1½ mergen leech en sompich landt, de heer geestimeert op 5 gl, 9-10, 1-410-14-0
29Ruijen kemp eenen mergen quadt landt, de heer 6 gl, 0-16,6-16-0
30De haemaeckers 2 mergen leech en sompich landt, de heer, op 9 gl, 12, 1-1213-12-0
31Borgensmoer 2 mergen sompich leech landt, de heer getaxeert op 9 gl, 12 gl, 1-1213-12-0
32Bommels campken 2 mergen de heer 10 gl, 16 gl, 1-1217-12-0
33Boetbergens Raelandt 9 mergen aengebracht en getaxeert op 50 gl Rentmr Hendrick van Seller administratio 60 gl, 3-463-4-0
34De heer van Walbeeck 8 mergen quadt landt getaxeert op 50 gl, Ruijter Jacob van Eerdt 50 gl, 6-856-8-0
35Henrick van Ecks tot Nijmeghen camp groot 9 mergen getaxeert op 25 gl, volgens verclaeringh vanden eijgenaer den mergen 12 gl, 98 gl, 3-451-4-0
36Jr. Bronckhorst 5 mergen getaxeert op 30 gl, volgens verclaeringh van eijgenaer 60 gl, 4,64-0-0
37De heer van Ubburgen de Spooreheuvels 7 mergen getaxeert op 50 gl, volgens verclaeringh van eijgenaer 70 gl, 5-1275-12-0
38Henrick Coeborch tot Nijmegen 2 mergen sijnde quadt landt getaxeert op 3 gl, 1-127-12-0
39De heer predicant 2 mergen 2 hont hoeijlandt en eenen mergen 1 hont bouwlandt op 35 gl35-0-0
40De wijngaert toecomende de heer van Hoemen 3 mergen slecht bouwlandt aengebracht voor 15 gl, 18 gl, 2-8,20-8-0
41De ketel, idem heer, 9 hont bouwlandt aengebracht voor 10 gl, 10-8,10-10-8
42De Schraemalden ½ mergen quadt bouwlandt, idem heer ad 2 gl 10 st, 3 gl, 0-83-8-0
43Het cleijn wijngaertgen die voorss heer 2 hont, aengebracht voor 5 gl, 7 gl, 5-27-5-2
44De thienden toebehorende de Canonicken van Cranenborch aengebracht voor 75 gl,75-0-0
45Reijn Everts tot Beeck huijs en hoff met 3 mergen boulandts geweerdeert op 25 gl, 30,30-0-0
46Adriaen Lucas tot Beeck huijs en hoff met 2 mergen 9½ hont bouwlandts aengebracht en getaxeert op 25 gl de heer van Hoemen heeft uijt dit goet 1 schepel en een spint rogge opgelt, 9 gl 2 st 8 pen25-0-0
47Jan Janss alias Cleijnen tot Beeck huijsken en hoff met een mergen 3 hont bouwlandt aengebracht op 6 gl, 16,14-14-4
48Henrick Schuers tot Beeck scholtis eenen mergen bouwlandts, sijn huijs doorden donder affgebrant, aengebracht op 10 gl10-0-0
49Herman Janss den Rouwen tot Beeck sijn huijs doorden donder affgebrandt 1½ mergen quaet bouwlandt ad 7-10 st, 8 gl,8-0-0
50Willem Willems tot Beeck huijs en hoff met omtrent eenen mergen bouwlandts, aengebracht voor 7 gl 10 st, 16 gl14-14-4
51Henrick Roeloffss tot Beeck huijs en hoff eenen hont landts, aengebracht voor 9 gl8-5-7
52Peter Tonis tot Beeck den bramgaert eenen mergen, daer sijn huijs op staet bijden Musschenberch 1½ hont, Stollenborch 9½ hont slecht bouwlandt t’saemen aengebracht op 10 gl, 18 gl16-11-2
53Thijs Franss tot Beeck huijs en hoff eenen mergen ad 9 gl, 109-4-0
54Marten Henricks tot Beeck huijs en hoff met 1½ mergen suer quadt landt, Item het startssvelt 2½ mergen slecht landt aengebracht voor 10 gl, 20 gl18-8-0
55Lambert Henrickss tot Beeck huijs en hoff t’samen eenen mergen  voor 10 gl, 18 gl,16-11-2
56Feldeman huijs en hoffstadt 1 hont landts ad 9 gl,8-5-7
57Jan de Groot een hutien met 2 hont landts op 6 gl5-10-4
58Jacob de Groot sijn huijs ende hoff 3 hont bouwlandts, opden berch 9½ hont quadt landt t’samen op 5 gl, bij taxatie 16 gl,14-4-4
59Herman Janss tot Beeck huijs en hoff met scholasters kampken eenen mergen aengebracht voor 7 gl 10 st bij taxatie 16 gl,14-4-4
60Gerrit Schillinghs tot Beeck huijs en hoff 2 mergen 5 hont bouwlandts, niet veel besonders voor 12 gl, 2018-8-0
61Maes van Heteren tot Beeck huijs en hoff 2 hont bouwlandts sch…roacht(?) 9 hont bouw landts, geheel slecht landt ende dannoch de kolcxkens leech sompich landt, t’samen getaxeert op 4 gl, 12-10,11-9-11
62Derisken Bernts tot Beeck huijs en hoff met haer landt t’saemen 1 mergen 1 hont mede ad 9 gl, 14 gl,12-17-7
63Jan Everts tot Beeck huijs en hoff met de (luidts) 2 hont landts opden berch 9½ hont slecht bouwlandt, ende noch Anna Noeijen geeft 9 hont t’samen aengebracht voor 7 gl 10 st, 15 gl,13-16-0
64Huijbert Schut tot Nijmeghen huijs en hoff een hont landts voor 5 gl, 9 gl8-5-7
65Thijs Henricks tot Beeck huijs en hoff en 1½ mergen bouwlants aengebracht voor 6 gl, 13 gl,13-16-0
66Henrick Everts tot Beeck huijs en hoff en braeckacker eenen mergen bouwlandts, aen den Mussenberch 2 hont, ende dannoch Trijnen kampken eenen mergen, aengebracht voor 28 gl, De heer heeft daeruijt een malder rogge een spint, ende noch 6 gl 10 st aen tins.25-15-2
67Maris Coenen een hutjen en cleijn hooffken ad 4-10,3-13-7
68Jan Maes huijs en hoff te samen 2 hont bouwlandts aengebracht voor 5 gl, 9 gl8-5-7
69Jan Daenen huijs en hoff t’samen een mergen, ut supra 5 gl, 9 gl,8-5-7
70Jan Krab een hutien en weijnich landts pro deo, ergo pauper 5,4-12-0
71Item is nae examinatie mede bevonden, dat den heer van Hoemen, tot Malden en tot Beeck aen erffpachten van rogge jaerlicx heeft tot Hoemen 30 malder, item tot Malden 2 malder rogge ende 1½ malde haver, ende tot Beeck elf malder seven vaet en een spint rogge ende noch aen gelt thinsen inde drie heerlickheden de somma van een hondert gl jaerlicx, alles volgens sijne overgeleverde memorie–memorie 
72T Stolick huijs tott Beeck mett hoff ende Boomgart –40– 
 De pachten van landerien thienden ende huijsens onder de heerlickheit Beeck belopen ter somp van 1906-18 Waervan den sesten penninck voor de lantschap bedraeght ter somp van 317-16-4; Waer bij gebracht t’adelicke huijs daer van den 9 pens dat 4-1-9 1/3 wort bevonden dit guriger voor de lantschap ut te brengen die somp van 321-18-1-1/3. 

Aldus bij onderss etc. den 27 augusti 1649