Tiendboek van Leuth 1554

Bron: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Archiv Stift Kranenburg-Zyfflich, Urkundennr. 51; Hierin het “Thiendtbouck” van Leuth, met beschrijving van alle landerijen uit het jaar 1554. Het orgineel is nog in goede conditie, de letters e en u zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, hetzelfde geldt voor de s en de f. Een exemplaar van de transcriptie is aanwezig in het archief van de Heemkundekring “de Duffelt”.

Wij Walraven van Benthem und Henrick Bartgens Schepen in der Duiffel der Gerichtsbank Kekerdumb en Loeth tuegen apenbairlichen dat vur Helgeren Broell unseren Richter in der Duiffel und vur uns, in formen des Gerichtz kommen und erschenen sin: Henrick Nagell, Henrick van Benthem Gerichtz Bode to Loeth, Bart Evertz, Aelbert Kraen un Wilhem Luijkens, und hebben uith versuicke des werdigen heren Heer Johan Piess Canonick des Capittels Sunte Martens kercken bijnnen Craenenborch vur hem selves und mit van wegen sijnnen Capitularen und Wijtranswijken aldair und durch dwanghe  des Rechten mijt opgerichten fijngeren gestaefftz eedtz lieflichen tot Gode und den heilgen geswaren und als dat recht was op der fragen in eijn forme eijns fraegstucks und Thiendtbouks verfat en begrepen wie hier nabeschreven folget uijthgedraegen. Uith versuick here Johan Piess Canonijck vurss van wegen sins selvest und mit van wegen sijnne Capitularen und Canonijcken tot Cranenborch aftofragen Henrick Nagel, Henrick van Benthem Gerichtzbode vurss, Bartt Evertz, Aelbert Kraen, end Wilhem Luijkens off aen nijet seer waell wittich und kundich sie, dat dese nabeschreven stucken landtz inden kerspell to Loet in oerer voer und paelinge, wie hier nabeschreven, gelegen sin, und van den vurgemelten Capittell, wie van aldtz gewoentlich gethiendt wardden, van stuck tot stuck eijns Thiendtbuicks hier na folgendt verfat und begrepen, wie baven geruijrt. Und oick van (was voel) Jairen herwartz oir sulx gehoegt. Und was oir hier vordder van wittich und kundich sie, eijn ider dair van sijn wittliche wairheit op sijnen eedt to fragen.

DESE NABESCHREVEN STUCKEN LAN….DIE VIER HAEFF GELEGEN INDEN KERSPEL VAN…. DAT CAPITELL VAN CRANENBORCH DIE THIE…. VAN STUCK TOT STUCK WIE HIER NAE FOLGT WIE DAIR DIE….DIE GETUICHNISS VAN DIT TIENDBOICK DIE…. LAIREN GELUK HIER…FOLGT.

DEN IRSTEN BOUHOFF

In den irsten uither eijnen Bouhoff dair Gerijt van Doeringen untertijt op woont to stendich dem Graven van Stijrem und sin Erffgenamen, hebben die Capittels heren van Craenenb: uith der plaitzen dair dat huiss op gesat is mit der schuijren und dair in begrepen die khoirn Thiendt und Smailthiendt, dat eijn Jair und dat ander Jair der van Baetenborch. Dese Thiendt vurss bowt der Custer van Zeefflick van wegen des Capittels opgemelt.

Item Uith eijn stuck landtz in den Schuigenhoff gehoerende thienden den mijsten gelegen, schutende op erve Capittels vurss, datt untertijt Styen van den Born in oerer pachtongh hefft van Henrick Fuillinck, thienden die Capittels heeren end der van Batenborch halff und halff. Und den kamp vurss helt umbtrint virden halven mergen.

Item Eijn stuck landtz geheiten Burgerskempken haldende umbtrint vier hondt, thienden die heren van Capittel vurss alleijn.

Item Noch eijn stuck Landtz geheiten die Smailstege, noch ein stuck landtz genant den Haeverkamp, noch ein stuck landtz geheiten den hogen drijess, Und noch ein stuck landtz genuempt den kamp op Loiter Mer, uith dese vier vurss kamp thienden die heren van Capittel alleijn. Und schiten mit den eijnen eindt langhs die Wetteringh op des Capittelshoff, den untertijt Nyer Dass van den vurg. Capittel in sijnre pachtingh hefft, mijt dat ander eijndt op erff Jutth Gerritz und Henrick Peters.

Item Noch thienden die Heren vurss inden schuigen hoff eijnen mergen landtz uither die W…k und Averhaigh gelegen lanx Juith Gerritz Averhaigh und Sunt Cathrinen landt des kerspels vurss.

DEN TWEEDEN BOUHOFF

Item Noch bowt dat Capittel opgemelt die thiendt uith eijnen Bouhoff dem Graven van Stijrem tho stendich modo sin Erffgenamen dair op inkort vurgangen Jaren Johan van Doeringen gewoent hefft und itzonder Hanss van Benthem in pachtung hefft.

Item Inden irsten eijnen kamp bij dem huise gelegen genant den Kalffshoevel haldende embtrint acht mergen landtz, hier van hebben die heren van Capittel die Thiendt tsamen uithgescheiden vier hondt lantz naest dem huise langhs den graeff gelegen, welke vier hondt vurss der van Baetenborch allein verthiendt. Des is huiss und hoff vrij van der Smailrethienden.

Item Eijnen kamp van iiij mergen landtz genant den Daengeler mit der eijne siden schutende op erff der heren van Sunt Johan bijnnen Nijmegen, mit der ander siden op erve Jutth Gerritz, mit den eijnen eijndt op des heren Strait genant den Kalffshoevel, und mit den anderen eijndt lanx den Raitzekamp und den Spieckhoevel.

Item Noch ein stuck landtz geheiten dat Moelenkempken haldende embtrint anderhalven mergen landtz. Hier van thienden die heren van Capittel ongeferlick vier hondt landtz lanx Juith Gerritz Moelenkempken, und dat ander dheel thiendt Baetenborch tho warssch (anver).

Item Hier beneffen noch ein stuck landtz….genannt de Spelt haldende umbtrint in sijnre mathen….mergen landtz. Hier van thienden die Capittels heren van Cranenborch aler neest Jutth Gerritz Ottersleij to warsch aver op die Kekensche Laick und op dat Moelenkempken umbtrint tot xiiij hondt tho samen schutende mit dat ander eijndt naest Lenerss bowken landt in der Vicarijen to Millingen gehoerende thienden die heren van Cranenb: vurss dardden halven morgen, schutende mit den eijnen eijndt op die gemeijnde Strait, und mit den anderen eijnde op die Otterleidsche wetteringh. Tuisschen dese paelingh vurss thienden die van Baettenborch umbtrint viff mergen Sman tsamen drie stucken landtz in alles.

Item hier beneffen noch gelegen ein stuck landtz geheiten datt Geerkempken, haldende umbtrint anderhalven mergen Hier van thiend die heren vanden Capittel Soeven hondt, schutende lanx den Essenkamp inder lenghden, mit den eijnen eijndt op des heren Strait, und mit dat ander eijndt op die Boitzhorstsche wetteringh.

Item Hier bij noch gelegen ein stuck landtz genant den Wottershoevell haldende umbtrint Soeven mergen, hier van hebben die heren van Capittel dat dardden dehell van der thiende aver und aver, und der van Batenborch twee dehell, Desen vurss kamp schutt mijt der eijnre siden langhs den Essenkamp, mit der ander siden langhs die Boitzhorstsche wettering, mit den eijnen eijndt op den Klessenkamp, mit den anderen eijndt op die gemeijnde Strait.

Item Noch eijn stuck landtz geheiten die Wengen haldende virthien hont gelegen mit der eijnre siden langhs des Capittels hoff dair Walraven van Benthem untertijt op woent, und eijn stuck landtz geheiten dat hoghe landt off hoge felt, mit der ander siden langhs Alijt Wanners Wengen, mit dat eijn eijndt op des Capittels vurss erve genant die Boitzhorst, mit dan ander eijndt op des Capittels landt geheiten die Lockert.

Item Noch eijn stuck landtz geheiten die Weningh haldende umbtrint virdden halven mergen schutende mit dat eijn eijndt op erff und landtz Goissen Sondach genuempt die Weninge, mit dat ander eijndt op des Capittels hoff geheiten die Boitzhorst mit der eijne siden langhs und naest erve der van Wachtendocnk oick genuempt die Wenninghe haldende ongeferlick vier hondt, mit der ander siden langhs landt des Pastoirs tot Loet geheiten die Vosshegge.

Item Eijn stuicksk landtz haldende umbtrint vier hondt genant dat Stroepken mit der eijnre siden langhs Juith Gerritz Wenijngh, mit der ander siden langhs Vicarijen landt to Millingen geheiten die Puittenhorst, mit den eijnen eijndt op des heren Strait, mit den anderen eijndt op Goissen Sondachs Weninghe.

Item Noch ein stuicksk lantz haldende umbtrint viff hondt genant dat Streepken, mit der eijnre siden langhs erve Goissen Sondachs vurg, mit der ander siden langhs erve Bruijns van Hoen Burgemeister tot Calkar dat selve Alijt Wanners in oir pachtongh to hebben placht und untertijt oir kijnder, geheiten die Henghmengh, mit eijne eijndt op Vicarijen landt to Millingen schutende, und mit dat ander eijndt op des Pastors landt to Loet, geheiten die Vosshegge, Van dese stucken landtz vurss hebben die Heren van Capittel to Cranenb: die thiendt geheel.

DEN DARDDEN BOUHOFF

Item Juith Gerritz gifft uith huiss und hoff khornthiendt und oick smailthiendt.

Item Eijn stuck landtz genuempt die Acht hondt gelegen vur acht hondt, mit eijnre siden schutende op den Parssick mit der ander siden und beiden eijnde op des Capittels landt vurss genuempt dat Hoge felt und den Mergen.

Item Noch ein stuck landtz van Thien hondt geheiten die Lockert schutende  mit drijen eijnden op Capittels landt vurss und mit dat virdde eijndt op die Spaldorpsche Strait.

Item Noch eijn stuck landtz geheiten die Wenghe haldende ongeferlick Soeven mergen, paelende mit eijnre siden lanx erve des Graven van Stijrem, geheiten dat Streepken, mit der ander siden naest Alijt Warners landt genuempt die Wenijngh, und op Liesken Sondachs Wijngh, mit den eijnen eijndt op des Graven van Stijrems landt genuempt die Wenijngh und mit dat ander eijndt op die Spaldorpsche Strait.

Item noch ein stuck landtz geheiten den Roulingh haldende umbtrint Ilff hondt, mit der eijnre siden naest erve der van Wachtendonck genant den Heghacker, mit der ander siden naest erve Juith van der Stegen genant den Roulingh, mit den eijnen eijndt op erve der van Wachtendonck vurss geheiten die Harlaick mit den anderen eijndt op die Spaldorpsche Strait.

Item Noch ein stuck landtz gehieten den Moelenberg umbtrint anderhalven mergen, mit beiden siden und eijnen eijndt schutende op des Capittels hoff vurss, und mit den anderen eijndt op dije Benckssche Strait.

Item Noch ein stuck landtz geheiten die Botzhorst haldende umbtrint viff mergen, mit der eijnre siden paelende op des Capittels erve genuempt die Botzhorst, mit der ander siden lanx die Botzhorstsche wetteringh mit dat eijn eijndt op des vurg Capittels landt genuempt die Langkamp und die gemeijnde Strait, mit dat ander eijndt  op erve des Capittels opgemelt und Alijt Warners beide geheiten die Wenghe.

Noch ein stuck landtz geheiten die Ottersleij und dat Moelenkemken beide umbtrint haldende virden halven mergen, mit der eijnre siden und eijndt naest des Graven van Stijrem erve end die Botzhorstsche wetteringh, mit dat ander siden und eijndt langhs erve des Capittels vurg, geheiten den Dongler und der kerckenkamp to Loet, mit dat eijn eijndt op die gemeijnde Strait, mit dat ander eijndt op die Otterleische wetteringh. Und sin dese twee stuck landtz vurss gelegen aen vier eijnden und vier siden.

Item Noch ein stuck landtz geheiten die Averhaegh haldende umbtrint dardden halven mergen, schutende mit eijnre siden langhs die gemeijnde Strait, mit der ander siden lanx erve des Graven van Stijrem genant die Averhaegh, mit den anderen eijndt op erve des Graven van Stijrem genant die Smaill Stege.

Noch ein stuck landtz geheiten die Steijnrijtz und dat Pellekempken umbtrint twee mergen tsamen inden anderen liggende mit der eijnre siden langhs erve des Graven van Stijrem geheiten die Smailstege end den Haverkamp, mit der ander siden oick naest erve des Graven vurss genant die Averhage, und op der Vicarien landt to Millingen geheiten dat Pellekempk, mit den eijnen eijndt op Henrick Peters erve, genuempt die Grote Spelt, und mit dat ander eijndt op Juith Gerritz Averhaegh.

Noch eijn stuck landtz geheiten den Spieckhoevel haldende umbtrint viff mergen, mit eijnre siden langhs erve Juith Verstegen geheiten den Haissacker, mit der ander siden naest erve des Graven van Stijrem geheiten den Dongelen, mit dat eijn eijndt op Truij Ruitters erve end Derricks Vermer geheiten den Raitzekamp, dat ander eijndt op die gemeijnde Wetteringh.

Noch eijne kamp die in Virttich Jairen nijet gebout is geheiten den Groten kamp haldende umbtrint acht mergen landtz schitende mit eijnre siden lanx die Otterleische wetteringh mit der ander siden lanx erve des Graven van Stijrem, Johans van den Poll, Henrick Bartgens, Wellem van Benthem und Johans van Doeringen, gelegen aen eijnen stuck int vierkant, dat selve Evert Gerritz eertijtz in sijnen gebruick gehadt hefft tsamen, den her Aelbert Kaick Canonick to Cleve lestmaill bij Henrick Naegels tijden hefft dhoen bouwen. Mair uith dat Capittel van Cranenb. Jairlix oeren thijnss heffende und boerende is,  Schitende mit den eijnen eijndt op der kercken kamp, mit dat ander eijndt op Juth Gerritz erve und guidt genant den Spieckhoevel.

Item Noch eijn stuck landtz genant der Kerckenkamp, mit dat eijn eijndt schitende op Juth Gerritz Ottersleij, mit den anderen eijndt op Juth Gerritz vurss Groten kamp, mit der eijnre siden lanx die wetteringh, mit der ander siden op erve des Capittels vurg genant den Dongelen, und mijt op Henrick Peters Dongelen.

Noch ein kempken hier bij gelegen haldende umbtrint twee mergen, mit der eijnre siden lanx erve Johans vand Poll und Johans van Doeringen geheiten die Dongelen, mit der ander siden naest erve Henrick Peters oick genuempt die Dongelen, mit dat ein eijndt schitende op die gemeijnde Strait, mit dat ander eijndt op der kerckenkamp, und den grotenkamp vurss.

Uitther dese vurss stucken landtz die Juth Gerritz tho stendich sijn mijt oeren kijnderen op desen huidighen dach, hefft dat Capittel van Cranenb: die gantze thiendt, nijet dair van uithgescheiden, wie oick van aldtzher geschiet is onbekroent und onbespart.

DEN VIERDEN BOUHOFF

Item Uith eijne Bouhoff den van Wachtendonck to stendich, den Henrick Kerstgens itzont in pachtongh hefft, hebben die Capittels heren van Cranenb: die gantze thiendt bijnnen end buithen diecks, mit den Kuijlkamp. Alleijn hier van uithgescheiden eijn kempken landtz Herman van Wachtendonckz. van Vosskuijll gekofft hefft dair van die van Baetenborch die thiendt umbtrint halff hebben.

Item Kailskamp thiendt dat Capittel vurss oick tsamen.

Noch hier bij gelegen vier hont landtz unser liver Vrouwen bijnnen Loett to stendich, schitende mit den eijnen eijndt op die gemeijnde strait, mit den anderen eijndt op erve end landt der van Wachtend. Vurss: Und boeren hier van die thiendt die Capittels heren vurss halff, und die van Baetenborch halff.

Noch eijn stuicksken landtz umbtrint twee hondt langhs den Rhethuijn mit eijnre siden schitende langhs den dieck, mit dat eijndt op die Dell, mit der ander siden neest erve und landt Zegewalt Frederichs Erffg: end mit dat ander eijndt op der van Wachtendoncks erve.

Item Noch eijnen kamp genuempt den (Scherpen) kamp, haldende umbtrint drie mergen to gueder mathen. Hier van thiendt dat Captittel van Cranenb: acht hondt, schitende mit eijnre siden op erve der van Wachtend., mit der ander siden op die gemeijnde Strait, und mit dat eijn eijndt op erve des Graven van Stijrem.

Item Johan Sibertz kamp haldende umbtrint drie mergen landtz, thienden die heren  van Capittel tsamen. Uithgeschenden viff hondt, welke die van Gendt thienden.

Item Alijt vanden Walde, modo Henrick Bartgens hoffstadt thiendt dat Capittel tsamen.

Item Hier beneffen noch ein hoffstat gelegen, eertijtz Henrick Spronck off Kerstgens to stendich, modo Gerijt Ruloffs, haldende umbtrint vier hondt. Dese thienden die heren oick alleijn.

Noch eijn hoffstadt hier beneffen gelegen oick Henrick Spronck vurss tokomment, haldende umbtrint twee mergen landtz, dese thiende oick die heren van Capittel allein.

Dair naest noch gelegen ein hoffstadt die Rijck Wanners in sin gebruick hefft, helt umbtrint vier hondt landtz, Dese thiend die heren van Capittel oick allein.

Noch so thienden die heren van Capittel die hoffstadt die Henrick Bartgens untertijt in gebruick hefft den van Wachtendonck to stendich haldende umbtrint vier mergen.

Item Hier beneffen noch gelegen ein stuck landtz geheiten den Suirendonck thienden die heren van Capittel oick gantz und geheel.

Noch eijn stuck landtz genuempt Bongartzkempk haldende umbtrint in suvre paelingen vier hondt landtz, schitende mit der eijnre siden langhs den Bandieck, mit der ander siden langhs erve des Graven van Stijrem, mit den eijnen eijndt op Rijck Warners hoffstadt. Dit selve thienden die Capittels heren oick allein.

Noch ein stuck landtz geheiten dat Averkempken thienden die heren vurss halff, und die ander helfft die van Baetenborch, schitende mit eijnre siden op die gemeijnde Straidt allanx, mit der ander siden op erve des Graven van Stijrem, Und is dit vurss stuick landtz dem gemelten Graven to stendich und helt umbtrint in sijnre mathen twee hondt landtz.

Item Noch Acht hondt landtz den van Wachtendonck to stendich eertijtz Daniel van Goer, die itzonder Wilhemken Dassen in oirer pachtong hefft, schitende mit eijnre siden lanx des Graven van Stijrems lant mit der ander siden lanx unser Liver Vrouwen landt to Loet mit dat eijn eijndt op die gemeijnde Strait, und mit dat ander eijndt op den Wardt: Thienden die heren van Capittel die eijne helffte, und der van Baetenborch die ander helffte.

Item Hier naist noch gelegen eijn stuicksken landtz haldende umbtrint Acht hondt, schitende mit beiden siden lanx erve der van Wachtendonck mit eijnen eijnde op die gemeijnde Strait, und mit dat ander eijndt op den Wardt. Und is den van Wachtendonck vurss to stendich.

Noch die van Wachtendonck vurss twee mergen die Wilhemken Dassen vurg oick itzonder in pachtongh hefft, mit eijnre siden lanx den Bandieck, mit der ander siden lanx die gemeijnde Strait, mit den eijnen eijnde op dat kleijne weijken, mit dat ander eijndt opt landt der van Wachtendonck vurss Oistwartz gelegen.

AVER DIE WETERING

In den irsten eijn stuick landtz genant den Langenacker, heer Evert (“Cappern ….vicarij..” is in de oorkonde links naast de tekst geplaatst) van Benthem tokommendt, und noch ein ander stuck dair bij gelegen, dair eijn voer tuisschen beiden gaat, oick genuempt den langenacker den van Wachtendonck gehoerent paelende mit eijnre siden op erve der van Wachtend. Vurss, und mit der ander siden op Pastors landt tot Kekerdomb.

Noch hier beneffen eijn stuicksken landtz gelegen van die Wettering aen bist opten dieck gehoerende der Pastorijen van Kekerdomb vurss.

Noch eijnen kamp landtz genant den Waijenkamp, den Jonfferen van Bedbuir to stendich, schitende mit eijnre siden lanx der Pastorijen landt vurss, mit der ander siden op der Jonfferen landt vurg, mit eijnen eijnde op die (Velyck), und mit dat and. eindt op den Bandieck. Und dese stuicken landtz vurss verthienden die heren van Cranenborch vurss alleijn.

Item Tuisschen den Waijenkamp und die Velick thienden die heren van Craenenborch vurss twee deel end die Jonferen van Bedbur ein deel.

Nijet voirt hier van noch twee kamp gelegen, die den vurgemelt Jonfferen van Bedbur tokommen, paelende opten dieck mijtt eijnen eijnde, mit der eijnre siden lanx den Krommenacker mit der ander siden op der vurss Jonfferen landt genant den Velickschenkamp. Van dese twee kamp vurss thienden die heren van Cranenb: eijn rhij drecht hoepe offe eijn .ijell, naest den Krommenacker.

Item Hier naist noch gelegen eijnen kamp landtz genuempt den Krommen acker, schitende mit eijnen eijndt op Loetzkempken, mit dat ander eijndt opten Dieck, die Herman Goissens off Sonnendach untertijt weijdt, und to stendich is den van Wachtendonck Desen kamp thienden die Capittels heren vurss allein.

Bij desen kamp is noch gelegen ein stuck landtz genant Kuillerskempk off Voschkuilskempk, dat Henrick Rogh itzondt van den Capittel in pachtongh hefft. Dit selve thienden die heren vurss oick allein.

Up der ander siden des Diecks eijn kempken gelegen oick genuempt Voschkuilskempken, den van Wachtendonck to stendich schitende mit der eijnre siden op dat Straitgen, mit der ander siden langhs den Bandieck mit den eijnen eijndt op Johan Wilhems kempken. Dit selve thienden die heren van Capittel vurss halff und der van Baetenborch halff.

Noch vier hondt lantz aver den (“Wetteringh” doorgehaald) Sommerdick gelegen to stendich Guijd Snijders, hier van thienden die Capittels heren end der van Baetenborch twee hondt naest Kuillers kempk, und die van Kekerdomb die ander twee hont naest Kekerdomb gelegen.

Noch Sess morgen landtz den van Wachtendonck to stendich, die selve Nijer Dassen desertijt gebruick end pachtong hefft, gelegen mit drijen eijnden rondt umb in des Capittels hoff to Loet, den selven Nijer vurss itzonder oick in pachtongh hefft. Dit selve thienden die heren van Capittel halff, und Gerrit Sprongh halff, modo die van Wachtendonck.

Item Hillicken Jacobs landt haldende umbtrint twee mergen, thiend die Capittels heren vurss halff, end die van Baetenborch halff Welkoir landt gelegen is, langhs den Rammenthuijn und langhs den uithwech der heren van Eovenlantz, schitende mit eijn eijndt opt Swarte waeter.

Item Eijne kamp landtz z Arndt Frederix Erffgenamen to Cleve to stendich, und is eijn tijt van Jairen herwartz geweijdt.

Noch eijn stucksken landtz van twee hondt unser Liever Vrouwen to Loet gehoerent, mijt eijnre siden schitende op den Bandijeck und mit eijnen oirt op der heren guidt van Eovelantz. Dit selve thient dat Capittel vurss allein.

Item Luikenskamp, den selven hij van den Capittel to Craenenb: in pachtong hefft nae uithneisingh Siegel end brive dair van wesende, haldende umbtrint dardden halven mergen landtz in dat kerspel van Loet gelegen buithen diecks. Thienden die heren van Capittel vurss tsamen.

MERGENTAIL UND PAELING DES CAPITTELS TO CRAENENB. GENANT DAT GEMEIJNDE FELT, GELEGEN IN DEN KERSPEL VAN LOET MIT VERTEILINGE ALLER GEERFDEN NAMEN UND THONAMEN WIE DIE SELVEN VURHANT GEWEST SIN ANNO 1554 DEN 3DE JULY van dem Capittel die Tijn…..to….

Item Inden irsten, Warner Rickartz und sin Erven twelff mergen ongeferlick, genant den Hoghen kamp, Oistwartz liggende lanx die Brede strait to Loet, Suidwartz schitende op erve end landt Jacob Daems end die gemeijnde Strait, Westwartz und Noirdwartz op erve der van Wachtendonck, dat itzonder Henrich Bartgens in pachtongh hefft.

Dije Custerij to Loet eijne mergen ongeferlick op den hogenkamp, mit den eijnen eijnde op die Wetteringhe, mit den anderen eijndt und beiden siden aen die twelff mergen.

Dije van Wachtendonck drie mergen ongeferlick genant den Boenhorst, Oistwartz schitende op landt end erve Warner Rickartz erven genant den Hogenkamp, Suidwartz lanx die gemeijnde Strait, Westwartz op erve des Graven van Stijrem, Noirdwartz beneffen den Langen mergen und Hogenkamp.

Item Jacob Daems Acht hont landtz ongeferlich, Oistwartz op die gemeijnde strait, Suidwartz und Westwartz und Noirdwartz op Warner Rickartz Erffge landt.

Truijd Gerritz hoffstadt twee mergen ongeferlich, Oistwartz op des Scholasters landt to Craenenborch, Suidwartz und Nordwartz op erve van Wachtendonck, Westwartz op die gemeijne brede Strait.

Item Der kerken Scholaster Acht hondt ongeferlick, Suidwartz schitende opten Haverkamp, Westwartz beneffen Truij Gerritz hoffstadt, Nordwartz op den Drivelwech.

DEr kercken landt to Loet Vierthien hondt genant die Geer, Oistwartz und Westwartz schitende op erve der van Wachtendonck Suidwartz op den Drivelwech, Nordwartz die Gemeijnde wetteringh.

DEr kerken Gijllandt Twee mergen ongeferlick, Oistwartz op landt der Jonfferen van Bedbur, Suid und Westwartz des Capittels guidt van Cranenb: Nordwartz die Gemeijnde Wetteringh.

DEr kercken Heichboickoll Acht hondt ongeferlich, Oistwartz schitende op Dechanijen landt van Cranenborch, Suidwartz lanx die hoghe Hairlaick der van Wachtendonck, West und Nordwartz des Capittels landt van Cranenborch.

SUnt Niclais officien landt bijnnen Zeefflick Acht hondt ongeferlick, Oistwartz lanx des Capittels landt van Cranenb: und der van Wachtendonck, Suidwartz ingelicken beneffen erve der van Wachtend: vurss, Westwartz der kercken landt van Loet Nordwartz des Capittels landt vurss.

DEr van Wachtendonck Hegacker umbtrint vier mergen, Oistwartz die hoge hairlaick der van Wachtendonck vurss, Suidwartz Juith Gerritz Erven, Westwartz und Nordwartz die van Wachtendonck vurg-.

Item die Hoghe hairlaick drie mergen ongeferlick, Oistwartz op der van Wachtendonck und Hanrick Bartgens lage hairlaick, Suidwartz die gemeijnde strait, Westwartz opten hegacker, Nordwartz der kercken Hoigbonkell.

DEn Ruelingh mit Alit Ricken landt eijnen mergen. Oistwartz der van Wachtendonck erve end landt, Suidwartz und Westwartz op die gemeijnde Strait. Nordwartz den Ruilingh.

Item Wellem van Benthem twee hondt landtz ongeferlick genant den Brock, Oistwartz die van Wachtendonck, Suidwartz die gemeijnde Strait, Westwartz Pastorijen landt to Loet Nordwartz den Reulingh.

Item Henrich Bartgens lege Hairlaick ongeferlick drie mergen Oistwartz langhs erve und landt der vanden Bijlandt, Suidwartz op die Gemeijnde Strait, Westwartz die Hairlaick, Nordwartz des Capittels landt van Cranenb:

DEr Jonferen van Bedbers Wijet Negen mergen ongeferlick, Oistwartz des Capittels van Craenenborch und der Vicarijen landt to Kekerdomb, Suidwartz dat Capittel vurg. Westwartz dat Gijllandt to Loet, Nordwartz die (Gemeijnde doorgehaald) Wyetze wetteringh.

DEr Vicarijen landt to Kekerdomb Acht hondt ongeferlick, modo her Edwart Eeppertz Oistwartz die vanden Bijlandt, Suidwartz die Jonfferen van Bedbuir. Westwartz des Capittels landt van Cranenb: genant den Langenkamp. Noordwartz die Wyetze gemeynde Wetteringh.

Item Die vanden Bijlandt drie mergen ongeferlick genant die Wijt, Oistwartz schitende op landt der vanden Bijlandt vurss, Suidwartz den Hagelschen kamp. Westwartz op landt des Capittels vurss end der Vicarijen to Kekerdomb. Noordwartz die Wetteringh.

ITem Juith Gerritz dardden halven mergen ongeferlick genant den Haegelschen kamp. Oist und Nordwartz die vanden Bijlandt, Suidwartz die van Wachtendonck, Westwartz des Capittels landt van Craenenb:

Der Drost van Craenenb: Wachtendonck drie mergen ongeferlich, genant den Haegelschenkamp. Oistwartz die vanden Bijlandt, Suidwartz der Vicarijenlandt to Millingen. Westwartz op des Capittels landt van Cranenb: Nordwartz den Haegelschen kamp vurss.

ITem Ilff hondt landtz ongeferlick der Vicarijen to Millingen Oist end Suidwartz lanx erve der vanden Bijlandt, Westwartz des Capittels landt van Cranenb: Nordwartz den Hagellschen kamp.

DIJe vanden Bijlandt drie mergen ongeferlick inden Wijet gelegen. Oistwartz op erve end landt der vanden Bijlandt vurss. Suidwartz die gemeijnde Strait. Westwartz op erve der van Wachtendonck und Henrick Bartgens. Nordwartz der Vicarijen landt to Millingen.

DEr Drost van Craenenb: Wachtendonck dardden halven mergen landtz ongeferlich genant den Puittenhorst. Oist und Suidwartz langhs erve der van Hoen. Westwartz der Vicarien landt to Mijllinge. Nordwartz die gemeijnde Straet.

DEr Vicarijen landt to Mijllingen ongeferlick twee mergen gelegen inden Puitthenhorst. Oistwartz schitende op landt des Graven van Stijrem, des Capittels van Cleve und der van Hoen. Suid un Westwartz des Graven van Stijrem opg-. Nordwartz die gemeijnde Strait.

EIJn stuck landtz genuempt die Wenghe haldende umbtrint dardden halven mergen, dat selve untertijt Lijesken Sonnendachs in oeren gebruick hefft. Oistwartz sich streckende op Juith Gerritz landt genant die Wenghe, Suidwartz des Graven van Stijrem und Warner Rijckertz landt. Westwartz dat Capittel van Cranenb: Nordwartz die gemeijnde Strait.

Item Warner Rickartz Wenijngh dardden halven mergen ongeferlick Oistwartz schitende op Juith Gerritz erve, Suid und Westwartz op des Graven van Stijrems landt. Noirdwartz op die Wenijnghe.

DIJe van Wachtendonck in die Wenijngh ongeferlick vier hondt. Oistwartz op erve des Graven  van Stijrem end der Kercken to Loet, Suidwartz op Warner Rickartz Wenijngh. Westwartz des Capittels landt van Cranenb: Noirdwartz des upgemelten Graven Wenijngh.

ITem Warner Rickartz Wenijngh umbtrint dardden halven mergen Oistwartz lanx der Kercken Vossegh, Suid und Westwartz des Capittels landt van Craenenb: Noirdwartz der van Wachtendoncks Wenijngh.

DEr Pastor to Loet und Warner Rickartz tsamen drie mergen ongeferlick genant die Vossege. Oistwartz schitende op erve der van Hoen, suidwartz die Boitzhorstsche wetteringh. Westwartz des Capittels van Cranenb: und Warner Rickartz Wenijnghe, Noirdwartz die Vossege.

Noch der Pastor to Loet allein vier hondt ongeferlick. Oistwartz beneffen erve und landt der van Hoen, Suidwartz die Wenijngh. Westwartz des Pastors und Warner Rickartz Vossege, Noirdwartz des Graven van Stijrem und Capittels landt van Cleve.

ITem Rheijn van Doeringen in die Wenijngh Ilff hondt ongeferlick Oistwartz schitende op erve des Graven landt vurss und der Vicarijen to Millingen.

DEn Schrafenkamp itzont Warner Rickartz in Bouwingh hefft haldende ongeferlick twee mergen. Oist und Suidwartz schitende op der van Hoens erve. Westwartz des Graven van Stijrem, Noirdwartz des opgemelten Graven und Pastorijen landt van Loet.

Bruijn van Hoen in die Henghmenge umbtrint drie mergen. Oistwartz op erve der van Hoen. Suidwartz den Schrafenkamp Westwartz des Graven van Stijrem. Noirdwartz der Vicarijen landt van Millingen und der van Wachtendonck.

ITem. Eijnen halven mergen gelegen inden Langenkamp genant den uithwech. Oist und Suidwartz sich streckende op erve der van Hoen. Westwartz der Kercken Vossege. Noirdwartz der van Hoen vurss.

DEn Klessenkamp drie mergen ongeferlick. Oistwartz schitende op erve der van Hoen, Suidwartz die Gemeijnde Strait und des Graven van Stijrems landt. Westwartz des opgemelten Graven landt, Noirdwartz die Wetteringh.

DEn Entzenkamp Vier mergen ongeferlick. Oistwartz gelegen beneffen erve des Graven vurg-, Suidwartz die gemeijnde Strait. Westwartz des Graven vurss Schelkempken, Noirdwartz die Boitzhortzsche wetteringh.

EIJnen halven mergen der Vicarijen to Millingen genant Leners Bencken, gelegen, Oist, Suid und Westwartz aen des duckgemelten Graven van Stijrems landt. Noirdwartz dije gemeynde Strait.

ITem Henrick Peters Dongelen mit dat Schelkempken umbtrint twee mergen. Oistwartz schitende opden Dongelen, Suidwartz der Kercken kamp to Loet. Westwartz Juith Gerritz Dongellen, Noirdwartz des Graven landt van Stijrem.

ITem Johan vand Pols Dongellen ongeferlick vij hondt, beneden dat mijddelste stuipken. Oistwartz lanx Henrick Bartgens Dongelen, Suidwartz beneffen Juith Gerritz Groten kamp. Westwartz Sunte Johans heren bijnnen Nijmmegen Noirdwartz Johans van Doeringens Dongellen.

Noch in Johans vanden Poll vurss Dongellen umbtrint einen halven mergen. Oist und Suidwartz beneffen erve Johans vurss: Henrich Bartgens, und Walraven van Benthem, Westwartz die Heren van Sunte Johan opg-. Noirdwartz Johan van Doeringen.

ITem Henrick Bartgens und Wellen van Benthem umbtrint twee hondt, Oistwartz schitende op erve Johans van Doeringen, Suidwartz opten Grotenkamp. West end Noirdwartz op erve Johans vanden Poll.

ITem Hanss van Benthem und Gerijt van Doeringen eijnen mergen ongeferlick inden Dongellen. Oistwartz schitende op erve und landt Gerritz van Doeringen, Suidwartz Johans van den Poll, Westwartz Sunte Johans heren bijnnen Nijmmegen, Noirdwartz opten Kalfsshoevell.

DIJe Heren van Sunte Johan bijnnen Nijmmegen umtrint twee hondt. Oistwartz beneffen erve Johans vand Poll und Gerrit van Doeringen, Suidwartz den Grotenkamp. Westwartz des Graven van Stijrems Dongellen. Noirdwartz den Kalffshoevel.

ITem Truij Gerritz drie mergen umbtrint genant den Raidtzschenkamp. Oistwartz schitende opten Kalffshoevel und des Graven van Stijrems landt. Suidwartz opten Spieckhoevel, Westwartz Herman Verstegens erve. Noirdwartz die Stege.

DEr Pastors hoffstadt to Loet eijnen mergen genant den Kalffshoevel und is allenthalven mit der Straeten umbfangen.

Rheijn van Doeringens hoffstadt umbtrint Vier hondt. Oist und Suidwartz gelegen aender Stegen, Westwartz die van Wachtendonck Noirdwartz die Stege vurss.

Dije Kercke to Loet twee hondt. Oistwartz die gemeijnde Strait Suidwartz Sunte Johans Heren bijnnen Nijmmegen. Westwartz schitende op des Graven van Stijrems landt. Noirdwartz op Sunte Catharinen hoffstadt.

Sunte Catherinen landt twee mergen ongeferlick. Oistwartz schitende op dei gemeijnde Strait, Suidwartz op der Kercken twee hont end des Graven landt van Stijrem. Westwartz den Averhaeg mit den eijnen eijnde. Noirdwartz die Gemeijnde Strait.

ITem Johan die Suijder einen halven mergen dair hij op woent. Oist Suid und Westwartz schitende op der Straiten. Noirdwartz opten Geijer.

Item Walraven van Benthem hoffstadt twee hondt ongeferlich, Oistwartz op der kercken landt to Loet, Suid, West und Noirdwartz opter Gemeijner Straiten.

Unser Liver Vrouwen landt to Loet rhuijm twee hondt, und is geringhs umb mit der gemeijnder Straiten umbgeven.

 Op dese vurss vraeghstucken, hebn des naebeschreven getueghen uyth gedraegen, wie hyer nae volght.

ITem Hainrick Naegel aldt wesende Tsoeventich Jair off dair umbtrint, to Loet gebaren, tuight und droeght uith, dat het Capittel van Craenenborch die Thienden to Loet also gethiendt hefft verm..gen der fragen und des Theendtboicks vurss. durch unsen Geswairen Gerichtschriver Evert Mentzinck und Schepen vurss alhier vurgelesen is doen konden und Getuigen, soelangh hem gehoeght, sonder bekroen van ijmantz, Edoch den Kuijlkamp aengaende, wair van twist der thienden gewest is tuisschen den Capittels heren van Craenenb: und Joncker Derrick van Bronckhorst und van Baetenborch heer van Anholt, hefft Henrick Naegell vurss besondere kondtscap gegeven indem Jair Viffthien hondt drie und vifftich opten xxiiij te dach Meij alsinen inder selver kondtscappen und getuich weders spoeren mach.

Henrick van Benthem Gerichtz Bode to Loet tuight und droeght uith dat hij dese Thienden vanden Capittel tot Craenenb: gepacht und aengefuirt hefft, inhabt des Thiendtboicks vurss, buitthen ijmantz bestoeringh und bekroen, umbtrint xij off xiij Jairen. Behalven den Kuijlkamp dair hij gheijn weten van en hefft, nae dem die langhe bij sijnnen tijden tot eijnen driess gelegen, und nijet gebraicken is wordden mit den pluijch, dan alle tijt mit beesten geweijdt is wordden so langh als hem gehoeght.

Bartt Evertz tueght und droeght uith als Henrick van Benthem Gerichtz Bode vurss getuight und uith gedraegen hefft.

Aelbert Kraem tuight und droeght uith, dat hij des Capittels van Craenenborchs thiendt to Loet Soeventhien off Achthien Jair gepacht, gethiendt und gebruickt hefft, in aller mathen als Henrick van Benthem die theenden vurss gebruickt hefft, uithgescheiden den Kuijlkamp dair hij nijet van en weet.

Wilhem Luickens tuight und droeght uith, dat hij die Thienden tho Loet Negen off Thien Jair vanden Capittel van Craenenb: gepacht hefft. Und bliefft bij dat getuich Henrichs van Benthem vurss.

Und want dan des kondscappen und bekenningen also Gerichtlichen gelendt sijn, wie sich sulx nae unser banck rechten in der Duiffell gehoirt end recht is. Soe heb ick Helger Bruyll tot desen tijt Richter in der Duiffel mijnen Segell, und wij Schepen vurss unsen gemeijnen Scheppen Siegel tsamen under aen dit Thiendtboick end kondtscappen in oirkont der wairheit dhoen hangen, Gegeven inden Jair uns heren duisent viffhondert, vier und vifftich den dardden dach Julij.