Verponding Ooij heerlijkheid 1649

Volgt hierna het verpondingskohier van de heerlijkheid Ooij (film 1035); de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. Slechts de belangrijkste informatie is hier weergegeven, de tekst is dus niet volledig overgenomen (met name de recapitulatie met totaalberekeningen per dorp ontbreken in deze overzichten).

Guido van Benthem, 1 juni 2003

Oije inde Heerlickheijt; Quoier en aenteeckeningh vande landerijen en goederen geleghen inder Oije onder de heerlickheijt Oije dienende tot taxatie van de verpondingh.

NrBeschrijvingVastgest
1Dirck van Brienen, hebbende in pacht vanden predicant van Winssen 2 mergen weijlandts, ijder mergen voor 20 daler, 60 gl40-0-0
2Gerrit Janss van Elst verpacht aen Tonis Gosens 1½ mergen so buijten als binnendijcks met huijs, hoff en boomgaert voor 50 gl, 63 gl,51-0-0
3Henrick van Seller wegen mr. Jan van Wierdts erffgenamen eenen mergen weijlandt buijtendijcks ad 20 gl20-0-0
4Marie Nielen 2 mergen bouwlandts buijtendijcks ad 12 gl den mergen, 29 gl24-0-0
5Gerrit Engelen 2 mergen 1½ hont buijtendijcks bouwlandts buijtendijcks ad 12 gl 10 st den mergen, 25 gl,25-0-0
6Jan ende Henrick van Amsem tot Nijmeghen 9 mergen weijlandts ende 1 mergen boulandt met huijs en erff en hoff, ende dan noch 9½ hont, doen 220 gl, 290 gl176-0-0
7Adam van Wanraij 2 mergen 1½ hont buijtendijcks soo bouw= als weijlandt int’ geheel, 25 gl,25-0-0
8Joffrou Vijgh uijtterweert 26 mergen, gepacht bij Simon van der Lijnden en Rut de Best den mergen omtrent 31 gl, volgens verclaringh 800 gl800-0-0
9Dirck van Seller 2 mergen inden Ossenweert buijten dijcks, ad 20 gl den mergen 56 gl56-0-0
10Arndt Sweers erffgenamen daervan rentmr Beeckman d’administratie 9½ mergen buijtendijcks, ad 13 daler den mergen 87-1587-15-0
11Stalskamp verpacht aen Jan Vermeer groot 5 mergen buijtendijcks toebehorende de weduwe van Derris van Zeller 90 gl, volgens verclaringh vors pachter 120-10120-10-0
12Geurt Dircks vijff mergen met huijs, hoff en bouwlandt en boomgaert binnen dijcks doet volgens ondersoeck te pacht 90 gl36-16-0
13Jacob Romborch, Jan Corneliss cum suis 2 mergen weij landts binnen dijcks ad 11 gulden den mergen, 22 gl,12-0-0
14Die vanden Hessenberch 3 mergen St. Geerten landt genaemt bouwlant binnen dijcks voor 7 daler den mergen, volgens verclaeringh vanden pachter 31-10,18-0-0
15Die Monnicken bomencamp so binnen als buijten dijcks bouwlandt, onder administratie vanden rentmr Beeckman verpacht aen Henrick Verheijden voor 52 daler, 78 gl,60-0-0
16Henrick Verheijden sijn eijgen landt 9 mergen so binnen= als buijtendijcks 52 gl, volgens verclaeringh vanden pachter 60 gl,40-0-0
17Arndt Rijcken erffgenamen 2 mergen met huijs, hoff en boomgaert buijtendijcks den mergen 15 daler, 95 gl,41-8-0
18Deselve noch eenen mergen buijtendijcks 13 daler, 20 gl,20-0-0
19Dirck Gerrits 2 mergen boulandts binnen dijcks, ad 10 daler den mergen 30 gl,15-0-0
20Cornelis Peterss verpacht aen Jan Vermeer 3 mergen 3 hont lants meest binnen dijcks, geeft te pacht 100 gl, mits dat pachter alle ongelden en dijckpenninghen,87-19-0
 En volgende landerijen sijn den huijss van Oije toestendich 
21Peter Verwaijen heeft in pacht 20 mergen soo bouw= als weijlandt geeft te pacht 275 gl het bouwhuijs vant’ huijs Oije69-0-0
22Thomas Henricks in pacht so bouw als weijlandt tien mergen geeft 150 gl, een huijs46-0-0
23Jacob Jacobss heeft in pacht so weij= als bouwlandt acht mergen geeft te pacht 125 gl, een huijs,41-8-0
24Thijs Arndts tot Nijmeghen heeft in pacht 9 mergen weijlandt voor 100 gl bij bericht des eijgenaers 132 gl,92-0-0
25Peter Cruijttemaecker off Dirck Driest tot Nijmeghen 6 mergen weijlandt in pacht geeft 88 gl, 199 gl,84-0-0
26Jan Ansems een arbeijder heeft in pacht huijs, hoff en weijlandt 9 mergen geeft te pacht 50 gl,20-0-0
27Jacob Lamberts heeft in pacht 8 mergen weijlant geeft 180 gl,100-0-0
28De landerijen tot den huijse Persinghen gehorende sijn op de Quoieren van de heerlickheijt Persinghen gestelt, aldaer die bevonden worden jaerlicx uijt te brengen 972 gl, memorie. Is aengeslagen onder Persinghen fol: 16; Behalven den thiendt van Persingen hier apart 30 gl, is gebracht int quoier van Persinghen fol 16 
 De binnen dijckss landen van Oij en Persinghen t’saemen 80 mergen 3 hont sijn belast met die gemeijne beswaernisse van dijck= en contributie gelden, den mergen ad 14 gl, dewelcke alle pachteren, geene uijt gesondert aen die gespecificeerde pachtpenninghen corten ende den heer van Oije, Persinghen en sijne pachtpenninghen verminderen 
 Volgen de uijtterweerden inde heerlickheit Oije, den heer van Oije toestendich 
29Corsten Janss opt Oijss water heeft in pacht 2 mergen weijlandt, geeft te pacht 36 gl, een huijs,   NB Heet verderop: Corsten van Duringhen33-2-4
30Simon vander Lijnden heeft in pacht 30 mergen weijlandts, den mergen voor 26 gul 780 gl d’ongelden hoess sijn tot laste des eijgenaers780-0-0
31Henrick en Arien Bartols hebben in pacht 6 mergen weijlandts, den mergen 13 daeler fac. 117 gl117-0-0
32Roeloff Genen heeft in pacht 16 mergen soo bouw= als weijlandt geeft te pacht 180 gl, volgens verclaeringh des eijgenaers 230 gl, een huijs118-0-0
33Sanders Timmers heeft in pacht 16 mergen weijlandt, geeft te pacht 210 gl, een huijs,198-0-0
34Den thiendt des jaers 50 gl50-0-0
35Het adelichs huijs van Oije met hoff en boomgart 100 
 Deess landerijen buijtendijcks sijn met de gemeene contributie aen den coninck belast den mergen ad 9 gl, ende noch 3 gl 10 st van dam en sluijsgelt, sijnde aen mergentals bevonden 70 mergen.   Dient tot bericht voorde er: heeren gecommitteerden, dat tot reparatie van de huijsen, daerin des heeren van Oije en Persinghen bouwluijden wonen, jaerlicks costen aengewendt worden welcke reparatie nae alst behoort in acht genomen te worden, ende heeft de heer van Oije en Persinghen acht huijsen, die bij de bouwinghen verpacht worden namelick dat bouwhuijs daer Peter Verwaeijen in woont ende daer Thomas Henrickss, Jacob Jacobss, Roelof Genen, Corsten van Duringhen aent’ Oijese water, Jan Ansums en Jacob Lamberts ende tot Persinghen Tonis de Bruijn, als pachters van daertoe gehoerende landerijen wonen.   Etc. 

23 augusti 1649