Verpachting kerklanderijen Zyfflich 1662-1668

Bron: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Kranenburg-Zyfflich, aktennr. 11 (pag. 1-59).

Pag. 13, 14 en 15, verpachting van de landerijen van de kerk van Zyfflich 1662:

Ter ordinantie ende uijt volmacht van die wel eerweerdigt Heeren Dechant ende Capitularen der collegiaet kercke S. Martini in Cranenburgh sullen de landerijen tot de pastorie alhier tot Zeeflick gehorende bie overstaen van twe schepenen huijd dato den 1 martij Ao 1662 in open parck bij brandende keerts ten behoeven en vordel des toekommende H. Pasters aen den meist bijdende uijt gedaen ende verpacht worden onder conditie en voorwarden als volght.

 1. Sall men voor sess stedighe iahren verpachten aen parzelen als hier na volgen sullen.
 2. De ierste keerts sal branden op den slach daer bij men sol inleggen met dalers ieder ad 30 stuyver clevisch.
 3. De twede keerts sall branden op den stedighen pacht daer bij sal men hoeghen 1½ daler clevisch, daer van eene daler sall kommen op den pachteren ende den halven voor den hoegen.
 4. Bie aldien dese keertse wierde omgestoten uijtgeblasen, twe ofte meer gelijck opraken, dat eenighe strijdicheit over quaem sall den Heeren verpachteren vriestaen wederom een keerts aen te steecken so dick maels dat geschiede.
 5. Sullen die pachter gehouden zijn een vierdendeel van de pacht penninghen op naest vangende Meij bij aenvanck te betalen, ende de drie andere parten op Martini ofte Kersmis voor dat iaer 1662, ierstmaels, en vervolgens alle iaer op voorge Martini ofte Kersfest vollich betalen. Voor dese pacht penninghen oock alle andere conditien hier in beschreven sullen de pachters twe sufficiante burgen stellen deren een voor al als principael sonder enighe exceptie sal aangeloven te betalen ende den voorwarden te sullen voldaen bij fout van de pachters.
 6. Sullen de pachters de graven, tuijnen, heggen rechten op haer eighe costen sonder last der verpachteren onderhouden oock die heggen niet verhouwen tot schaed van de vrechtinghe maer alleen wat in het land uijtstaet moghen uijtslichten.
 7. De  dijcken so van als bij ieder parzeel lants zijn van alts gehorich ende de morgengelder so daer op de ge-erfden sullen gestelt ende uijtgeslagen worden sullen de pachters op haere kosten beheeren ende onderhalden uijtgenomen alleen wanneer een door brueck quaam die ten laste van den verpachter sal staan. Maer of het geschiede daer van iet af te passen ofte een voedt af te lopen, sal dit alles van de pachters repariert worden ende op hare koste beheeren. De morgengelder sullen mede van de pachters alleen betaelt worden, van sodanighe parzelen die daer toe voor dese gehouden zijn geweest.
 8. Sullen die pachters so weijlandt als boulant op Petri ad Cathedram den 22 febr. aenvangen, het waerdan dat eenich boulandt te herfst beseidt waer of die voorgaende pachters daer noch seij ofte mist recht in hadde en daer van geen twe scharen genoten hadde sulle van voorgaende schaer gemeten, ende oock in selve voegen verlaten na omganch der iahren.
 9. Die pechters sullen geen weijlant moghen breecken, ende voor de twe leste iahren miet moghen hoejen, maer alleen met beesten weijen en daer onder de weijen schoon maecken.
 10. Of tot quaem dat daer enighe kriechs-hierskrachten ofte door doerbrueck van wateren, .. den sommer hagel slach op het koorn geschieden daer voor godt genadich will voorsien, daer in sal gehandelt worden als onder en boven.
 11. Den onraet, hoochgelt, wijnkoop, gaeds-penningh en schriefgeldt bij het sitten van de HH verpachters betaelt worden.
 12. De pechters sullen geholden zijn de willighe pa(c)ters na omganck van iahren bekleverende onbeschadicht te leveren, aen den h. pastoor ofte pachter in der tijt.
 13. Of het quaem dat de een ofte ander parzeel andere bij brandende keerts verpacht wierde sullen die oude pachters sij niet moghen eenighen vrechten, heggen te verhouwen dan alleen holt dat vier iahren out is, en daer voor het gevrecht leveren.
 1. Block, den hoefslach ongeveer 3 morgen weijlants. Evert Maes den slach aen sich gebracht voor vijftich daler ende 5 hoeghen daer opgedaen, ende daer voor behalden. Burgen: Gerrit Noeij ende Derck van Colck. Onraet een Rijxdaler.
 2. Den Werrisdonck ongeveer 2½ morgen hier bij worden de willighen voor den H. Pastoor voorbehouden wanneer den H. Pastoor dese parzeel na twe iahren tot sijn eighen gebruijck sou willen aennemen sal hem vrijstaen, sonsten sal den pachter in sijn geheel blieven. Peter Verwaejen den slach behouden voor vijf en vertich daler, ende heeft 1 hoegh gedaen ende daer voor behouden.
 3. Het s….kempken is groot en klein dat het is. Evert Maes den slach aen sich gebracht voor vier daler ende heeft eenen hoegh gedaen, ende daer voor behouden. Burgen: Gerrit Noeij ende Derck van Colck.
 4. Den Vorthoevel so groot en klein dat is. Evert Maes den slach aen sich gebracht voor vijff daler ende daer op gedaen 1 hoegh Jan Linders z. ende daer voor behouden. Burgen: Bonier Nijenhuijs en Jan Willems. Onraet 2 fahnen.
 5. N.B. Het landt tot Keeckerdom in den roejen. Wordt voor den H. Pastoor voorbehalden.
 6. Het pompe landt so groot en klein dat is hier bij worden de willighen tot behoef van den waem den h. Pastoor voorbehalden. Gerrit Henricks custos den slach aen sich gebracht voor negenthien daler ende 2 hoeghen gedaen ende daer voor behalden. Burgen: Peter Verwaejen, ende Derck van Colck. Onraet 4 fahnen.
 7. Den Gu(lde)n berch so groot en (klein die is). Evert Maes den slach voor thien daler aen sich gebracht ende 3 hoeghen gedaen en daer voor behouden. Burgen: Gerrit Noeij ende Derck van Colck. Onraet 3 fahnen.
 8. Den Blaer balck so groot en klein die is. Evert Maes den slach aen sich gebracht voor drie daler en sonder hoeghen aen sich gebracht. Burgen: Gerrit Noeij en Derck van Colck. Onraet 1 fahnen.
 9. (Hen) Everts Heggen op den Middelgeest. Evert Maes den slach aen sich gebracht voor acht daler ende drie hoeghen gedaen ende daer voor behouden. Burgen: Gerrit Noeij en Derck van Colck. Onraet 3 fahnen.
 10. Pastoirs landt  bij Geurt den Schepershoff. Evert Maes den slach aen sich gebracht voor seven daler ende 1 gehoeght ende daer voor behouden. Burgen: de selfden. Onraet 2 fahnen.
 11. Pastoirs landt bij Bart Spronck en oven. Evert Maes den slach aen sich gebracht voor 4 daler en 1 gehoeght ende daer voor behouden. Burgen: de selfden. Onraet 2 fahnen.
 12. …….en klein die is. Evert Maes ……vijfthien daler aen sich gebracht en 2 hoeghen gedaen ende daer voor behouden. Burgen: de selfden.
 13. N.B. Het landt te Mehr wordt den H. Pastoor voorbehalden.
 14. Een stuck boulants tot Leut gelegen. Henrick Verburght den slach aen sich gebracht voor 6 daler ende 3 hoeghen gedaen. N.B. Wijlen sommervoort (ie) ende niet gehoeght doen kan wordt den H. Pastoor voorbehalden. Onraet 4 fahnen. Den Bongaert met den weem wordt den H. Pastoor uijtbehoud..
 15. De kloetjens aen weer zijde van de straet. Derck van Colck den slach voor seven daler aen sich gebracht, ende 3 hoeghen gedaen. Evert Maes 1 ende daer voor behouden. Burgen: de selfden. Onraet 3 fahnen.

Also gedaen ende bij open perck besloten door de HH Matth Jahlea Canonicij ende Joannes à Wanraij Pastor Cranenburgh als deputeerde en volmachtighe van bovengemelde Dechant en Capittel uit  overstaen van H Derck van Triest richter van Germezeil ende Bart Spronck, Johan van Colck ende Gerrit Noeij als schepenen op iaer maent en dach als boven.

Mattheus Jahlea

Joannes à Wanray Pastor & Capit. Seers

D: van Trijst alss getuijgen

Handt merck van Bart Spronck

Handt merck van Jan van Colck als schepenen

Pag. 28 en 29, verpachting van kerklanderijen 1668:

Anno 1668 den 19 Aprilis hebbe wij onderss vanwege een eerw. Deecken ende Capittel tot Cranenbergh de landerijen tot de pastorie alhier tot Zeeflick gehorende ten overstaen de schepen onder vernoemt in open perck bij brandende keers ten behoeven ende tot vordel van den Heer Pastoor in den tijt aen de meest biedende uijtgedaen en verpacht voor 6 stedighe iahren, doch met voorbehalt van te mogen van weer zij den met 3 iahren te verseggen onder voorwaerden en conditien als voor desen de selvighe verpacht ende uijtgedaen zijn Anno 1662 op den 1 mert dewelcke hier bie liggen, ende sullen hier gelden als wanneer se hier van woordt, tot woordt inseriert waeren tot darthien in ‘t getall. It sall den Heeren verpachters vrie-staen een bijr lanck haer bedencken te neemen, ende na hun gelieven ofte den pachter te houden, ofte voor hun selve te behouden.

 1. Block, Den Hoeffslach ongeveer 3 morgen groot; Willem Verheijen heeft den slach voor een veertich daler en heeft gehoocht 3 hoogen. Onraet een Ryxdaler.
 2. Block, Den Werrisdonck; Peter Verwaejen heeft den slach voor twe en dartich daler ende heeft gehooght drie en is daer bie gebleven. Onraet een Rijxdaler.
 3. Block, Het strijkempken; Michaël Linders den slach gekregen voor vier daler ende heeft een gehoocht. Onraet 2 fahnen.
 4. Block, Den Vorthoevel; Jan Heiltjens heeft den slach voor seven daler ende heeft een gehoocht. Dese parzeel is Jan Linders voor 8 daler iaerlix uijt de haadt verpacht. Onraet 2 fahnen.
 5. Het pompe landt; Henric Gerrits custer tot Zeeflick heeft den slach voor thien daler, ende 2 gehoocht ende is daer bij gebleven. Onraet 4 fahnen.
 6. Den gulden berch; Evert Maes heeft den slach voor acht daler ende heeft gehoocht 2. Onraet 3 fahnen.
 7. Den Blaesbalck; Evert Maes heeft den slach voor twe daler. Henrick Reiners heeft een gehoocht. Onraet 1 fahn.
 8. Een stuckjen landt aen Everts Heggen op de middel Geest; Evert Maes heeft den slach voor acht daler en heeft gehoocht. Onraet 3 fahnen.
 9. Pastoirs landt bij Geurt de Schepers hoff; Jan Linders heeft den slach voor sess daler ende heeft een gehoocht. Onraet 2 fahnen.
 10. Block, den Hamlach; Evert Maes heeft de slach voor thien daler ende heeft gehooght 2. Onraet 6 fahnen.
 11. Block, De kloetjens aen weer zijde van de straet; Evert Maes heeft den slach voor sess daler ende gehooght een. Onraet 3 fahnen.