Verpondingskohier Angeren 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Angeren;de nummering van de percelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. 

Guido van Benthem, 26 maart 2021

Angeren onder Bemmel

Quoiere vande opgenomens pachten, opcomsten ende jaerlickse revenues van alle onder het kerspel Angeren leggende landerijen ende Erffgronden.

NrBeschrijvingVastgest
1Gerrit van Vleuten heeft ses mergen weij= ende bouwlants beswaert met 3 roeden dijcks ende is den mergen taxeert op 10 gl [60 gl] -80 gl80-0-0
2Idem in pacht van Jr. vander Meulen 10 mergen weijlandts voor [150 gl] -200 gl defata —14214-0-0
3Cornelis Wouterss in pacht van Jr. Stepraij een Bouwhoff van 50 mergen, wairaff 2 ½ mergen uijtterweerts onder Pannerden geleghen, jaers voor [250] 300 gl beswaert met 33 roeden Landtdijcks  defata –60 360348-0-0
4Idem in pacht 1 ½ mergen weijlandts van deselve jaers voor -12 gl 1-1613-16-0
5Idem in pacht vande domheeren tot Utrecht 3 mergen bouwlandts ad [10 gl] -13 gl defaten 3-1216-12-0
6Wilhem Otten in pacht Sr. Lambert ten herens[ove] huijs, hoff met 21 ½ mergen so bouw= als weijlandt buijten en binnen dijcks, beswaert met een roede dijcks, jaers, volgens pachtcedul [200] -275 gl Def.. 25-16268-16-0
7Idem vande domheren tot Utrecht ½ mergen weijlants jaers voor [7 gl] -8 gl 1-128-12-0
8Rijck van Betauw in pacht van Geurt Lubberts 3 mergen bouwlandts, beswaert met 9 roeden Landtdijcks des jaers voor [15 gl] -18 gl 3-1221-12-0
9Geurt Lubbertss des Jongen in pacht van Albert van Issem 5 mergen uijtterweerden weijlandts voor 15 gl den mergen st [75 gl] -100 gl 6106-0-0
10Rijck van Betauw heeft ½ mergen bouwlandts slecht lant beswaert met 1/2 roede dijcks estimeert [3 gl] -44-0-0
11Idem een hont boomgaerts beswaert met 6 roeden dijcks jaers op [5 gl] t’samen getaxeert op 12 gl12-0-0
12Idem in pacht vande Utrechtse domheren 9 mergen bouwlandts, beswaert met 9 roeden dijcks jaers voor [19 gl] -29 gl 4-1628-16-0
13Het Convent tot Huissen heeft eenen bouwhoff groot 90 mergen, soo weij-= als bouwlandt belast met 9 roeden schoordijcks die met rouwaer onderhouden worden, estimeert ten regarde als boven s’jaers op [80 gl] -300 gl288-0-0
14Het selve Convent 8 mergen uijtterweerdts weijlandt dat uijtgedijckt wort, estimeert s’jaers op [96 gl] -160 gl160-0-0
15Jan Steur tot Huessen heeft 3 mergen bouwlandts, belast met 2 roeden dijcks, estimeert jaers op [16] -20 gl20-0-0
16Jan van Hees 3 mergen boulandts, beswaert met 3 roeden dijcks, slecht landt, estimeert op 6 gl  -10 gl10-0-0
17Jan van Essen 1 mergen bouwlandts en ½ mergen boomgaerts, belast sijnde met 1 ½ roede 4 voeten dijcks, estimeert s’jaers op [15] -20 gl20-0-0
18Robert Lijndtworms boomgart 9 mergen met eenen mergen bouwlandts, beswaert met 18 ½ roede dijcks, estimeert t’samen s’jaers op [29] -50 gl50-0-0
19Rutger van Doesborch ten halven van Jenneken Robbers 1 ½ mergen bouwlandts estimeert op [5 gl] -10 gl10-0-0
20Jacob de Smit ½ mergen boomgaerts estimeert [6] -29 gl24-0-0
21Gerrit de Schepers kinderen huijs en hoffstat groot 9 hont belast met een roede dijcks estimeert [10 gl] 20 gl18-8-0
22Idem 9 1/9 mergen bouwlandts ten deele dries en ongebruijct leggende, estimeert so weder gebruijct wierde op [9] -16 gl16-0-0
23Gerrit Willemss en sijn broeder hebben een boomgaertgen 2 hont groot, belast met 9 ½ roeden dijcks estimeert op [7 gl] -19 gl14-0-0
24Idem vande Weduwe Noormans in pacht 2 ½ mergen jaers voor [7-10] -12 gl 315-0-0
25Idem met den Muller ¼ mergen bouwlandts met eenige appelbomen beswaert met ½ roede dijcks, estimeert jaers op 3-103-10-0
26Gerrit Engelen eenen mergen bouwlandts met een weij dijcks belast, estimeert jaers op [6 gl] -8 gl8-0-0
27Idem met Aert van Betouw 1 mergen bouwlandts, belast met 1 roede dijcks, estimeert op [9 gl] -6 gl6-0-0
28Jacob van Eijmeren ende Gerrit Gosens 2 mergen bouwlandts belast met 3 roede dijcks estimeert s’jaers op [6 gl] 15 gl15-0-0
29Jan Verburcht 8 ½ mergen bouwlandts, beswaert met 12 roeden dijcks slecht lant jaers op [21 gl 5 st -32 gl32-0-0
30Cornelis Bannier 1 ½ mergen bouwlandts seer slecht met 1 ½ roede dijcks estimeert op [3-15] -6 gl6-0-0
31Willem Tulleken ende Jacob Pliester hebben 10 mergen bouwlandts daeraff sij verclaeren in eenige jaeren de ongelden niet aff getrocken te hebben, estimeert jaers op [25 gl] -30 gl30-0-0
32Jacob Pliester noch in drie stucken 8 mergen bouwlandts slecht landt, estimeert den mergen [2-10] st als voren [20] -28 gl28-0-0
33Derrisken Luijtgens eenen mergen bouwlandts soo lange leegh geleghen met eenige appelbomen, estimeert op [2-10] -6 gl6-0-0
34Eadem cum suis 2 mergen bouwlandts, belast met 1 ½ roede dijcks estimeert jaers op [9-15] – 8 gl8-0-0
35Eadem eenen mergen rontsom met appelbomen bepoot, estimeert op [8 gl] -15 gl15-0-0
36Engel Willemss ½ mergen bouwlandts beswaert met ½ roede dijcks estimeert 3-103-10-0
37Idem noch een hont hoff landts so gespaeijt wort met eenige kersebomen beplant estimeert [2-10] -9 gl4-0-0
38Evert Engelen 6 mergen bouwlandts, beswaert met 36 roeden lantdijck estimeert op [36 gl] -95 gl45-0-0
39Henrick Engelen eenen mergen bouwlandt bij Evert voorss gebruijckt beswaert met een roede dijcks, jaers [6 gl] -8 gl8-0-0
40Jan Engelen ½ mergen bouwlandts estimeert op [2 gl] -9 gl4-0-0
41Gerrit Engelen 9 mergen 3 vierdel bouwlandts, beswaert met 9 roeden dijcks estimeert op [39] -96 gl46-0-0
42Idem in pacht eene bouwinge van Capiteijn Frens, soo ten deele onder Huissen, edoch 18 mergen onder Angeren geleghen jaers voor [108 gl] -220 gl 21-12229-12-0
43Naleken de Wilt 12 mergen bouwlandts, beswaert met 5 roeden dijcks ad [25 gl] -98 gl 19-862-8-0
44Eadem ½ mergen boomgaerts met een huijs, estimeert jaers op [10 gl] -20 gl18-8-0
45De Weduwe van Lambert Por 3 mergen bouwlants met eenige appelbomen, belast met 18 roeden dijcks, estimeert op [15 gl] -29 gl24-0-0
46Jan Kerstiens 5 hont bouwlandts, beswaert met ½ roede dijcks estimeert op [5 gl] -8 gl8-0-0
47Idem een hont bomgaerts s’jaers [3 gl] -6 gl6-0-0
48Herman Bernts 3 mergen bouwlandts bij Cornelis Wouterss ten halven gebouwt beswaert met 3 roeden dijcks, estimeert op [7-10] -15 gl15-0-0
49Aert Tulleken ibidem 3 mergen met 3 roeden dijcks [6-10] -15 g;15-0-0
50Evert Tulleken ibidem 3 mergen met 3 roeden dijcks [6-10] -15 gl15-0-0
51Den predicant 7 ½ mergen bouwlandt met 7 ½ roede dijcks, estimeert [23] -92 gl42-0-0
52Pastorijen Tiendt s’jaers aengeslagen [75] -100 gl100-0-0
53Pastorijen hoffen boomgaert aengeslagen s’jaers [10] memorieMemorie
54Wilhelm Verheijden 2 mergen bouwlandts, beswaert met 1 roede dijcks met een boomgaertgen daerbij gelegehen, waervan eenen mergen verpacht aen Gerrit van Flieren vor [29 gl], de 2 andere estimeert op [2 gl] den mergen -32 gl 1-433-4-0
55Dirck ten Oever heeft 1 mergen bouwlandts ad [3 gl] ende die drie hont boomgaerts belast met een roede dijcks, estimeert jaers op [10 gl] t’samen -20 gl20-0-0
56D’Erffgenaemen Gijsbert van Driels hebben 7 ½ mergen bouwlandts, estimeert op [30 gl] -92 gl42-0-0
57Idem huijs, hofffstat 1 ½ hont, estimeert op [10 gl] -20 gl18-8-0
58Idem noch een boomgaertien van 1 ½ hont jaers [6] -10 gl10-0-0
59Idem noch 2 mergen weijlandts verpacht voor [12] -28 gl tot dese parcelen gehoren 10 roeden dijcks 2-830-8
60Idem in pacht een boomgaertien van Dirck van Huissen s’jaers voor [6 gl] -7 gl7-0-0
61IJdem bouwen ten halven van Jacob Bernts tot Arnhem acht mergen bouwlandts beswaert met 9 roeden dijcks estimeert 3 gl den mergen [29 gl] -35 gl35-0-0
62Idem ten halven vande kinderen van Jacob Sent 2 ½ mergen, belast met 2 roeden dijcks, estimeert op [10 gl] -15 gl15-0-0
63Idem in pacht vande domheren tho Utrecht 7 mergen bouwlandts belast met 7 roeden dijcks jaers [30 gl] -35 gl 8-843-8-0
64Bruijn Grimmers huijs en hoffstat groot 2 mergen belast met 90 roeden dijcks jaers te pacht -98 gl 2-8 50-846-7-0
65Mijn heer Voorst buijtendijcks 23 mergen uijtterweerden, dewelcke met cribben onderhouden worden, estimeert den mergen op 15 gl, over desen weert gaen twee voerwegen en een lijnpadt s’jaers [395] gl 960 gl460-0-0
66Tot onderhoudt van deese kribben heeft mijn heer Voorst noch eenige Rijsweerden, daervan de grootte de Buermrn onbekent. Memorie. Is groot volgents de metenghd vanden [vermedten] Lantmeter, 5 ½ mergen behalven t’geene niet bepoot is110-0-0
67Idem noch 9 mergen bouwlandts so lange leegh gelegen ende nu weder gebruijct worden, estimeert [10 gl] 20 gl20-0-0
68Idem noch een mergen bouwlandts estimeert [2-10] -5 gl5-0-0
69De weduwe Spierincks eenen bouwhoff van 95 mergen, verpacht aen Bernt Hermans, beswaert met 20 roeden dijcks, jaers [200] -350 gl [defecten] -54392-0-0
70Jan Luijtgens huijs, hoff met den rosmolen groot ½ mergen, belast met 6 roeden dijcks, estimeert op [12 gl] -90 gl36-16-0
71De Weesen boomgaert ½ mergen groot. Belast met 5 roeden dijcks jaers op -7 gl7-0-0
72Cornelis Janss verpacht sijn boomgaert groot 2 hont aen Jan Luijtgens voor [5 gl] -10 gl -810-8-0
73Jan Luijtgens in pacht vande Weduwe vanden Predicant een hoff 1/9 mergen groot jaers voor -9 gl4-6-0
74Ott Rijcken huijs, hoffstat ½ mergen, estimeert [13 gl]  -25 gl23-0-0
75Gerrit van Flieren ½ mergen bouwlandts renthen met appelbomen beplant, estimeert jaers op [2-10] -6 gl6-0-0
76Evert Duijmb 2 mergen ende een hont bouwlants estimeert op [9 gl] -12 gl12-0-0
77Idem 5 hont boomgaerts daertoe 2 roeden dijcks, des jaers op [6 gl] -15 gl15-0-0
78Dirrick Hellinck 3/9 mergen bouwlandts estimeert [9 gl] 6 gl6-0-0
79Idem eene boomgaertgen van 1 ½ hong estimeert [6 gl] -20 gl20-0-0
80Wijnandt Rijcken bouwt ten halven 17 mergen bouwlants vanden Ritmr Stockum daertoe 3 roeden dijcks, estimeert jaers voor [102 gl] -136 gl136-0-0
81Noch van deselve huis, hoff, boomgaert en weijlandts 9 ½ mergen estimeert [122] -170 gl158-0-0
82Onder de voors pachtingh comen mede 9 mergen onder Gendt die alhier en niet daer aengeslagen worden – MemorieMemorie
83Idem in pacht 3 ackers, bouwlandts vande gemeente van Angeren en de weduwe vanden Predicant jaers ad – 3 gl3-0-0
84Gerrit van Poulicks huijs en hoffstat ½ mergen, beswaert met een roede dijcks, de reparatie affgetaghen jaers op [6 gl] -20 gl18-8-0
85Idem eenen mergen boulandts met een roede dijcks jaers op [6 gl] -8 gl8-0-0
86Jan Janss in pacht een hoffstede van Jr. Welij 2 mergen groot een bouwvellich huijs met 9 roeden dijcks, jaers voor [98] -60 gl 2-857-8-0
87Idem in pacht 3 mergen bouwlandts vanden Predicant tot Herwen voor [9 gl] -11 gl 3-1214-12-0
88Idem 2 ½ mergen bouwlants vande domheren tot Utrecht jaers ad 12-10 3-015-10-0
89Idem noch van dieselve domheren gepacht 2 mergen bouwlandts voor [2-10] -9 gl 2-811-8-0
90Henrick Stevens in pacht vanden Predicant van Herwen 3 mergen bouwlandts [ad 9] -11 gl 3-1214-12-0
91Idem 2 ½ mergen bouwlandts vande voorss domheren jaers voor -12-10 315-10-0
92Idem van deselve noch 2 mergen bouwlants in pacht jaers voor 2-10 -9 gl 2-9 Hiertoe behoort 8 ½ roede dijcks11-8-0
93Hans Verburcht heeft 6 mergen en 2 hont so hem toecomen met huijs, hoff, boomgaert belast met 3 ½ roede dijcks, estimeert op [36] -60 gl55-4-0
94Luijtgen van den Hoeft 2 ½ mergen Landts met huijs, hoffstat belast indt 2 ½ roede dijcks estimeert op [15 gl] -30 gl27-12-0
95Hans van Dam huijs, hoff, bouwlandt 3 mergen estimeert jaers op [9 gl] -25 gl25-0-0
96Idem vande weduwe van Gijsbert Engelen 1/9 mergen belast met ½ roede dijcks ad [1] -2 gl2-0-0
97Herman Franck in pacht vande Weduwe Engelen huijs, hoff, boomgaert en weijlandt 9 mergen beswaert met 8 roeden Landtdijcks ad [80] -100 gl 10-16101-18-0
98Idem het bouwlandt 29 mergen te halven, estimeert [72] – 96 gl96-0-0
99Idem Franck eenen mergen so hem toecomt jaers [6] – 8 gl8-0-0
100Idem noch huijs, hoff, boomgaert ½ mergen belast met 3 roeden dijcks estimeert jaers [10 gl] -20 gl18-8-0
101Idem van Willem Ravens ½ mergen belast met 2 roeden dijcks, estimeert [2-10] -9 gl4-12-0
102Jan Palmerts 1 ½ mergen bouwlandts met 1 ½ roede dijcks ad [3 gl] geestimeert 6 gl6-0-0
103Gosen tot Nijmeghen 2 1/9 mergen bouwlandts so ledich ende ongebruijckt leggen, beswaert met 1 ½ roede dijcks estimeert op [5-12-8] -9 gl9-0-0
104Cornelis Arienss tot Arnhem een stuck bouwlandts 2 ½ mergen estimeert op [5] -15 gl15-0-0
105Herman Franck in pacht vande domheren t’Utrecht 1 mergen, belast met een roede dijcks ad [6 gl -20 gl 1-421-4-0
106De Craen huijs, hoff ende bouwlandt 1 ½ mergen belast met een roede dijcks, estimeert op [18 gl] -25 gl23-0-0
107Wilhem Verburcht een huijs en hoffstat groot 1 ½ mergen gepacht van Jeurien Peters voor [36] -90 g; 1-1638-9-0
108Idem in pacht Vicaris Landt 2 ½ mergen jaers voor [8 gl] -15 gl 318-0-0
109Idem in pacht van Aert van Wil ½ mergen boulants ad 6 gl 0-126-12-0
110Idem vande Predicant Wed ten halven ½ mergen ad [2] -3 gl3-0-0
111Idem een hoffstedeken sijnde boomgaert 2 hont, hem eijgen op [6 gl] -12 gl12-0-0
112Idem in pacht een weijtgen van ½ mergen van Predicants weduwe ad -12 gl 0-1212-12-0
113Willem Verburcht in pacht 9 ½ mergen weijlandts van Jr. Schraeijesteijn s’jaers voor [58-10] -90 gl 5-895-8-0
114Noch van deselve eenen camp bouwlandt 3 mergen [30] -10 gl 3-1213-12-0
115Thonis Janss 9 mergen bouwlandts so hij selffs gebruijct, estimeert op [16 gl] -20 gl20-0-0
116Idem huijs en hoffstat ½ mergen ad [12 gl] -18 gl16-11-2
117Idem een hoffstedeken van 2 hont met 9 roeden dijcks estimeert s’jaers ten regarde vanden dijck op [5 gl] -8 gl8-0-0
118Idem een weijdtgen ½ mergen groot op [8 gl] -12 gl12-0-0
119Henrick Gijsbertss eenen mergen bouwlandts aengeslaghen op [3 gl] 9 gl4-0-0
120Idem ten halven van Gerlich Engelen ½ mergen met 10 roeden dijcks beswaert [3] -6 gl6-0-0
121Idem in pacht vande domheeren tot Utrecht 5 mergen soo weij= als bouwlandt voor [12 gl] -25 gl31-0-0
122Jan Gijsberts 8 ½ mergen so weij= als bouwlandt, estimeert jaers op [60] -75 gl75-0-0
123Idem in pacht huijs, hoffstat 2 ½ mergen groot van Cornelis Schaeff voor -50 gl 348-15-0
124Idem in pacht vande domheeren tot Utrecht 3 mergen voor [9 gl] -12 gl 3-1215-12-0
125Idem van Cornelis Wolfferts ten halven 3 ½ mergen estimeert op [10-10] -15 gl15-0-0
126Jan Lenardts in pacht vande Marschalck Spierinck huijs, hoff, boomgaert 2 mergen, met een bouwvellich huijs, jaers voor -30 gl 2-829-15-0
127De kerck tot Angeren 6 mergen weijlandts daervan Wessel van Ginckel 5 mergen in pacht s’jaers voor -80 gl 7-487-4-0
128Den anderen mergen Wijnandt Verburcht in pacht jaers voor -19 gl18-0-0
129De kerck 7 ½ mergen bouwlandts, daervan 3 mergen ledich leggen ad -36 gl36-0-0
130Noch daervan 2 ½ mergen Wessel van Ginckel ten halven ad [8 gl] -15 gl15-0-0
131Noch kerck 2 mergen so Willem Verburcht ten halven bouwt [8] -12 gl12-0-0
132Jan Gijsberts in pacht van Jan Verburcht eenen mergen weijlandts buiten dijcks, waeruijt gedijckt wort, voor [10 gl] -18 gl 1-419-4-0
133Henrick Alberts in pacht vande Marschalck Spierinck 20 mergen bowlandts, jaers voor -150 gl 24-0174-0-0
134Idem vande domheren tot Utrecht 1 ½ mergen voor [6 gl] 1-169-16-0
135Idem noch in pacht van Aert Zeller 25 mergen huijs, hof, boomgaert bouw= ende weijlandt voor – 370 gl beswaert met 56 roeden landtdijcks, noch heeft Henrick van Bronckhorst van dit Landt een boomgaertien ingecoomen met recht, t’welck Jaers geestimeert wort op [12 gl], deese moeten brede aff en hier aengestelt worden [12] -18 gl/388 30/ 418406-0-0
136Idem heeft 6 mergen bouwlandts hem selffs toecomende beswaert met 8 roeden dijcks – [29 gl] -30 gl30-0-0
137Idem ten halven van Jan Vermeer 9 hont bouwlandts estimeert op [6 gl] -7 gl7-0-0
138Idem van Dirck van Huessen 1 ½ mergen ten halven, beswaert met 2 ½ roede dijcks estimeert op -12 gl12-0-0
139Daem Verburcht twee hont boomgaerdts estimeert op [9 gl] -10 gl10-0-0
140Willem van Ginckel huijs, hoff, boomgaert bouwlandt groot 9 mergen met een bouwvellich huijs jaers op [20 gl] -42 gl38-12-9
141Idem 2 ½ mergen bouwlandts estimeert op [2-5] -8 gl8-0-0
142Idem met sijn suster 5 mergen bouwlants [30] -95 gl45-0-0
143Dirck van Ginckel 3 mergen bouwlants estimeert [12] -18 gl18-0-0
144Gerrit ende Jan Luijtgens in pacht van Joffer Wijlick elff mergen weijden buijtendijcks waeruijt gedijckt wort s’jaers voor [110] -198 gl 13-4111-4-0
145Idem Gerrit 1 ½ mergen bouwlandts jaers [6 gl] -8 gl8-0-0
146Idem huijs, hoff 1 hondt in pacht van Jan Hoet [-10] 12 gl11-0-9
147Henrick Everts huijs, hoff, bomgaert 1 mergen met noch 2 mergen bouwlandts, beswaert met 6 roeden dijcks op [30 gl] 
148Idem een boomgaertien [9 gl] 
149T’samen getaxeert op -66 gl60-14-4
150Idem een mergen bouwlants estimeert [9 gl] -5 gl5-0-0
151Idem noch 1 mergen bouwlandts -6 gl6-0-0
152Herman Vermeer aengecoft 2 ½ mergen bouwlandts voor 250 gl estimeert op 5 gl -10 gl10-0-0
153Jr. Sweder van Amstel met de Vrouw van Nijenclooster den grooten Thiendt tot Angeren, estimeert het een jaer door t’ander op -400 gl400-0-0
154Jan Hoedt, huijs, hoff, boomgaertien ½ mergen beswaert met 18 roeden dijcks jaers [6 gl] -20 gl18-8-0
155Idem 6 mergen bouwlandts vande custerije, daervan 3 mergen ledich leggen de ander 3 estimeert jaers -8 gl -18 gl18-0-0
156Idem een erffken een hont estimeert [2 gl] -3 gl3-0-0
157Neeltgen Leeuw 1 ½ hont boomgaerts estimeert [2 gl] -5 gl5-0-0
158Rutger van Doesborch een hoffstat van eenen mergen estimeert jaers [10 gl] 
159Idem een hoffstat van 2 hont estimeert op [4 gl] t’saemen aengeslagen op -20 gl18-8-0
160Idem noch 3 mergen bouwlandts [9 gl] -15 gl15-0-0
161Idem noch 2 mergen bouwlandts ad [5 gl] -10 gl10-0-0
162Idem in pacht van heerenhoven eene bouwinghe van 26 mergen, s’jaers voor [200] -250 gl 31-4/281-4269-4-0
163Gerbrech Verburcht met haer twee onnosele kinderkens 19 ½ mergen bouwlandts, met noch 12 hont boomgaerts estimeert t’samen [66 gl] -75 gl75-0-0
164Eadem in pacht 8 hont weijlants, weduwe vanden Predicant tot Angeren jaers voor -8 gl 1-129-12-0
165Eadem in pacht vande domheeren tot Utrecht ½ mergen bouwlandts jaers ad [0-10] -6 gl/0-126-12-0
166Eadem in pacht vande Vrouw van Nijencloster eenen bouwhoff van 98 mergen voor [250 gl] -300 gl NB reparatie 57-12345-12-0
167Eadem in pacht van Cornelis Janss tot Doornenborch eenen mergen weijlandts, jaerlicx voor [16 gl] -18 gl/1-4-19-4-0
168Jan Lubberts in pacht vande jonge Wilhelm Verburcht een hoffstat ½ mergen jaers voor [14 gl] -15 gl/0-1214-7-0
169Evert Velthoff eenen mergen bouwlandts estimeert [1 gl] -3 gl3-0-0
170Wessel van Ginckel in pacht eene bouwinghe van 97 mergen van Joffer Hackforts jaers voor 900 gl/NB reparatie 5-8444-8-0
171Idem 2 mergen bouwlandts beswaert met 30 roeden dijck, estimeert ten regarde vanden dijck op [12] -16 gl16-0-0
172Idem in pacht vanden predicant 2 mergen weijldandts jaers voor [16 gl] -17 gl 2-819-8-0
173Idem vande domheeren tot Utrecht 3 ½ mergen boulandts en weijlant, jaers voor [18] -28 gl/4-432-4-0
174Idem verpacht aen Wilhem Otten een huijsken groot ½ hont, jaers voor [6 gl] -8 gl7-7-0
175Peter van Alpen ½ mergen bouwlandts, estimeert [1-10] 3 gl3-0-0
176Wijnandt Verburcht een hont Landts ad [1-10] -3 gl3-0-0
177Ritmr Steckum 3 mergen bouwlants den blauwencamp [ad 18] -25 gl25-0-0
178Peter Daems hoffstat eenen mergen, estimeert op [10 gl] -15 gl13-16-0
179Jan Brants heeft 2 mergen bouwlandts, estimeert jaers op [5 gl] -8 gl8-0-0
180Idem op Bergeren 9 hont estimeert [1-5] -2 gl2-0-0
181Idem eenen mergen bouwlandts op Sluijs estimeert op [15 gl] -12 gl12-0-0
182Cornelis Janss 6 mergen bouwlants estimeert [15] -19 gl24-0-0
183Idem 1 ½ hondt boomgaerts estimeert jaers [5] -10 gl10-0-0
184Jan Alberts heeft een hoffstedeken verpacht aen Henrick Gerritss jaers voor [12 gl] 
185Het bouwlandt van deese hoffstede groot 9 hont, wort bij hem selffs gebruijct en estimeert op 2 gl T’samen aengeslagen op -16 gl16-0-0
186Willem Verburcht heeft inde Paddepoel eenen halven mergen ad -6 gl6-0-0
 De huijren ofte pachten vande Landerien onder Angeren belopen jaerlicks Acht duijsten drie hondert soeven ende t’achtentigh gl affste seggen -8387-11- Hier van bedraeght den sesten penninck voor de Lantschap jaerlicks ter soms van Een duijsent drie hondert soeven ende t’negentigh achtien sts sess d: seggen -1397-18-8 Aldus bij ons onderss: gecommitterde totte verpondinghe opgenomen betekent ende gesloten in Nijmgen den 18e September 1649 Hierna handtekeningen   D’opnamen vande dijcken ende verschoten verclaeren onder Angeren vergeten off ut de verpondinge gelaten tho sijn naevolgende parcelen: 
187Sander Verburcht drie morgen bouwlants bij hem selffs gebruickt -15-15-0-0
188Reijer Huiberts twe morgen bouwlants ad 5 gl den morgen1-0-0
189De Wed: van Adriaan Hendricks drie morgen ad 4 gl den morgen12-0-0
 Allet volgents taxatie der Buirmrs 
190Item Evert Looffs anderhalven hont bouwlants6-0-0
191Derrick Jansen eenen morgen bouwlants5-0-0
192Beijde mede bij taxatie der Buirmrs 
  48
 Waervan den sesten pens acht gl, dus alhier8-0-
 Etc.