Stift Kranenburg, kapittelsrekeningen 1748

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Kranenburg-Zyfflich, akten nr. 15: Rekeningen van het Capittel:

Reekeningh meines P.J. Goosens ontfancks, ende uijtgavens voor het welew; Capitul, ende die kerck van Cranenburg, van den eersten may 1748 tot den laatsten april 1749, met Dalers ad 30 stuffers Cleef, de stuffer tot acht deuten gereekendt.

No 42 Stift Cranen burg.

Ontfang §phus ImusDalSTDe
Capituls Huijs op die immuniteit heere comende van de H: Can: Jahlea pachter N. Bruissen op ses jaaren waarvan dit het 4 is voor—36
Capituls Huijs op die immuniteit here comende van de H: Can: Claessen modo Capitul, pachter den Hochw: H: Probst Hagen voor het laatste jaar geeft an pacht—40
Capituls Brauhuijs is niet verpacht, maer wort collecteert door Johan Sneiders en brengt uijjt volgens rekening van den 28 jan. 1748 bis den 15 jan 1749—30166
Den Hoff int hesseltje heeft in pacht Rutt Peters voor 6 jaaren, waarvan dit het eerste is voor 2 maelder groote maeten 6 maelder boeckweit ailde maet, soo onder de prasente H: verdeelt is.   
Capituls Hövel int Reigerbroeck gepacht Matthis Kersten op ses jaaren, waarvan dit het vierde is voor—15
Capituls kämpke naest de Kuijlen int Reijgerbroeck pachter Rutt Jansen op ses jaaren, waarvan dit het vierde is voor—13
Capituls Driskämp naest de Kuijlen int Reijgerbroeck , pachter Derck Arns op ses jaaren, waarvan dit het vierde is voor—15
De Caetstede op de Hitzesteeg is in Eerfpacht uijt gedaen an de gebroeders Gerrit en Matthis Kersten voor twee maelder Rogge (aude maet), naer mergang—1174
Capituls Koolhoff buijten de Nijmegse poort, Pachter Jan Wolters voor 4 Dal 7½ St, hieruijt p vicarus de canon 3 Dal 15 St. blieft pro capitulo 22½ St titulo paupertatis—   
Capituls lange hoeven Stricks en Kleijen gepacht door den Furster Steven Jacobs op ses jaaren, waarvan dit het eersten is voor—65
Van den H; pachter Bernt Coenen op ses jaaren, waarvan dit het vijfde is, voor—62
De Kaetstede op de Hoogestraet is in Eerfpacht uijtgedaen an Piter van Darn voor—6
Uijt Dappers hoeve heeft het Capitul jaerlicks ½ maelder raepsaet, wort tegen weijt betaalt door Schusselaer buijten consequentie naar mertgang aude maet—574
De Sluijtereij alhier geeft jaarlicks ant capitul voor haare gerechtigkeijt int Wilder meer met Packnetten te vissen en vishorren te leggen 5 goltguld. Diese worden niet betaelt, ergo—
Latus29916
ZefelichUijt den Moolen alhier heeft het Capitul jaerlix 12 maelder rogge Borgmaet, worden geweigert, en niet betaelt, ergo
 Den Hoff langs de Tiggelstraet gepacht Derck Wanders op ses jaaren waarvan dit het vierde is voor—360
 Den Hoff langs de Germeseelsen dijck gepacht Willem Verheijen op ses jaaren, waarvan dit het veijfde is voor—500
 Hauwegen gepacht Derck Willem Doevenspeck de jonge op 6 jaarn, waervan dit het vierde is, met den brantwijttefahren voor—371
 De Smachtkämp gepacht Captein Doevenspeck op ses jaaren, waarvan dit het vierde is, met den brandtwijttefahren voor—339
 De Steege Derck Waenders op 3 jaaren, waervan dit het daerde is voor—84
 De Kortekamp gepacht Derck Arns op ses jaaren, waervan dit het vijfde is—66
 Den Biesenkamp gepacht Jan Dercks op ses jaaren waarvan dit het vierden is voor—128
 De Bergstadt gepacht Evert van den Bergh op ses jaaren waervan dit het veijfde is voor—308
 De Doernekamp gepacht Derck Arns op ses jaaren, waervan dit het veijfde is, voor240
LeuthDen Hoff tot Leuth gepacht Jan van de Pavert op ses jaaren waarvan dit het eerste is voor—5825
 Den Polwicker hoff tot Leuth an der Dick gepacht Roelef Holterman op ses jaaren waervan dit het laetste is voor—455
 De Spelte gepacht Jan Claessen tot Nijmegen op ses jaaren waervan dit het laatste is voor—148
 De Wiete gepacht Henrick van Kolck op ses jaaren, waervan dit het vijfde is voor—146
 Den Dongelen gepacht Jan Tielen op ses jaaren, waervan dit het vijfde is voor—70
NiellS: martens Schildt gepacht Bart Ermes op ses jaaren waervan dit het veijfde is voor—150
Meer1de Block gepacht Peter Drisses op ses jaaren waervan dit het daerde is, voor—37
 2de Block Hermen van Bentem voor—44
 3de Block Hermannus van Bergheren voor—10
 4de Block Henrick Muiskes voor—8
 Latus40465
 5de Block Henrick van Buinik voor—4
 6de Block Henrick Muiskes voor—40
GroessenDen Aeldenhoff gepacht Willem Hafs op ses jaaren, waarvan dit het tweede is, voor 100 gl hollans en 100 Dal. Cleefs cum agio—205
WichenCapituls Winckels tot Wichen heeft in pacht mevrouw van Singendonck, voor 18 gl: hollans in Cleefs—1827
     
 §2clus Tijnsen   
LeuthPastor en kerckmeester tot Leuth uijt onser L: vrouwen Broderschap op martini 6 schilling maekenden Custer aldaer uijt sijn Costereijhofstede 3 schilling 8½ Brams ad—165
 Den Custer aldaer uijt sijn Costereijhofstede 3 schilling 8½ Brams ad—95
 Johan Evers modo Rijck van Doringen modo Henrick van Bentem modo = = 13½ Braems uijt haer twee ½ morgen Dongelen op S: martini ad 1 st 7 de sijn in lange jaaren niet betaelt ergo—
 Joan van de Pavert modo Roelef Arns, modo Evert Buiskes, modo Arnt Holterman uijt Gerritz hofstede 13 groote, waervan 3 eenen maddag maeken—164
NiellBart Ermes, olim Henrick Arnts op martini 11 schilling een maddag—182
 Willem Coppers uijt Broeckmanshofstede lijfgewin 10 schilling 1 maddag—152
 Uijt S: antoni Hofstede tot Niell 6 schilling, door Willem de Fries als giltmeester betaelt—164
 Henrick Coppers olim Henrick Reintjes, olim Hermen Reintjes op martini uijt twee mergen, en nog uijt 2½ mergen landes 9 schilling 1 maddag lijfgewin—126
 Bruno en Willem Rijswick, modo Willem Coppers uijt twee stucken landts het storcke nest genant 5 schilling is lijfgewin, is versuimt en soude afgeleidt sijn vide rekening ao 1673 ergo—
MeerJacob Manten olim Henrick Berndts uijt sijn hofstede door Henrick Doevenspeck betaelt—2142
 Joan Rutgers, modo Gerrit Noij uijt een stuck landts bij de kerck van Meer gelegen 1 Boddrager is niet te vinden aleas 2 St 6 De—
 Stift Bebbour uijt den Hoff bij de kerck geleegen tot Meer 8 Schilling ad 13 St 6 De, waarvan anno 1678 betaelt en van den teijt niet—
 Latus275266
UdemDe Regulieren van het Gnadendael, modo de Sepulahro Dei tot Udem uijt dem Daelacker lijfgewin eenen auden Boddrager—4
 Jacobina Scraven en Boijen tot Calcar uijt een stuck landtz geleegen op den langen bonder een ouden Boddrager lijfgewin—4
KeppelenDe Eerfgenahmen van Joncker Pass, modo de Patres Dominicanen tot Calcar uijt de hoffter Straten tot Keppelen lijfgewin op translations s: martini een schepel kerssen van 4 korven die een schepel maeken en an geldt—9
GroesbeckHenrick Schurens en Peter Camps op martini uijt het Everbroeck tot den Hoff op de Keetelstraet 6 rader albus—104
GennepRochi Piel  erven uijt den hoff int Genneper Loe op martini eenen romp van een gans, en twee rogge ples en 6 rader albus, zijn in veele jaaren niet betaelt ergo—
GroessenDaervan is dit jaar ingekomen salvis restantibus—22227
     
 §3tius Ontfang van Tijnden   
ZefelichEerste Block Willem Zanders mit den onraet—6620
 2de Block Derck Henrickx met den onraet—5220
 3de Block Bart Voss mit den onraet—11220
 Havertijndt het eerste Block Rijck Stevens—20
 2de Block Jan Linders—37
 3de Block Jan Leigraeff—27
 4de Block Derck Molders—21
WilderEerste Block Hermen Peters met den onraet—9220
 2de Block Derck Arns met den onraet—6110
 3de Block Jan Jacobs met den onraet—9420
 De Postelandt Derck Drissen cum agio—574
LoedtEerste Block Peter Janssen met den onraat—4310
 2de Block Jan Schuirings met den onraat—3210
 3de Block Wessel van Bentem met den onraat—5010
 4de Block Willem van Kolck met den onraat—4310
 Drishaver het eerste Block Henrick van Kolck—23
 2de Block Gerret Jansen—41
 3de Block Jan Noeij—24
 4de Block Willem Wolters—13
 5de Block Gerret Jansen—31
 6de Block Henrick Burman—20
 Latus935277
BeeckTijnden van Beek sijn voor dit jaar niet verpacht maar door Evert Peters frijgewahren, de welcke pro hoc anno 1748 volgens bijliggende reekening heeft opgebracht seventigh twee gl: 5½ St, maeckt Cleefs —7282
 Aguion—3183
Ontfang van Contrbution Dominorum Canon: non residentium   
Is praesenteert den 25 april 1748 het koninglick schattungsbeveel voor het jaar 1748/49 en bedraeght seg in 12 terminis a primo junij 1748 bis ultimo maij 1749, 2738 Daler 9 St.   
Comt voor de H:Can: de Witt—21020
Voor den Hochw H: Probst Hagen alf Can: ¼ van 1/13 deel ad—5220
Voor den Hochw H: Deeken Erlenweijn als canon voor ¼ van 1/13 deel ad—5220
Voor de Heeren vicarien int Gemein—21020
    
Capitular Revenue   
De 4 hondt landts buiten de Nijmegse poort pachter Jan Krebber op ses jaaren, waervan dit het eerste is voor—14
Het Capitulär Kämpke op de kleijen pachter Toon Boeijens op ses jaaren, waervan dit het veijfde is voor—26
Capitular Koelhoff pachter Jan Luikisen op ses jaaren, waervan dit het eerste is—8
    
Extraordinare Ontfang   
Julij 1748 per assignatie van een wc: Capitul uijt de wiggense Tijnt van H: martini tot Nijmegen ten behoeff van de (timmerasie) en schattung in matricula cleri p ao 1748/49 ontfangen veijfhondert gl. Hollans in Cleefs—525
Latus1175165

…. In Summa … Probst ew: Capituli

Pag 1ma, 299-1-6

Pag 2da, 4046-5-4

Pag 3tie, 275-26-6

Pag 4ta, 935-27-7

Pag 5ta, 1175-16-5

              6732-18-.

Ordinäre UijtgaaveDalStDe
Amplissimo D: propasito Hagen komt festo Nalivitalis 40 alde schilden, worden betaelt met—102256
H: Pastori Henrickx p salario op meij avondt 1749 p:q:—200
An den selven voor den brandt p:q:—7
Voor verplegung der Religieusen op de 4 Hoogtijden excepto Paschate p:q:—14
Voor verplegung de jesuiten ofte anderen, beij vacatie van de Dekenaet pro hoc anno an de H: Henrickx betaelt p:q:—1112
P saero olio an den Custer betaelt—1
Pastori in Zieflich op meij avondt p:q:—40
Pastori in Loedt op maij avondt p:q:—30
Der Predicant in Beek festo nativitalis 75 gl hollans in Cleefs p:q:—78224
Den organist Alberti op maij avondt p:q:—100
Voor den Custer op maij avondt p:q:—50
Voor den Orgeltreder p:q:—10
Rectori Scholarum op maij avondt 25 Daler 18 St 6 De, hiervan betaalt Capitul p:q:— Den resto de Hochw. H: Scholaster13292
Nog comt Rectori een maelder Rogge daervoor—5182
Onse HH: vicarus comt a capitulo als volgtDalStDe 
Uijt Dassendonckx huijs jaerlickx—1224 
Uijt het Huijs van de H: Can Jahlea modo capitul—1 
P mem R:D: Can: Jahlea—2427 
Wegens ziel en Cruismissen te Singen36 
Capitul geeft uijt de vicarie Theodori Demmers—82 
Uijt het goet op de Hoogestraat—82 
Uijt het goet op de heetsche Steeg—215 
Nog uijt het Schou goet—20 
Uijt Jacobs Luitgens goet tot Loeth—336 
Uijt het Houwegen—604 
Uijt de Doornekämp—3620 
Uijt de Steege—2810 
Uijt Capituls hoff tot Leuth pachter van de Pavert—2910 
Uijt het Capituls Koelhoff buiten de Nijmegse port—27 
 214116
Nog uijt een Koelhoff—315
Scriptori Chori op maij avondt p:q:—5
In diese Sluiterij geeft Capitul jaarlix uijt Strixlandt lange hoeven en Kleijens 11 schilling 3 hoender, uijt Dassendocnks Coolhoff buijten de Nijmegse poort 1½ schilling, item uijt Dassendoncks, modo vicarie Sancta Catharine landts op de Heetsche Steeg 7½ mergen groot 9 schilling 8 deneer.   
Item Latus895144
Item uijt een stuck lants int Everloe bij het Swaerte Waeter gehoorende tot S: Catharina, die ons Capitul incorporeert is 3½ Schilling 1½ hoen NB: dat dit landts is uijtgedaen in eerfpacht voor 4½ goltgl. NB: deesen Tijns heeft Capitul a tempore contio… betaelt in deese Sluiterij, maer overmits den Hochw: Deken Erlenwijn dit heeft naegezien en bevonden, dat deese Tijns tot lasten van den Eerpachter is, soo word ook van den Eerfpachter, als teegenwoordigh de H: van Verssen modo de weduwe van van Eijck betaelt, en is deesen tijns den Capitulo afgeschreven glijck in voorige rekeningen te sien is.   
Item uijt den h: Cruiscamp 9 schilling 4½ Deneer   
Item uijt den Smaelpass 10 hoenders   
Item uijt de hofstede, daer Engel plagt te woonen tegens den h: Cruiskamp 5 schilling.   
Een schilling wort betaelt of gereekent tegen 9½ St. en Denaer met ¾ St het hoen vier St maeken te saemen naer afkorting van den Tijns int Overloe, de welcke de wedue van van Eijck a parte betaelt p:q:14122
Daerneffens moet Capitul betaelen in de Sluiterij  in den Smaelpass p:q:—613
An de huijsarmen tot Cleef modo in de Sluiterij op S: Martini p:q:—15296
An de huijsarmen tot Cleef op Cath: Petri p:q:—21256
Aan die arme studenten tot Cranenburg op Paeschen p:q:301
An het convent tot Griethuisen op martini p:q:1215
Officiant 8blis Sacramenti ex fundatione Amplissimi Dni Scholastici Torck den 20 julij van een Capitaal van de wedue Hafacker, de rente daervan 10 Daler   
De rhente van 100 Rl tot reparatie van het Pastorien Huijs10   
 20   
Latus135251
                                      DalStDe
Voorige 20 Daler voor den officiant20   
De rente van 100 Rl tot mergengeldt10   
De rente van 20020   
 5050
Nog an den selven officiant H: Koelhaes p:q:20
Canonicis Presbiteris op maij avondt—30
Gerrit van Bergeren, modo den Hochw: H: Deeken Erlenwijn van 300 Capitaal in augusto—15
Aan Wolter Coerwinckel zijn afgeleidt 300 Dal: Capitael heercoomende van de Eerfgenahmen des H: Scholasters van de Bosch de selve waren te restitueren die summa van 400 Dal hiervan hoeft het Capitul de intee te betaelen in de Scholasterij—12
De overige 100 Dal: heeft Rutt Jansen alhier op intee genomen met de Rente tegens 5 per cento alsnog heift den Hochw: H: Scholaster de rent van een ca pitaal ad p:q:—911
Officiant lectionis Cathegeticae ex fundatione A:D:    
Decant van der Stegen in 8br—10 Dal   
Den 18bri—10   
Den 20 mart—10   
En an Aprili p:q:—20   
 5050
Convent in Cranenburg op S: Marten tegen 4 per cento p:q:—2024
In annivusario D: Scholastci van den Bosch 11 august—20
In anniversario R:D: a Wanraij de 14 august—20
In anniversario van Juff: Elisabeth Schmits den 10 jan—20
In anniversario R:D:C: Bredemus den 4 feb—20
Henrich van den Werden modo Derck Wanders tot Zifflich 200 Dal sijn afgeleidt den 15 mart NB: dit Capitael is afgeleidt uijt de penningen van boovengemelde Juffer Schmits vide voorig rekening—
Eerven Tijmphuijsen mode Hermen Coerwinckel van 800 gl. Hollans p:q:—32
Derck Schmits tot Nijmegen van 2000 gl. Hollans, modo Elisabeth Wintjes p:q:—80
P agio4
Nog an de selve Elisabeth Wintjes van 500 Rixthaler hollans p:q:—50
An op geldt—215
Latus4735
    
De Custer alhier van 100 Daler capitael p:q:5
An den H: Pastoor tot Ziflich qua Pastor van 100 Dal. p:q:—5
Voor de tijnt maeltijt tot Ziflich p:q:—55
Voor de tijnt maeltijt tot Wilder p:q:—620
Voor de tijnt maeltijt tot Loeth p:q:—10
Voor bedienung van de ambtmanschap—100
    
Onraet van de Beckse tijnt   
Voor de verponding cum agio p:q:—20105
Voor het besaeij 8 gl 19 st in Cleefs p:q:—912
Voor de ordinäre Tonn Moll cum agio p:q:—4216
Voor de accies sonder q—114
Voor de thijndt maelteijt cum agio—9134
An Evert Peters voor het opfahren p contact sonder q: 2 gl—23
An den Dorsser p:q: cum agio—4123
1748 den 25 April is praesenteert worden het Koninglick schattungsbeveel voor dit jaar 1748/49 anfangend met den eersten junij 1748 en eindigend den 31 maij 1749, en heift sig bedragen 1369 Rl 9 St maeken an Dalers—27389
Jura Capituluria beloopen sig pro ao 1748/49 primo De teinden van Ziefflich, Wildere ad hondert Daler, soo bij ontfang bij sijn blocken is ingebracht segge 100 Dal. Vermits de smaeltijnt in Loedt met de andere in een massa is verpacht hebben de Heeren Capitulares sig voor Ihre Smaelthijnt toegeleidt—40
Jura van de Beekse Tijnt 16 gl hollans in Cleefs—1624
Het Capitular kampke op de Kleijens—26
De vier hondlandts buiten de Nijmegse poort—14
Capitular Koelhoff p:q:—8
In particulari betaelt p:q: summa204243
 3126123
 Extraordinäre Schattungen pro ao 1748/49DalStDe
NiellS: martens Schildt p:q:—2553
ZieflichDe korte en Biesenkamp p:q:—3322
 De Steeg p:q:—151
 Hoff op de Kleijens pachter Willem Verheijen p:q:—10644
 Capitulär Kämpke p:q:—217
 Hauwegen Dirck Willem Doevenspeck p:q:—6221
 Smachtkamp Captein Doevenspeck p:q:—58196
 Berghstadt van den Bergh p:q:—4720
 Dornekamp Derck Arns p:q:—476
 Hoff tot Loeth Jan van de Pavert—17420
 Polwicker Hoff tot Loeth Roelef Holterman—7420
Meer1: Block Peter Drissen p:q:—10236
 2: Block Hermen van Bentem p:q:—1815
 3: Block Hermannus van Bergheren—314
 4: Block Henrick Muiskes vide van het sesde Block
 5: Block Hendrick van Buinik p:q:—314
 6: Block Henrick Muiskes p:q:—19246
     
 Dickgelder onder de Cranenburghse Schouw per morgen 30 St p:q: waeronder begreepen is de Dickgelder van C: Torcke Praebend ad—179182
     
 Dickgelder in Erlecom p ao 1748/49   
NiellS: martens Schildt p:q:—2524
LoedtHoff tot Loedt van de Pavert—19824
 Hoff tot Loedt Roeleff Holterman—85
Meer1: Block Peter Drissen p:q:—1016
 2: Block Hermen van Bentem p:q:—18
 3: Block Hermannus van Bergheren—3
 4: Block met het sesde Henrick Muiskes p:q:—1915
 5: Block Henrick van Buirick p:q:—8
 6: Block vide het 4de—
 Solarium S: Knops p hoc ao cisset—
 Latus1324263
Extra ordinäre Uijtgaef p ao 1748/49DalStDe
An Peter Marman, dat hij den Keekesen Dick gemaeckt heeft p:q:—215
Pro 12 terminis de schattung naer Cleef te brengen toegestaen—10
Bij de reekening p ao 1746/47 te sluiten 4 boeteljes bleekert ad2
Den 1 maij voor een brief te franceeren an het Archidiaconaat tot Bonn—6
Een brief an Raesfeldt an port—2
Den 8 maij 1748 an den Hochw H: Deeken Erlenweijn voor twee brifen an port uijt Bonn wegens de Probsdeij betaelt—15
Den 9 maij is den Hochw h: Scholaster Hubbertz met de H: Can: Wutz naar Cleef gefahren om op de geeerfden dagh te weesen en met de (Seneco) en Doctore Koekenbecker te spreeken. Des smorgens op de waeg tot Cleef en onder weegen betaelt an verteerung—18
An den H: Schepen Portz wegens verteerung betaelt—220
Omdat de geeerfdendagh soo laedt eindigde des avondtz an de portschriever voor het oopene van de poort—5
Voor de vraght an Jan Janssen betaelt—1
Tot het reparieren van het huijs daer Bruissen in woent 4 karre sandt laeten haelen ad—1
Nog voor twee karre steen te haelen betaelt—12
Tot het priee aldaer een (oschoeft) in de grondt laeten graeven waervoor betaelt—18
Den 16 maij tot reparatie van den Hochw: H: Probst Huijs en herstellung vab de schuer op den haesenputt, daer Jan Jansen een mudt kalck laeten haelen, waervoor betaelt 11 gl hollans—1218
Voor het meeten—4
Van dito an vraght—118
Den 28 maij voor 3 maelder kalck betaelt 8 gl 6 st in Cleefs—8214
Voor het meeten—3
Voor de vraght van moeck—16
De 8 junij tot reparatie van de schuer op den Haesenput voor 1100 beste steen tot Cleef betaelt met het tellen—820
Om de selve te haelen heeft gevahren den Bisschoph met 1 part—1
Joachim Hendrickx met een part—1
Rijck Stevens met 2 Paerden, waervoor betaelt—110
Evert Stevens met 2 Paerden—110
Den Boer woonend op den Haesenputt heeft gevahren met 2 paerden, waervoor—
Voor de intelligenth seedel p:q:—2
Latus61114
    
Voor het oproepen van de Beekse Tijnt an de Schaudt en het biljetten te bestellen an Alberti betaelt—154
Den 19 julij om de tijnden van Wilderen en Zieflick te verpachten de biljetten afgesonden, en dat dat Peter Alberti naer Beek waer geweest an hem betaelt—10
Den 20 julij tot reparatie van het Huijs, dat den Hochw: H: Hagen bewoont dreij karre steen van Cleef laeten haelen, waervoor betaelt—420
Voor de selve te haelen an Jan Jansen, Johan Willemse en Jan Arts—3
Den 23 julij om de tijnden van Wichen te verpachten an Jan Jansen, dat hij den Hochw: Hl Hubertz, C: Betman Huijsman en C: Witz gevahren heeft betaelt—1
Nog an Albert Rutten, dat hij den H: Senion-Schom en Can: Sabelsberg gevahren heeft betaelt—1
Den 1 august om de tijnden te verpachten, is den Hochw: H: Scholaster Hubertz C: Huijsman C: Oetman H: Goossens en Alberti een vraght betaelt rest—1
Op voorigen dito tot Zieflick bij Alberti wegens verteerung betaelt—24
Voor 14 boomen aftehauen tot verneuerung van de schuer op den haesenputt betaelt p:q:—220
Van voorige de tacken aftehauen an Derck Dercksen betaelt p:q:10
Den 19 august door Rutt de Naghtwaeker de goet laete reinigen voor arbeitslohn betaelt—3
Van het forseel, soo van voorige boomen gecoomen is en onder de HH: Canoniker verdeelt is an accies—10
Den 17 7bris van den Boekweit, pacht van den Haesenputschen Hoff an accies—18
Terwillen de Obersteuer casse de mense junio 3…: differentie in einmahnung ingebracht is des halve een bevehl an een Ew. Capitul Coosien, de dato den 16 7br. 1748 wegen deese met de quittung van de steuer casse cum copia vidimata difference licht geeven, weswegen door de H: Procura torem Schreijman den 24 7br door een memoriael de difference weberleijt waervoor betaelt—15
Den 30 7 bris 5 karre borden, soo van den Haesenputschen hoff gecoomen, en onder de Heeren verdeilt an accies betaelt—10
Den 2 8bris nog van een karborden voor accies betaelt—2
An de H: Rentmeester van de Veeken voor het laeten overbrengen de biljetten en het afkondighen om Dominica post Remigii der vahr Thijns tot Groessen te coomen betaelen restitueert 1 gl 2 st hollans—145
Latus1925
    
Om voorige vahrtijnsen te heffen dreij daghen uijtgeweest en om dat eenige posten Ruckstandigh waren, met Michardo Putting en Heijendael gesprocken de selven met een glaesje bleekert beschoncke, voor reiskoste en verteer;ung schrieve—6
An Jan Jansen, dat selve eenige karvraghten gedaen heeft ten behoef van het gebauw op den haesenputt als oock van den Torn betaelt p:q:—1327
Den 11 december naer Beek gevahren, om te vernehmen hoe het met de opgevahrene Tijnt geleegen waer, als oock naer Nijmegen om Jan Claessen per order van het Capitul om te seggen, dat hij de Spelte buiten de pachtconditie 6 jaaren had gehoeijdt, ende derhalve an het Capitul de schaede moest vergoede waervoor—1
Voor 2500 tiggelsteenen tot reparatie van de Capituls huijsen en de schuer op den Haesenputt an Derck Doevenspeck betaelt p:q:—145
Voor 1000 tiggelsteenen to reparatie van het Huijse en obn backovens van Derck Waenders en Verheijen op te metselen betaelt p:q:—810
Een reekenung van gehaelde nagels tot gebruick van de schuer op den Haesenputt, als oock tot den Toorn van de kerck an Jaspers tot Cleef betaelt p:q:—1415
Van dito an vraght an Jan de Krebber—6
Den 8 jan 1749 van 10 Reije Colsbroedt, soo onder de Heeren verdeilt is, an accies betaelt—15
An Derck Doevenspeck per assignation een reekenung betaelt dat hij eenig haut heeft geleevert an de Bauhoefen van een Ew: Capitul. Als oock van arbeitslohn p:q: ad—78
An Willem Remmeper assignatie een reekenung betaelt dat hij an Capituls huijsen, Brauhuijs en an de Torn eenig iserwerck heeft gemaeckt p:q: ad—25
An Henrick Killeman metselaer een reekenung betaelt dat hij een dinste van het Capitul heeft gearbeidt p:q:—4815
Een rekenung van saegloohn betaelt an Johan Schink en Henrick Peters p:q: ad—37104
Voor 24 (of 29) juffers 20 voet lang voor de Haesenputsche schuer per stuck 14 St facit 16 gl 16 St in Cleefs p:q: betaelt—17191
Item voor 120 gl balcklatten an wedue Beekmans tot Nijmegen betaelt 14 gl 5 St facit in Cleefs p:q:—14287
Latus28014
    
Voor NB bosselatten tot gebruick van voorige schuer bij Tij Slingervoett tot Nijmegen betaelt 15 gl 15 St ub Cleefs p:q:—16161
Dat Derck Doevenspeck de schuer op den Haesenputt opgetimmert als oock de balcken in de grooten Toorn heeft gepareert per contract– 50 Dal   
Item dat selve van voorigh haut van Nijmegen hierhin te brengen de vraght heeft betaelt an hem goetgedaen— 4  2  2   
Summa p:q:(57)22
Derck Killeman den Emmer in het brauhuijs gemaeckt en eenen bandt om de tumvloet, waervoor betaelt p:q:—21
Hinders tot Cleef an den Brau Eeker twee ooren gemaeckt waervoor betaelt p:q:—17
Van dito an vraght8
Herman Saek ten behoef van het Brauhuijs een Hoppelbenn gemaeckt p:q:—17
An Peter Bergfriedt het smeeren en probeeren van de (Speuut) betaelt p:q:—2
Nog onder de selve quittung dat hij Capituls Brandtimmers heeft hersteldt p:q:—120
Den 24 mart in de kerck laete roepen dat de creditores sollte coome en betaelen pro nuncio—3
Voor 5½ vim riedt tot de spreij van de schuer op den Haesenputt an Henrick Smelten betaelt 22 gl in Cleefs233
An Juffer Beckman tot Nijmegen van gehaelt haut ad 71 gl 6 st met 70 gl betaelt in Cleefs—7315
Door ordinantie van het Capitul an Derck Arns den Jager, een Klammerketting en twee noosten goetgedaen p:q:—111
An den H: Schepen Portz tot Cleef een ancker Bleekert betaelt, die het Capitul meij avondt confumaat hebben p:q:—186
Van dito an vraght—6
Van dito an accies—164
Deb 25 jan 1749 van een Ew: Capitul een brief an H: de Bruin an het posthuijs afgegeeven, waerbij an Reiderings de Speuitemaeker voor 3 smeer betaelt p:q:—  21 –– –
Bij e congregatie van een Ew: Capittel op maij avondt an Piepen en toeback kleingoet p:q: ad—1
Bij selve congregatie 4 roemers en een boetelje gebroeken—13
Bij het verpachten van de Speldt bij Beijer 4 boeteljes wijn betaelt p:q:—118
Latus202187
Als wanneer de schuer op den Haeseputt gericht word hebben de naebueren daertoe geholpen, waerbij een (tijnje) bier confirmeert en foesel ad p:q:—325
Den 9 maij 1749 naar Evert Peters tot Beeck, om van de opgefahren tijnt de reekenung te sleuiten, en naer Nijmegen om een schel voor de kerck te koopen met paert gereien waervoor—110
Om met de casse in matricula Cleri aftereeken met een expresse karr moete naer Cleef vahren, waervoor—110
An Jan Beeks een reekenung betaelt, dat daer eenige nagelt binnen gehaelt en andere cleindere voor de kerck p:q:—624
An den Hochw: H: Deeken Wietz, dat in affaire v: Capituli naer Clef is geweest p assignation Capituli p:q:—1716
Dat den W: H: Pastor in negotiis Capituli 6 briefen van Collen heeft ontfangen p:q:—19
Tot reparatie van Polwicker hoff een maelder kalck p:q:—31
Voor den Brandt of holdinsten van het Hauwegen en Smaghtkämp p:q:—6
Den 11 julij an Jan Wolters voor 650 Deckgaerden betaelt p:q:—310
Den 20 julij an Jan Wolters voor 650 Deckgaerden betaelt p:q:—410
An Derck Reinen voor 420 bose schoëf betaelt p:q:—21
An Derck van Bergheren voor 2 timme schoef betaelt p:q:—10
Den 22 julij is Gerret Derckx handtlanger geweest voor eenen dagh p:q:—15
Den 2 august dat Jan Schaep 8 daghen is handtlanger geweest per contract daghelijck 28 St: facit in acht daghen p:q:—518
Den 30 julij an Jan Wolters voor 1500 Deckstheen, en voor 200 bindtgarden betaelt p:q:—210
Den 3 august an Gerret Killeman een bergroide betaelt tot den boergh van den Hoff soo Derck Waenders bervoert p:q:—9
Den Boer van de Haesenputt heeft tot het Decken van het huijs 260 schoef geleevert waervoor—
An Michiel Huberts, Jan Nellesen en Jan Henrickx 29 gl 5 st hollans betaelt dat de selve de schuir op Haesenputt hebben gedeckt, die p contract p fim einen gl: hollans versproken waer facit in Cleefs p:q:—30213
Latus127293
Den 4 maij heeft Jan Vertauen met sijnen sohn Willem Peters om het auidt dack van de omgewaeide schuer aftebreeken en het stroeij daervan te versaemelen einen dagh gearbeidt, waervan betaelt p:q:1
Den 11 august an Bart Reintjes voor twee simnae schuif betaelt 8 gl: hollans facit in Cleefs p:q:—812
Voor 450 schoef an vijtt Reintjes betaelt p:q:—2074
An Derck Steevens den 25 august voor 5 simnae (schuf) betaelt 20 gl: hollans, facit in Cleefs p:q:—21
Den 27 august an Luikes Boskamp voor een en dartig hoopen forseel te maeken, die onder de Heeren verdeilt bennen betaelt—4
Derck Doevenspeck heeft van Henrick Simons eenen dannen boom gekocht, om het stoelwerck van de klocken in den grooten Torn te schaeren, en verders om te gebruicken voor een spalzbalcken op den Haesenput waervoor an Henrick Simons betaelt p:q:—215
An Arnt Holterman 3 fimme schöef per fim 5 Daler betaelt in summa p:q:—15
An Arnt Hermen voor 310 bossen op den Haesenputt te binden den 22 7br. Betaelt p:q:—2
1748 den 16 julij heeft Derck Doevenspeck met voorweeten van het Capitul van mevrouw van Tondi twee boomen gekocht, daer porren van sijn gesaeght, tot herstellung van den Bergh daer van de pavert tot Leuth woent waervoor betaelt p:q: 20 gl: hollans in Cleefs—21
Idem den 25 julij van me vrouw Tondi gekocht 2 boomen eenen tot een Bergh roede bij Derck Waenders op de Kleijen waervoor betaelt p:q:—12
Idem op voorigen dito gekocht eenen boom, waervan een plaet is gesaeght tot de schuer op den Haesenputt, en waervoor an me vrouw Tondi betaelt is 10 gl hollans, maeckt in Cleefs p:q:—1015
Latus117194
Voor 150 schöefen an Derck Arns betaelt p:q:715
Per contract souden de Stoeij Deckers van de schuer op den Haesenputt hebben ½ tonnbier, waervoor an Elbert Beijer betaelt is p:q:—2
Nog een rekening betaelt van twaelf gl wegens geleevert Stroeij in Cleefs p:q:—1218
Op den hoff tot Leuth, soo Pavert bewoent, tot herstellung van de Putt en Backofen, soo door het groote waeter was weggespoelt en om de muizen van het huijs uitte stuicken 1½ maelder kalck p:q:—4?4
Nog tot herstellung van het selve huijs en schuir, ofte dacken die door de wintstorm te deelen waaren ingeslaegen an nagels voor 2 gl 19½ st hollans in Cleefs p:q:—336
Nog tot de selve Putt, huijs en Backoofen 1000 steen waervoor p:q:—812
Dat Jan Tielen het haut gesaeght heeft, dat gebruickt is tot den Bergh tot Leuth bij Pavert, en daertoe de nagels geleevert, an hem betaelt p:q:—8
Latus4652
Pro Capitulo
Wir in Pag7 zu…895144
 8a135251
 9a4735
 10a3126126
 11a1324263
 12a61114
 13a19255
 14a28014
 15a202187
 16a127293
 17a117194
 18a4652
 Summa betraagt (fus)76810223
Ontfang voor de kerck p ao 1748/49 maij avondt beginnend en uijtgaendeDalStDe
De stadt Cranenburg, gibt jaerlix op nativilatis S: jois Baptista ad fabicam 1½ goltgl: ad 2 Daler, item uijt het huijs naest het raethuijs 8 St 2 de te saemen 2 Dal 8 St 2 De, deese twee posten sijn tegens protestatie afgeleidt tegens 5 p cento sullen maken an capitael 22 .. 45 St en sijn deese gelder uijtgedaen an Cuipers an de Tutheis bij Cranenburg, waervan den 16 xber debit—2822
Herman Neuiwertz op martini uijt sijn landt op het groot Moolenveldt 1½ Boddrager—41
H: van Dist en Dircking tot Weesel, olim Wachtendonck op martini uijt haer Kleijen 12½ Boddrager—146
De armen tot Cranenburg uijt haer landt buiten de Nijmegse poort een goltgl en 1 εε wass ad110
De Eerfgenahmen van Derck Coenen uijt haer huijs naest het gasthuijs 5 Boddrag ad—136
Baron von Wachtendonck uijt Uijtwicks Keijens een Boddrager—286
H: Can: Huijsman olim Cuipers uijt sijn huijs den Roomer—286
Wedue Derck Rutten uijt haer huijs naest het gasthuijs een aelder daler wort betaelt met—113
    
Ontfang van Canonicaal Huijsen op Martini   
Uijt het canonicael huijs van de Hochw: H: Deeken Erlenwijn op den sandweg een goltgl. Ad 50 St, en uijt de anliggende plats eenen hornsgl ad 15 St ub toto—25
Den Hochw: Scholaster Hubbertz uijt sijn canonicael Huijs een göltgl: ad 50 st: en uijt de anleggende leedige plats een hornsgl ad 15 Stuver samen—25
De H: Can: Schorn uijt sijn canonicael huijs op den keckhoff een goltgl en 5 Boddrager ad—236
H: Can: Oetman uijt sijn canonicael huijs—3
Uijt H: Can: Buninck huijs op den kerkckhoff een goltgl en 5 Boddrager—236
Latus22101
Uijt de H: Can: Claessen canonicael huijs op den kerckhoff, modo Capitul—120
Uijt H: Can: Jahlea canonicael huijs op den sandtweg modo Capitul—2186
    
Ontfang van wass, dat deese huijsen een uijtgang hebben op de Kerkchoff   
Uijt het huijs van Wolter Craeij  ½ εε wass—10
Uijt het huijs van Pansier Simileter—10
Wedue Hans Muller uijt het huijs den Engel Simileter—10
Uijt het stadts vicarien huijs vide voorige reekenung—10
De weduw van Eijk van de leedige plaets—20
    
Ontfang van Investuren   
1749 den 12 mart Ampl: D:J:P:G: Goer Possession genohmen op die Prabent de Can: Hagen en op de Probsdeij jura Investitura hebben die H:H: Capitulares residerende onder sig verdeilt p sigillo6
1749 den 21 april heeft Ampl: D:B: (Tirameiseus) wietz op de Decenaet Possession genohmen Jura investituta hebben die HH: Capitulaers onder sig verdeilt sine sigillo   
    
Ontfang van Begraffenissen   
Dat den Hochw: H: Probst Hagen in de kerck is begraven p apertura sepulchri—810
Voor het lieklaeken bij de begrafnis—2
Voor het selve in trigesema—8
Dat de kerck bij het graf te maeken de kalck heeft gedaen en 15 steen—29
Dat den Hochw: Deeken Erlenwijn den 20 feb 1749 in de kerck is begraven pro apertura sepulchri voor twee mael te overpoesen—4
De wel Ew: Familie van voorige H: Deeken Erlenweijn heeft een nieuw (leitlaeken) tot de begrafnis laeten maeken, en verders an de kerck overgegeeven, ergo
    
Extra ordinäre ontfang pro hoc anno   
Omdat de Spelt tot Leuth door de wedue van Henrick Kruijbergen de laetste twee jaeren gehoeijdt waer, tot herstellung van de schaeden heeft selve uijt besondere consideratie van het Capitul pro fabrica moeten geeven—5
Latus5076
    
Ontfang pro absentus a choro   
Pro absentia D: Can: de Witte—20
    
Ontfang uijt den H: Cruisstoch   
Den 19 julij is den h: cruistoch geopent, waarin bevonden volgens beijgande specificatie, an Cleefs— 5 Dal 26 St, an deuten— 2 St, an hollans 4 gl 11 st in Cleefs 4 Dal, 23 St, Summa1021
    
Extraordinäre ontfang van de vacante Praebent Can: Torck, ad usum fabrica   
Het eerste Block lauwlandt de Hornt pachter Herman Voss voor 4 jaaren, waervan dit het laatste is voor54
2de pachter Derck Voss op vier jaaren, waervan dit het laetste is voor—30
3de den Bickart pachter Hermen Voss op twee jaaren waervan dit het laetste is voor—128
4de den eersten Haenenkamp pachter Derck Voss op twee jaaren, waervan dit het laetste is voor—60
5de den tweeden Haenenkamp pachter Gerret Voss op twee jaaren, waervan dit het laetste is voor—52
6de het landt in gen Ingen pachter Rutt Heijmen op twee jaaren, waervan dit het laetste is voor—48
7de het Kämpke an de Wildersendijck pachter Derck Voss op twee jaaren, waervan dit het eerste is, voor16
Latus41821
    
Der Empferungh pro fabrica betragt asser folgt   
Pag 20 fus 2022101
215076
22418211
 41987
    
Ordinäre Uijtgaven voor de kerckDalStDe
Convent alhier voor waaen en stoppen van de kercke linnen op maij avondt p:q:—12
Voor maaken van waakarssen festo paschae p:q:—8
Voor tinn en kooper te schueren festo passche p:q:—6
Den uijtgang uijt huijs van de H: C: Jahlea modo Capitul—2186
Den uijtgang uijt h:c: Claessen huijs modo Capitul—120
Nog uijt het selve huijs an de Heeren vicarien int gemein p:q:—7
An de Laijers en stafdragers op Pinsteren betaelt—123
Item voor het bier—12
An de heemeldragers op kermes en h: sacramentsdagh betaelt—2
Voor bedienung van de amanschap—810
    
Uijtgaven van de vacante Prabent canonici Torck   
H: Can: Torcks praebent an Dorpschattung p:q:—83234
Van dito mergengeldt is onder de quittung van de recepteur Stenovius fol 11 bekreepen—
Van de mergentael onder de mosterdijck tot reparatie van de selve betaelt p:q:—132
Holtdinsten p:q:—6
    
Extraordinare UijtgavenDalStDe
Den 1 maij 1748 met goetvinden van het Capitul een expresse naer Cleef gesonden bij Heijsacker den Timmerman, dat hij den klockestoel in den Torn soude visiteeren, an de expresse—8
Den 2 amij is Monss Heijsacker hier gweest, de Torn visiteert en tot dese reparatie ordinantie gegeeven, voor verplegung op den middagh, als oock voor een boetelje weijn—25
Voor dat selve van Cleef naar Cranenburg is coomen, en het besteck tot reparatie van de Torn gemaeckt heeft an hem betaelt p:q:—2
Den 25 maij tot Nijmegen een witquast om de kerck te witten gekocht, waervoor 12 St: hollans in Cleefs1
Den 30 maij bij het schoenmaeken van de kerck de meijsjes en de arbeiders voor 11 St an waerde consumeert—11
An de intelligentz Siedel voor 4 quitungen—1
Den 27 8br an Hent Schauenburg en Jan Jansen voor 4½ dagh te saagen het haut tot reparatie van de klockentorn p:q:—6
Voor een larnpet, soo ad fontem gebruickt wort betaelt p:q:—125
Den 5 10br met voorweeten van het Capitul is Heijsacker de Timmerman van Cleef naar Cranenburg ontbooden, dat hij soude ordineeren, op wat manier het haut met het ninste gevaar in den Torn soude coomen des smiddags voor verplegung en een boetelje wijn25
Voor dat selve mit den toerwagen hierhin is coomen, en voor het gebruick van sijn tauen en schieven, daer het haut met in den Torn is getrocken p:q:—4
Voordat de tauen ofte reepen van Cleef heirhin sijn gebracht en van heir weder naer Cleef gevahren an vraght—16
An van Alst tot Nijmegen voor 25 tau, tot gebruick om te bomme betaelt 4 gl 8 st in Cleefs p:q:—4185
Tot het metselen in den Tornn 3 karre sandt—224
An Johan Killeman een reekenung betaelt, door het gestoelt van de klocken torn met lassen is repareert, dat hij daerna heeft als metzelaer gearbeit p:q:—516
Pro directono an Sneiders betaelt—12
Latus3012
An Willem Heesen per assignatie een reekenung betaelt dat hij het leijden Dack heeft nae gesien van de kerck p:q:—36
Den 2 april 1 εε wieroeck ad 7 hollans in Cleefs11
Voor 9 εε auidt loedt an de Religieusen alhier betaelt 28½ st p:q: soo gebruickt is op het vers van het groot schip op de kerck p:q:—28
Voor de schell van het hooge choor betaelt 2 gl 15 st maeckt in Cleefs p:q:—2265
An Arnoldus van Dunning en voor dat hij het haut gesaeght, soo gebruickt is om de ooven te stoeken in de geefkamer—20
Voor 4 εε wieroeck betaelt an de leester 1 gl 2 st in Cleef—145
Voor 1½ maelder weijt aude maet op coena Dni an Elbert Beijer betaelt p:q:—176
Voor het Backen p:q:—3
Voor 15 preesenten per 8 st—4
An Gerret van kruchten voor een Rijem an de Kleepel in de groet klock te verneuen betaelt p:q:—116
Latus67226
    
Wass   
An Monss Pouwels tot Cleef voor 17 εε geel wass den 29 maij 17 εε betaelt p:q:—10
An Derck Arns voor 9¾ εε geel wass den 30 julij betaelt p:q:—719
An Gerret ten Haef voor 17 εε geel wass den 25 august betaelt p:q:—(12)14
An Antoen Gerretz voor 15 εε 28 lokt geel wass den 29 jan 1749 betaelt p:q:—-1126
    
Ongel karssen   
An ongelkarssen verdaen in de kerck 45 εε, waer voor betaelt in hollans 11 gl 10 st facit in Cleefs p:q:—1722
    
Wijn pro Ecclesia   
A primo maij 1748 bis utimo aprilis 1749 voor 6 anckeren weijn met de vraght p:q:—63
Van dito per convert in post van Xanten de quittung becoomen an port—34
    
Olij   
Voor dit haar per reekenung en quittung, vum agio eelf Daler 8 3/8 st:1185
Latus128133
    
Hierna nog de recapitulatie en handtekeningen