Rekeningen Millingen 1473-1477

Rekeningen van de heerlijkheid Millingen 1473-1477

Deze akte wordt bij F.W. Oediger in “Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände”, deel 1, op pag. 241 genoemd onder XVII. Landtagssachen, Steuern: Millingen-Düffel 1473-80. De akte is in het Hauptstaatsarchiv Düsseldorf bekend onder, Kleve-Mark Akten Nr. 2193: Steuern Millingen 1473-1480, echter nader onderzoek wijst uit dat deze akte t/m het jaar 1477 loopt.

De hertog van Kleve had in het jaar 1473 de heerlijkheden Millingen en Bylandt van Oswald heer van den Bergh bezet, pas op 7 oktober 1479 meldt de heer van den Bergh, dat hij zijn goederen van de hertog van Kleve heeft terugontvangen. Deze omstandigheid is een verklaring voor het feit dat dit stuk in de archieven van de hertogen van Kleve terecht is gekomen. De richter (of ambtman) van de Duffelt, Thomas Hotman, had het rentmeesterschap over Millingen overgenomen van Ryckart van den Kirckhoff en Arnt die Waell, die we nog in de laatste rekening (voor 1473, nl. die van 1462/63) in het archief van het huis Bergh terugvinden. Beide heren vinden we ook in de bijgaande rekening terug. In het archief van het huis Bergh vinden we dan in 1483 weer de eerste rekeningen van Millingen en Bylandt , van Daem van Heerdt, terug.

G. van Benthem, 27 januari 2002

Blad 627

Rekenonge Thomas Hotmans der heerlicheit van Mijllijngen

Van den Jaer Ao Lxxiiij (1474)}

Item Anno Lxxv (1475)}

Item Anno Lxxvj (1476)}      uijtgaen

Item Anno Lxxvij (1477)}

Item Anno Lxxviij (1478)}

Blad 628

Rekenonge mijns Thomas Hotmans Richter in duijffell, als van allen Renthen und jairgulde gehoerende totten heerlicheit des huijses tot mijlingen van wegen ind bevele des hoigeboren durluchtigen furste ind heren heer Johans hartoge van Cleve ind greve vander Marck mijns gnedige lieve heren, Aengaende inden jaer onss heren dusent vijer hondert lxxiij (1473) sdinxtaige na sent Jacobs daige, ind wedomb  uijtgaende anno dusent vier Lxxiiij (1474) up sent peters Avent ad Cathedram (22 februari).

Ind is to weten dat alsulcken pacht as up cathedra petri Anno lxxiij (22 februari 1473) vurss verschreven was vur dat meeste deell van dijnre heren Osswalz vanden Bergh upgeboirt was, van sulx ick noch bij mijnen Aenghaen bevijnde kunde noch ongeboirt to wese, heb ick geboirt dair van ick hijr nae bewijss doen sall, As int ijrst van mijne opboeren.

Is oick to wete soene den pacht ind tijnse dess vurge heerlicheit boirt bij ponden, bij groiten, bij Brabantzen, bij Kopken, ind bij (moken), Soe is eijn pont viij altbutke valent v alb, twe groit j alt butken, Men betaelt x Brabantzen und ij kopken mijt eijnen Nijen Vlemschen, Ind eijn marck is xij alb.

Blad 629

Opboeren van sulken ick noch in maiten vurge cathedra petri (22 februari) vj ….ongeboirt lant

Den gulden gerekent allet an paymente van xx stuvers

Inden ijrste geboirt van Johan Engelbrechtz viij poste gulden alle gulden xiiij stuvers facit v gulden viij stuvers.

Item van Kersten Spronck vj alde schilde alle schilt xxxij stuver facit ix gulden ix stuver.

Item Johan van Anggeren vanden ghemeijnten xvj poste gulden facit x gl xvj stuver.

Item Derick die Waill vj poste gulden facit iiij gulden j stuver.

Item Daem Delis xj Re gulden alte xxj stuuv facit xj gl j stuver.

Item Goissen van Ullift vij alde schildt facit xj guld j stuver.

Summa dess Restantz ind pachtz vurss is ts (=tosamen) lj gulden xv stuve valent xlv ke (= kopken)

Opboeren van tijnse maeten Anno vurss verschreven

Inden ijrsten Ghelis Daemss van sijner hoffstat iij pond tpont viij altbutke, valent v alb facit xxxviij ke

Item Rijkart vanden Kerckhoff xxiiij groit die twe gerekent van eijn altbutke facit xx ke

Item Peter vande Moelen ij pond, xxv ke

Item Arnt van Voirtwick, wilner Henric Vijngen xxiiij groit as vurss is facit xx ke

Idem viij hoenre thoen j altbutke facit xiij ke iiij gul

Item Robbert Janss und Conrit Ijwens vander hoffstat ther Keken eijn marck facit j guld.

Item Johan Goissens van Snellertz hoffstat xxiiij groit facit xx ke

Item Arntz hoffstat van Voirtwick ij pont j maick facit ts lv ke.

Item Wijnant vande Waede (of: Wairde) uijt der hoyven vijff oirt blaw gulden, den gulden xiij stuver, facit xlviij ke ix guld.

Item Roloff Haman v oirt blau gulden vurss facit xlviij ke ix guld.

Item Lambert Voss ind Henrick Daemss uijten kalden hoff iij (scrampbaitsche) gulden, die ind betailt gelick blaw gulden maken ts j gulden lvij ke.

Summa laten vij gulden xv ke iiij gulden.

Blad 630

Item Gheert Moeren kijnderen ij Re guld

Item van Johan Kroppen ij (scrampbaitsche) gulden facit ut j gulden xviiij ke

Item Wilhem Schardens hoffstat xiiij hoenre as vurss facit xxiij ke (iiij) gulden

Item van Arnt van Voirtholtz hoffstat v pond facit j gulden iij ke.

Item Rutger Smijt van Kuijpers hoffstat xxij fc xij gul facit tsamen xlvj ke viij guld.

Item van Wilhem Gelis hoffstat ij pond, vj gulden facit xxx ke

Item van Cleijn Wilhem Gelis hoffstat van Wilhem Wilhemss xviij hoenre ind eijnen maddach ts xxxviij ke.

Item Rutger Smijt ind Henric Loer van butendicks hoffstat xij hoenre facit xx ke

Item van Johan van Beck (of: Beek) van eijnre hoffstat bijden kerckhoff vij oirt gulden, ad xx stuver facit j gulden xlv ke.

Item Derick vander Beet van Henrick Wijngartz hoffstat j ald schilt ind iiij alde butke j gulden xlj ke ij groit.

Item Henrick Hoiffslegs hoffstat die Sneweijt mathijs to wesen plach xviij hoenre facit xxx ke.

Summa laten x guld Liiij ke ij groit

Item Rijkart Derick Daemss hoffstat plach to gheven xij hoenre ind die hefft Daem gegeven up onss liever vrouwen Altair tot Mijlingen ind kercke.

Item Alijt van Anggerens hoffsat j pond ix gr xxvij hoenre, hijr van bet Alit vurss dat derdendeell ind Johan Arntsoenss ij deell facit ts j gulden v ke.

Item Henrick Wijngartz hoffstat xij groit facit xx ke.

Item Rutger Smijt van Smoedz hoffstat iij pond facit xxxviij ke.

Item Gerit Manthe van Mechtelt Roloffs hoffstat vj hoenre ind ix Brabantz facit xij ke.

Idem ij pond wasses

Item van Johan vander Moelen van Derick Svrijsen hoffstat nu Johan Ijwenss ix gr facit viij ke.

Item Herman Ffranckenss ij alde schilde facit iij gulden ix ke.

Item Luijtken Snellertz hoffstat gheefft vj pond wasses.

Item Conrit Ijwenss van Snellertz hoffstat ij pond wasses.

Item Claes Krepken gheefft van Eeckmans (of: Erckmans) hoffstat xij gr des bet Johan van Oij ij alb facit xx ke.

Summa laten sgeldz vj gulden xxj ke

Summa laten swasses x pond.

Blad 631

Item Johan vande Hoen Johanss iij pond facit xxxviij ke

Idem j pond wasses

Item Johan Blanckertz hoffstat xij hoenre facit xx ke

Item Johan van Oije van Kremers hoffstat j pond xiij ke

Item Herman van Mouwick van Stijpelen hoffstat vj hoenre x ke

Item Arnt van Voirtwick van sijnre hoffstat iij pond facit xxxviij ke

Idem van Henrick Vijngerens hoffste vij hoenre xij alde butke ind die hefft gewonnen Arnt van Voirtwick facit xxxj ke viij gr

Item Wilhem Mews nu Arnt van Voirtwicks hoffstat iiij pont L ke

Item Rutger upten Laet van Hermans hoffstat vande Stegen xviij gr maken ts xv ke

Item Henrick Ghaetschalcks hoffste xij hoenre ts xx ke

Item Goissen Sondach van masschaps hoffstat iij pond, xxxviij ke

Item Johan vanden Kerckhoff vande waijd acker xx gr facit ts xvj ke viij gr

Summa laten sgelz iiij guld xlviij ke iiij gr.

Summa laten swasses j pond.

Item Sander Geritss j schilt van xxx stuver facit ij gulden

Idem dair bij noch van seijnre hoffstat iij pond viij hoenre ts j ke x gr

Idem noch x hoenre iij gr facit ts xix ke ij gr

Item Gerit Enggellen van Bijrmans hoffstat j pond iij hoenre xviij ke

Iem Herman vande Stegen van Bijrmans hoffstat vj hoenre x ke

Idem iiij pond wasses

Dese hoffstat hefft gewonnen Helmich Bertholtzsoen.

Item van Derick des Vrijssen hoffstat geboirt v pond wasses

Idem dair bij eijn hoffstat van ix hoenre x Braemss ij kopke tsamen xvij ke iij gr.

Item Johan Engelbrechtz van Krepkens hoffstat viij gr facit vj ke iij gr

Item Johan vande Hoen Johanss van Claes Geritz hoffstat v pond, j guld iij ke

Item Rijckart vande Kerckhoff van eijner hoffstat bij den kerckhoff j pond, xiij ke

Item Henrick Kocks hoffstat iij pond, ix gr facit xlv ke

Summa laten sgeldz v guld xxxj ke

Summa laten swasses ix pond

Blad 632

Idem Rijkart noch van Ahlbert Hacken hoffstat ix hoenre, xv ke

Item hefft Bernt van Oij gewonnen Hellinx hoffstat ij pond ind die bet de kerck van Mijlijngen facit xxv ke.

Summa get xl ke

Summarum Alle tijnses vurss is tosamen xxxiiij gulden Lix ke, ix gr

Summa Alles wasses is ts xx pond dat ick Johan Reijmer voirtan gelevert heb tot behueff ind geluchte mijns gnedige heren.

Summare alles opboerens an pacht ind tijnsen dis vurss jairs ts is Lxxxvj guld xLiiij ke x gr.

Uijtgaven mijnss Thomas vurss die vurge jairs Irstlick Anni Lxxiij (1473)

Inden ijrste van bevele mijns gnd heren in anhoerend dess haeffmeisters selige mij monelick gedaen, den Borchgraiven tot Mijlijnghen den upgraven ind vegen bis opten alden badem, daer toe ick meinen solde iiij werckmeister, die ick degelix loenen ind cost verplegen solde ind dair toe gebaden sijnre gnade ond saten in duyffell myt aen karren den slick ind dreck uijt den ijnen to vuren ind den ondersaiten alle sdaige geven ij micken, eijnen slach butten ind eijn quarte vurs as ick gedaen heb.

Soe heb ick des vurss wercks mijtten iiij werckluyden ind mijtten kerspelle van meer (=Mehr) bestaen sdinxtaige post Assumption maiken ind hadden myt sich alle katheren und xiiij karren.

Item dess neesten gnadesdach die iiij gehuerde werckmeisten, ind die van keken mijt aen katheren ind xvj karren.

Item dess neesten donresdaige die iiij werckmeisten mijtten kerspell ind katheren tot kekerdom.

Item dess neesten vrijdaige die ghehuerde vurge mijtten kerspelle ind kathen van loijt (=Leuth) ind hadden vj karren.

Item dess neesten satherdaege die werckmeisteren mijtten van Nijell ind oeren katheren ind hadden xiiij karren.

Blad 633

Item desselven saterdaige die van mijlijngen mijt oeren kathen ind hadden xj karren.

Item desselven daige gehad die van bijmen mijt oeren den kathen ind iiij karren.

Item Smaedaige up sent Bartho avent die vurge iiij wercklude mijtten van duijffelwart ind oeren kathen hadden iiij karren.

Item upten selven dach die van meer mijt alle oeren kathen ind hadden xiiij karren.

Item sdondresdaige post Bartho ei die vurge werckmeisters mijt die van keken ind oeren kathen ind hadden xvj karren.

Item dess neesten vrijdaige die van Nijell ind oeren kathen, ind hadden xiiij karren.

Item desselven daige die van Loet mijt oen kathen ind hadden vj karren.

Item dess neesten sathdaige die werckmeisteren mijt den van Kekerdom ind hadden viij karren.

Item desselven daige die van Mijllingen mijt oeren kathen ind hadden xj karren.

Item desselven daige die van Bijmen mijt oeren kathen ind hadden iij karren.

Item soe sijnt dess werckeldaige vurge ts negen daerenbijnnen den vurge werckmeisteren alle sdaige to loen j ald brasd, facit alle mansdaige iij alb facit dess iiij mannen in desen negen daige daige voer loen ind cost tsamen iiiij guld

Summa laten  p se

Item totten mannen ind huysluiden in maiten vurge to verplegen gekocht pmo J vat butteren mijtten (aedgetbuchte) vuir iij guld xv ke

Item noch van eijen dach gekocht botter vur xv ke

Item gekocht tot Nijmegen x tonnen bijrs costen alle tonnen x stuver ind tot vuerloen j stuver facit vj gulden.

Item gekocht an Roggen men broide mijtten backloen ts ij gulden liiij ke

Item deden mijns heren gnad mij affkopen then selven maill ein roit blest pirdt dat sijne gnad den heer van Berge upten Zoem ghaven dair vur ick an mij selven behalden solde van verbaitschooppen beijkens up pte du. L guld

Item soe heb ick mij selve verpleeght van bevele mijns gehn bij den haifmeijst selff erste vanden dinxtaige post Jacobi bis tot sent Peters daige ad Cathedram upthusene ind is eijn tijt van ij c ix daige alle daige ij vls der xxviij eijnen gulden maike facit alle man iiij xviij vlemss facit alle man xiiij gulden xxvj vlemss facit ts Lxxxix gulden xxxiiij Lxiij gr

Item soe dede mijn gned heer mij verschrijven tot Cleve svridaige post Sijmons et Inde Anwessende Arnt den Waelen ind verbleeff ij nacht, verdaen in vijr mailtid ts xv ke.

Item clementen (23 novmber) was ick verschreven tot cleve antwessende die ordinatie des gerichtz in Duijffell ind was uijt iij nacht, verdaen in vj maeltid vj brasd facit xxiij ke.

Item psesto barbaren (4 december) gesant eijnen bode tot cleve mijt brieven der comissarien … den gegeven ij alb facit iij ke ix guld.

Suma laten c lij guld ix ke vj gr

Blad 634

Item up sent lucien avont (13 december) bijn ick verschrieven tot cleve ind verwin ij mailtid viij ke.

Item sdond daige deden mijns heren gd mij wedomb verschreven antressten den commissairen vurge ind moiste verblijven weer ick mijne wersse verkrege iij daige verdaen v maeltid alle j guld facit xx ke.

Item dair na mijt Johan vanden Hoen twewerff tot Nijmegen geweest dess mijn gnedige heer mij eijn reise qwitede ind ick mij selven eijns gequijt ts x ke.

Item sguedesdaige post (Jairsavent) noch wedomb de maldato om gereden tot Nijmegen oick …….. aldair van Nijmegen wederomb tot Cleve ind van Cleve wedomb tot Nijmegen verdain mijt mijnen perd ts x alb facit xxv ke.

Item tho gedencken mijns loens van desen renthen tontfangen ofmen dair aff vur mijne tijt gewoentlick was to geven dair aff ick res…. Van hondert gulden vj guld dair van maj doch meer to geven …………op boend ts v guld xj ke.

Suma laten vj gud xiiij ke

Summa alles uytgavens dess vurss jairs tsamen is c lxij gulden liij ke.

Dat upboren vurss an desen vurgend affgetagen so blijfft mijn gend heer den richter vurss hijr van schul sessind soventig guld acht ke ij gul.

Opboren dess jairs lxxiiij (1474) aengaen ind lxxv (1475) uijtgaen et pmo vanden pachte dess kerspels verschijnende op sent peters daige ad cathedram (22 februari).

Item soe plach Kerstken Spronck to geven van eijn deell landz gelegen upten Waelen xxiij st den aidmijtz affboeken dess lantz gekurt sijnt in vurtijden iij ste, blifft mijn opboeren xx ste alle xxxij stuver facit xxxij gulden.

Item Derick die Waell xvij Re gulden alle gulden xxj stuver facit an gulden van xx stuuver ts xvij gulden xx ke.

Item Johan van Oij ind Herbert Roloffs vanden Kampe inden warde xix ste alle xxxij stuver facit xxix gulden lvij ke.

Item van Johan van Oij uijten ghmijntenpass x gulden alle xxj stuver facit xj gulden.

Idem uijt Peters lant vanden Bijlant j ald ste vurss facit j gulden xxxv ke.

Idem uijt der bouwijngen viij kroenen alle xxvj stuver, ind dit betalen Arnd die Waell, Henrick die Waell, Roloff van Loet, Rijkart vanden Kerckhoff Ind Roloff vanden Warde mijt sijnen bruederen ind maken an payment vurge x guld xxiij ke.

Item Gert van Borken van Daen Gelis guet viij ald ste vurss facit xij gulden xxxvj ke.

Suma laten c xiij gulden xlix ke vj gr

Blad 635

Item soe is die ghemeijne genoempt den steen verpacht van liij poste gulden, alle gulden xiiij stuver der betalen Johan Engelbrechtz xix Rutger Smijt xviij Ind Johan van Angeren xvj ind maiken an Re gulden vurss ts xxxv gulden xlvij ke.

Item Johan van Angeren uijt sijnre hoffstat ij ste iij oirt ste as vurss is ts iiij gl.

Item Daem Delis xj gulden alle gulden xxj stuuv facit xj guld ij ke.

Uijt Peters land vanden Bijlant.

Item van Peters guet van Loet ad xx stuuv, j guld

Item Johan van Ijpen ad xx stuuv, j guld

Item Johan Ijwenss j ste, j guld xxxiiiij ke

Item Arnt van Voirtwick uijt den Jonfferen kamp v gulden j oirt ad xxj stuuv facit ts, vj gulden ix gr

Item Goissen van Ullijft vij ste alle as vurss is facit xj gulden ij ke

Item Derk Svrijsen hoffstat ad xx stuver gevet ij gulden

Toe weten dat mijn gnedige lieve heer noch tot mijllijngen boirt vanden vrouwen guet van Oij dat Arnd die Waell gepacht ind mijt halven kairn (of: kroen) betailt hefft alss oen dat bevalen was an Henrick den Walen die dair aff mijnen gnedige heren bewiss gedaen hefft off doen sall uijtgesacht xx gulden van eijnre tijende gehoerende. In Arntz Boerdge, die ick van Gerit van Boekell ontfangen ind Johan Reijmer na luijde sijnre hantschr voirt an gehevert heb dess gedechtenisse doe.

Summa laten Lxxiij gulden xiiij ke iij gr

Summare alles pachtz vurss is ts c Lxxxvij gul iij ke ix gr

Opboeren an tijnse up mtd (waarsch: st. Maarten, 11 november) verschreven allet an paymente vurge.

Item soe beloipt sich die tijns asinen sijen mach anno neestlich an pthijen ts xxxiiij gulden ke ke x gr

Item inden selven tijnsen geboirt asmen dair sijen mach xx pond wasses Ind die voirtan Johan Reijmer tot behueff geluchtes mijns gneden lieven heren gesait.

Summare alles upbornds an pacht ind tijnse vurss is ts ij c xxij gulden iij ke ind vij grothen.

Uijtgaeven dess vurss jairs

Inden ijrste heb ick vall (of: vell) upgeboirt gerekent vanden ghemeijnten tot mijllijngen die deels besaijet, deels geweijet was asinen dairaff voir gehoiet hevet, Ind soe dan dat saet verdorven, die have genomen. Ind die thuijnen ind gewrechten to braken ind verbrant waeren ….den ruijt… ende mijns gd hern is daromb den pacht na luyde plegen Arnds Buckijncks rentmeisters hant schrijffte ick dair aff hijr mede an (heere) gekurt .. ts .. an poste guld xxv gud alle xiiij stuver facit xvj gulden x stuver iij oirtk stuver xx alden schilt alle xxxij stuver ts xxx guld xiiij stuver j oirtk stuver …xiij pacht guld alle xxj stuver facit xiij guld xiij stuver facit ts Lx guld Liiij ke.

Suma……

Blad 636

Item soe heb ick Thomas vurge gegeven Johan Reijmar van bevele mijn gd heren vanden pacht ind tijnse ick tot Mijlijngen upgeboirt habt na uijtwesen Johans vurss hantsschr ick dair van hijr mede and heren c lxxiij gulden.

Item soe deden mijns heren gnad mij verschrijven tot Cleve sdinxtaige na den sondach oculi (bevruende) die comissaeren verdaen j mailtijt iiij ke.

Item then selven maell wardt mij bevalen tot Nijmegen to rijden ind die schattinge aid to gheven ind mijne baitschappen dair van to doen gelick mij gned lieve heren mij bevalen had, verdaen vur mij ind mijn perd ts viij ke vj gul.

Item soe deden mijns heren gnaden mij verscrijven svrijdaige post as(tedirij) die tot Cleve mijt Arnt und Henrick die Walen ind verdaen iiij mailtid alle iiij ke facit xvj ke.

Item smaendaige post ..t. gesant eijnen mal mijt eijnen brieff van wegen der comissairen tot Cleve an mijnen gned heren ind van mijnen gnedige heren voirtan wederomb tot Nijmegen anden comissaren den baden ts geven v alb r xj ke iij gr.

Item up sent barbairen dach (4 december) hevet mij gesant die comissaren van Nijmegen eijnen brieff (bermende) die schattinge dair mede ick voirt gereden bijn tot Cleve an mijnen gned heren verdaen bijnnen Cleve twe mailtid facit viij ke.

Item den boden mijtten antwerden wedomb gesant tot Nijmegen den gegeven iij alb facit viij ke.

Summa laten c lxxix gulden xxv ke iij gr.

Item svrijdaige na sent Thomas dach hebn mij die comissaren gesant van Nijmegen eijnen brieff ind die taxe vander schattingen tot kersmisse die ick voirtan mijnen gned hern bracht verdaen ij mailtid is viij ke.

Item eijnen bode mijtten antwoord up die vurge schriffte gesant tot Nijmegen an die komissaren gegeven viij ke.

Item up sent Johans dach na kersdach gegeven eijnen man die dat tijnss wasse tot Cleve an Johan Reijmer doorgl. Vj ke.

Item soe deden mijns heren gnad mij verschrijven up alre kijnd dach tot sijner gnad tot Cleve to comen omb der renten will vand verleden jair ind bijn dair verbleven twe daigen, verdaen iiij mailtid ts xvj ke.

Van tijmerogen dess huyses tot Mijlijngen

Item des sguedesdach na sent pouwels heb ick ghadt twe leydeckers twe daege alle sdaige voer loen iiij vlemss ind ij vlemgss vur den cost facit lij ke.

Item vanden selven vj c nagell vur iij alde vlemss ind iij ald brasd an tzoldner is ts xv ke ix gr.

Item eijnen tijmerman iiij daige tott oenster bruggen to plencken ind twe daige to plencken ind twe daige an der poirten den gegeven sdaige to loen ij ind voir sijnen cost ij alde vlemss facit lv ke vj gr.

Item totten toch bruggen an plancken ind nagelen gehadt j guld.

Suma laten iij gulden x ke iij gr.

Blad 637

Item then selven maill eijnen stroedecker iij daige dat bowhuijss to decken sdaige to loen ij alb, ind vur sijnen cost ij alde vlemss facit xxviij ke vj gr.

Item van mijn loen vurg ist ierstlick ind hondert guld vj guld maeken nae den ….opbaerns tot c lxj guld ………vur gehort hevet oick lxj gekurt heb maken ts x guld ix ke

Item hijr toe bleven mijne heren genad  vurg anno neestleden schuldich lxxvj gl viij ke ij gr

Suma laten lxxxvj gl xv ke viij gr

Summa allet uijtgemeld so ts iij c xxix guld xlv ke ij gr ind die tegen dat upboeren vurss gekurt so blijfft mijn gned heer den richter vurss hijrvan schuldich hondert seven guld eijnindvievtich ke vij gr.

Anno den lxxv cathedra petri (22 februari 1475)

Inden ijrsten van Kersten Spronck van eijn deell lantz gelegen upt walen xx alde ste alle ste xxxij stuver fc xxxij guld.

Item Derick die Waell xvij Re guld alle guld xxj stuver facit xvij guld xx ke

Item Johan van Oij ind Herberen Rolofss van kempe ind warde gelegen xix ste as vurss is facit xxix guld lvj ke.

Item Johan van Oij uijten ghmijntpass x guld vurss make xj guld.

Idem uijt Peterslant vanden Bilant j alde st facit j guld xxx ke

Idem uijt bouwijnge viij kroenen alle xxvj stuver ind die betalen Arnt die Waell, Henric die Waell, Roloff van Loet, Rijkart vanden Kerckhoff ind Roloff vanden Warde ind maiken an paymenten ..ck vurge ts x gul xxiiij ke.

Item Gerit van Borken van Daem Ghelis guet viij alde schilde facit xij guld xxxvj ke.

Item soe hefft men vanden ghemijnte geboirt vijr jairlanck jairlix liij poste guld, ind is eijn derdendeell vander ghemeijnten ind is dat ander deell verpacht as men hijr na noch vord van hoen sall.

Item Johan van Angeren uijt sijner hoffstat xj oirt alde ste facit iiij gul xx ke.

Suma laten c xviij gul ix ke.

Blad 638

Item Daem Delis xj guld alle xxj stuuv facit xj guld ij ke

Item van Peters guet van Loijt j gul

Item van Johan van Ijpen j guld

Item Johan Ijwanss j alde ste fc ij fuld v ke

Item Arnt van Mouwick uijt den Jonfferen kamp v guld j oirt alle xxj stuiver facit vj guld ix gr

Item Goissen van Ullifft vij alde schildt facit ut xj guld ij ke

Item Deric Svrijsen hoffstat ij guld

Suma bis her tot 33 gul viij ke iij gr

Toe weten dat ander deell der ghemeijnten vurg verpacht iiij jairlanck desen nae besten ind is nu dat ijrste jair allet an paymente van xx stuuver.

Inden ijrsten Goissen van Ullijfft vanden hoigen zande ij guld

Item Reymbolt die Wael vanden hoige zande ij guld

Item Derick van Oij vanden hoige zande ij guld

Item Johan die Wilde vanden selve ij guld

Item Kersten Spronck vanden selve ij guld

Item Johan Engelbrechtz vanden hoige sande vj guld

Idem vanden lande opten ward vj guld

Item Johan Arntss vanden landen buijten dix geheiten upten deillen v guld

Item Rutger Smijt ind Johan van Angeren dat lant bijnnen dijx vj guld

Item Gerit van Borken vanden slick soe genant vj ste …fc viij gl xv ke

Suma laten lxxix gl xxiij ke iij gr

Suma des vurge gewoentlick pachtz ind ghemeijntz ts is c x.vij gul xxxij ke iij gr

Item soe is die gewoentlicke tijnss die up mta (=waarsch. st. Maarten, 11 november) verschijnt assinen voir gehoirt hevet mijtten hoenre tot gelde gerekent an paymente van twijntich stuuver assinen vur gehoire hevet ts xxxiiij gl lix ke xx gl

Item boiren men inde selven tijnse up daege tijt vurge xx pont wasses die ick upgeboirt ind voirtan Johan Reijmer tot Cleve gesant heb.

Item hijr toe heb ick noch van mijn gnedige heren angenomen in bijwesen dess haeffmeisters dess rentmeisters ind Johans vanden Hoen der vrouwen guet van Oij plach to wesen vur ij c ind lxx Re gulden alle gulden to betalen mijt xxj stuuver der ick dan an mij selven wedomb behalden sall as vur gehailt dess huijses tot Mijllijngen veirtich derselven gulden, soe blijven mijnen gned heren noch dair van ij c ind xxx gulden vurss ind make an paymente (Dirck) vurge ij c xlij guld.

Suma laten ij c lxxvj guld xxijx ke x gr

Summarum allet opboeren ts ist iiij c lxxiiij guld ij ke j gr.

Blad 639

Uijtgeven des vurss jairs

Inden ijrsten heb ick Johan Reijmer gebracht na luyde sijnre hantschrifft ick dair aff hijr mede an lenen (of: leven) van sulcken pacht ick mijnen gned heren vanden vrouwe guede van Oij schuldich was in kurtige de seven hondert ind achtindartich Re gulden alle gulden vur xxj stuver facit an paymente van xx stuver ts c xliiij guld liiij ke.

Item noch denselven gegeven maten vurss xlv Re gulden tot xxj stuuv facit xlvij gulden xv ke.

Item noch denselve vanden vurge pacht gegeven octanas penthecost lvij gulden tot xxj stuver facit Lix gl Lj ke.

Item noch denselven (sevener) vifftich gulden ad xx stuver facit L gulden

Idem nae vastament an paymenten vurss lij gulden.

Uijtgaven van tijmerongen

Item totten schrijver up to wegen to bzailen ind to verstarken gehadt twe tijmerluijde iiij daege alle sdaige to loen ij alb ind voir sijnen rost ij alb facit ts j guld xx ke.

Item twe thuijners die wende to thuijnen alle iij daige sdaige to loen j stuuver ind voir cost ij vlemss facit tsame xliiij ke.

Item sent victoirs avent gehadt tott bruggen to maeken twe tijmerluijde iij daege sdaige voir loen ind cost iiij alb facit j guld.

Suma laten iij c lxj guld iiij ke.

Item hijr to gehad iij arbeider die die pachen vander bruggen helpen in storten ind der hoirde thuijven upt brugge alle iij daige alle sdaige to loen j stuuv ind ij vlemss vur de rost facit ts xliiij ke.

Item totten vurge schrijven gehad an lassnagellen sulrenagellen ind latnagellen ind ander nedersten bruggen soe die inden grave gevallen was wedomb to maike tosamen xx alb facit L ke.

Item dess gnedesdaige post victors gehadt twe leijdecken iij daege alle sdaige to loen iij alb facit xLv ke.

Idem an tzelduijr iiij alb ts x ke

Idem an leijgheld xviij stuuv ts liiij ke

Idem an nagellen iiij stuuv facit xij ke

Idem ts xij vlemss an cost facit xxvj ke.

Item soe deden mijns heren gnad mij verschrijven up sent margareten avent (13 juli) ver….de der renten vanden jair van Lxxiiij (1474), ind verbleven iij mailtid alle iiij ke facit xij ke.

Item deden sijne gnad iiiij verschrijven saterdaige post visita….. omb Johans will vanden horst, as wes van rogh salt ind anders tot huijsen opten borth aldair …ind verbleven ij mailtid sijnt viij ke.

Item deden sijne gnad iiiij verschrijven des sondaige post egidijn be…. den brant totten tijelwerck tot Goch verbleven j mailt iiij ke.

Idem mij doen verschrijven totten anderen dijnst der duijffeller sij tot Goch holt vuerd verbleven ij mailtid verdaen ts viij ke.

Suma laten iiij guld xxxij ke.

Blad 640

Item eijnen man gegeven van twijntich pond wasses tot Cleve an Johan Reijmer to brengen ij stuver ts vj ke

Item soe heb ick in dese vurg jaer wegen mijnt gn heren ……behalven die ij 4 xLij guld ut sijne guet van de vrouwe van de van Oij geven sal dair van meij vur gehoirt hevet ind ick op geboirt heb it ij f xxxij guld… dair van … geboirt to loen.. xiij guld Lvij.

Item soe ………..mijnt heren gn ……in desen neeste vurleden …..schuldich tsamen c vij gl xlj ke vij gu

Suma laten c xxj guld xliiij ke vij gr

Summarum allet uijtgevens die vurss jair …..ts iiij c lxxxvij guld xx ke j gr

Dat upboiren vurss an desen uijtgeven affgetagen so blijfft mijn gned heer den richter vurss hijr van schuldich dertien guld achtien ke.

Anno lxxvj cathedra petri (22 februari 1476)

Opboren

Pmo den gewoentlicken pacht up mijtten ghemeijnten cathedra petri ind beloipt sich toss as men anno neestleden gehoirt hevet c x.vij gl xxxij ke ind iij gr

Item soe beloipt sich die tijns desselven jairs ind verschijnt up sent merten (11 november) asinen oick vur gehoirt heren an gelde ind hoenre ts gerekent xxxiiij gl lix ke x gr

Item inden selven tijse geboirt xx pont wass ind die voirtan gesant tot Cleve an Johan Reijmer in maiten duck vurge

Item soe sall ick nu oick gheven mijnen gnedige heren van der vrouwen guet van Oij to wesen plach mijtten tween margen rijsgewas ind den stranck waters sonder  .nich gehalt dair an to korten an paymente van twijntich stuuver ts ij c guld

Summa allet upboeren die vurss jairs is tsamen iiij c xxxij guld xxxij ke j gr.

Blad 641

Uijtgeven dess vurss jairs an paymenten van xx stuver off ad ….

Inden ijrsten gheboiret Johan Reijmer tot behueff mijns gnedige heren nae luijde sijner haintschrifft van sulcke twehondert Re guld pacht as ick mijnen gnedige heren vanden vrouwe guede van Oij as vanden warde tot Mijllijngen …. geven sall an payment van twijntich stuuver den guld re ts c ix stuver, j valent xxvij ke.

Item noch denselven an maiten vurge gegeven c Re guld

Item noch heb ick denselven gegeven van den pacht ind tijnse dess kerspels tot Mijlijngen an paymenten vurge, c Re guld.

Item  noch denselven gegeven maiten vurss allet nae luyde sijnre hantschrijfft van pacht ind tijnse vurss as vanden beisten gelde L Re gl.

Item noch heb ick denselven .. maiten vurge nae luyde sijnre hantschrijfften gegeven sdinxtaige na sent Bartholomeus dach paymentz vurss L Re gl.

Nu tijmeronge

Item soe heb ick des maendaege nae sent kyhaens dach eijnen berghloet gesat ind eijn nijhe raide mijt twe nijhe la…. Ind eijn nijhe kappe dair up gemaekt dair toe gehadt eijnen tijmerman vj daige, sdaige vur sijn loen iij alb, ind ij vlemss vur sijnen rost facit ts j guld xj ke.

Item eijn stroedecker dese bergh gedeckt iij daige sdaige to loen ij alb, ind ij vlemss voir sijnen cost facit ts xxvij ke ix gr.

Suma laten iiij c ij guld v ke iij gr.

Item van bevele mijns gd heren ind geheten dess marss, gedaen goiss opten putkuypen v malder rogge der dat kerspell iij malder ind mijn gnedige heer ij malder betalen sullen vur alle malder gegeven xvj alb fac j gl xx ke.

Item soe sandt mij die heer van Sijmaij Statholder slandtz van Gelre .. eijnen brieff vermoegende dat ick oen schicken solde uijt mijnen ampte x bussen schutte, dair mede ick vortan ret an mijnen gned heren tot Cleve ind aldair verbleven iij mailtid vertert iij grtl facit xij ke.

Item soe wardt mij aldair eijn antwerde beteijkent die ick voirtan sandt dess maendaige nae sent pouwels daige tot Arnhem an den vurge heren mijt eijnen boide genandt Geirtke Woemde bijden boke, den gegeven voir sijn loen iiij alb, ind soe id inden ijse ind quart antkomen wass gegeven dat her verdaen had j stuuv facit ts xiij ke.

Item van xx pond wass van Millingen tot Cleve an Johan Reijmer to draige gegeven eijnen bode ij stuiv facit vj ke.

Item soe heb ick  met dese ind van wegen mijnen gd heren opgeboirt in maiten vurgh behalven die twehondert guld ick sijnen  .. vanden vrouwe waarde van Oij ick opgeboirt ind geven sal noch geboirt ij c xxxij guld xxxij k dair van mij to loen geboer ……… xiij gl Lvij ke.

Item soe bleven mijns heren gd mij in soe neestleden schuldich tsamen xiij guld xviij ke.

Suma laten xxix guld vj ke.

Blad 642

Summa……

…………………..

iiij c xxxj guld

xj ke iij gr

Dit uitgeven an dat upboiren vurss affgetagen so blijfft die richter mijnen gned heren hijr van schuldich enen guld twintich ke … x gr.

Anno Lxxvij Catedra petri (22 februari 1477)

Item plach Kersten Spronck to geven van eijn deell landz gelegen upten waelen xx ste dat hie vur den pacht ombmerck kolicken affbreken het liggen ind is bij Arnt Buckynck ind Johan van Hoen Janss vur xviij ste facit xxvij guld xj ke ix gr.

Item Derck die Waell xvij Re guld alle gulden xxj stuuv facit xvij gulden xx ke.

Item Johan van Oij ind Herberen Rolofss vanden Kempen ind warde gelege xix ste as vurss is facit xxix guld Lvj ke.

Item Johan vurss uijt den ghmijntenpasse x gulden maike xj guld

Item uijt Peterss lant vanden Bylant eijnen ald ste vurss facit j guld xxxv ke

Id uijt bouwingen viij kroenen alle van xxvj stuver, dese betalen Arnt die Waell, Henrick die Waell, Roloff van Loet, Rijkart vanden Kerckhoff ind Roloff vanden Warde ind maiken an paymenten duck vurge x gl xxiiij ke.

Item Gerit van Borken van Daem Delis guet viij alde schilde fc xij guld xxxvj ke.

Item Johan van Angeren uijt sijnre hoffstat xj oirt altschiltz fc iiij guld xx ke.

Item Daem Delis xj guld tot xxj stuuv facit xj guld ij ke.

Item van Peters guet van Loet j guld.

Item van Johan van Ijpen j guld

Item Johan Ijwenss j ald ste fc ij guld v ke.

Item Arnt van Mowick uijt den jonfferen kamp vijff gulden, j oirt ad xxj stuver facit vj guld ix gr.

Item Goissen van Ullifft vij alde ste .. facit xj gulden ij ke.

Item Derick Svrijsen hoffstat ij gulden.

Suma laten xlvj gl lix ke.

Blad 643

Vander ghemijnten in dat ander jair

Inden ijrsten Goissen van Ulliffte vanden hoigen zande ad xx stuuver ij guld

Item Reijmbolt die Waell vanden hoige zande paymentz vurss ij guld

Item Derc vanden Oij vanden selve oick paymentz vurss ij guld

Item Johan die Wilde vanden hoige zande paymentz vurss ij guld

Item Kerstken Spronck vanden hoige zande paymentz vurss ij guld

Item Johan Engelbrechtz vanden hoige lande paymentz vurss vj guld

Idem vanden lande upten warde vj guld

Item Johan Arntsoenssoen vanden lande buijten dicks geheiten die dellen paymentz vurss v guld

Item Rutger Smijt ind Johan van Angeren vanden lande bijnnen dicks an payment vurge xj guld

Item dat slick hefft Gerit van Borken vur vj ste paymentz vurss facit viij gulden xv ke.

Suma laten xlvj guld xv k

Item soe verschijnt die gewoentlicke tijnse up sent marten (11 november) assinen duck vur gehoirt hevet ind heb dair van geboirt an maiten vurge, xxxiiij gl ke ke .. gr.

Item soe boirt men inden selven tijnse oick xx pond wasses, die ick Johan Reijmer tot Cleve tot behoiff mijns gd heren geluchte gesant heb.

Item soe sall ick mijnen gnedige heren vanden vrouwen guet van Oij to wesen plach van tween ingen rijswartz ind van eijn stranck warts ind visserie oick geven sonder einich gehalt dair an to kurten an paymenten van xx stuijver vurge, ij c guld.

Item soe heb ick dese vijr jair lanck neest vuirleden op sent martens (11 november) dach geboirt vanden bijr tijnse inden bijrhuyse tot Myllijngen jairlix ij post guld facit viij post guld alle guld ind …. Meer t… op ….facit tsamen v gud xxxvj ke.

Item soe bleive ick mijnen gnd heren mijne reknonge dat jairs neest vur der jair schuld ts j gud xx ke op  …

Suma latenij xlj guld lvj ke viij gr

Summare allet opboeren des vuirss jairs is tsamen iiij c xxxv guld x ke viij gr.

Blad 644

Uijtgeven dess vurss jairs den guld gerekent up xx stuver off gelt oirer weerd.

Inden ijrsten heb ick Johan Reijmer bracht smaendaige na sent victors van mijnen pacht ind van dess kerspels pacht ind tijnse nae luyde sijnre hantschrijfft an paymenten vurge iij c guld.

Item hefft mijn gd lieve heren vij sich selve mij afkocht eijn ….. schijmelt ijt tot sijnre gd zaedel vur lv.

Item van montlicken bevele mijns gned heren heb ick Goissen upten Putkuypen gegeven svrijdaige nae lichtmisse, j guld

Item soe is wijdt tachtich worden was, dat hartoch Adolph van Gelre vander stat van Ghent Captheijn ind hoifftman gemackt was, dairop die van Nijmegen ind anderen sich stijeffden soe dat ick dess huyses tot Millingen besorght was, dat ick alsoe bijnnen Cleve gereden mijnen gnedige vrouwen ind oirer gnad wijsen vrienden tho kennen dede, wart mij thenselve maill toe gesacht dat ick totten vurge huyse toeversicht hebn solde, ind mede mij seggende wess ick dair an verlechte, dat weer an knechten offte reijsschap der redelicheit solden mij wedomb gheven soe heb ick gewoenen dess neesten maendaige twe muerknechten den eijnen sdaige to loen eijnen stoet ind den anderen ij stuver, die eijn genant Ghelis ind die ander Ghijsken, ind waen aldair v daige facit j guld viij ke.

Suma laten iij c lvij guld viij ke.

Item die vurss uijt gehadt eijnen tijmerknecht, den sdaige gegeven vur loen ij stuuver, ind vur sijnen cost ij vlemss facit lj ke.

Item soe had ick Derck vanden Beet Jahannen, Wolter Gheerlochs, Johan ind Wilhem Francke tot vijven toe ind dese braken die steenen vanden tijnen ind vanden mueren sij grouwen ind vuerden den leem den sij oick bererd ind updroigen thuynden, ind den thuyn doirend alle vj daige facit xxx daige sdaige to loen eijnen stuuver ind drijwerff teten vur ij vlemss facit alle daige iij stuuver facit iij gl xlv ke.

Item eijn hangent heck gemaikt up die brugge, eijn dobbelle doir vur den kelre, dair toe gehadt den hayken, schalden naegellen gehengen ind ander ijsen wercke ts xj stuuver maiken xxxiij ke.

Item then selven maill sachten mij mijnre vrouwen gnad ind oire gnad vrienden vurge mijt naamen mij heren die praist, heer Johan van Alpen drost, die rentmeister ind Helmich mij to willen qwijten iij knechten die ick mijt mij tot Mijllingen upt huijss omb dat huyss mede to bewaeren hald solde bis tot komptste mijs gd heren die ick tot achten toe mijt mij vanden ijrsten dach ind april bis sent antonis dach soe dat gericht …na lant van Gelre komen mett dat hertoch Adolph op die voiten komen me gehadt heb soe solle ick sulken cost ind t…ge tot drije knechte muss tot guetduncken mijne gd heren ind sijner gnd vriende mij dair vrij toe doen ind wederf… laten datt redelick sij dat mijn gned heer consentiert hevet fc ts xlj guld ix ke.

Suma laten xlv guld xvij ke.

Blad 645

Item gegeven eijen man vuijr xx pond wasses to draigen van Mijllijngen tot Cleve an Johan Rijmer vj ..

Item soe heb ick m dessen…..ind wegen mijns gd heren ………..sijnen……ind gehoirt….behalve die twehondert ……gd vanden vrouwe warde van Oij….ind opgeboirt heb ij c vij guld……..mij …..

Item vur pappijr ind …ket

Item to leggelde jairlix j alt schilt fc vur … vurss vij guld iiij ke.

Suma laten xx gul iiij ke.

Summa allet uijtgaven ts is iiij c xxiij guld xxviij ke vj gr

Dit uitgeven an den vurss upboiren affgetaigen, so blijfft die richter  mijnen gnedigen heren hijr van schuldich ilff gulden twe ind viertich ke ij gr

Vanden ijrsten dach April melu……………………….c x….daege dan bijnnen verpleght drije knechte mijt rost tot Mijlijngen opt huijss alle sdaege ij ….vlemss ind der gerekent xxviij c vur ein gul alle knecht dese vurss tijt xiij guld xx vlemss maken vurss dese knechten ts xlj guld iiij vlemss ……ke

Item Johan Reijmer gelevert c pond wasses dair van mij geboerd uijt to maenen to loen vj pond.