Schepenprotocol Kleve 1527-1571 (deels)

Schepenprotocol van Kleve (de bovenzijde is aangetast door vocht): A 165 nr. 4: Urteilbuch Civilibus et Criminalibus 1527-1571.

CLEVE

Oirdell boick anno xxviij (1528) aengaende op Maria ma….

1. voorzijde

Marge: accollat g extana martinij ao xxvij

Synte (…….) ongebonden ind bekent ……….gedaen erhebn daerom dye Rychter van wegen onss g L hern voir beklaicht heefft soe wysen dye schepen voer recht, den rychter vann wegen ons g L h. syn klaege gewonnen op gnade syn f g.

Marge: Roloff Franck myt synen adherentz ind Jan Gabels

Synthemaell, dat Jan Gaebels dat giiedt besath heefft mytt recht, ind dye weder parthien vremdt syn, ind eynen daig van rechten vand Rychter begeert hebn om dat guidt myt recht toe omsetten, ind dye rychter dan inden gericht luijden ledt, dat den daich van rechten myt wylle ind weeten beyder parthien gelacht is, sall Jan Gaebels syn klaege huyden dys daichs up dye wederparthien updoen .

Gewesen up manendacht pg purificatione Marie

Marge: Seger Mom h man hoeffsmyt

Herman Hoeffsmydt sall schuldych wesen toe bewysen myt Segell ind brieven, den rechten genoich, dat hy dyr tymmerynge soe heefft moegen doen indo ff hy sulx nyet en bewyst sall hy sulx getymmer nae vermoegen Segers klag affdoen, off Herman sall Segers gemoed daer van hebn.

Marge: Jan Coenraetz, Jan Wyngaertz

Synthemaell Jan Coenraetz in syner klaegen luyden hedt dat hy noch eyn som van pennyngen tachten is, ind noch van den rychter van Cranenborch gemaent wordt voir xxvij golt g ind soe dan dye kontschappen uytgedraegen dat Jan van Leuwen z van Jan Coenraetz wegen betaelen soldt den rychter van Cranenborch ind Jan Wyngartz dan inbrengt kondschappen van Cranenborch als recht, dat Jan van Leuwen van Jan Coenraetz wegen aen den rychter vurss affgedaen heefft xxvij golt g kan Jan Wyntgartz dan bewysen als recht is, dat Jan van Leuwen sulx aend richter affgedaen heefft synt der tijt dye rekennynge vand kaetsteden geschiet ijs, des sall hy gemeten sulx geschiet, wyllen sych dye schepen vorder daer up besprecken ind off hij sulx nyet en bewyss sall Jan Wyngartz Jan Coenraetz syn gemoede hebn.

1. achterzijde

Marge: p[…] tot Cranenborch, Geryt Pass

Die schep…oen…des……tgensdeyls gheyn gestant, dat hy gerichtelicken heefft laten luyden dat nae vermoegenn des maeghescheidtz solden sy dat oer levenlanck gebruycken und nae oeren doede weder uyt erven kan Geryt Pass dan sulx bewysen des sall hy genyete und off hy sylx nyet en bewyst wyllen sych dye schepen alsdan vorder bespreeken.

Marge: Evert Hoedemacker, Henrick Beltgens

Kan Evert Hoedemecker Henryck Beltgens genoichsam geweren pr sall Henryck schudych wesen dat huyss aen toe fangen vermoegen der kondtschappen, kan her des nyet gedoen soes all Henrick des koeps verlaeten wesen.

Marge: pater, Reynier Nyenhuyss

Alsoe Reynier Nyenhuyss in syner antword huyden heedt woe dat convent van sych gegeven heefft segell ind brieff ind quytscheldynghe gedaen heefft nyet meer toe boren ind dye eyne geystlicke upden anderen nyet erven sall nae der ordinantiën onss gl l heen, kan Reymer dan sulx der puncten eyn bewysen, als recht is, des sall hij gemeten indo ff hy sulx nyet en bewyst sall dye pater van wegen Reymers suster eyn myt erffgenaem wesen.

Marge: Henrick dye Vaell, Lucas Kaell (deze akte is doorgehaald)

Synthemaill dat Lucas Kaell inbedyngt heefft vermoegen syner ingelachter acten eynen slytbrieff inhaldende myt allen brieven daer toegehoerende ind Henrick dan inden gericht heefft laten luyden eynen vestbrieff, daer Jann Krevell myt gewest ys daer Henrick sych myt vermendt toe weesen den Lucas sticht syn toe gehoeren daer maich Lucas, Henrick myt recht voer beschuldygen ind kan hen oick dan bewysen als recht ys, dat oin dye plaetz vmoeg der klaegen toe gehoert ind nyet myt gesleeten en ys des sych dye schepen daer vorder up bespreeken.

Marge: Jan dye Greeff,……..ind Derick vander Hoenen

Synthemaell Derick vander Hoenen syn bewyss nyet bygebracht en heefft bynnen syner geboerlicker tijtt nae vermoegen des ordels daer hy toe gewesen is, sall Jan dye Greeff syn klacht gewonnen hebn off Derick ind syn erven en koinden sulx geweren myt eynen betheren recht.

2. voorzijde

Marge: Reyner Nyenhuyss, Jan Wyngartz

…….Synt……Wyngartz in syner ……dat Reymer den brieff ….. gewesen ind besien heefft ind dan up yder guld enen …….gegeven heefft, dan den brieff vermach ind dat gelt waell betaelt heefft dat Reymer onbeantwordt leedt sall Jan Wyngartz syner klaegen verlaeten wesen.

Marge: Jan Pass, Wyllem Schaep

Wyllem Schaep sall schuldych weesen nae vermoegen syner eygennere handtschrypft Wyllem Spueler uyt toe loesen ind heefft Wyllem Schaep myt Jan Pass wes toe doen daer mach hy Jan myt recht voir beschuldygen.

Marge: gekleent, Henrick dye Vaell, Lucas Kaell

Synthemaell dat Lucas Kaell unbedyngt heefft vermoegen syner ungelachter acten eynen slytbrieff, inhaldende myt allen brieven daer toe gehoerende strid Henrick dan inden gericht heefft laeten luyden eynen vestbrieff daer Jan Krewell myt geseyst ys daer Henryck sych myt verenerdt toe weer den Lucas segt syn toe tgehoeren, daer mach Lucas Henrick myt recht voir beschuldygen, Soe dan Henrick dye Vaell als myet genoichsam en bewyst nae onser stadt rechten dat dye plaetze vermoegen syner klaegen om toebehoert ind Lucas dan nu oick mytt genoichsam en bewyst nae onser stat rechten dat dye selve plaetz myt synen huyse gesleten is, bedenckt den schepen dat sy beide dye selve plaetze gelicker handt deylen off gebruycken sullen ther tijt sy beyde dye eyn den anderen neyt eynen vorderenn rechten dat uyt moegen setten.

Naedem maell Bernt Peters vermeyndt per contumatiam up Peter van heth gewonnen toe hebn ind Peter dan wyllen volmachticht heefft alhyr an der banck antwort toe geven sall dat gericht geyn vur wesen, sall Wyllem van Peters wegen syn gebuerlicke tijt moeg hebn als …..en daege soe hy …en lantz ys, als dan Peter toe kennen off toe myssaicken nae luydt der klaeg.

2. achterzijde

….heefft eyn stuck….ontfangen toe hebn……upgericht daigh is sall hy schuldych wesen daer van g..t onderrichtynge tdoen waer dat bleven is kan hy nyet sall hy daer van taelynge doen off wysen en Thomas Kopp dan begeert syn geboerlick tijt toe hebn, up der borchtaell halven nae vermoegen der klaegen sych toe beraed off toe bedencken, sall om sulx myt recht geboeren.

Synthemaell huyd vierthiendaege Herman Geerlochs voerspreeck Seger dye segell end brieff gegont heefft uyt toe laete copieren des Herman ind gericht nyet wed spraick en hefft sall Seger noch sulx geboeren ind als dan syn geoberlicke tyt daer toe moegen hebn sych daer up toe bedenck.

De volgende tekst is doorgehaald:

Alsoe Geryt Pass volmechtich syner medegedelung en syner klaegen luyden leedt dat alsulck guederen naeder ordinantiën ind insetten der drier fursten mulder gedechteniss weder uytt men sold kan Geryt Pass volmechtich syner mede gedelynge sulx bewysen alsdain sall dyt pater van wegen des conventz schuldych wesen up Gerytz klaege wieder antwordt toe geven ind off Gerit volmechtich sulx nyet en bewyst sall dye pater van weg des guentz der klaegen verlaeten wessen.

Marge: Reynder

Synthemaell Wyllem Spuelre dat landt gekocht heefft ind om dat lant gelevertis myt richter ind schepen als recht ys, sal Willem, by dat lant vermoegen Siegell ind brieff blyven, ther tijt hy myt recht weder daer uyt gesath wordt ind alsoe daer cedulle tuysschen Henrick upten Kelre ind Henryck van Wyssel gemackt syn nae vermoegen oers bedynge vermeyndt Henryck upten Kelre, daer by eynygen hynder off schaed thebn dat om dye zedell nyet voltoe g en wordt daer maich hy Henryck vann Wyssell myt recht voir beschuldygen.

Marge: Reynden

Synthemaell dye gerychtz baede gycht wordt gedraegen heefft als recht is dat men toe Cleve rycht soldt ind Ewert doen toe Cleve sulx verwacht heefft, Sall Ewert genoichsam wesen tot synen bether recht.

3. voorzijde

Marge: Rynden

Synthemaell Jan vand Knypen sych vermydt toe bewysenn dat dyt wyllyge vermoegen syner klaeg Albert affgehouwen hed off laeten houwen ind Jan dan sulx bewys leet fallen sall Albert der klaege verlaete wesen Ind kan Jan vand Knipen bewysen als hy sych in synen bedyng vermydt ind als sych myt recht geboert, dat hy mytsyne voirkoemelynge dat gebruyck der wyllyge nae vermoeg der klaeg, alsoe lange rostelicken ind vredelick gebruyckt hebn als eyn beseet myt recht daer aff vermand, Soes all hy by dat gebruyck derwyllyg blyven Albert van Wyck kondt dan bewyss alss hy in synre klaegen luyden leedt, dat ydt byennen sulck tyt myt recht bestoert meer, daer om alsulck beseet machteloess gehald moecht werd  indo ff Albert sulx bestoerynge bewyss sall hy vermoegeren syner segell ind brieff sulx gebruyck.

Marge: Rynden

Synthemaell Geryt Pass volmechtich syner medegedelyng in syner klaige luyd, leet dat alsulcke guedere wederomb uyterneis sullen aen dat meister werltlick bloyt nae vermoege der ordinantiën der drier furste z gedachte allet nae vermoege der claege kan dan Geryt Pass umbmechtich alsulcke ordinantiën der drier by brengen ind als dan bewyss als sych myt recht geboirt dat alsulck ordinantiën by tijd der drier furst sonder ennyge inbroick vast gehald syn geweist, des sall hy geniete ind off hy sulx nyet bybrengt ind bewyss sollen dye paeter ind proematrix volmechtich des konventz der claige verlaite wass,

Synthemaell dye prior van Gnadendaell over Johan Wyngartz luyth eyner supplicatien ind schryffte der veroirdente stathelder aend Rychter gekomen geklaicht heefft dair om dye Richter den prior van Gnadendaell, ind Johan Wyngartz eynen dach van recht gelacht heefft om dye claege toe volsveren ind dye prior off Wynantz syner volmechtich ther gueder tyt gekomen is sall Johan Wyngartz der halven des [fors] klaegen aendess banck alhyr verlaite syn.

3. achterzijde

Marge: Rynderen

Synthemaell Gery Pass myt syn….medegedelyng nae vermoegen des voirgewyssden oerdels gewesen is by toe brengen ordinantiën der drier fursten mylder gedechtnyss ind als dan toebewysen dat die ordinantiën by tyden der drier fursten vurss sonder einyge inbroick gehald syn ind vor aslulcken bewyss op dese tyt nyet anders by gebracht en heefft dan die leste ordinantie soe en hefft Elsken Pass myt oer medegedelyng dair myt oeren bewyss naeden voirgewyssden oirdell nyet genoich gedaen Sall dairom suster Alyt van wegen des conventz van Cranenborch byden guede nae vermoeg der clage blyven.

..se naebeschr ordellen gewesen in pfeste natamtare Marie anno md xxviij, Johan Wyngartz, Johan Coenraitz

Met later handschrift hierbij geschreven: 1528 7/9

Marge: Jacop Gerytz, Derick vand Hoeve z erffgenamen

Alsoe Jacop Gerytz in synen bedynghe luyden leet dat hy Derick vander Hoeven vermoige der ordellen myt schepen geeyschet heefft toe voltreck des hy oem nyet voltaeg en heefft dat hoenen onbeantwordt leet sullen sy noch byden vurgewysen oirdellen blyven.

Marge: Metgen [doet] van Afferden Alitk Lanoitz

Kan dat Metgen off oir momber bewysen dat nae ald gewoenten off van rechtz wege oir nyet hynderlicken wesen sall dat sy naetwerdich ind overwonnen geboeren dat vordell tboern des sall sy genieten indo ff sy sulx nyet en bewyst soes all Alitken Lanoitz dat vordell boeren want sy by brengt dat sy dye naeste bloetz bewante van der Spyll syden echt ind recht geboeren is.

Marge: Bartholomeus, Geryt Rydder

Heefft Bartholomeus ooff Myntgen aend guederen vermoigen der klag ennygen toeslach gedaen sall van gheynre weerden wesen dan off sulx weer geschiet van wegen ons gl lieven heren dat selve sall in weerden gehalden werden Geryt sall schuldych wesen vorder antwordt toe gheven.

4. voorzijde

Marge: Jan Homan myt syn medegedelyngen Jan vand Waldt

Synthemaell Johan Homan myt synen medegedelyngen en oeren bedynge

22. voorzijde

Marge: Bylant, Henrick dye Waell, Duyffelwardt

Synthemaell Henrick die Waell myt syn adherente Rolman vand Bylant uther den lande den jaer..[prys] pacht bekent vermogen syner antwort ind den nyet en bywyst off vermyth toe wyllen genysen, myt segell ind brieven off ader myt schyn off bewyss dat alsulck landt vermoigen Bylantz klage oen toe behoert, Sall hdrick myt synen adherente alsulck gebruyck des lantz vermogen der kond nyet vorder genyeten dan als eyn pechter.

Marge: Udem, Lueff van Eger, Henrick Bruycker

22. achterzijde

Marge: Zeefflick, Jan van Uthwyck, Hoevelick

Vermoigen der konden Hoivelick inbedyngt, die Jan van Uthwyck nyet genoichsam gestafft en hefft alss sich myt recht geboert sall Hoevelick der klaigen van J Uthwyck dyt maell verlaiten wesen.

Marge: Die kerck meysters toe Donsbruggen Conraet Braem Rynderen

Nae vermoigen segell ind brieff ind kontschappen der kerck meysteren inbedacht hebn, die Conraet Braem nyet genoichsam vorderlacht en hefft als sych myt recht geboort sall Conraet vermoigh der klaigen der kerckmeystern genade hebn toe dysen daghe toe (tekst is doorgehaald).

49. achterzijde

Marge: Zeefflick, Gaert Benthem, Peter van Dailen

Gairt Benthem en hefft syn voirder recht dair hie to gewesen ys vermoigen des voirgewesen ordels nyet genoich bewesen, sall dairomb Peter van Dailen der klaigen verlaten blijven.

78. achterzijde

Marge: …xvi Otto …, Kekerdomb

….aick der gedaner appellatie Lambert Janssen volmechter des Edellen ind woilgebair Joncker Georgen, graven tot Lymborgh hern tot Styrum ind Wyssch in tegen den gewesen ordell der schepen des gerychtz tot Kekerdom ind Loeth tuysschen Geryt Boickenhorst ind Lambert Janss volmechtigh als vuirss uth gelesen uyth het wysen wij schepen van Cleve weer sulche richtzforderynge alhier geschyet, soe solde Geryt Bokenhorst die Reckenboicker wie aldair geschiet myt synen syde hebn mochen bewaren ind solde nyet schuldych wesen den volmechtigen die Reckenboicker wie her ind act luyden leth, vorder toe laten apenien off hoeren lesen, dan so voell die schulden des Jonkeren van Wyssch belangende ind die volmechtiger en solde Gerytz klage ind inbedynghen Reckenboicker kondtschappen, ind ander des Jonckeren van Wyssch gesante myssive hantschryffte ind brieff nyet genoichsam ind alss sich ter rechte geboirt woilbedacht ind gestrafft ind onbylligher mytte vand schepen gewesen ordell appelliert hebben ind Geryt solde die schuld anden gericht to Loeth myt recht hebn moegen vorden beheltelick dat and schuld affgekort sall werden des ghoenen dat vermoigen der inbedyngh Reckenboicker ind sus anders bewyslick dairop betailt ys.

130. voorzijde

Inder saicken tuysschen Johan Warners als keger und Gesa Warners alss beklaichtynne and gericht to Kekerdomb und Loeth bedynght wysen wy schepen van Cleve nae dem Johan Warners kleger tot synen bewyss und sterckonge syns rechten inbedyngt ertraeten uth des alden heren van Persyngenn thynssboecken vermeldende dat syn vader inden jair thien vurleden z Warner Ryckertz voer syne persone und voer arbidt syn huysfrouwe und Johan Warners synen soen itzigen kleger dat guedt dair die klage van vermedlt lyve gewonnen und gewoent und dairain to boeck staen, und Johan dan oick myt eyndich tegen kopnden genoichsaem bewyst, dat hy Warner Ricken aldeste echte soen ys, welcker konden und ander bewyss Gesa Warnersche nyet genoichsam wedderlacht und gestrafft als recht ys, weer dan sulche rechtz forderyng alhyer geschiet, so solde Jan Warners nae vermoegen unser stadt beschermen rechten by den tyns guede nae natmyren des guetz gehalden werden so nymantz synen voreygen wyllen en mach verande ten eyns anderen schaiden und Johan solde der wegen eyn rechte inleydonge ain den guede gedain hebben, Gese en konde dan bewysen dat die extracten uth des heren van Persyngen thyns boeckeren van anno thyen, nyet uth den rechten tynssboejkeren geschreven und wairhafftich weren und dat die her van Persyngh toe der tyt geyn thyns heer desselven thyns guedt gewesen en sy.

139. voorzijde

Volghen voirramen der schepen van Kekerdomb und Loet hinder saicken tusschen Jan Wanners alss kleger und Warner Ryckertz, Werner Braem und Jan van [Herle] beklaigten alhier toe hoiffde gebracht. S….ger schepen guedtbed..ck ys nadem Johann Warners itziger kleger myt Gesa Werners syner sustere umb dyt strydige guet gericht hefft und Johann vurss dat myth sententie und ordell to gewesen ys sall Jan Warners vermoeghe der sententie ind possessien und gebruyck gehald werden ther tyt dat hy myet eynen betheren rechten dair uthgesath wardt und Johan Werners solde dairomb eyn rechte klacht und Werner Ryckertz myt synen adherenten in actis spenfiaert eyn onrechte verantwordhe gedain hebben sidmyger anderer schepen guetbedancken ys alsoe Werner Ryckers myt synen adherente in act sponfuert geklaichte gude vugeraverttierde besegelde brieff inbedyngt dat oer z moder die vyffenhalven hont lantz voer eyn vrye erff guede gekocht hedt und sie alss erffgenaemen oerer moder z dair mede beerfft weren holden sy der vyffenthalven hont lantz besyttens blyven, onbenomen eyns ider

141. voorzijde

Inden saicken tuysschen Wylhelm vand Hoevelick alss peynde und cleger und Balthasar Huysmans als pantkerer und verwerer and gerychtzbanck Duyffelwardt, Keken und Bymmen bedynght wiesen vor schepen van Cleve, weer sulche peyndongh und pankeronge alhier geschiet, soe solde nae unser stadt beschreven confiermerte privilegiën und alden gebruyck Wylhelm vand Hoevelick eyn onrechte peyndonge und Baltasor Huysman eyn rechte pantkeronghe gedain hebbenn.

Upgen xxiij dagh september anno Lxiiij hebn die schepen sich by

146. voorzijde

Inder saick tuysschen den erentfesten und fromen Henryck van Bylant her tot Spaldorp alss kleger und Henrick Kreyll als verwerer and gerychtzbanck Kekerdomb und Loeth bedynght yss der s…yger schepen gefuelen nadem der princepaell onderteyckende obligation by desen proetss gelacht  

148. voorzijde

Naedem Rutger Roemer als volmechtich Pawels Maeler affschriften van den inbedinghden konden van Crendel Symens genomen, omb dij serlvighe in geboerlicker tijtt to straeffen unde tho beantwordenn, sal derhalven Rutger als volmechtich schuldich unde gehalden syn, dij selvige bonden tho beantworden so rechtt des leysten februarij Ao Lxiiij.

149. achterzijde

Marge: Henrick Ffrederix, Henryck van Haren to Kekerdomb wedder gesant und ons gewesen

Inder saicken tuysschen Henrick Ffrederix Janssoen dye jonghe alss cleger und Henrick van Haren alss beklaighte to Kekerdomb bedynght wiesen wy schepen van Cleve nae dem Henrick van Hairen und syne consorten die strydighe kaetstede van

182. voorzijde

…….gedacht

182. achterzijde

…………….

Thun derd dat hyr Berndt under derselve peine straff und geloffenyss sych by itziger syner huysfr Henrick Blanckebyetss in frydlichen erbarn ehestant alleyn hald und der ffran

183. voorzijde

…..hoich…….und geweigt toe syn sich bekeraret.

Alle diese vurss pr…te und articulen sampt den versched hefft gemelter Berndt Pass voer ons Richter und Schepen vurss apentlich frey und gutt wyllich bekairt und bewylligt auch tot mecht sicherheidt myt synen lyfflick eydt uthgerichte arm und upgestreckte fyngeren tho Goth und synen heilige Evangelien befestigt geloefft und geswaren die in gantz grynrelige wiese by lyffstraff und verboertens der vurss pennynge als baven geruyrt to verbrock sond der in aller gehorsam guetwyllich to achterfolgen, allet sund argh und lyst und droyell dan diesen urphedt artients und gelaffens alle samentlich und sonderlich vurd rychter und ons schepen refering wy oick in behoeff hoich gedachtz unsers g h l landtfursten und heren aingelangt word dair van schepen schyn underdinglich myt to deylen und solche teuchniss der wairheydt und gedaner geschycht s f g”alb der hohe oevericheydt nyet verwygeren kennen noch sollen, Soe hebn wy schepen vurss unss gemeyn schepend siegell amptz halven up dyt placait wetentlich doen druck im jair nha der gebuyret unsers heren fyffthienhoindt twee unnd sesstich up ffrydagh den lesten dagh des maentz July.

——————————————————————————-