Stift Bedburg rekening ca. 1500

In de periode dat Napoleon de kloosters in het kader van de secularisatie aan het opheffen was (1802) is een deel van het archief van het Stift Bedburg in bewaring gegeven aan Baron van Spaen, die de stukken vervolgens in het archief van de hoge Raad van de Adel liet bewaren. In het begin van de 20e eeuw zijn deze stukken overgedragen aan het Hauptstaatarchiv te Düsseldorf, alwaar ze niet zijn samengevoegd met het archief van het Stift Bedburg. Deze stukken werden als apart bestand bewaard onder: Kleve-Mark Aktennr. 1583. Onder de stukken (waarop het stempel van het archief van de hooge raad van de Adel nog te zien is) is nog een oude rekening van het klooster bewaard gebleven, de losse bladen zijn genummerd: 20-29 en aan twee zijden beschreven. De rekening is ongedateerd, echter de inventaris van Oediger geeft aan dat de stukken in de bundel over de periode 1513-1802 lopen. Het is zeer waarschijnlijk dat de oude rekening van 1513 is:

  1. Het handschrift is typerend voor de periode rond 1500;
  2. In de rekeningen komt de hofmeester (en ridder) Johan van Wylich voor, deze is zo goed als zeker te identificeren met Johan van Wylich vermeld 1484-1526, zoon van Otto;
  3. De in de rekening genoemde Gyess van Bergeren te Niel zal vereenzelvigd moeten worden met Gijsbert van Bercheren, die in 1519 voor de juffers van Bedburg hulder van de Regenheuvel te Niel was. Deze Gijsbert is de oudst bekende stamvader van het geslacht Van Bergeren in De Duffelt.

Van het bestand “Stift Bedburg” is veel verloren gegaan, er zijn nog maar enkele akten te raadplegen, noemenswaardig is in ieder geval het kaartboek waarin de landerijen van Bedburg (o.a. te Kekerdom, Mehr en Keeken) met de belendene percelen beschreven zijn (situatie 1605).

Guido van Benthem, 12 november 2003

Upborynghe des kornss [doorgehaald]

Item die restanten dair wij nyt van onboeren beloipen sich twijntich gold g ind xxviij albus.

Item nocht iiij Capellaens elcken xx gold g voir oir kostz facit Lxxx golg g

Item noch elck xv horns g voir oir loen facit xxv gold g ij albus

Item unsen Renthmeyster xx gold g voir sin loen

Item d praistz Averheye gnant hondert gold g ind vijff

Somma iij c ind xvj gold g ind xxviiiij albus

Item gdt geltt uijt den kornampt beloipt sich iij c ind viff gold g ind xxxij albus

Item upborynghe des kornss

Item weyte—-Lxviij malder

Item Rogghe—-twehondert ind xxvj malder

Item garste—-hondert ind iiiij malder

Item haver—-ij c ind xLj in ald

Item bueckweyte—-xxv malder

Item Erwytten—-vj malder

Item wycken—- viff malder

Item Rueffzaett—-vj malder

Item van dytt vurss korn geven wij jaerlix tho handtgelde hondertt golg g

Item d hoff tho langhenhorstz bouwett d dard garffen dair is idt v led jair van gekomen vij malder rogge iiiij malder haver ind iiiij mald …. eijn halleff schep buckweitz.

Bedbur

Pennynck Renthen

Item under den lantdroisten beloipt sich twehondertt ind twe gold gulden ind vij albus.

Item under der droisten van Cranenborch anderhalleff honderttien twee gold g ind vj albus.

Item vanden hoff tho Ophuessen ind tho Rynderen dijt jair verdroncken ind nyet vanghs boirt.

Item under den droisten uythg tymmers vyrindvyfftich gold g ind thyn albus iij holl.

Item under den droisten van goich vijff gold g iij albus.

Item under mijn her van Hoenepoll thyn golg g ind xxxiij albus iij holl.

Item under d haeffmeister her Johan van Wylack xiij g .. ij st R iij gold g xxj albus.

Sommam facit vyerhondertt ind xxiiij gold g ind xix albus noich iij gold g ind xxj albus.

Item vrow Breijsers tho Hassentt viij malder rogge

Item die viij malder haver

Item Heyn van Ketwick xxiiij alde vlemss

Item hamerslach vj alde vlemss.

Item Wylhem Gyskens vj alde vlems

Item Johan Star viij alde vlemss

Item Johan Reymertz iij ortt goltz

Item Wolter van Helsum xL malder rogge.

Item dieselve iiij alde schyltt

Restanten

Item Alied Wergang vj bodd

Item Alied Naegelss ij bodd

Item die Cuyper j bodd

Item Beell van Dassendonck j brasch

Item eijn huyss dairbeneven j brasch

Item Henrich Scholten erve j Krommertt

Item Per Jan xxiiij bodd

Item Grobben erve xv bodd

Item Bartolt Snellertz vj bodd

Item Bartolt Rickqwynss ij lb

Item Sent Agathen huyss j marck

Item Richart Schartz iij st

Item Herman van Hertefelt iiij bodd

Item Richartt van Haren iij burk

Item capell vanden hoff tho Stockum xviij gold g

Item die theend ingen Ham twe hondert ind xvij gold g ind ij g ord ind vj st

Item vanden Theend tho Keckerdom Lxxvj gold g

Item vandie kerck tho Warbey vij gold g

Item Henrich Lueb tho Keckerdom negend halven g ord iij st

Item Bart Wylhems tho Keckerdom vj hornss g

Item vanden Brypoitt sesten halven st

Sumam iij c ind v gold g ind iij g ord iiij st

Udem

Item Paulus Ughen xxj alde vlemss

Keppelen

Item Gaert van Meer xvij alde vlemss

Item Gaertt die Hagh j alde vlems

Goch

Item Hermen van Hertefeltt iij bodd

Weze

Item Wylhem van Hertefelt ij alde groet

Item Thyss vanden Loe x alde groet

Item vanden Haeffen

Item vanden Eynthorstz iij alde schiltt

Item Herman van Ryswick iij alde schiltt

Dornyck

Item Gerhit Lueb viff alde schiltt

Huetem

Item zelighe mugg guet Lviij gold g

Kekerdom

Item Bartolt van Lobytt x pacht g

Item Johan Verlynden viij g d g ord xxv rader albus

Stockum

Item capell xviij gold g

Bryenen

Item Henrich Smytt vj arnold g

Item dieselve vijff pacht g

Suma Lateri

Item Johan Loyen vj d

Item Johan Straittemacker vj d

Item Gosen Hax vj d

Item die Richter van Zonsbeck vx domo

Johan Hilbertz vj d

Item Marten Stynhower vj d

Item h Jacob Braickman vj d

Item Franss Bruenss vx do prasteijn vj d

Item Swer Hop vx do Wylhem vanden Berch vj d

Item vijr pfenigen vj d

Item Alydt Tack vj hornss g ind viij st

Kreynveyne

Item h Johan van Wylach ritter vij marck ider marck xij bodd

Sonsbeck

Item Johan Morshaven iij ald schiltt

Item Wynckelman ind Paulus wyff iij ald schiltt

Item Gerhit Haenen viij hornss g

Calcker ind Appeltern Hoenepell

Item Helmich van Schoffich xxj alde vlems

Item die giltmeister x alde vlemss

Item Derich ingen Winckel vij alde vlems

Item h Conrait Cappeltern viff alde vlems

Item Thomas Kremer iiij bodd

Vyenen

Item Derich Norgenss j alde vlems

Suma Lateri

Item upboerynghe Skorntz

Item vanden hoff tho Keckerdom

Item Weyte—-ix malder

Item Garste—-viij malder

Item Haever—-ix malder

Item Boeckweyt—-iij malder

Item Erwytten—-j malder

Item Wycke—-iiij malder j schepp

Item Boen—-j malder

Item Rubezaet—-viff malder

Item vanden hoff tho Harvelsum die Claiss vande Vyeff… bouwett ind furtt eijn theend an

Item Weyte—-xvij malder spynt

Item Rogghe—-vij  malder

Item Garste—-xij malder

Item Haver—-iij malder ij spyntt

Item Erwitten—-j malder

Item Wycke—-ij malder

Item van den hoff tho Bryenen dair vrow Kaelss up woentt bouwett ther dard garffen ind furth eyn theend an ind lichtt und dandern

Item Weytte—-ij malder ij spynth

Item Rogghe—-xj malder j schep

Item Garste—-xxx malder ij schepp eyn spyntt

Item Haver—-x malder

Item Boeckweitt—-iiij malder

Item Wycken—-iij schep

Item Herman van Ryswick bouwett ten darden garffen

Item Weitte—-ix malder

Item Rogghe—-xvj malder

Item Garste—-vj malder

Item Haver—-ij malder j schep j spyntt

Item Derich yngen Schaett die darde garff ind eyn theend licht oick onddanderen

Item Weitte—-iiij malder j schep j spynt

Item Rogghe—-xx malder

Item garste—-iij malder

Item Haver—-viij malder

Item Boeckweitt—-iij malder j spynt

Item vanden hoff upg Varlantt ther darden garffen

Item Rogghe—- ix malder j schep

Item Boeckweite—-j malder ij spynt

Item Haever—-ij malder

Item vanden Wyendall der darde garff

Item Rogghe—- x malder

Item Boeckweitz—-iij malder ij spyntt

Item Haever—-j malder

Item vanden Enthorstz

Item Rogghe—-xij malder j schepp

Item Boeckweitz—-iij malder iij spynt

Item Haver—-ij malder

Duyphelwardtt

Item Daim Entkenss iij g ord

Item idt capittell van cleve xij bodd

Item Scheffertt x alde vlemss

Item Wylhem van Hoen j noberig g

Item Derich Schollen viff ort goltz

Keckerdom

Item die erven Gadertt van Lobyth iij schilt

Item Johan Verlynden j alde schiltt

Item dieselve iij maddach

Item dieselve viij butken

Item Hillick van Lobyth j ort schyltz

Item dieselve vj butghen

Item Gerhit Hulss j ryeher

Item Jan vanden Lynden j ryeher

Orsoy

Item Johan Amelonck ij bodd

Item Gerhit Kerskorff ix d

Item meister Gerhit ter Stegen viij d

Item vyr pfentyen kamer ij bodd

Xancten

Item uyt St aigathen huyss j marck

Item Gerhit van Steckhorstz j malder garst

Item Rychartt Startz iij st

Item Henrich miten viij st

Item Claes Pasina iij st

Item Derich van Opven ind Derich Wylskamp ix d

Item Ysbolt Kruesen vj d

Suma Laterj

Kellen

Item Gaertt inschehen iij pacht g

Item Wessell ange cruyss iiij phs g

Item dieselve j ald schiltt

Item Arntz erven van Hanickacker j ald schyltt

Item dieselve iiij st granes

Item Johan van Weze j schiltt

Item Franck Stapperss xij bodd

Item Pouwelss viff alde vlemss

Item Derich Karlen erven v st

Item Derich Beeck vj gold g

Gryethuesen

Item Gerhit Mychgerrich ix alde vlemss

Item Johan Bruenss iij ald vlems

Item Johan Sack ij alde vlems

Item Derich vand Vall iij boddr

Bryenen

Item Johan Naeb ind Arnt Sack vj alde vlemss

Item die erven zelige Wendell Kaelss iiij alde vlemss

Item Johan Raeff ij alde vlemss

Werbey

Item Peter Jan xxiiij bodd

Huysswerd

Item Peter Leygraeff xj st ind vj d

Kranenborch

Item die erven Bartoltt Snellertsz vj bodd

Suma Laterj

Opboerynghe van pacht

Item Claes vande Vijffeyen

Item Weitte—-xviij malder

Item garste—-xviij malder

Item haever—-xviij mald

Item Erwytt—-iij malder

Item Rubezaetz—-j malder

Item Herman van Ryswick

Item haver—-xvij malder

Item van Henrich Jansen

Item Weitt—-viij malder

Item Haver—-ix malder

Item bueckweyte—-ix malder

Item vand hoff ingen Vehehoff

Item Rogghe—-xvij malder

Item bueckweitt—-viiij malder

Item Haever—-viij malder

Item vanden hoff tho Vyenen

Item Rogghe—-ij malder ij schep

Item garst—-ij malder ij schep

Item haver—-vj malder ij spintt

Item Spaen tho Vyenen ij schep rogge

Item tho Dornyck Gerhit Lueb

Item garste—-xv malder iij spint

Item haever—-xiij malder

Item Halboiltt upge Hove

Item Rogghe—-iij malder

Item Haever—-iij malder

F…ch hoff tho Gelre

Item Rogghe—-xij malder

Item Haever—-xij malder ij schep

Item Sypman rogghe iiij malder

Item bueckweitt—-ix malder

Keppelen

Iten Veselman rogghe-v malder ind j schep j spintt

Item dieselve haever v malder ind iiij spintt

Item Wessell van Anrhem rog—iiij malder

Item dieselve ij malder haver

Item vanden hoff tho Dyem Gerhit Vyerhuyss

Item rogghe—-xij malder

Item die Richter tho Goch iij schep ind  j spint rogg

Item Tyserman tho Calckar iij schep j spintt rogg

Item dieselve iij malder iij spintt farsten

Item Gertken tho Avemormter ij malder ind ij spint garsten

Item dieselve ij malder ij spyntt haever

Item die Haen tho Cranenborch iij schep j spyntt rogg

Item vrou Kruesen tho Calckar viff malder rogge

Item dieselve iiij mald j schep haever

Item Damertt upg Haw viff malder rogg

Item Johan van Nyell iiij alde vlemss

Item Hamerslach iiij alde vlemss

Item dieselve iij schep haver

Item Derich ingen Portt j pacht g

Item die erven Derick vanden Boem viij xanctsche

Item dieselve j maddach

Item Johan Nyewert j maddach

Item die coster j maddach

Item Derich copp ij alde vlemss

Item Beel Haesen x st

Item Lysbtz Quystz viij alde vlemss

Item Johan Wyngartz iiij alde vlems

Item Johan Otten j horns g

Hassentt

Item Henrich Verdaryen j pacht g

Item Johan Boemer xv alde vlemss

Item Claes mijn Schottell iiij alde vlemss

Item Jacob die Boess j schep rogge

Item dat lantt Johan van Arnhem yn pacht thebben placht heft dytt jaer ledich gelegen

Item guet Nyellen j malder garsten

Item Arntt van Loett j gold g

Item dat lant Hensken van Nestellrait thebben placht heft in die cuyp tho Hassent gift dair aff xj g ord ind vj malder rogge

Suma Laterj

Item die erven Gadertt van Lobyth modo Berndt van Hoen van wege Rickartt Schartz xvj groett

Donsbrugg

Item Johan Berntz j ald schiltt

How

Item Jacob Hilbotz eyn ald schiltt

Qwaelberch

Item Gerlich then Have j ald schiltt

Item Hamerslach ij alde schiltt

Item dieselve noich j ald schiltt

Item noch dieselve vj schep garsten

Item Johan van Aken ij rodolps postolantze g

Item Johan Pastors x st

Item Arntt Haesen iij alde groeten

Item Johan van Haeszens dochter iiij alde vlemss

Item Kortt the Have iiij alde vlemss

Item die weduwe Henrich Scheppertz ij maddach

Item dieselve j pond was

Suma Laterj

Item dieselve viff malder haver

Item Boltelman iij malder rogge

Item Jan van Gynich iij malder rogge

Item Arnt van Loett iiij malder rogge

Item Maes angen Scheijn iiij malder ind j schep rogge

Item Henrich ter Stegen iij schep rogge

Item van Sittert j malder rogge

Item Maes tho Nutterden ij malder rogge

Item der pacht tho Stockum j malder rogge

Item der mullener tho Hassentt iij malder haver

Item Gaert van Elssberch iiij malder haver

Item Nyes Haeszen ij malder haver

Item Jan Groyst ij malder haver

Item dieselve j schep garsten

Item Gaert Poyen j malder haver

Item dieselve j malder garst

Item Hamerslach j malder garst

Item Koppert Lomans j malder haver

Item Derich ingen Schaett ij malder ind j schep haever

Item Conrait Qwenszeler j malder haever

Item Tryn van Berck iij schep haever

Item vrow Tack ij schep haver

Soma

Item Lxviij malder weytz

Item ij c ind xxiiij malder j schep rogge

Item eyn c malder garsten

Item ij c ind xij malder haever

Item xxxiiij malder bueckweitz

Item vj malder Erwitten

Item viff malder wyck

Item vj malder Rubbezaetz

Item vijf malder boennen

Item upborynghe uyt den hueszen tho Cleve

Item Peter Raemacker ind die Erven Gerhit Thonss j ald schiltt

Item Derich die Cuyper xxvj alde vlemss

Item uyt Keyllemans huyss xxiiij alde vlems

Item Johan Pyp xij alde vlemss

Item Johan die Hoghe vj bodd

Item Reyner Nyenhuyss iiij bodd

Item Hans Hoinecker v bodd

Item Derich Kack huysfrowe iij bodd

Item die weduwe Arntt Cuyper ind Henrich Zengen iij bodd

Item Alyedt Nergens erven vj bodd

Item Nagelss erven ij d

Item die Cuyper j bodd

Item Beell Daszendonck erven j braspenningh

Item eyn huyss bij Belen huyss j braspenningh

Item Henrich Scholten erven j Kerontt

Summa Laterj

Gryethuesen

Item Gesken Costers xvj alde vlems ind xiiij groet ider groet j alde vlemss

Item h Wessel van Holthuesen vicaris ij st granes

Werbeij

Item die vicarien in Emerich viij st granes

Item die baghr..en uyt costers camp iij gold g

Item Johan van Genth xx st granes

Emerich

Item Jacob Koppertz ij beyersche g

Item die vrow van Angermontt ij st granes

Item die vrow then Have ij st granes

Item Plenck in vrow Hoppen eynen ald schiltt

Meehr

Item Kerstken Geekens vj phs g

Item Wylhem Swallem xxiiij albus

Cranenborch

Item Henrich Coppertz iij marck

Item Johan Hellyngh xxx bodd

Item die Sluyter vj bodd

Item idt Susterhuyss xij bodd

Item Lysken van Palme xxvj j der iij ryn bodd ix bodd

Item ydt Capittel viij bodd

Item h Ambrosius vicaris aldair viij bodd

Item Johan van Hornle xij bodd

Item Wylhem Coppertz ind Johan Biess xiiij bodd

Keckerdom

Item Johan Verlynden iiij g d g ad xxv rader albus

Item Hanrich Lueb ix pacht g

Item Gerberich Viff g ad mijt j ortt

Summa sexta 4e … 3 alb 10 pond ij malder Rogge

Restanten

Item die Ervenz torck drostz van Goch gewestz vj g d g ad xxvj st

Item boetzeler xx st

Item Herman  Hartoch iiij st

Item Hesken van Aken iij bodd

Item Derich Wolters x alde vlemss

Item die Receptor upg how j pond was

Item Gerlich Gerlichzoen viij bodd

Van mer Restanten

Item morschanen iij bodd

Item van Guetkens guett iij schepel haver

Item Lysbet Guystz v

Item Lijsbett Guystz viij ss graves

Item dieselve ij alde vlems

Item Ruttger Tryppemecker ij bodd

Item Derich van Daell j schep rogge

Item dieselve j malder haver

Item Wylhem Heymerick viff ortt schiltz

Item dieselve vij ald groeten

Item vrow van Harff ij ss

Item die sluyter van Crannenborch vj bodd

Item idt Capittell van Cranenborch viij bodd

Item Johan van Holthueszen erven xxj st

Item geske [doorgehaald]

Summa der restantz

Item vanden hoff ingen Labbeth dytt have nytt vangheboirtt

Item vand hoff tho Ophueszen

Item vand hoff tho Rynderen dyt jair verdroncken nytt vangheboirtt

Item Beell Haeszen iiij alde groeten

Item Gerlich Gerlichszsoen viij boddreger

Item die wedue Johan Haesen vij ald schiltt

Item Bbeell Coppertz iiij alde groeten

Item Evertt Horn j alde schiltt

Item Battenborch die lantdrostz ij alde schiltt

Item Battenborch angen Roen vij alde schyltt

Item Ruttger Tryppemecker ij boddr

Summa quarta 25 dd 23 alb …..

Haver

Item die Keysar vj bodd

Item uyt sunt Anthonis hoff xij bodd

Item Thiess Pawen vijff alde vlemss

Item Johan Doesk j malder garsten

Item dieselve j malder haver

Item hamerslach ij g ..

Item Derich van Dall eijn schepel rogge

Item deselve vij malder haver

Item Johan Does j pond wass

Item die paestor j pond wass

Cleve

Item die statt ij boddreger

Item die wedue z Wylhem van Densen ij g ..

Item Albertt van Eyll xx st d st vor ij gelderschen blynck

Item Lucas die Ccuyper iij hornss g

Item Henrich Butendick xij bodd

Item Ott Praett iiij boddreger

Item die weduwe z Arnt van Galen vijff boddreger

Kellen

Item Wylhem Heymerick viff ortt schiltz

Item dieselve vij ald groeten

Item h Joryen j ald schiltt

Item noch dieselve viij st graves

Item Herman Monyck vj st graves

Item Conrait van Tyll vij malder garsten

Item die Erffen Johan van holthuess en … jonffer Perck ix alde vlems

Item Peter Key viij st graves

Item Franck Stappers huysfrowe twe Rodolphsch g

Item Henrich Vysger x st graves

Item Wessell angen Cruys j ald schiltt

Item dieselve vj sch g

Summa quinta

Bryenen

Item die pastor iiij st

Item Wendel Costers viij st graves

Item Johan xij bodd

Item dieselve ij malder rogge

Item die weduwe z Henrich Smytt ij g ..

Item Maes Hekermans vand hoff t syttertt vif malder rogge

Item noch dieselve thyn st graves

Item Henrich ingen Langhenraydt xij malder rogge

Item noch dieselve xij malder haver

Item vand hoff upten dam viff malder rogge

Item noch dieselve viff malder haver

Item vand hoff opten langhenhorstz dieselve bouwett ther darde gerffen dair is ytt vleder jair van gekomen

vij malder rogge

iiiij malder haver

iiiij malder myt eyn halleff schepel bueckweitz alckstsche mathe

Summa …..

Summa secunda

Thynss tho Sonssbeck

Item Henrich Kerstkens van des cloisters wegen upten graeff iij rd g

Item Herman Hertoch iiij st d st ad iiij st rd

Item Derich  Copp yn udemerbruck heft d teend aldair gepacht voir vj pachtt guld

Item Conrait Braem den theend t donszbrugghen gepacht voir ix alde schiltt

Item Gerhit Ruygher vand hoff tho viermorntt thyn pacht g

Item Herman Gerlix vand hoff in Kranenborgerbrueck xxj pacht g

Item Arndt Keyllewaltt vand hoff tho ophuesen xvij alde schiltt

Item Herman Wynten vand hoff tho Rinderen xviij pacht g

Item Jacob Speett vand hoff tho meehr in duyphell xxiij pacht gulden

Item Gyess van Bergeren vand hoff tho Nyell xLvj pacht g

Suma pma j c xxxix golt g

Item Derich Berendonck gift jaerlix vand hoff ingen Labbech xviij malder rogge

Item noch dieselve ix malder bueckweytz

Item noch dieselve ix malder halver

Item noch dieselve eijn ald schiltt

Item Johan Decker ij st

Item Elbertt Costers xiij ald vlems

Item Derich Voess ij st

Item gerhit praistz vj st

Item die weduwe Gaert Getkens vj st

Item Elbertt Smytt iij st

Item Arntt M…ter iij st

Item Jasper van Xancten xiij st

Item Johan Raemer viff ortt boddreger

Item Morschanen iij boddreger

Thynss in Udemerbrueck

Item Clayss Backhuyss xiij boddreger

Item Aljedt Deytkens vj boddreger

Item Derich Coppersoen xvij boddreger

Item Alyedt Naberss vyeff g d g ad twe hornss g und d hornss g ad xj albus

Thynss tott Appeltern

Item Swer vand Boetzeler xx st

Item Johan Holtswyke vj alde vlems

Thynss tott Viermormtt (of: Nermormtt)

Item xij alde groeten

Item noch dairselfftz vj malder garsten kalckersche mathe

Item Hensken vand Bergell j malder garsten

Summa …

Thynss yn Tyllerbrueck

Item Johan Hotman eyn ald schiltt

Item Evertt van Loett iij hornss g

Thynss (Gechend dayrouvelyck)

Item die erven zelige Gaert Torck vj g rd

Item Arnoldus van Lewen viff pachtt g ind eyn ortt

Hassentt

Item Johan die Bay x alde vlemss

Item dieselve xv st

Item Johan van Rade ij g v st

Item Derich Wolters x alde vlemss

Item Johan Stam iij schepel rogge

Item Arntt Wellenss eyn pacht g

Item Rolloff Steckbesem iij schepel rogge

Item noch dieselve iij malder haver

Item noch dieselve van Derich vand Paslantt iij schepel rogge

Item hamerslach iij schepel rogge

Item Coppertt Loeman vij pacht g

Item die weduwe Arnt Hasen ij g rd iij st

Item Derich van Merwyck iij pacht g

Item Henrich Versaett xxj alde vlemss

Item dieselve xj lichte vlemss

Item Gerhit Ruttertt viij st

Swaelbergh

Item Arnt Haess und Byel sin huysfrouwe ider eyn schepel garsten

Item Lysbett Qwystz viij st

Item dieselve ij alde vlemss

Item Gaertt van Elssberch j malder haver