Verpondingskohier Aerdt 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van Aerdt (film 1036); veel dank ben ik verschuldigd aan Frans Staring, die mij deze transcriptie ter beschikking stelde; de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. 

Guido van Benthem, 29 juni 2003

Aert 29-9-1649

Quoiere van alle pachten opcomsten ende revenues van alle huijsen heeren-Tienden bouw ende weijlanden ende voorts aller onroerende goederen inden kerspel van Aert gelegen

NrBeschrijvingVastgest
1Matthijs Hageman heeft gepacht vande Heeren vande Reeckening in Gelderlandt den grooten Geldersen Weert groot 107 mergen so bouw als weijlanden uijtterweerden Jaerlicks voor 1750 gl, 128-0-0,1866-0-0
2Idem hem eijgen Bijlevelts Landt, Henrick de Beijers mergen, den dreeff, Schepers Landt, Beijers camp, t’samen 9 mergen bouwlandts estimeert Jaers op (doorhaling: 90) 100 gl,100-0-0
3Idem noch een weijde den Tengnagel groot 5 mergen is verpacht geweest voor 50 gl,56-0-0
4Den Swaen een huijsken toecomende den merctschipper so op Arnhem vaert estimeert op 15 gl,13-16-0
5Ott Brants gepacht de Hoge Cluijs een schaepe weijde 8 mergen groot voor 100 gl, 9-12-0,109-12-0
6Jan Ketelaer modo Wolter de Vader ende Dirck van Huissen 3 mergen 2 ½ hont bouwlandts estimeert s’jaers op 25 gl, 27 gl,27-0-0
7Gijsbert de Beijer in pacht 3 mergen bouwlants van de kerck ende pastorije voor 10 gl, 0-12-0,10-12-0
8Geurt Wessels Erffgenaemen 8 hondt boulandts estimeert op 6 gl,6-0-0
9Idem noch eene mergen bouwlandts met fruijtbomen beplant estimeert op 12 gl,12-0-0
10Gijsbert de Beijer in pacht vande pastorije tot Aert eenen mergen boulandts voor 6 gl, 1-4-0,7-4-0
11Idem hem eijgen vijff hont bouwlandts geestimeert op 7 gl,7-0-0
12Idem in pacht van Deecken Ulff 2 mergen bouw ende weijlandt voor (doorhaling: 6 gl) 12 gl, 2-8-0,14-8-0
13Idem noch in pacht vande Graven vanden Berch 13 mergen bouw ende weijlandt voor 150 gl, 15-12-0,165-12-0
14Ott Francken 5 hont lants met eenich gepoot geestimeert op 10 gl,10-0-0
15Arndt Brants vande Grave vanden Bergh in pacht 3 ½ mergen bouwlandts den Berchsen camp ad (doorhaling: 35 gl) 
16Idem van den selven 3 mergen bouwlandts genaemt de Kegel ad (doorhaling: 15 gl) 
17Idem noch van den Grave 1 ½ mergen Waijacker (doorhaling: 7 ½ gl) 
18Idem van den selven het Berghse Weijken 3 mergen ad (doorhaling: 15 gl), hiertoe gehoort tot elcke mergen 3 roeden 7 voeten Lantdijck 
 Die voorstaende vier parcelen toecomende den Grave vanden Berch t’saemen geestimeert op 160 gl, 13-4-0,173-4-0
19Idem ten halven van Peter Janss van Arnhem 1 mergen getaxeert op 20 gl,20-0-0
20Idem in pacht van Matthijs Hageman huijs hoff boomgaert bouw ende weijlandt uijtterweert groot sess mergen voor (doorhaling: 150 gl) 250 gl, 7-4-0, ut dit goet gaet s’jaers ½ malder roggen Erffpachts 2 gl voor de Predicant, 4 pont wasch voor de kerck, tot elcke mergen 3 roeden ende 7 voeten Landtdijck ende leijt dit goet aenden affbreuck, t’welck met cribben onderhouden sal moeten worden ende sal daerom soo veel niet meer te pacht gelden, Memorie245-4-0
21Onder t’voors(chreven) perceel gehoort noch 1 hont boomgaert geeft te pacht 12 gl,12-0-0
22Idem noch een weijde Kits weijde groot 4 ¼ mergen uijtterweert jaers voor 75 gl, 5-4-0, dit leijdt mede aenden affbreuck ende sal met cribben moeten onderhouden worden, deshalven die pacht geexpireert sijnde, sal bij lange so veel niet meer doen, Memorie80-4-0
23Gerrit Henrickss kuijper in pacht van den Vendrech Asteliaen een hoffstedeken sonder huijs groot 1 hont uijtterweert jaers voor 10 gl, 0-4-0, Hieruijt gaet jaers 12 st 8 penn(ingen) aenden Landtdrost Horst10-4-0
24Idem sijn eijgen hoffstat met huijs groot een hont estimeert op 12 gl,11-0-9
25Gerrit Lamberts in eijgen gebruijck 6 mergen 2 hont bouwlandts genaemt den Tegnagel (!) estimeert (doorhaling: 50 gl) 55 gl,55-0-0
26Idem ½ mergen bouwlants met eenich gepoot geestimeert op (doorhaling: 5 gl) 6 gl,6-0-0
27Idem Gerrit Kuijpers Hoffstat 4 hont estimeert op (doorhaling: 10 gl) 12 gl,12-0-0
28Idem noch 8 hont bouwlandts estimeert (doorhaling: 13 gl) 16 gl,16-0-0
29Arndt Goris een mergen bouwlandt ende 4 hont boomgaert ad (doorhaling: 33 gl) 36 gl,36-0-0
30Idem 2 mergen 4 ½ hont bouwlandts inde groote Loo estimeert op 11 gl,11-0-0
31Frerick Gosens 1 mergen bouwlants ad (doorhaling: 3 gl) 5 gl,5-0-0
32Marten Janss eijgen huijs hoff boomgaert 5 hont uijtterweert estimeert (doorhaling: 19) 22 gl,22-0-0
33Idem ten halven van Jan Roeloffs 3 hont ad 4 gl,4-0-0
34Willem Gerlichs huijs hoff boomgaert 4 hont ad (doorhaling: 36) 30 gl,27-12-0
35Idem in pacht 2 mergen weij ende bouwlandt samen 2 ½ mergen voor 20 gl, 3-0-0,23-0-0
36Idem in pacht vanden Rentm(eeste)r van Aert 2 mergen weijlandts voor (doorhaling: 15 gl) 17-10-0, 2-8-0,19-18-0
37Henrick Raab in pacht een mergen bouwlandt ende boomgaert 15 gl, 1-4-0,16-4-0
38Dirck Timmerman in pacht van Griet Alberts huijs hoff ende boomgaert ½ mergen voor 18 gl, 0-12,17-2-2
39Herman van Leuwen in pacht van Willem N. huijs ende hoff groot 2 hont voor 18 gl,16-11-2
40Idem in pacht vanden Rentmr van Aert 3 mergen 1 ½ hont weijlandts jaerlicx voor (doorhaling: 7 ½ gl) 25-10-0, 3-18-0,29-8-0
41Jan Geurts pauper in pacht huijs hoff ende boomgaert vanden Marschalck Horst voor (doorhaling: 4 gl) 7 gl,7-0-0
42Idem van Melchior Wolters in pacht een hoffstedeken jaers ad (doorhaling: 6 gl) 7 gl,7-0-0
43Idem vanden Rentmr van Aert in pacht 3 mergen 1 ½ hont weijlandts voor (doorhaling: 7-10, 12-10) 25-10-0-, 3-18-0,29-8-0
44Aert Henricks Molenaer tot Aert in pacht vande Molen huijs ende aencleven van deselve 3 mergen bou ende weijlandts voor 150 gl Den Meulen aengeslagen op 150, daer van den 5e penn(ing) afgetogen blijven120-0-0
453 mergen soo bouw als weijland30-0-0
46Hermcken Rijcken heeft in pacht van den Heeren vande Reeckeningh 17 mergen uijtterweert weij ende bouwlandt voor 270, 20-8-0,290-8-0
47Deselve haer huijs op dit Landt staende ad 20 gl,18-0-0
48Herman Lieven een huijsken hoff ende boomgaertien groot ½ mergen van Henrick Tib in pacht voor 22 gl, 1-12,20-15-9
49Idem in pacht van Thomas Goris 5 hont boomgaerts voor 15 gl, 1-0-0,16-0-0
50Idem hem eijgen 11 hont boulandts estimeert op (doorhaling: 7-6-0) 10 gl,10-0-0
51Idem in pacht van Claes Knickert een hont bouwlants voor 6 gl, 0-4-0,6-4-0
52Wolter Roeter een hoff ende boomgaertien sonder huijs estimeert op 8 gl8-0-0
53Deselve noch een hoffstat met het gepoot 1 mergen estimeert op 20 gl,18-8-0
54Idem noch 2 mergen weijlandts den Tengnagel estimeert op (doorhaling: 20) 25 gl,  25-0-0
55Idem noch, modo Henrick Schut ½ mergen boulant meest boomgaert estimeert op 6 gl,6-0-0
56Idem 5 hont bouwlandts estimeert op 7 gl,7-0-0
57Claes Knickert to Elst 7 hont so bouw als weijlandt estimeert op (doorhaling: 7 gl) 10 gl,10-0-0
58Abraham Biben heeft in pacht van Jo(nke)r van(de) Horst 9 mergen uijtterweert weijlandt jaerlicx voor (doorhaling: 120 gl) 180 gl, 10-16-0,190-16-0
59Claes Gerlichs halff in pacht halff in eijgendom den hoffstat met huijs en hoff 2 hont t’samen 15 gl,13-16-0
60Jan Greven 11 hont bouwlandt Calvercamp ende de Vlasserden estimeert 25 gl,25-0-0
61Jan van Cleeff in pacht de Weem 4 hont huijs en hoff jaers voor 24 gl,22-1-7
62Geurt Reijers in pacht huijs hoff boomgaert met een cleijn weijtgen van Gijsbert Grob voor 20 gl,18-8-0
63Idem in pacht van(de) Borgem(eeste)r Wil tot Huijssen een boomgaert met eenich bouwlant groot 1 ½ mergen voor (doorhaling: 15) 20 gl, 1-16-0,21-16-0
64Idem in pacht van Sweer Hermans 4 mergen 2 hont bouwlandts met appel bomen voor (doorhaling: 43-3 ½ st) 75 gl, 5-0-0,80-0-0
65Noch Vollicks [Vellicks] boomgaert met een weijtgen, verpacht Gijsbert Grob voor (doorhaling: 15) 18 gl,18-0-0
66Idem noch in pacht vanden Predicant 9 mergen bouwlandts den Aenslach voor 50 gl, 10-16-0,60-16-0
67Idem noch in pacht 7 mergen bouwlandts de 9 ogen jaers voor 40 gl,40-0-0
68Idem noch in pacht van Vrou Hagemans 5 mergen weijlandts de Ossenweij des jaers voor (doorhaling: 50 gl, 60 gl) 75 gl, 6-0-0,81-0-0
69Idem noch ten halven 1 mergen van Gijsbert Grob estimeert op 10 gl,10-0-0
70Idem noch ten halven van den selven 10 hont boulandts estimeert 12 gl,12-0-0
71Idem noch in pandtschap 10 hont bouwlandts estimeert 10 gl,10-0-0
72Idem noch gepacht van Vrou Velings 5 hont bouwlandts ende boomgewasch voor (doorhaling: 20 gl) 25 gl, 1-0-0,26-0-0
73Idem van hem selfs 3 hont boulandts estimeert op (doorhaling: 9 gl) 8 gl,8-0-0
74Idem in pacht vanden Lantdrost Horst een mergen bouwlandts voor (doorhaling: 5 gl) 8 gl, 1-4-0,9-4-0
75Idem vande Kuijper 4 hont bouwlandts estimeert 8 gl, 0-16-0,8-16-0
76Marten Jacobs hem eijgen huijs hoff ende boomgaert uijtterweert groot 2 hont jaers estimeert op (doorhaling: 10 gl) 15 gl,13-16-0
77Idem noch in pacht van Vrouw Velinghs 3 ½ mergen weijlandts voor (doorhaling: 24) 40 gl, 4-4-0,44-4-0
78Idem gepacht vande Erffgenamen van Wolter de Man 4 hont weijlandts voor (doorhaling: 6 gl) 10 gl, 0-16-0,10-16-0
79Dirck van Huijssen hem eijgen 4 hont bouwlandts estimeert op (doorhaling: 6 gl) 11 gl,11-0-0
80Sander Fierkes in pacht van de kerck elf hont bouwlandts voor 16 gl, 2-4-0,18-4-0
81Idem in pacht van Dirck Rijcken t’Zeemsche Loo 1 ½ mergen bouwlandts s’jaers voor 16 gl, 1-16-0,17-16-0
82Herman Goris bout ten halven van Thomas Goris 2 mergen 4 ½ hont boulandts estimeert op (doorhaling: 11 gl) 14 gl,14-0-0
83Gijsbert Grob in pacht huijs hoff boomgaert 5 hont daer hij woont jaers voor 25 gl,23-0-0
84Idem ten halven van Laurents Kuiper 2 mergen 5 hont estimeert op 15 gl,15-0-0
85Idem eijgen erff eenen mergen boulandts estimeert 10 gl10-0-0
86Idem noch in pacht van sijn Moeije Grobben ½ mergen boomgaert voor 2 (gl) 10 st,2-10-0
87Idem noch in pacht den Bagijnen camp 3 ½ mergen uijtterweert weijlandt voor (doorhaling: 50) 60 gl, 4-4-0,64-4-0
88De Kusterije 1 ½ mergen estimeert jaers op 6 gl,6-0-0
89Mr.Evert Egberts in pacht Sluijters kempken 2 mergen, Oijs weijken ende Rijswicks weijken uijtterweerts weijlant voor (doorhaling: 80 gl) 90 gl, 2-8-0,92-8-0
90Dit leijdt aenden affbreuck ende moet met cribben onderhouden worden Idem noch in pacht vande Pastorije 1 ½ mergen voor 19 gl, 1-16-0,20-16-0
91Henrick Henricks in pacht vanden Landtdrost Horst de peertsweijde groot 4 mergen voor (doorhaling: 42 gl) 45 gl, 4-16-0,49-16-0
92Noch in pacht 1 ½ hont bouwlandts voor (doorhaling: 16 gl) 17-10-0, 0-6-0,17-16-0
93Noch vanden Landtdrost huijs hoff ½ mergen ad (doorhaling: 18) 22 gl, 0-12-0,20-15-9
94Dirck van Arnhem in pacht van Capiteijn Smit 1 ½ hont huijs ende hoff uijtterweert voor 12 gl, 0-6-0,11-6-3
95Jan Reijnders gepacht van Vrouw Hagemans huijs hoff boomgaert ende weijlant uijtterweert t’samen 6 mergen 1 hont voor (doorhaling: 100 gl) 150 gl, 7-4-0,145-4-0
96Idem in pacht vande Graven vanden Berch een mergen bouwlandts voor 10 gl, 1-4-0,11-4-0
97Idem sijn eijgen 2 hont estimeert op 3 gl,3-0-0
98Idem in pacht van Jo(nke)r Hemert (?) 3 ½ mergen boulandt voor 23 gl, 4-4-0,27-4-0
99Idem ten halven van Tonis aende Peppelgraeff 11 hont ad (doorhaling: 10 gl) 14 gl,14-0-0
100Idem noch vanden selven ten halven 5 hont bouwlandts estimeert op (doorhaling: 5 gl) 7 gl,7-0-0
101Peter Dirckss Veermans huijsken met gepoot 5 ½ hont estimeert op (doorhaling: 15 gl) 18 gl,16-11-2
102Henrick Hoenen opden cleijnen Gelderschen Wart 7 mergen uijtterweert weijlandt voor (doorhaling: 150 gl) 168 gl, 8-8-0,  176-8-0
103Henrick Otten 2 ½ mergen bouwlants estimeert (doorhaling: 25) 27-10-0,27-10-0
104Deselve huijs hoff ende boomgaert 1 mergen ad (doorhaling: 10 gl) 25 gl,23-0-0
105Noch 4 mergen weijlandts estimeert op 40 gl,40-0-0
106Idem 2 mergen bouwlants getaxeert op 10 gl,10-0-0
 (doorgehaald: Die vier bovenstaende parcelen t’samen groot 9 mergen 5 hont) 
107Idem noch ten halven van Jenneken Huijssen eenen mergen bouwlants estimeert op (doorhaling: 10 gl) 11 gl,11-0-0
108Thomas Otten cum suis een hoffstat groot 2 mergen estimeert (doorhaling: 20 gl) 30 gl,27-12-0
109Idem in pacht vande Heeren Landtdrost Horst den Beuninghen daer Jutgen van Arnhem op woont 36 mergen groot daer onder 8 mergen uijtterweert weijlandt voor (doorhaling: 300 gl) 400 gl, 43-4-0,431-4-0
110Idem noch ten halven van Anen Schuijts een mergen estimeert op (doorhaling: 9 gl) 10 gl,10-0-0
111Idem noch ten halven van d’Erffgenaemen de Mans 2 mergen estimeert 18 gl,18-0-0
112Jutgen van Arnhem een mergen boulants ad 9 gl,9-0-0
113Henrick van Gendt in pacht huijs hoff boomgaert ende weijlandt 1 mergen 2 hont voor (doorhaling: 30) 40 gl, 1-12-0,38-5-4
114Gerrit Gerwen huijs ende hoffstat ½ hont estimeert op (doorhaling: 8 gl) 12 gl,11-0-9
115Idem ten halven van sijn Stieffsoon 3 ½ hont bouwlandts estimeert 4 gl,  4-0-0
116Thonis van Eijmeren een mergen bouwlandts ad 6 gl,6-0-0
117Jan Sourmont in pacht vanden Landtdrost Horst huijs hoff ende een weijtgen t’samen 2 ½ mergen des jaers voor (doorhaling: 50 gl) 56 gl, 3-0-0,54-5-7
118Idem eijgen ½ mergen boulandts met appelbomen bepoot estimeert (doorhaling: 5 gl, 6 gl) 12 gl,12-0-0
119Idem in verwin 2 hont uijtterweert boulants ad (doorhaling: 5 gl) 8 gl,8-0-0
120Idem een hont boomgaerts het Griendtgen genaemt estimeert op 6 gl,6-0-0
121Henrick Schot in pacht vanden Ritmr ter Maet huijs hoff boomgaert ende weijlandt groot 12 mergen voor 300 gl, 16-16-0,304-16-0
122Idem van denselven vier mergen uijtterweerden den Nijenworp verpacht geweest voor (doorhaling: 50 gl) 75 gl, 4-16-0,79-16-0
123Michiel Schoenmaecker huijs hoff boomgaert ende bouwlandt groot 4 hondt estimeert (doorhaling: 14 gl) 15 gl,13-16-0
124Rentmr Johannes Rutgeri den Endepoel groot ongeveerlick 8 mergen uijtterweert weijlandt daer van de helft bij hem gebruijct ende d’ander helft verpacht wordt ad 160 gl, 9-12-0,169-12-0
125Idem in pacht vanden Borgermr Boel den Overcamp groot 5 mergen binnen landt voor 50 gl, 6-0-0,56-0-0
126Idem in pacht Loeken 2 mergen bouwlandts voor (doorhaling: 6 gl, 8 gl) 12 gl, 2-8-9,14-8-0
127De Hoge Weijde 9 mergen uijtterweert opden affbreuck gelegen estimeert (doorhaling: 70 gl, 80 gl) is ten deele mit sant bestort ende oversulcks den mergen maer aengeslagen op 15 gl 135 gl,135-0-0
128De Kegel metten Waijacker 6 mergen bouwlandts des jaers te pacht (doorhaling: 60 gl) 70 gl, 7-4-0,77-4-0
129Den Thiendt vanden Lantdrost Horst estimeert jaers op (doorhaling: 400 gl) 500 gl,500-0-0
1301 ½ mergen boomgaert ende bouwlandt uijtterweert van Jan van Cleeff gepacht voor 36 gl modo den Rentmr 36 gl, 1-16-0,37-16-0
131Peter de Veers stede modo den Rentmr gepacht voor 17 gl,17-0-0
132Knap Janss in pacht de Berghse weijde 3 ½ mergen uijtterweert voor 80 gl, 4-4-0,84-4-0
133Het huijs te Aert met hoff boomgaert ende gepoot 2 mergen so den Rentmr gecocht estimeert jaers (doorhaling: 25 gl) 46 gl,46-0-0
134t’Adelicke huijs vanden Lantdrost Horst modo den Rentmr (doorhaling: 90, 45)81-0-0
135Dirck Bus gepacht vanden Ritmr ter Maet huijs ende hoffstat 1 ½ mergen voor 20 gl,18-8-0
136Idem vanden predicant ten halven 11 hont ad 14-13-0,14-13-0
137Idem op den Hanck ½ mergen bouwlants estimeert (doorhaling: 5 gl) 8 gl,8-0-0
138Aleff Janss voor sijn principalinne Lijsbet Janss huijs hoff boomgaert ende bouwlandt s’jaers te pacht 50 gl,46-0-0
139Idem noch 4 hont huijs boomgaert estimeert jaerlicx op (doorhaling: 12 gl) 24 gl,22-1-7
140Idem vanden Predicant ½ mergen bouwlandt getaxeert op (doorhaling: 12 gl) 20 gl20-0-0
141Idem noch van Jacob Kempken ten halven 4 hont bouwlandts meest boomgaart ende gepoot estimeert op 20 gl, uijt dit goet gaet s’jaers 5 gl20-0-0
142Idem noch in pacht 4 ½ hont weijlandts voor 15 hl, 0-18-0,15-18-0
143Jan Tib huijs hoff ende boomgaert eenen mergen 1 ½ hondt daer van hij voor de helfte te pacht geeft 10 gl doende int geheel 20 gl,18-8-0
144t’Adelicke huijs vanden Lantdrost Steenhuijs 100-0-0 /in de marge:90-0-0
145Jan van Ginckel in pacht vanden Landtdrost Horst een bouwinghe met huijs hoff boomgaert bouw ende weijlant alle uijtterweerden soo aenden affbreuck gelegen ende met een kribbe defensive tot onderhoudt van deese bouwinghe beswaert is groot 40 mergen jaerlicks voor (doorhaling: 300 gl) 400 gl, 48-0-0,436-0-0
146Idem sijn eijgen erff eenen mergen bouwlants estimeert op 12 gl,12-0-0
147Idem noch een mergen in drie deelen geleghen d’eene Griet Wijntgens d’andere t’Bolleken ende t’derde Knap Janss estimeert op (doorhaling: 12 gl) 18 gl,18-0-0
148Idem noch ten halven 1 ½ mergen t’negen ogen estimeert op (doorhaling: 6 gl) 15 gl,15-0-0
149Jan Henricks Neunaber in pacht vanden Landtdrost Horst een mergen bouwlandts voor 6 gl, 1-4-0,7-4-0
150Gerrit Toniss ½ mergen bouwlandts gesoort bijde bouwinghe tot Pannerden edoch is niet aldaer maer hier aengeslaghen ad 5 gl, 1-12-0,5-12-0
151Jeurien Goris huijs hoff ende boomgaert ½ mergen gepacht jaers voor (doorhaling: 10 gl) 20 gl, 0-12-0,18-19-0
152Idem hem eijgen ½ mergen estimeert op (doorhaling: 5 gl) 6 gl,6-0-0
153(doorgehaald: De Thinsen vanden Landtdrost Horst disputabel tusschen de Landtschap gestelt jaerlicx op 28 gl) 
154Jeurien Goris gepacht vande Vrouw van Imbiesen een weijde groot 8 mergen genaemt de Wijringh s’jaers voor (doorhaling: 100 gl) 110 gl, 9-12-0,119-12-0
155Rut Rijcken in pacht de Loij onder Aert gelegen 10 mergen weijlandts binnen landt jaers (doorhaling: 104, 105 gl) 150 gl, 12-0-0,162-0-0
156Jan van Ginckel gepacht van Walraven Wijnen een weijde groot 3 mergen genaemt de Duijster weijde jaerlicks voor 45 gl, 3-12-0,48-12-0
157Idem vier mergen boulandts worden ten halven gebouwt getaxeert jaerlicx op 32 gl,32-0-0
158Den Grave vanden Bergh, den Mareschalck Horst, J. (?) Pun ende consorten 8 mergen Rijsweert160-0-0
159Den Graeff vanden Bergh ende consorten onder ‘t Berghse hooft 12 mergen Rijsweert maer alzoo deselve volgents verclaeronghe van den Lantmeter slecht sijn wirden daer van maer aengeslagen 6 mergen doende tegens 20 gl den m120-0-0

Aert, De pachten ofte incomsten der Landereien ende Thienden onder Aert belopen jaerlicks ter somma van acht duijsent negen hondert elff gulden negen st thien p segge 8911-9-10

hiervan bedraeght den sesten penninck jaerlicks ter som 1485-4-11 2/3 waerbij geslagen den negenden penninck 34-6-8

Vort voor de Lantschap jaerlicks ut te brengen 1519-11-7 2/3

Aldus bij ons onderschreven Gecommittierden totte Verpondinghe getaxiert bereckent gesloten ende beteickent in Nijmegen den 29e September 1649 (w.g.) A.Tengnagel 1649 [en anderen]