Renten in de Duffelt 1492

Bron: Algemeen Rijksarchief  ‘s-Gravenhage, Collectie 162  Van Limburg Stirum, inv. nr. LN170 (nummer toegang 2.21.106); Lijst van renten, die heer Herman van Wittenhorst bezit in de Duffel, hem door Jan Bles overgedragen 1492. Naast de renten van Herman van Wittenhorst betreft het hier ook renten van Werner Scheiffart van Merode, die gehuwd was met Maria van Alpen, een dochter van Elbert van Alpen. Jan Bles was wellicht rentmeester van beide heren.

Blad 1

Item dyt synt alsulck reynthen als her Herman van Wijttenhorst hefft in Duyffell en ick Jan Bles hem auer gherekent heb inden jair van twe en negentich.

Item den hoiff den Laemert Nyboem hefft ghylt xxxix gl en viij alb en ij guld voir ij bercken.

Idem ghylt iiij gl v stuver van die smaelen thyenden (A)ent maent op petri iiij gold gul.

Item Aelbert Prijsskens hoiff ghylt xl gulde ij gl voir ij bercken. Item xxvij golden gulden en ij bercken.

Item Beetkens hoiff ghylt xxxvj gl xvj alb ij gl voir ij bercken. Item xxi gold gulden en ij bercken.

Item Jan Blessen hoiff ghylt mitten borgherskamp xxxv gul. ij gl  voir ij bercken, blijfft xxv gold gul petri en ij veerke en geyn gelt.

Item Jan Hubertz hoiff ghylt mitter santvoirt en j stuck lants ingen goey xxix gl sonder bercken.

Item Groet Aelberts ghylt xxviiij gl voir den voskamp.

Idem iiij malder roggen sall blijven jairlix petri iiij gold gulden.

Blad 2

Item Wessels kynder geven ene Reynaldis gul uytten beysathen ij ho dijtz erffpacht en tynss.

Item Arnt Bosch gylt iij scepel gersten.

Item Beel Bremers erven gelden iiij gl v stuuv van den ruebkamp by Zelem.

Pastoir

Noch Beel van eener hoffstatt ij gl en viij stuuv.

Item Gairt Bouman ghylt vj oirt van eyner hoffstat bij allants.

Pastoir

Item Helmich Janss ij gl van enen stuck lant by synen huyse.

Item Wijllem Beebbert ix oirt gl en ij kappuyn op uith wit hoffstat dair hij nu tyt op woent Evert Bles sal dat tijnten.

Item Jan Rijckoltz ij gulden van der meer die zysscherne.

Item Henrick Rijckolts ghylt ghylt xliiij gl van den thyenden to Nyell en iiij cappuyn op martini.

Item Bernt Molner ghijlt van der molen lij gulden te betalen voir xxij stuuv. De is vij guld van den halver thiende in Zelant.

Item die grote thiende to Meer heeft nu gegolden xxxiij enkel gul so als ick ont.. heb als v lieffden dieme v’kocht hebben.

Item Evert Bless hefft den meselt voir Jan Bloes soen vurss behelt dyt.

Item Aelbert Prijsken ghylt van der wijngheert bij Zelem ij gul blijfft inden hof der Albert gepacht hefft int ..

Item Groot Aelbert ghijlt van der haeylackz bij Zeelen j oirt mijn dan vj gl dijt nest jan voirt v jair lanck alle jair vj gl Wijllem Born to Nyell sall dijt vorss tynden iij guld gul j deut.

Dijt is alsulcker gelt als juncker Werner mijn heer bewesen hefft: myt namen lvij gul datt myn joffrow deel te geven hefft.

Item Zweders wijff van Hoen gijlt iiij gl.

Item Jonffr. vanden Bongart iij gl.

Item Gery Snoyck ij gl.

Item Jan Reyngens in Zelant gylt xx gl.

Item den halve thiende op Zelant die nu noch tott molen gehoirt heeft gelijk hier voir in Bernt Molners pacht steet.

Item Arnt die Wael vj gl myt Bert sijne soen.

Item Nemme van Rijn vijff gl. ix alb.

Item Henrick Moir iiiij gl.

Item Daem Benthemsch to Kekerdom v gul.

Item Geryt Gerytsch ij gl.

To gedenken dat ick den voskamp bowder verpacht had door beveell myns hern vj jair lanck en den pacht sold aengaen anno petri xiiij en ghegeven Henrick Rykoltz voir xxx gl dat mach mijn joffr. haelden myt oerer suyster off ten is niet van werden.

Blad 3

Te weten dat te Cleeff noch lant is twe stucken dat een inden ham dat ander in den hangh en myn joffer noch wail vernemen sall en ick oeren diener te komen gheven sall.

Dijt nabeschreven is alsulcken thijns als men geldende hefft op sinte Kimberts dach en die gheyne die dair nu ter tijt aen ghehant sijn.

Item een hoiffstat gelegen by der kerken oire teynt ij hont en is onbetymert tijns ij hoenre hier aen ghehant: Aelbert Prijsken en Deryckxken sijn huysfrouw.

Item een hoffstat by der geest omtrint iiij hont en is betymmert tijns v tijns groet en de iij hoenre hier aen ghehant Wessels en Elbert oir soen, Claes als eyn toevenger.

Item een hoffstat gelegen aender strate onsen vijff hont en is betymmert tijns ij hoenre ij tyns groet en ener ynckele gul hier aen ghehant Ruytger van Andeell en Gaell sijn huyssvrouw.

Item een hoffstat bij Lijsken Ghijsen omtrint ij hont en is betymert thijns iiij hoenre hier aen ghehan Zweer Heysters en Evert oer soen.

Item een hoffstat beneven Henrick Zwalnen omtrint v hont onbetymmert tijns vij hoenre hier angehant Wyllem Zwalnen en Alijt sijn suyster.

Item een hoffstat daer bij omtrint iij hont en is onbetymert tyns xxiiij tyns groet en vi hoenre hier aen ghehant Henrick Kopperts en Alijt sijn (huysfrouw = doorgehaald) suyster.

Item een hoffstat beneven Henrick Maes omtrint viij hont en is van een gedeelt die helft heft Henrick Koppers en taelt j hoen en een brabantz en die and’ helfft hefft Derc Lueb en gylt dat ander hoen hier aen ghehant Deryck Lueb en Alyt sijn huysfrouw.

Item een hoffstat tusschen Henrick Blessen en Henrick Gerytts omtrint j mergen en is onbetymert tyns v hoenre en iij tyns groet hier aen ghehant Jan Bles en Beel syn huysfrouw.

Item een hoffstat bij den ollant omtrint j mergen en is onbetymert tijns viij hoenre hier aen ghehant Jan Nyboem en Lambert Nyboem als toevengher.

Item een hoffstat achter Swylden huys omtrint iiij hont en is onbetymmert tyns (ij hoenre = doorgehaald) xij hoenre j maddach en j..ten hier aen ghehant Jan Smyt Nees sijn huysfrouw.

Item Jan Keerstens huys mit den kamp gelegen inder gemeynt tegen den benteeingh gilt ij hoenre en ij enkel gl en is erfftyns.

Item noch Jan Keerstens hefft twe stucke lant dat een geheiten den hagenbosch, dat ander die langh hostert: Dyt vurs hefft he mijn heer selver verpacht want dat was voir den thyns blyven liggen hier buyten geefft Jan vurss ij gl toerns en iiij alb.

Peter Wyghart iiij gl.

Blad 4

Item een hofstat tusschen der (vijtarnen) huyss en der kircken hofft omtrint iiij hont en is onbetymert tyns viij hoenre en pacht op petri ij gul, den gulden op xxiiij stuiver ghelijck hier voir in pacht gescreven is.

Item een hoffstat schietende opten ollant omtrint j mergen en is betymert tyns viij hoenre hier aen gehant Jan Hubers en Beell syn huysfrouw.

Item een hoffstat daer bij ombtrint j mergen tyns vij scepell garsten hier aen ghehant Jan Huybers en Vijllent sijn dochter.

Item een hoffstat bij Juytt Gereytz omtrint iiij hont tyns vj tynsgoet hier aen ghehant Derick Janss geheiten Dass en Gheesken sijn dochter.

Item eyn hoffstat neest Hyll Pypers en is betymert omtrint j mergen tyns ij groet enen maddach en dat gelt van iij malder maltz te maeken hier aen ghehant Grijet Coppers en Wylkem oir suyster.

Item een hoffstat byden kirck hoiff omtrint ij hont tyns iiij hoenre j maddach hier aen ghehant Jan Huybers en Beell sijn huysfrouw.

Item een hoffstat dair bij omtrint ij hont en is betymert: tyns enen vlemsch j maddach en dat gelt van iij mald maltz te maken dyt heefft ons vicaris.

Item tuysschen Deryck Nyboem en Jan Blessen hoffstat leetht een hoffstat en plach Lysken van Beeck te hebben voir xij hoenre en is verstorven en blijven liggen en hefft nu Jan Bleess voir x hoenre en xv stuiver.

Item een stuck lantz aen die lantscheijdyngh ombtrint ij mergen gylt j hoen Jan (Lics) pachter.

Item een hoffstat neest Loeff van Yssom omtrint j hont en onbetymert tyns vj hoenre hier aen gehant Lysken (Hoich) toeren wyff en Jan Raymeker als een toevengher oeren kynder en hefft bekant en avergegeven von schepen als die voirste kynder mondich dat hyse dan den voir kynderen weer aver geven sall.

Item j hoffstat bij de kirckhoff ombtrint v hont en iss onbetymert thyns xij hoenre en j maddach hier aen ghehant Aelbert Prijsken en Derycken sijn huysfrouw.

Item j hoffstat tusschen Jan Blessen hoffsteden omtrint j mergen onbetymert tijns ij hoenre iij groet hier aen ghehant Sweer van Ryngenbergh, Gezken sijn huysfrouw.

Item eyn hoffstat dair bij ombtrint j mergen en is betymert tijns ij hoenre vij brabantz j scepel haveren en j hoip op den vaeyem hier aen ghehant Geell van Andeel en Geesken oir dochter.

Item ij stucken lantz gelegen opten hogen belde tegen den spijck op die weterynghe gijlt iij groet en een scepel haveren hefft onse vicarius.

Item een hoffstat tusscen Geryt de (Lijss) en Metten van Ophuysen omtrint ij hont en is betymert: tijns iij tyns groet hier aen gehant Lijsken Teeren en Jan Raymaker als eyn toevenger oerer kynder als vurss is.

Item eyn hoffstat gelegen opten Dassendonck (noot: goed onder Selhem bij Mehr) omtrint iij hont en is onbetymert thyns iiij hoen hier aen gehant Jan Hubertz en Beell sijn huysfrouw.

Blad 5

Item een hoffstat dair beneven en is betymert omtrint v hont en plach te geld ij hoenre tyns en j gl op petri en had Leentghen Bartels so se gestorven en nu hefft se Hemiclze oir dochter von enen enkelen gulden tijns op sint (Cumiv)tus dach.

Item een hoffstat gelegen bij der gemeynt omtrint j mergen en is betymert tijns vj hoenre hier aen ghehant Sweer van Reygenberch en Jan sijn soen.

Item eyn hoffstat dair bij omtrint v hont en is betymert tyns vj hoenre vj brabantz en j maddach hier aen ghehant Zweer van Rygelberch en Jan sijn soen.

Item een hoffstat baven aen der geest omtrint iij hont tijns een hoen en iij scepel gersten als vurs is hier aen gehant Arnt Bosch en Katerijn sijn huysfrouw.

Item j hoffstat dair beneven omtrint iij hont onbetymert thyns j malder gersten en iiij hoenre hier aen ghehant Arnt Bosch en Katrijn sijn huysfrouw.

Item een hoffstat gelegen bij der kyrcken ombtrint ij hont en is betymert tijns vier alde tournsch groet en iiij hoenre hier aen gehant Henrick Zwaluwe als een kirckmeister en Laemert Nyboem als een gijldmeister.

Item een hoffstat dair tegen aver en is betymert tijns j gtte en j maddach dath hier aen ghehant Wijllem vander Wald en Naell sijn huysfrouw.

Item een streepken lantz leecht achter Swijlden huys omtrint ij hont gylt ij hoenre en heefft Aetht Tjmans in enen erffpacht.

Item een hoffstat tegen die kyrck aver die straet beneven Jan Hellmichz hoffstat tijns vijff hoenre.

Item noch een hoffstat dair beneven en is betymert omtrint ij hont dair hefft sunte merten uijt eijn halff malder rueb saitz en is nu sunte merten te haeff komen dair wach lijve aen die sijnt nu al doot. Dese twe ptes geytumen uijt buyten onsen schaden.

Item noch een hoffstat dair beneven onbetymert en tyns den Hern van Cranenborch xij hoinre.

Item dese iij voirs hoffsteden hadde zelige Elbert van Alphen drost gekocht van Jan Reymer beheltelijk y gelick sijn voir rechten en is nu een hoffstat en hefft nu Wijllem Krebber in pacht en (Arndt Bless) betailt alden vurss tijnss en ghijlt dair toe aen pacht ix oirt guldens op petri en oick twe cappuyn op sint merten mitter thynss.

Item een hoffstat dair beneven tijns vj hoenre en enen maddach hier aen ghehant Aelbert Prijsken en Derijckxken sijn huysfrouw.

Item een hoffstat leght … die steensteegh en is betymert tijns j maddach en dat gelt van iij malder maltz te maken hier aen ghehant Henrick Zwaluw ende Gayken sijn huysfrouw.

Item dat gasthuys to Nyemegen hefft wtter woester hoiffstat uijt ij merghen x schylyngh thijns vj d en eyn shijck schepel have(re)n.

Blad 6

Dyt is alsulcken thijns als men schuldich is op alre kynder dach.

Item Aelbert Prijsken ghylt op aler kynder dach xxj tijns.

Item Geryt Herrntks kynder xxij tyns groet uytten lijnten mergen.

Item Ruytger van Andeell xxj thyns groet uyt den hernenhovell.

Item noch ghelden Gerytz kijnd vurss myt munten oere moeyen ix enkell rollssche wijtpennyngh.

Item ondslage j xlij horn

Item iiij gold guld

Item die tynss grote en ..oenre gelt

An tynss en pacht viij gl v s

Dan in gewk … van malt

To matze ad ander

Item ix maddach ad ij stuv off

Iij s dair na die tijt tuff is

Item xiiij braemess

Item iiiij alde toerness

Item vj groten

Item xij schepel gersten