Verponding Ooij schependom 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van “Ooij onder het schependom” (film 1035); de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. Slechts de belangrijkste informatie is hier weergegeven, de tekst is dus niet volledig overgenomen (met name de recapitulatie met totaalberekeningen per dorp ontbreken in deze overzichten).

Guido van Benthem, 1 juni 2003

Quoier vande verpondingh over de mergentaelen inder Oije gehorende ondert’ schependom, waervan affgetrocken d’ongelden van dijcken, hoofden en cribben en contributie penninghen, bedragende ijder mergen ad veertien gulden sulcx dat de pachtpenninghen noch suijver blijven, gelijck bij elck parceel staet uijtgetrocken.

NrBeschrijvingVastgest
13½ mergen onschamele camp toecomende den dijckgreeff Anthonis Vos en Simon vander Lijnden, gepacht volgens verclaeringh en annotitio van sijn boeck den mergen voor 20 daler, te hoijen of te weijden tot sijnen keuss dissweert also ter oorsaecke van te mogen hoijen nae estimatie twee daler opden mergen, dat t selve hier minder moet gestelt worden, blijft also den mergen ad 18 daler, facit voorde 3½ mergen59-0-0
23½ mergen Steven van Loons onschentse camp, gepacht bij Rijck Braem en anders voor 18 daler den mergen, blijft, 95-0-0 Hierop gehoort de dochter van Steven van Loon eijgenaerss, dewelcke verclaert tegenwoordich deesen camp verpacht te hebben, is gestelt den mergen ad 20 daler beloopt 105 gl70-0-0
32½ mergen Melaten kampken gepacht bij Sweer Gerrits ad 18 daler den mergen doet aen guldens 67-10,42-10-0
410 mergen Visschers camp ende ganshoevel gepacht bij Dirck van Seller voor 19 daler den mergen, bevonden verpacht te sijn voor 16 daler den mergen140-0-0
51½ mergen het Gasthuijs, wort bij hun selfs gebruijckt, bij estimatie als boven ad 19 daler sijnde van gelijcken heel leegh landt,16-10-0
62½ mergen Gosen Beijer, bij hem selfs gebruijckt, is ins gelijcken leegh landt geestimeert als boven 19 daler den mergen, bevonden verpacht te sijn 22 daler den mergen57-10-0
72 mergen ecks bovenhoevel wort bij hunnen bouwman tot Malden gebruijct volgens t’aengeven van Henrick Roest, ende is oock heel leegh landt, wort geestimeert als boven 19 daler den mergen, is bevonden verpacht te sijn aen Dirck Jans den mergen voor 16½ daler beloopt29-10-0
83 mergen vant’ Capittels landt, is verpacht volgens het boeck vanden rentmr Beeckman ad 15 daler den mergen facit aen guldens 67-10 hier moet bij comen 9 guldens op den mergen voor contributie gelt facit49-10-0
93 mergen vant’ Capittels landt ad 15 daler, volgens het voorss boeck vanden rentmr Reijnier Beeckman comt aen guldens 67-10, hierbij 9 gl opden mergen wegens contributie gelt49-10-0
102 mergen vant’ Capittel volgens het voorss boeck ad 12 daler den mergen doet 36, hierbij 9 gl opden mergen voor contributie gelt24-0-0
113 mergen vant’ Capittel aen de Persingse straet, verpacht ad 18 daler den mergen aen guldens 81, wordt noch 9 gl opden mergen van contributie gelt bet.63-0-0
1211 hont vant’ Capittel voorss door den voorss rentmr verpacht int geheel voor 22 daler, comt guldens21-13-0`
136 mergen vant’ Capittel den grooten hartnagel doorden voorss rentmr. Verpacht 27 daler den mergen 293207-0-0
141 mergen het Gasthuijs bij Henrick vande Wal gepacht ad 29 daler36-0-0 (of 26)
153 mergen (Weesen) Blitterswijck bij Jan Teeuwss gepacht voor 18 daler den mergen comt 81 gl51-0-0
163 mergen Henrick Peterss Blitterswijck, Jan Veltgens gepacht ad 20 daler den mergen fac. guldens 90 gl60-0-0
1711 hont Borgermr vande Wal, bij Dirck Blockhuijs gepacht voor 20 daler den mergen, 55 gl36-13-0
1811 hont d’Erffgenaemen van Reijn de Bije verpacht aen Alof Teeuwss ad 22 daler 60-1042-3-0
1911 hont Dirck Janss bij hem selfs gebruijckt, comt nae estimatie ad 20 daler den mergen 5536-13-0
206 mergen Sander van Munster verpacht voor 20 daler den mergen, comt 180120-0-0
213½ mergen vant’ h: Cruijs bij Thomas Beckers weduwe gepacht voor 33 daler den mergen comt 175-5145-5-0
222½ Daniel inde Mols erffgenamen, Jan Hermanss Smit gepacht voor 27 daler den mergen comt 101=576-5-0
235½ mergen den Raedtsheer Kelfken en Jacob van Haeften bij Willem Janss gepacht voor 26 daler den mergen comt 219-10159-10-0
2411 hont van den Marienborch bij Daniel Berck gepacht ad 30 daler den mergen, en het contributie gelt tot sijnen laste, comt 82-10 mette contributie van 9 gl per mergen doer de 7-771-10-0
251 mergen Cornelis Peterss bij Jan Wemmers gepacht voor 35 daler comt 52-1042-10-0
261 mergen Henrick Engelen aen Thomas van Poelwijck verpacht voor 39 daler, comt aen guldens 5131-0-0
276 mergen de Colck gepacht bij Henrick Willemss ad 30 dalers den mergen, boven het contributie gelt 270, comt noch voor de contributie 9 gl per mergen 29234-0-0
285 mergen Weesencamp, wort bij haer selffs gebruijckt comt nae estimatie als boven, 295,195-0-0
295 mergen St. Agten bij Thijs Clabbers gepacht ad 30 daler den mergen, comt 225175-0-0
303½ mergen Borgermr ten Heuvels erffgen bij Joost Coolmeijer gepacht ad 18 daler den mergen comt 99-1059-10-0
311½ mergen Cornelis van Loon bij Steven Jacobss Ruijter int geheel met het buijten landt gepacht voor 6045-0-0
321 mergen Geurt in Genneps erffgenamen bij Ott Jacobs gepacht voor 16 gl6-0-0
331 mergen het Molen campken bij Dirck Blockhuijs gepacht voor 35 gl25-0-0
341½ mergen het Calver campken bij Jan de Bruijn int geheel gepacht voor 27 gl jaerlicx12-0-0

De pachten van d’Oeij int schependomb beloopen toe samen van 2479 gl 2 st etc.

22 augusti 1649