Rekening van de rentmeester van Keeken 1473-1485)

Rijksarchief Limburg, Archief van het Huis Well

Inventarisnr. 639, Het rekenboek van de rentmeester te Keeken.

Zie ook de publicatie: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, Deel XIV, 1969, pag. 31 ev.

Otto van Bylandt, beleend met Halderen en Beyningen te Bemmel, het huis te Halt 1412, gerichtsman in de Duffelt 1422, † 22 april 1445, begraven te Düffelward. Tr. Elisabeth de Rode van Hekeren, dr. van Johan en Elisabeth van Wittenhorst, overleden voor 23 juni 1462 (leenregister Bergh).

Hieruit:

1. Johan, heer van Halt, 1449-1486, overleden voor 27 november 1489 aangezien hij in het leenregister als overleden wordt vermeld en zijn broer Hendrik dan wordt beleend met de heerlijkheid Halt. Tr.1. Margaretha van Calckum. Tr.2. Griete van Luchtmer

2. Otto, vermeld 1452, overleden ca. 1482. Tr.1. Frederika van Randwijk. Tr.2. Cunera van Lynden, overleden ca. 1491.

3. Jutta. Tr.1. Willem van Rees. Tr.2. Johan van de Padevoirt 1459-1485

4. Hendrik van Bylandt, heer van Bilant, Loenen, Well, Spaldorp (1474) en Halt, ridder vermeld 1452-1474, overleden voor 27 april 1496, hofmeester van hertog Johan van Kleef. Tr. Johanna van Arenthal, vrouwe van Well en Loenen, dr. van Johan, heer van Reydt en Well, en Beatrix von Rheydt.

Zonen: Hendrik en Roeleman

Leenregister Overkwartier

Een derde van der heerlickheyt ende des dorps van Welle, tot een Zutphens leen.

Jan van Arendail, ridder ao 1450

Item ontfengt ende transporteert dat op

Sijn dochter, huysfrou Henrix van Bilant ao 1465

Otto van Bilant erft dit leen op sijnen soon

Adrian van Bilant, heer to Wel, 31 Januarii 1533.

Archief Van Bylandt Den Haag:

Hendrik van Bylandt, heer tot Well en Spaldorp (!) en zijn echtgenote Johanna van Arendaal etc. 1459.

Biografisch woordenboek, van der AA:

Adriaan van Bylandt, heer van Well en Bergen, een zoon van Otto en van Elisabeth Schenck van Nijdeggen. 1567 veroordeeld met een verbeurdverklaring van lijf en goed. Tr. Anna van Virmondt. Hieruit dochter Katharina die huwt met Balthazar van Flodorp. Adriaan heeft al zijn goederen in 1551 overgedragen aan zijn schoonzoon, maar woonde in 1554 nog te Well.

Uit de Duffeltse regestenlijst:

10-12-1438: Derick Heesvelt, gerichtsman Duffelt, transport te Niel.

3-2-1439: Derick Heesvelt en zijn vrouw Mechtelt te Mehr.

9-11-1442: Derick Heesvelt legt getuigenis af inzake de brand te Mehr, door Henrick van Keken veroorzaakt.

27-1-1445: De hof te Mehr, die Derick Heesvelt gepacht had.

23-9-1452: Derick Heesvelt, gerichtsman Niel en Mehr.

JaarDe Hof op Vriest, 27 morgenDe andere Hof te Keeken, 22 morgen
1471-1472Rolof HeesveltKirsten Vranckenss
1473-1474Rolof HeesveltzKersten Vrancken soin
1474-1475Rolof HeesveltzArnt Kerstens
1475-1476Rolof HeesveltzArnt Kerstens
1476-1477Rolof HeesveltzArnt Kerstens
1477-1479Rolof HeesveltzArnt Kerstens
1479Rolof HeesveltzArnt Kerstens
1480Rolof HeesveltArnt Kerstens
1481-1482Rolof HeesveltArnt Kerstens
1482-1483Rolof HeesveltArnt Kerstens
1483-1484Herman DerixsArnt Kerstens
1484-1485Herman DerixsArnt Kerstens

Het laatste jaar ook wat andere pachtopbrengsten.

Start transcriptie

43 bladen.

Voorblad, van latere hand:

Blad 1

Keeken, Rekenboek van den Rentmeester van Keeken over twee hoeven 1575-1585, Van den Bijlant.

Blad 2

Rekenschap Henrick van Keeken, N 26

Later toegevoegd:

1575-1585 (later doorgehaald naar: 1475-1485), erven v Bijlant, Kerspel Keeken, 2 hoven.

Blad 3

Dit Naebeschreven is reeckeninghe en bewisinghe mijns Henricks van Keecken als van tween bouwinghe to behoerende mijne vrouwe vand Bijlant haeffmeissterynnen item gelegen inden kerspel van Keecken den enen op vriest den Roloff Heesvelt te halve bouwet en den anderen ind hoeven den Kirsten Vranckenss te halve bouwet, an den vier jaeren, Aingainde des neesten Sonnendach nae sunte Johans dach te midsomer anno ..Lxxi (1471) en gesloeten opten selven Sonnendach nae sunte Johan voirss in anno … Lxxijij (of ij: 1472) to.

Primo vand upboeren

Den Rijntz gulden gerekent ad xxj stuv en elck stuver ad xxxv gr

In Anno … Lxxj (1471)

Van Roloff Heesveltz hoff

Item die thienden des hoeffs voirss heefft Roloff voirge dit jaire  selver gekocht te betalen sinte peter enen te Meye voir xxvj enckel gul

Item de koermergen des selven hoeffs heefft hij oick gekocht voir vij Rh gul.

Item so geefft die selve Roloff oick siaers voir iij vercken ij rh gul.

Van Kersten Vrancken hoff

Item den Roed des hoeffs heefft Henrick Heijmen dit jaer gekocht voir viij Rh gul en den koermorgen voir iiij rh gul Marck xij Rh gul.

Item van Goirt Bauman van pacht van ij stucksken landtz.

Summa diss Jairs voirss xLviij Rh gul ad xxj st ..ain gulden ad xx st LxLix gul xviij stuv.

Blad 4

In anno .. Lxxij

Den Rijntz gul gereeckent ad xxij stuv

Van Roloff Heesveltz hoff

Item die roeden des haeffs heefft dit jair gekocht Arnt van Riel voir xLiiij gul

Te beth pet et maij ut s

Item Roloff voirss den koermorgen selven gekocht voir vj rh gul

Item Roloff voirss geefft voir iij verken ij rh gl

Van Kersten Vrancken soins hoff

Item die roeden des haeffs heefft kersten voirss dit jair selver gekocht allet te betalen sunte peter enen morgen ut s voir xxxix Rh gul

Idem den koermorghen voir vj rh gul

Item dit jaer voirss gebouwet to mijnren vrouwen deel ij morgen van Keekenre gemeynte, in is dat ijrste jaer van iiij.

Item die haver dair op gewassen verkocht Arnt die Wale [haver] voir L Rh gul

Item van pacht van Goert Bouman j rh gul

Summa totalis inne dess jaer opgeboert beloept j c vij rh guld brab bul j c Lxv rh gl xj stu vij [onsch]

Anno … Lxxiij (1473) Aingainde en gesloeten anno Lxxiiij (1474) ut s

Den Rijntz gul ad xxij stuuv

Van Roloff Heesveltz hoff

Item die roeden des hoeffs voirss heefft Goert Kerstenss dit jaire gekocht te bet ut s voir xxviij Rh gul en j oert mitten koermorgen schaid wil den piek d …

Item Roloff voirss vanden iij vercken ij rh gul

Van Kersten Vranckenss hoff

Item die roed des hoeffs heefft dit jaer gekocht Arnt Kerstenss voir xvij Rh gul mitten koermorghen.

Item vanden ij morgen in Keeckenre gemeynten dit jaer omme schaiden wil den pickarden niet meer gebowt dan j mal en j step wat en den verkocht tmalden ad xxxij vlms fc j Rx gul viij stuv xx gr

Item van pacht van Goerdt Bouman van ij stucksken landz j Rh gul.

Summa totalis in desen jaer opgeboirt beloept xLviij rh gul xiiij stuuv iij gl …….iij gr vz ad .. gul….iij gr.

Blad 5

In Anno … Lxxiiij (1474) aingainde en wtgainde gesloeten tsonnedaigh post Nativitatis Johans Anno …. Lxxv (1475)

Den Rh gul gereeckent ad xxiij stuv.

Van Roloff Heesveltz hoff

Item die roede diss voirsch hoeffs heeft Roloff voirss selven gekocht voir xLj rh gul Borghe Gaert Heijmen en Goert Bouman.

Item den koermorgen des sleven haeffs heefft Roloff voirss oick gekocht voir vij rh gul borghe Gaert Heijmen en Arnt Janss

Item Roloff voirss vand iij verken ij rh gul

Van Kersten Vrancken hoff en heefft nu Arnt Kerstenss

Item die tienden des haeffs voirss heefft Arnt Kirstenss voirss selver gekocht voir xxix rh gul

Borge Luyken Gijsbartzss en Derick van Riel die jonge

Item den koermorgen Arnt voirss viij gul

Borghe Derck Reijntken en Wijntken Vranckss

Item Wijntken Vranckss die ij morgen haveren op Keeckenre gemeijnt voir v rh gul

Item van pacht van Goert Bouman j rh gul

Summa totalis des opboeren dijs jairs voirss beloept xiij rh gul br ad ……

…………………van desen voirss iiij jairen v. iij c xxiiijj rh gul xv stuv xij groet

Dit naebeschreven is utgeven teghen dat upboeren voirschr

Den Rijntz gulden gereckent ad xx stuv elck stuuv ad xxxv gr ind elck vlems ad xxv gr …

Item to [s]um gesant xxiiiij malder boickweit dmalder voir xiij vlmen enen kostentss to Nijemegen te vueren vj stuver en dair mede vteert iij stuver fc sml xj Rh guld vij stuv xxvj gr

Item heren Henrick van Bijlant gedain j malder haver voir xij vlmen ind noch mijnren heren voirss ain baidloin verlacht ij alb en j ort vlme ind noch Arnt die Kuijper van mijns heren wegen gegh iij vlmen ende j orth brasd fc tsamen xiji stuuv en xx gr.

Item hebernt pastoir pastoir to Duijffelwerde van wegen den haeffmeijsijnnen .. gegh inden ijste iiij rh gul noch ijj gul noch j ort gul so hij int heer rijden solde noch ain baid loin ij albus vj stuuv vj rh gul vj stuuv xxiij gr

Item aidmidz [brael] heer Henricks vande Bijlant to dal ain j gr wijns verlacht j stuuv j ort.

Summa lateris xviij rh gul jx stuv viij gr.

Blad 6

Item den bergh tot Roloff Heesvelt doin decken ind kosten v stuuv

Item anno … Lxxiij (1474) vanden reden in te doin vueren soenen die mitten ijrsten omme den picken den wille met verkoepe en konde geg j gul en vij stuuv.

Item van vj koermorgen te moeten geg tsz xij vlms vz viij stuv xx gr.

Item tEmbrick geweest omme berghroeden verteert m vnaen tsz j stuver

Item omme mijnre reeckenschappen wille te bueren geweest verteert en vernamen v stuuv

Item vanden ij mergen in Keeckenre weid v uff te bouwen de morgen j gul fc v gul

Item de ploegers dair an geschenet tsz iiiij vlms uzi ij stuv xx gr

Item ind ijrste dair op geseijnt ij mal en j step haver ad x stuv van Heesvelt geboirt en noch ind jair ij mal en j step haver D opgeseynt die gekocht was voir xxiiij stuv fc sml ij Rh gul vij stuver.

Item van Buerwnck tot Vriester brugge geg j rh gul iij ort brasd vb xxxiij gr

Item iij mgen in Kerstens bouwmge geld op vriester wetering de mergen ix vlms eijns ff vz xviij stuv viij gr.

Item van wegen myns heren [telten] geweest omme plancken uth en vuan j vlms iij ort vz j stuv j ort

Item gekocht vj c ind j vd vuet plancken dt j c xij stuver d op van heren Henr ontf j enckele gul vz blijven ij R gul  .. stuv

Sm later xiiij gul vj stuv ij gr

Item van den schaide den die pickarde Roloff Heesvelt gedain hadd geg j Rh gul

It noch telten geweest omme gelt van Arnt wegen vand Kirkchoff vuan.

Item Arnt die Wale Henricks voir sijnen schaide gekort voir wed sait v r guld ad xxj stuv fc v gul v stuv

Item to Kerstens huyss ind hoven j tymmerman gehadt iij dage ad j stoeten fc viij stuv.

Item omme iij holt tot want post geg iij stuv.

Item j ind wantholt voir viij stuv

Item ind want worm voir v stuv

Item noch eijn jaer op die ij mergen op keeckenre gemeijnt geseijt j mail weitz ad xxxij vls fc j Rh gul ij stuv xxx gr.

Item getymmdt den Bergh tot Roloff Heesveltz ind ijrsten dair to gekocht j holt voir j gul.

Item dar holt laeten suijden tot berghlanen kosten vj stuv j ort

Item dat holt van gendering tembrick te varen ij stuv

Item omme xxv bergh ramen geg xiij alb vz x stuv ij ortken

Item voir bantroid latthen ad theen tsz geg iij stuv

Item Luyken den tymmerman hier ond geweest iij daige ad j stoet fc viij stuv

Item D op gedect vj vr men sthoeff ad vj vls vz j Rh gul j stuv xv gr

Item den decken d oid gelat en gedect iij dach ad ij stuv fc vij stuver

Sum lat xij rh gul j stuv xxxiij ort.

Blad 7

Item den cloester van sunte Agneten bij Nijmegen dese voirs vier jaeren siairs bet vj Rh gul fc bijnnen dess iiij jair xxiiij gul.

Item den begijnen to Cleeff geg van desen voirss vyer jairen xL Rh gul soe sy tjairss geld hebn x gul wtt Kirstenss hoff.

Item her Henrick vanden Bijlant selve gedain av[ermidz] quitant sijnen hantschrifft dat sich tsamen beloept x… R gul xiiii stuv j groitken

Item heer Beernt pasoir van Duyffelwerde van wegen mijnre vr van zehlant gedaen Nae wtwisinge sijne hantgeschrifftz dat sich tsamen beloept xxvj gul xviij stuv.

Item noch ain heer Beernt Gonss gesant Nae wtwisinge yns cedelkens daer van wesen dat sich tsz beloipt xvj gul ij stuv v groitken

Item noch hebbe ick Henrick van Keecken bet op sulcke scholt as ick van mijnre vorster reckeninge schuldich bleeff ain die begijnen van cleve dair mij vrouwe die quitant van heefft j Rh gul.

Item Henrick vorss reeckent voir sijn loin siairs ij alde sch en sulck payment as he van opboiren gereeckent heefft en des is hij noch tacht van vj jair fc hir xix R gulden ix stuver.

Sm later ij c L[x]xiiij Rh gl ij stls v groetken.

 Sm sumar vanden wtghen vand vurss iiij Jaeren de Anno Lxxj (1471), Lxxij (1472), Lxxiij (1473) en Anno Lxxiiij (1474) valz iij c xviij rh gul xix stuv xij grt

Sum smar vand voirss opboiren vand iiij jaire vurss na wtwysynge des voirss rekenyng dess selven boeck valz iij c xxiiij rh gul xv stuv xij groetk Item oick [xcij] rh gul p vlems die Henrick nach schuldich bleven was ind alder rekenynghe en datt toe noch j rh gul viij vls j oirtk vls nadet selver ald rekenschap en van Gaedert Bouman j rh gul en xj mald haver d guld all gerekent ad xx stu Item hier toe hefft Henrick noch geboirt van Arnt vand Kerckhoff xLviij rh gul d guld ad xxij smu valz curent Lj Rh gu xij stu valent dese voirss samen dess opboeren iss tsamen iiij c Lxx rh gul x stu It als dese voirss samen dess [weg] vand iiij voirss jairen als iij c xviij r gul xix stuv xij gr van dess [jed]men dess opboeren aff gethagen is soe blijefft dat opboeren meer dan dat wtg j c Lj R x stuv xxij gr d guld ad xx stuv en xj mald haver.

Item oock hefft Henrick van Keken voirss op dach soe dese voirss rekenyng geschiet so Henrick van Bylant ritter ghegeven een twytentig vand beghyn van Cleff van x r gul d gul ad xxiij stuv datt doe tael dach aff was Anno Lxxvj (1476) wellick x gul voirss men Henrick noch korten sall Item oeck sal Henrick leveren quytantien vand beghynen van Cleff van de iiij jair die hij nu gerekent hefft.

Item dese voirss rekenyng is geschiet Anno Lxxvj (1476) tot Emerick in bywese h Bernts Pastoers [ich] op sunte [Lebuwyng] dach p festio Johans.

Item op dach voirss hefft Henrick voirss herr Henrick voirss ghegeven in affkortinge Lxj [pen] vand na gebleven jaeren voirs.

Blad 8

Dyt na beschreven is rekenynge ind bewys mijnss Henrick van Keken als van ij bouwynge toehoerende den kynderen selige her Otten van Bylant gelegen inden kerspell van Keken .. van enen jair aengaende dess neesten sonnendaigh na sunte Johans dach to mydsomer anno Lxxv (1475) ind geslaten op den selven sonnendach anno Lxxvj (1476).

Item noch van anderen kaern ind voirss jair als die rekenynge na beschreven dat vorder bewyst.

So vanden verkopynge in den opboeren in ao Lxxv.

Item den rynsthen guld gerekent ad xx stuv ellicke stuv xxxvj gr ind den golden gulden ad xxiij st.

Item vand hoff to vryst dye Roloff Heesvelt ghebout hefft.

Item dye reen des haeffs voirss hebn ghekocht Wynken Vrancken ind Gaert Bouman dit vorss jair to betaelen op Petri ind mey daer voer syn borgen Arnt Kerstenss ind Derick Reymer voer xxxviij gold rynsthe guld fac de guld voirss xLiiij ind iiij stuv.

Item den koermergen vand selven hoff hefft ghekocht Roloff Hesvelt daer voer syn borgen Derick Reymer ind Aelbert van Brakell to betaelen op Petri ad cathedram voer vij gold rynsthe guld fac der voirss gulden viij ind j stuv.

Item van Kersten Vrancken hoff

Item dese reen hefft ghekocht dit jair voirss Arnt Kerstenssoen ind die selve Arnt voirss hefft oick ghekocht den koermergen disselven haeffs daer hij to saemen voer hefft ghesat te borghe Luyken Gijsbertsoen ind Aelbert van Brakell dye reen voirss te betaelen op Petri ind mey voer xxvj gold rynsthen guld viij stuv ind j oertken vlms fac der gul voirss xxx vj st ind vj gr ind den koermergen voer vij gold r gulden fac der guld voirss vij ind viiij stuv.

Sm later fac Lxxxviiiij gulden ind vj gr.

Blad 9

Item van verken gelt ind van pacht

Item Roloff Heesvelt ij gold rh gulden van vken gelt fac ij guld ind vj stuv

Item Gaert Bouman enen gold gul van pacht fac j gulden iij stuv

Item vkocht Rutger van Keken yn Kekenre wey ij mgen haenen voer j mald haver fac j mald haever.

Sm later iij gulden ix stuv ind j mald haevern

Sm smar vanden verkopynge ind pacht dess voirss jairss beloept pl Lxxxxiij gul den guld vorss gerekent ad xx stuver ix stuv vj gr ind j mald haever.

Item dit na beschreven yss uwtgeven tegen dat opboeren voirss bynnen den voirss jair.

Item den gulden gerekent ad xx stuv ind den stuv ad xxxvj gr.

Item den berch tot Arnt Kerstensrenss huyss doen maeken.

Item enen man geg die die kuylen groeff iij stuv ind enen man gehadt die dat dack vand berch vorss brack ind die kap needer lacht iij daege ellick dach voer ij stuv fac sil viij stuv.

Item om latten wyntholt ind teen geg iij stuv ind om v hoefftraemen geg viij st ind om ij nye laen geg viij stuv ind xij gr fac sil xviij stuv ind xij gr.

Item om ij berch toe geg xxviij stuv ind to gelage gegald ij stuv ind vand toe den voirss van vlfft to embrick to voeren geg viij stuv ind die voerluyde voer oeren kost geg ij stuv fac sil ij guld.

Item vand roed to Embryck te maeken geg v stuv ind die roed doen vaeren op der spoyen daer van geg iiij stuv ind doe wy die roeden haeld van spoyen die laeder verdaen iij stuv fac sil xij stuv.

Item om naegell aen den berch geg ij stuv ind Johan de Claer dat hij die lannen toe lacht enen dach gehadt oen geg iij stuv ind Arnt Kerstenss geg om schoeff x stuv ind Derick Vyngen den berch ghedeckt daer van geg v stuv fac sil xix stuv.

Item heb ick iiij reysen ghewest to Genderynge myt mynen perde tot ellicker reysen vernaren ind vertert ij stuv fac sl viij stuv.

Sm later fac v gulden iiij stuv ind xij gr.

Blad 10

Item brueder Gerit van sunte Agneten to Nymegen geg vj gulden fac vj gul.

Item j daer aen Hesvelts huyss doen maeken daer van geg v stuv ind aen der selver doeren gehadt j hondert naegell ind j gehe[u]ghe der van geg iij stuv fac sil viij stuv.

Item den broedern van Cleeff van lant dat Arnt Kerstenss yn pacht hefft geg iiij geliesthe gul fac iiij gul ind ij stuv.

Item voer den kaern dat op den karen ij mergen lands yn kekenre wey gheseyt is geg iij oert gul fac xv stuv.

Item noch van bevell heren Henrick van Bylant Johan van Bryenen geg xxxiij guld fac xxxiij gul.

Sm Later fac sil xLiij gulden ind iiiij stuv.

Sm smar vand uwtg des voirss jairss fac sil xLviij r gul de gul gerekent ad xx stuv viij stuv ind xxx groetken.

Item als dat wtgeven vand opboeren aff ghetagen is ind voirss jair blijfft dat opboeren meer dan dat uwtgeven xLiiij guld  den guld ad xx stuver x stuv ind xij gr ind j malder haver.

Blad 11

Dit na beschreven is rekenynge ind bewijss mynss Henricks van Keken als van ij bouwyngen toehoerende den kynderen selige heren Otten van Bylant gelegen ind kerspell van Keken van enen jair Aengaende dess neesten sonnendaigss na sunte Johanss dach to mydsommer Ao Lxxvj (1476) ind geslaten op den selven sonnendach ao Lxxvij (1477).

Item noch van anderen jairgelt ind voirss jair als die rekenynge na beschreven dat vorder bewyst.

Po vand vkopyngen ind van den opboren in ao Lxxvj (1476).

Item den rynsthen gulden gerekent ad xx stuv ellicker stuv ad xxxvj gr ind den golden gulden ad xxiij stuv.

Item vand hoff to Vryest die Roloff Hesvelt gebouwet hefft.

Item dye Reen des haeffs voirss hefft gekocht Wolter van Laer dit voirss jair to betaelen op Petri ad Cathedram ind mey voer xxviiij gold Rynsthe guld fac der guld voirss xxxiij ind vij stuv.

Item den koermergen vand selven hoff hefft gekocht ind selven jair voirss Willem Noyensoen to betaelen op Petri ad Cathedram voer vij gold Rynsthe guld fac der guld voirss vij ind viiiij stuv.

Item van Kersten Vrancken hoff

Item dese Reen hefft gekocht dit jair voirss Arnt Kerstensoen ind dye selve Arnt hefft oick dyt jair gekocht den koermergen disselven haeffs daer hij to saemen voer te borge hefft gesat Luyken Gijsbertsoen ind Aelbert van Brakell dye reen voirss to betaelen op petri ad cathedram ind mey voer xxxiiij gold rynsthe guld fac der guld voirs xxxviiij ind ij stuv ind den koermergen vorss to betaelen op petri ad cathedram voer vij gold ryntsthe guld fac der gulden voirss vij ind viiiij stuv.

Sm later fac Lxxxvij guld als vorss ind viij stuv.

Blad 12

Item Roloff Hesvelt ij golden gulden van verken gelt fac ij gulden ind vj stuv.

Item Gaert Bouman j gold guld vanpacht fac j guld ind iij stuv.

Item Arnt vand Kerckhoff x gold guld fac der gulden voirss xij.

Sm Later fac xiiij guld als voirss ind xix stuv.

Sm sidart vanden ganser s..men voirss fac sil C ind ij der voirss guld ind vij stuv.

Dyt na beschreven is dat uwtgeven tegen dat opboeren voirss bynnen den voirss jair.

Item den guld gerekent voer xx stuv ind den stuv ad xxxvj gr.

Item h Henrick van Bylant gesant na yngehalt cedule daer van wesende aen alte leygelt xxiiij guld x stuv ind xij gr.

Item noch des neesten guedesdaigs na pynxteren heb ick ghesant heren Henrick van Bylant nae yngehalt synss selffs hantscryfft xviij r gulden.

Item des sonnendaigs na sunte Peters dach ad vincula geg Johan van Bryenen van Hardarwyck uwt bevel heren Henricks van Bylant xviij gulden ind xviij stuv.

Item gegeven den jonfferen van sunte agneten nae yngehalt eene quytansie vj gulden.

Item gekocht xiij myddelholt aen Roloff Hesvelts huyss voer ellick holt geg ij stuv fac xxvj stuv.

Item van Steven van Have gekocht aen denselven huyss plancken voir v stuv.

Item Johan den Claer to arbeyde gehadt ind hoeven aen den huys ind den berch ij daege ellicker dach aen geg iij stuv fac v stuv.

Item den broederen van Cleeff van pacht gegeven iiij geliesthe guld den guld ad xix stuv fac iij guld ind xvj stuv.

Sm later fac Lxxiij guld ind xij gr.

Blad 13

Item dye reen gheveylt to verkeyen ind doe nyet verkocht doe to ghelage gegolden van geheyt h Bernts ind Johans van Bylant x stuv.

Item den begynen to Cleve geg x gold gulden fac xij guld.

Item enen graeve verdyngt to graeven aen Derick Ottensoen op der Dyngdonck to geven vand roeden xxvj groetken daer op betaelt j gulden.

Item dye reen to Hesvelts yn to doen daer van geg j post gul fac xiiij stuv.

Item van ij koermergen geg to meten iiij vls fac iij stuv.

Item noch h Henrick van Bylant ghesant na yngehalt eenre cedule daer van wesende xvj gulden den gulden ad xx stuv ind j alb.

Item noch heb ick h Henrick van Bylant gegeven op sinter claes dach ep[en] na v’moegen syns selffs hantscryfft xix guld den gulden ad xx stuv ind xij stuv.

Sm later fac xLviiij gulden den guld ad xx stuv ind ix stuv ind xxx gr.

Sm smart vanden ganser uwtgenyng tegen die voirss op boerynge facit sil C ind xxij guld den guld uts ind x stuv ind vj gr.

Item als dat opboeren tegen dat uwtgeven ind jair voirss affghetagen is so hefft Henrick voirss meer uwtgeg dan opgheboert xx guld iij stuv ind vj gr.

Item ind jair van Lxxv (1475) uwtgaende na vmoeg der rekenyng voirss bleff Henrick van Keken vand voirss gned schuldich heren Henrick van Bylant van wegen heren Otten kynderen van Bylantz zelig ghedechten j [c] Lj gulden den gulden ad xx stuv x tuv ind xxij groetken daer aen salmen Henrick voirss korten x gulden die hij aen den begynen to Cleve betaelt hefft valz crrent gul xij ind Lxj stuv die hij betaelt hefft allet na vermoegen der rekenyng wilke xij guld ind Lxj stuv affghetagen hefft Henrick voirss vand jaren na v’moeg der rekenyng meer opgheboert dan uwtgeg c xxxvj gul xix stuv in xxij groetken ind xj mald haever Item vand jair van Lxxvj uwtgaende hefft Henrick van Keken na vermoeg der rekenyng voirss meer ontfangen dan uwtgeg xLiiij gul den gulden ad xx stuv x stuv xij groetken ind j malder haever daer oers doch van desen voirss jair geen loen toe gherekent en is valz dese twee siaren to saemen j c Lxxxj gul de gul ad xx stuv ix stuv ind xxxiiij grotken. Item inden jair van Lxxvij (1477) uwtgaende hefft Henrick na v’moegen der rekenschap voirss meer uwtgegeven dan opgheboert xx guld den guld ad xx stuv iij stuv ind vj groetken Ind yn desen voirss jair en is Henrick voirss ick geen loen toe gerekent wilke xx gulden voirss iij stuv ind vj groetken ind oick loen van ij jaren nemelicken iij guede gulden dess jairss wilker iij guld maeken der [ruzet] guld vj ind ix stuv ellicks jairs voirss beloept dan dat uwtgeven Henrick voirss uyt den loen als voirss is inden voirss jair meer dan dat opboeren xxvij gulden den guld ad xx stuv j stuv ind vj groetken die affghetagen vand [siaren] voirss hefft Henrick meer onfangen dan uwtgeg j c Liiij guld den guld ad xx stuv viij stuv ind xxviij groetken hyr van selven Henrick voirss korten dat he Roloff Hesvelt voer synen scharde vander dyngtaell ghekort hefft xx guld den gulden ad xxiij stuv valz der current gul xxiij ind noch hefft Henrick op dach der sluytyng deser rekenyng gehantreyckt ind betaelt vand voirg [siaren] xxiij guld den guld ad xx stuv xij groetken ind aen Derick Ottensoen bet xvij alb fac xiiij stuv ind vj groetken beloept vand betaeling ind soe Henrick aen Derick Ottensoen affghedaen hefft hefft Henrick meer op gheboert dan uwtgeg j c viij gulden den gl ad xx stuv ind x groetken van allen den voirss jaren en xij malder haever.

Blad 14

Item des voirss rekenynge iss geschiet to Embrick ijn bijwesens h Daems van Keken, pastoers, dess guedesdaigs pg scholastiet vgis ao Lxxviij

Item van den jair van Lxxvij uutgaende sall hent noch een quijtantie leveren vanden begynen to Cleve die hij ijn sijnte rekenijngen voirss getekent hefft van x gold Rijntsche guld.

Item teijnden der rekenijngen voirss ghebrijckt heren Henrick van Bijlant voirss noch dat Arnt vanden Kerckhoff betaelt sold hebna o Lxxvj ind gheboert sold hebn hent vorss iiij rh guld ind xxx stuuv.

Blad 15

Item dit na beschreven iss rekenynghe ind bewys myns Henrick van Keken als van ij bouwynge toebehoerende den kynderen selige heren Otten van Bijlant ritter gelegen ind kerspell van Keken van ij jaren aengaende dess neesten sonnendaigs na sunte Johans dach to mydsommer ao Lxxvij (1477) ind gheslaten op den selven dach ao Lxxix (1479).

Item noch van pacht ind jairgelt so die rekenynge dat vorder bewysen sall bijnnen den vorrss jaren.

Item po vand s’kopynge ind opboerynge ind voirss jaren.

Item den rynsche guld gerekent gerekent voer xxvij stuv indden stuv voer xxxv gr

Item ind yrsten jair voirss van Hesveltss reen

Item dye reen voirss hefft ghekocht Claess Weeskenss to bynnen voer xxvj gul xvij stuv ind xij fac xxvj gul xvij stuv ind xij gr.

Item den koermergen dess haeffs voirss inden yrsten jair voirss hefft ghekocht Wolter van Laer voer vj gul fac vj gul.

Item Arnt Kerstenss reen inden yrsten iair voirss hefft ghekocht Derick van Ryll voer xxviij gul xvij stuv ind xij gr fac xxviij gul xvij stuv ind xij gr.

Item den koermgen van den reen voirss hefft ghekocht Daem van Keken bast voer vj gul fac vj gul.

Item dese voirss reen ind koermgn syn vkocht to betaelen op petri ad cathedram ind meydach ao Lxxviij.

Item pacht ind jairgelt

Item ynd yrsten jair voirss is schuldich ghewest Arnt vanden  Kerckhoff x rh gul to betaelen op meydach ao Lxxviij fac x gul.

Item ins selven jair voirss was schuldich Gaert Bouman j gul van pacht fac j gul.

Item inden selven jair was schuldich Roloff Hesvelt ij gul van verken fac ij gul.

Sm later ind vanden yrsten jair voirss fac Lxxx gul vij stuv ind xxiiij gr.

Blad 16

Item dit na beschreven iss vanden anderen jair bewiess

Item inden selven iair hefft gegelden Roloff Hesvelts reen xxiiij gul ind xviij stuuv die hebn ghekocht weesken ind Wolter van Laer fac xxiiij gul xviij stuuv.

Item den koermergen vand selven hoff voirss hefft ghekocht Weesken ind selven iair voer iiiij gul fac iiiij gul.

Item dije reen vanden hoff die Arnt Kerstenss ghebouwet hefft inden selven iair voirss is aen gheboeyrt ind daer is van ghecomen als hijr na bescreven steet.

Iem xix malder haever daer ind affmeten van ghebbende is xviij malder dat malder gegolden xiij stuuv fac viij gul ix stuuv.

Item viiij malder booeckweijts die maet was soe hij op ghegaten wart ind is verwant soe hij uwt ghemeten wart daer van ghebleven vij malder ind j vaet dat malder gegolden xiij stuuv fac iij guld xj stuv ind xxij gr.

Item iiij schepell boven dat malder gegolden xvij stuuv fac xv stuuv ind iiiij gr

Item iij malder erten halff wijt ind halff grawe ellick malder gegolden xvij stuuv fac j gulden ind xvj stuuv

Item op den selven sulte liggen noch iiij malder wicken en iss noch nyet verkocht

Item den koermergen vanden hoff voirss hefft Maes Schroder gekocht ind jair voirss ver iij gul ind j oert.

Item dese reen ind koermergen voirss to betaelen op petri ad cathedram ind meydach ao Lxxix

Item Arnt vanden Kerckhoff van pacht verschenen op meydach ao Lxxix x gul fac x gl

Item Roloff Hesvelt van verken daer die taeldach van is op petri ad cathedram ao Lxxix ij gl fac ij gl

Item Gaert Bouman van pacht verschenen petri ad cathedram ao Lxxix j gul fac j gul

Sm later fac Lix gul viij stuuv ind xviij gr.

Sma smar vanden geheelen opboern dar ij iare voirss fac … j c xxxviiij gul xvj stuuv ind vij gr.

Item dit is dat uwtgeven tegen dat opboeren vanden ij jaren voirss de gul ind de stuuv gerekent als voirss is.

It po

Item hefft Henrick van Keken gegeven heren Henrick van Bylant des lesten daegh van den mey xxij gul ind xxiij stuuv.

Item noch viij gul in die [tuslan.. …] fac viij gul

Item noch in die eijnden x gul die Henrick van Arnt vanden Kerkchoff ontfangen had.

Item noch ontfangen van Henrick dat hij had ontf van Derick van Rijll vij gul op den selven dach

Item noch op den selven dach ontfangen van Henrick iiij gul.

Item hefft h Henrick voirss noch van Henrick van Keken voirss ontfangen ao Lxxix des vrijdaegh voer pijnxteren xiij gul ind xj stuuv

Item hefft noch h Henrick van Bylant voirss van Henrick ontfangen op ons vrouwen dach assumpsions v gul ind xxxij gr.

Item hefft Henrick voirss beij die reen voirss inden ijrsten iair voirss aen gheleyt daer hier van gegeven hefft xxviij stuuv fac j gl j stuuv.

Item Roloff Hesvelt gegeven hij to Spaldrop verdyent had myt dorssen iij gul ad xx stuuv fac ij gul ind vj stuuv

Item inden hoeven aen den hoff vergraeven tusschen lant vanden hoff voirss ind Johan van Keken daer Jan voirss die helfft van hefft laten graeven aen Derick Ottensoen verdyngt daer hij van mij Henrick aen affverdynet daer hij van mij Henrick aen affverdyent hefft ind ontfangen j gul ind viij stuuv.

Sm lateris fac Lxxiiij gul xxij stuuv ind xxxij gr.

Blad 17

Item hefft Henrick den Begijnen to Cleeff van des ij jairen pachts voirss vanden gued voirss bet xx gul

Item hefft Henrick aen [gazdiaen] to Cleeff van lant dat ghepacht is ind bouwyngen ind hoenen ellicker iair van den ij voirss iaren bet iiij gul de gul ad xxj stuuv fac vand ij jaren vj gul ind vj stuuv.

Item hefft Henrick gegeven broeder Gerit van sunte Agnieten vj gul ad xx stuuv van iiij gul ind xij stuuv

Item hefft Henrick gegeven Jan Ottenss ind Johan Loeff van xvj roeden graeffs to graeven aent aell yn Hesvelts bouwynge van ellick roed j braspennynck fac x stuuv.

Item hefft Henrick die ij koermergen voirss dese ij jair ijn ellick jair doen meten van ellick mergen tot allen malen gegeven ij vls fac vj stuuv.

Item Henrick vanden Moelen tot Arnt Kerstens ghedorst x daege van ellick dach den geg j stuuv fac x stuuv.

Item Rutger van Keken oick tot Arntss voirss op syns selffs kost vj daege ghedorst van ellick dach geg ij stuuv fac xij stuuv.

Item Arnt Kerstens hefft selven to den dorssen ghesat enen man die mede dorssen ons syn loen x daege lanck van ellicker dach geg j braspennynck fac xiij stuuv.

Item xxxiij malder kaernss to nijmegen laten voeren van ellicker malder geg xij groetken fac xj stuuv ind j groetken.

Item noch op den sulke doen draegen vanden malder geg iiij gr van iij stuv ind xxvij gr.

Item van xviij malder haever geg to meten vanden malder iij groetken noch van vij malder boeckweyts to meten vj groetken noch van iij malder [erst] geg to meten van ellick malder vj gr fac pl iij stuuv ind vj gr.

Sm later fac xxxiij gul v stuuv ind xvij gr.

Item myt den kaern voirss hefft Henrick iij reysen to nijmegen gewest to saemen vertert vstuuv.

Item Roloff Heesvelt uwt beveell heren Henrick geg iiij dyngulden fac iij gul ind xiiij stuuv.

Item Arnt Kerstenss oick uwt bevell heren Henrick geg ij dynggulden fac j gul xxiij stuuv

Item sall Henrick hebn van ij jair loens van ellick jair iij gul fac vj gul.

Sm lateris fac xj gul ind xv stuuv.

Sm sumaris vanden geheelen uwtgaven der ij jaeren voirss fac pl j c ind xix gul xvij stuuv ind xiiij groetken.

Blad 18

Item dit na beschr is dat Henrick van Keken betaelt hefft vand restant so hij gerekent had mijt heren Henrick van Bijlant so die rekenyngen dat uwtwijst gheslaten ind iair van Lxxviij (1478) po die scholastire vg

Item den gul ad xx stuuv de stuuv ad xxxvj groetken

Item ind jair van Lxxviij (1473) des lesten daegss van meij hefft Henrick van Keken bet aen heren Henrick van Bylant v gul vij stuuv ind xxiiij groetken.

Item noch j gul ind v stuuv .. die tuslationis benedicti

Item noch des sonnendaegs pq egiden j gul

Item na uwtwysynge eenre cedule daer van wesen de hefft Henrick noch bet op ons vrouwen dach assumptionis ao Lxxix (1479) vj gul ind ij stuuv

Item noch die eod na vermoegen d selven cedule xiiij gul ind ij stuuv

Item noch myt Gerit Engels ghesaten Johan van Bryenen van wegen heren Henrick van Bylant xxiij gul ind iij stuuv.

Sm vanden uwtreykyngen ind betaelinge des restante voirss fac L gul xix stuuv ind xxiiij gr.

Blad 19

R….

Item aengaende natunitati Johans ao .. Lxxix (1479)

Item noch een aengaende natuitate Johans ao .. Lxxx (1480)

Blad 20

Ao Lxxix (1479) namens Johan angaende Henrick van Keeken

Blad 21

Dit Naebeschreven is reeckeninghe mijns Henricks van Keecken van tween bouwonghen ind oick wat ander pachts tobehouden den kinderen zelige heer Otto van Bilant.

Aingainde op sonnendach nae Sunte Johans dach te midsomer Anno Lxxix (1479) en wtgainde des sonnendagh post bonifacij Anno Lxxix (1479). Als voir eijn aling Jair.

Item den Rijntz gulden woirdt gereeckent ad xxvj st en elck stuuv ad xxxv gr

Item den Reen vanden bouwong dair Roloff van Heesvelt op woont heefft dit jair gecocht Roloff voirss selver voir xxxij Rx gul viij stuuv j ort

Item noch geefft Roloff voirss vanden selver bouwingh jairlix voir die vercken ij Rx gul

Item die koirmergen vanden selven haeve heefft dit jair gecocht Luyk Ghijsbartzss voir vj gul en j oert

Item den Reen van Arnt Kirstensss bouwinghe heefft dit jair Arnt vorss oick selver gecocht voir xix gul ix st j ort

Ind noch van iiij mal garsten iiij slechte gul

Item de koirmergen vanden selven bouwongh heefft dit jair gecocht Daem van Keecken voir sess gul

Item dese voors Reen ind koirmergen sijn vercocht op dage tijden nementlick sunte pet ad Cathedram en Meijdach Anno Lxxx (1480).

Summa later Lxv Rh gul en xxiij stuver ind noch iiij slechte gul ut s.

Blad 22

Van pacht ind jairgelt

Item Arnt vanden Kirkchoff geefft jairlix te pacht op meijdach dat nu [wort] gerekent van meijdach Anno Lxxx (1480)                                    x Rh gul

Item ind selven jaer gereeckent van Gart Boumans jair renthen                                j gulden

Summa later xj Rh gul

Summa summarum vanden opboiren voirss beloept Lxxvj Rh gulden en xxiij stuuv en die iiij slechte gulden voirss.

Wtgeven teghen opboiren voirss des selven jairs voirg

Den Rijntz gul gerekent ad xxvj stuuv ut s

Item mijnen heren heer Henrick van Bilant gesant mit meisten wolen ind ijrsten j burgondische Rijder voir xxx stuuv j andries gul voir xxviij stuv j enckelen gul voir xxvij stuv enen mijnre joffr gul xxv stuv ind noch so voel silveren geldz dair op dattet tosamen maicken alhier v Rh gul en xvij st.

Ind dit is geschiet des donresdaigh nae paischen Anno Lxxx (1480)

Item noch h Henrick vorss selver gehantmerckt sdonresd post bonifacij Anno .. Lxxx (1480) xvj gulden ad xx st Nae uutwisinge sijns hantgeschr vz hier xij gul viij stuv

Item Roloff van Heesvelt heefft twe dit jair gekort van dingtaelen en anderen onrait inden ijrste xx gul ad xx st en xiiij kropsten noch L stuuv.

Noch xxij mal haver ad xiij stuv fc xiij slechte gul en xv stuv vz sml het xxviij gul j stuv xxiiij gr

Item men heefft gekort Arnt Kirstenss van dingtalen ind anderen onrait tosamen xxiiij slechte gul en xxij alb vz h[ir] xix Rh gul iiij stuv xij gr.

Dese voirss ko[ermge] is tosamen geschiet bij weten en gsent her Henricks vorg.

Item Roloff Heesveltz Reen in te doin verdingt ain Henrick Heijmen voir xv stuv

Item Arnt Kirstenss Reen in te doin oir xv st.

Summa later Lxvj gul ix stuv j gr.

Blad 23

Item den begijnen to Cleve van dit jair bet x Rijntz gul

Item brueder Gerit van wegen sinte August Cloester bij Nijemegen van dit jair bet vj gul ad xx st vz hir iiij gul xvj stuv.

Item den bruederen to Cleve van dit jair bet iiij gul ad xxij stuv vz hir iij gul en x stuv.

Item mijn Jonge Joff van Bijlant gedain dair sij eijn kint mede hefft j poste gul vz xv stuv

Item so reeckene ick Henrick van Keecken vorss voir mijn loin van desen jair iij Rh gul

Ind so en hebbe ick noch van ain begin gheen loin gereeckent van Arntz vanden Kirckhoff renthe te boeren, welcke wail dat kroetlixste.

Summa later xxj gul en xv stuv

Summa summar dit uutgeven vorss beloept Lxxxvij Rijntsch gul xxiiij stuv j gr.

Item so heefft Henrick van Keecken van dit jair nae uutwisinghe dess reeckeningh meer uutg dan opgeboirt xj Rh gul j stuv den gul gereckent ad xxvj st dair noch affgain sullen die iiij slechte gul vorss.

Ind so is Henrick vorss van restanden en van alle sijnen voir reeckeningh schuldich.

Blad 24

Dit naebeschreven is reeckeninghe mijns Henricks van Keecken van tween bouwingen ind oick wat ander pachtz tobehoerd den inderen zelige heer Otten van Bijlant ritters. Aingaind opten sonnendach post bonifacij Anno … Lxxx (1480) en uitgaende gesloeten opten selven sonnendach post bonifacij Anno Lxxxj (1481) die tijt is eijn alinge jair.

Den Rijntz guld woirdt gereckent ad xxvij stuv elc st ad xxxvj gr.

Item der Reen vanden bouwingh dair Roloff Hiesvelt op woint heefft dit Jair gecocht Wyntken Vrancken voir xxix Rh gul.

Burge Henrick van Meer en Jan Loeff

Item die koirmergen vanden selve bouwingh heefft dit jair Herman Kaell voir iiij Rh gul j oert

Item Roloff voirss geefft jairlix voir die vercken ij Rh gulden

Item den Reen van Arnt Kerstenss bouwing heefft dit jair gecocht Herman van Hoeckelum voir xxix Rh gul voirss

Burghe Ot Bylantz en Luyken Ghijsbartzss

Item de koirmergen Henrick Heijmen voir vj Rh j oirt

Dese voirsch Reen ind koirmerghen sijn vercocht op daighe tijden namentlick op petri ad Cathedram en op meijdach. Anno .. Lxxxj (1481) vesthmende.

Summa Later Lxxj golden Rh gul ad xxvij st ut sup.

Blad 25

Van pacht ind jairgelt

Item Arnt vanden Kirckhoff geefft jairlix te pacht op meijdach dat woirt nu gereeckent van meijdach Anno Lxxxj (1481) x Rh guld

Item inden selven jaer gereeckent van jair renthen van Goirt Bouman j gul

Summa Later xj Rh gulden

Summa Summar van allen op boeren voirss beloept Lxxxij golden Rh gul

Item so Ick Henrick van Keecken in mijnen voir reeckeningh schuldich bleven behalve vander gelt somma xij mal haver dair op hebbe ick betailt inden ijrste ij mael ind noch iiij Niemegensche malder ind noch avermidz Roloff van Heesvelt so hij seeght iiij mal ind j step haiver.

Uutgeven tegen dat opboeren vorss

Den Rh gul ad xxvij stuv ut sup

Item binnen desen jair gereckent mit Arnt Kirstenss van iij dingtael en so heefft hij elc reise mitgeven iij gulden ad xxv stuv .. iij mal haver at maickt to samen viij ding gul ad xxv st voirss en viij mal haver dar vj mal gereeckent ad xiij stuv en ij mal ad xiiij st maickt tosamen ain gulden ad xxvij stuv x Rhgul xvij stuv, des haefftme en [werden] to [haet] gegeven den darden penninck dat maict hier iij Rhgl xiiiij s

Item dis gelijx Roleff van Heesvelt iij dingtael elc Reise gegeven iij dinggulden j oert en iij mal j step haver en die haver woirt gereeckent ut sup Dat maickt tosamen ain gulden ad xxvij st xj Rh gul xiij st ij oirtken des is en oick to baeten komen de darden penninck fac iij gul xxij st xvij gr

Item van elcke haeve de Reen m te doen gegeven xv stuv fac j Rh gul iij st

Item van elcke koir mergen to meeten ij stuv ind dat is mede letzste voirleden jair vergeeten to reeckenen. Dat maickt nu tosamen in desen ij jaeren vj stuv

Item Bernt die Wael bet van beveel mijns heren her Henrick van Bijlant iij gul iiij oert ad xx stuv vz hic ij Rh gul en xxiiij stuv

Summa later xj Rh gul xiiijj stuv xvij gr.

Blad 26

Item so Reeckene ick Henrick van Keecken voirss voir mijn loen van desen jaire iij Rh gul

Ind soe hebbe ick noch all van ainbegin gheen loen gereeckent off gehadt van Arnt vand Kirckhoff

Item na inhalt der rekenynge als vand jair van Lxxix (1479) is ynder ijrsten jair meer uwtgegeven dair op ghevoert viij pacht gul ind ij stuv.

Item dit opboeren slesten jairss is Lxxxij pacht gul ind dat uwtgeven na der rekenynge iss xiiij gul xv stuv xvij groetken daer toe hefft mij henrick gehantreijckt sdynxdaegss na paeschen xxiij gul crant maeckt xvij gul ind v stuv maeckt dat uwtgeven to saemen xxxj gul xiiij stuv ind xvij groet affghekort dat uwtgeven voirss vand opboren dess jairs iss dess opboerenss meer dan des uwtgevenss xLix gul xxiiij stuv ind ij groetken.

Item inden lesten rekenyngen die gesthach ind jair van Lxxix (1479) sdonredaegs pos bartholomei bleeff henrick schuldich Liiij gul crant ind xij stuv ind daer toe noch van Arnt vand Kerckhoff iiij gol gul ind xxx stuv als dan voirss is belopt dan dat opboren meer dan dat uwtgeven L[v] gul ij groetken ind daer toe noch Liiij slechte gul xij stuv daer aen salmen korten viij pacht gul ind ij stuv als die affghetagen sijn hefft Henrick hijr van meer opgheboert dan uwtgegeven xLvj pacht gul xxiij stuv ind ij gr ind daer toe noch Liiij slechte gul ind xij stuv.

Item na den rekenschappen voirss heefft Henrick voirss vanden jairrynten betaelt als hyr na bestren steet vanden voirss jair aengaende en uwtgaende als die rekenschap voirss dat uwtwijst.

Item des donredaegs na den sonnendach exandi gegeven her Henrick van Bijlant v gul crant ind iij stuv fac iij gul xxij stuv.

Item noch Roloff Heesvelt gekort den sijnte [sminen] van sijnen schaed die hij bij den huijse geleden hefft ind van den blockhuijs gelt dat h Daem van Keken Johan van Bijlant Gerit Engels ghededyngt hebn vj gul crant fac iiij gul xij stuv.

Item noch Wolter van Laer tot der tymmerynge van Heesvelts huyss xij crant gul ind iiij stuuv fac ix gul ind j stuuv.

Item den begijnen to Cleeff uithenen ao Lxxxj fac x gul

Item den broedern to Cleeff geg iiij crent gul fac ij gul ind xxxvj stuuv

Item broeder Gerit van sunte agnieten geg vj crent gul fac iiij gul xij stuuv

Item van bevell myns heren geg Gerit Keyser iiij gul crent fac ij gul xxvj stuuv

Item aen Arnt Kerstenss huyss gehadt enen dach Johan den Claer te arbeijd den geg ij alb ind noch to deselven huyss gehadt, vymmen schoeve gegoldenvij stuuv fac viij stuuv ind xxiiij gr

Item enen graeve myt Henrick den Waell to halve laten graeven die roede verdyngt voer xxj gr ind der roed iss xLij fac die helfft xij stuuv ind ix gr.

Item den [srijd] ind den schepen vand ij reen ind [srijnaet] to setten geg v stuuv.

Sm later fac [sch]

Xxxviij gul xvj stuuv ind xxxiij gr.

Blad 27

Item luyken vand tymerynge van Hesvelts huyss geg iiij crent gul fac ij gul ind xxvj stuuv

Item noch iiij essen tot den aff hengsell ewick esse enen brasspennynck fac v stuuv.

Item van den jonffern vanden Hoevelick gehadt j [vyidell] staeken tot den wenden vand hyss vortss daer voer geg iij stuuv ind xxvij gr.

Item dat holt te haelen Johan Morkens ind Henrick Oetkens geg ij stuuv.

Item van Hermen van Hoekelum gekocht j vymmen wantholts daer voer geg xv stuuv ind Derick Ottenss ind synen soen dat holt te haelen geg iij stuuv fac xviij stuuv.

Item van Derick van Hoekelum gehadt iiij buss teeuss daer voer geg iiij stuuv

Item van Henrick den Waell gehadt xxxviij vymmen schoeven wllicke iij vymmen voer j crent gul fac xij crent gul xiij stuuv ind xij gr fac iix gul xvj stuuv ind xij gr.

Item van Hesvelts huyss te tuynen ind decken Arnt Maess geg v gul crent fact iij gul ind xx stuuv.

Sm later fac xvij gul xiiij stuuv ind xxj gr

Sm van desen ij sijd voirs na vermoege d rekeningh beloopt Lij pacht gul iiij stuuv ind xviij gr.

Sm dat Henrick van Keken ind lesten rekensthawen die gestach ao .. Lxxxj (1481) in vigilia assesionis du… schuldich bleeffen is gued guld xLvj en xxiij stuuv ij gr en daer toe slechten gul Liiij ind xij stuuv die maeken ynckel gul xL ind xij stuuv wilke ij summen voirss to nieuwen maeken ynckel gul Lxxxvij viij stuuv ind ij gr.

Item Henrick uwtgeg na vermoegen dess rekenyng beloept Lvj pacht gul iiij stuuv xviij gr affghetag dat uwtgeven vand opboeren voirss hefft Henrick van Keken hijr van meer opgheboert dan dan uwtgeg xxxj ynckel gul iij stuuv xx gr.

Blad 28

Dit naebeschreven is reeckeninge mijns Henricks van Keecken van tween bauwinghe ind oick wat anden pachtz tobehoerde den kinderen zelige heren Otto van Bylant Ritter aingainde op sonnend post bonifacij Anno Lxxxj (1481) en optgain gesloten opten selven sonnendach post bonifaas Anno Lxxxij (1482) maickt eijn aling jaer.

Den R guld gereckent ad xxix stuver van elcke stuver ad xxxvj gr.

Item Roloff van Heesveltz bouwinghe is die Reen dit jair aff vercoht Herman Derxs die nu voirtam opt hoff woint voir xxij R gul en ix stuuv

Burghe Luyken Ghijsbartzs en Derick van Riell

Item de koirmergen vand selve hoff Herman Kael voir vj gul

Item vand vercken vanden selven hoff gebt ij gul

Item Arntz Kirstkens bouwinghe heefft dit jaer de Reen gehadt geritmaar voir ix R gul ix stuuv.

Item den koirmerghen Aelbart Roloffsss voir iiiij R gul.

Dese voirss Reen ind Koirmarghen sijn vercocht op daighen petri enen Meij Anno Lxxxij (1482) verschenen.

Summa Later xLiij R gul en xviij stuver.

Blad 29

Van pacht en jairgelt

Item Arnt vand Kirckhoff geefft jairlix te pacht op meijdach en woirdt nu gerekent op meijdach Anno Lxxxij (1482)

x R gul

Item inden selven jair gereeckent voir jair renthen van Gardt Bouman j R gul

Summa later xj R gul

Summa summar van allen opboiren voirss beloept Liiij R gul en xviij stuver.

Wtgeven teghen dat opboeren vorss bijnnen desen voirg jair

Den R gul ad xxix stuv ut s

Item van elcken koirmergen to meeten ij stuuv fac iij stuver

Item van bauet heer Henrick van Bylant et Bylantz gehant[varckt] xxvij R gul ad xxvij stuv nae wtwijsinghe eijns cedellen ind dat salmen ander [lans rucken g….hir nil

Item den beghijnen van Cleve van dess jair als Anno Lxxxij tot x R gul

Item den baeden van Cleve iiij gul …vz hir ij R gul xxij stuv

Item brueder Gerit van sint Agneten vj gul [utzet] vj – iiij R gul iiij stuv

Item j man vand Kuylen to graven and bergh daer Herman Darxss bouman op is v stuv

Item vand selven Herman gecocht j berchroede en berghra… en j laen tosamen voir ix oert gul [oiret] vz j R gul xvj stuv

Item Jan die Klaer gehadt ij daige and bergh to tymmeren ad iij stuv fac v stuv

Item ain ijserwercken en naigelen van Conrait Smit.

Item totten daar gecocht xj baede ad iij st j ort fac j R gul vj st iij ort

Item de stipman van te [furen] ij stuv.

Summa later xxj R gul xiiij stuv j ortken.

Blad 30

Item noch gecocht totten doen voirss iiij dannag ad ij stuv dat fac viij stuv

Item daar post gecocht voir viij stuv

Item j graeff te graven als j c vord ind vijff ain vrijster wade langs die straet ain tijden brugge [verdingt] ain Jan Kirsten to [geven] vj vuet wijt en iij staeck diep elc roede voir xxvj groitken fac ij R gul xvij st xxx gr.

Item ain Arnt vander Warde verdingt j graeff opten daell vij vuet wijt en iiij steeck diep die roede voir xxiiij gr Lviij roeden d van Ick die helfft bet hebbe fac xix stuv xij gr.

Item noch j graeff om dat zant oick an Arnt voirss verdingt j c ind xxxix roed ad xxj gr dat oick halff bet fac j R gul xj stuv xx gr.

Item viij [mergen] die geld inden lengraeff to Duijffelward gegolden viij stuv

Item iiij mergen geld nu tott koesbruggen iiij alb vz iij stuv xij gr

Item ain Wolter vand Laer bet iiij gul ..riet j stuv xxx gr fac ij R gul xxiij st xxx gr

Item voir mijn loen van dess jair gereckent iij R gul

Summa later xj R gul xij stuv xiij gr

Ind so en hebbe Ick noch gheen loen gehadt van Arntz [wegen] van Kirckhoff.

Summa summar van alle wtgeven voirss beloept xxxij R gul xxvj stuver xxiij gr.

Hueden saterdach sunthe daeghz pg Antonis anno Lxxxiij [geicket] mijt Henrick van Keeken van seine opboeren en uitgeven as von ss steet is sijn opboeren vand jairs uitgaende Johannis anno Lxxxij (1482) Liiij guld xviij st, dan teghen sijn uitgeven vanden selve jair nae [vermoegen sboeken] xxxij guld xvj stuv xxiij groit aff getaegen dat uitgeven vand opboeren voirss hefft Henrick dan van men op geboickt den uitgeven xxj zwans gulden xx stuv xxiiij groit hier toe ontbetaelt ind leesten reekeningh die mij Henrick deede xxxj inckel gulden iij stuv xx groit maickt toe saemen Lij zwan guld xxiiij stuv xxxiij groit, dair

Blad 31

Aen salmen korten xxvij zwan guld die Henrick van Keken van van tijt aen Gerit Heijss ind Otten betaelt heefft. Item noch hueden dach dess rekeningh xx  gulden ij stuv … valet aen pacht gulden xiij gulden xv stuv maicken dese twe summen tsaemen xL pacht gulden xv stuv die affgetaegen vand summe Lij gulden xxiij stuv xxxiij groit heifft Henrick hier van nu opgebowt .

Da[nt] uitgegeven xij zwan gulden xiiij stuv xv groit.

Blad 32

Referuet p domino

Blad 33

Dit Naebeschreven is Reeckenonghe mijns Henrick van Keecken van tween bouwingen en wat ander pachts tobehoerende den kijnderen zelige heer Otto van Bylant Ritter Aingainde opten sonnendach post bonifacij Anno dom .. Lxxxij (1482) en wtgainde des sonnendaigh post bonifacij Anno dom Lxxxiij (1483) die tijt is eijn aling jair.

Den Rijntzgulden ad xxx stuv en elcke stuv ad xxxvj gr

Item Herman Derixss bouwet nu te halven  die bouwinge die Roloff van Heesvelt toe bouwen plach van den Reen nu selver behalden en doen dorssen ind dair aff is gekomen wt sequit.

Item in dierste vj mald haver

Item viij malder boickweitz

Item ix vijmen wicken aen Herman verpacht voir ij mal j step wicken

Item ij mald weitz

Item op Arnt Kirstenss bouwinge R Reen oick laeten dorssen ind dair aff is komen

Inden ierste iij step boickweitz

Item iij step weitz

Item iij mal en j vaet bonen

En iiiij malder j step haver

Dit voirss koern is tosamen to Spaldorp gelevert wtgesacht ix step wick pen iij step weitz.

Summa later vz hir ml aen gelde

Blad 34

Item den koirmerghen van Herman Darixss bouwing heefft dit jair gehadt Aelbert Janss voir v R gul j oirt gl

Item die vercken vand selven hoff ij R guld

Item den koirmerghen van Arnt Kirstens bouwingh Wijntken Vrancken dit jair gehadt voir vij R gulden

Van pacht en jairgulde

Item Arndt vanden Kirckhoff geefft jairlix te pacht op meijdach en wordt nu gerekent van meij dach Anno domini … Lxxxiij (1483) x R gulden

Item noch van desen jair voirss gerekent voir jair rinthen van Goerdt Bouman j R gulden

Summa later eet totalis van allen opboiren dijss jairs voirss beloept ain gelde to samen xxv R gulden j oert gl

No Dat koern voirscr tot Spaldorp gelevert.

Wtgeven teghen dat opboren voirschr bijnnen den selven jair.

Den R gulden gerekent ad xxx st ut s

Item vand Roen vand tween hoeven voir sich in te doen geg j R gulden

Item van elcken koirmorghen te meten ij st fc iij st

Item Rijngenbergh heefft gedorst tot Herman Derixss huys xj daighe ad j vlems te loen fac viij stuv j ort

Item Herman voirss selven gedorst xj daige ad j brasd vz xiij stuv iij ort

Item noch Rijnghenbergh gedorst op Arnt Kirstenss hoff ix daige ad j vlems vz vj stuv iij ort

Item Arnt voirss oick ix daige ad j brasd vz xj stuv j ort

Item den dorssen geschenet j stuv

Item van Karsten Geerlochs gecocht j c wilgen pat en j vd dat c xv stuv f xviij st iij ort

Item van Henrick Heijmen j c paet voir xv st dese voirss pater sijn verpaet op Arnt Kirstens soens hoff

Item van Herman Derixss gecocht iij c paet dat c ad xv stuv ind van Wijncken Vranckenss iij vd paet voir xj st j ort fac s.. j R gul xix stuuv j ort

In dese paet sijn op Herman Derixss hoff gepaet

Summa later v R gulden en vij stuver

Blad 35

Item den Droeboem doen seijen dair op geseijt p ij mal werts elc mal gecocht voir ij guld en viij stuv fac ij R gul xj st j ort.

Item dairop gehadt vij ploighe die xiiij lude dair to gehoerende verdingt tot [wout] heeft to cost elck j stuv en aen bier noch gehadt x st

Noch j man die seijd verteert j st en j man die egden ij stuv ind j man die de wat voen maickten ij stuv fac  s..v xxviij stuv.

Item ick selver dair bij geweest verteert in twee daighen v stuver

Item van Evert vand Pass gecocht ij tonnen appel ad xj st fac xxij stuv

Item dair van to Cleeff to vueren Vranck Loeff geg ij alb st j stuv xxiiij gr.

Item gelden in die berkekensche weteringhe to graven v mergen elck mergen xij st fac.

Item ind weijen gelden iiij morgen elc xj stuv fac j R gul xiiijj stuv

Item in die weteringe aend waserom geld xij morgen [Ring] xvj st fac vj R gulden xij stuver

Item noch hebben die van Meer gesat vij mergen ind waserom elck mergen op j stoeter en j mutken fc xix stuv vj gr

Item den beginen van Cleve van dese jair bet Als Anno Lxxxiij x R gul

Item brueder Gerit van sint Agneten vj gul crent en den bruedern van Cleve iiij courent guld vz smil vj gul xx stuv.

Summa later xxxj R gul xij stuv xxj gr.

Item voir mijn loen  van desen jair gerekent iij R gul

Summa later p fc

Summa summarum van allen wtgeven voirss beloept tosamen xxxix R gul xix st iij gr.

Blad 36

R…. Henrick van Keeken feta

C..ppq oculi ao Lxxxv

Uitgainde bonifacij ao Lxxxiiij

Blad 37

Dit Naebeschreven is Reeckeninge mijns Henrix van Keken van tween bouwingen en oick wat ander pacht tobehoerende den kinderen zelige herr Otten van Bylant Ritters aingain opten sonnendach post bonifacij Anno domini .. Lxxxiij (1483) en wtgain des sonnendaig post bonifacij Anno Lxxxiiij (1484) die tijt is eijn aling jair

Den gold R gulden gerekent ad xxxij st en elcke stuver ad xxxvj gr

Item den reden vand bouwingen die Herman Darixss te halven bouwet was dit Jair vercocht voir xLiiij gold gul behalven die gerst en behalven de koirmergen

Item iiij mal gerst vercocht tmal voir xxix stuv vz iij golden gul vijs t

Item den koirmergen vercocht Peter Bischop voir vj gold gl

Item die vercken vanden selven hoff ij gold rh gul

Item den Reden vand bouwingh die Arnt Kerstenss to halven bouwet is dit jair vercocht Aelbert Janss voir xLj gol r gul behalve die gerst en de koirmergen

Item vercocht ix mal gerst tmalden voir xxx stuver fc viij gol gl iij st

Item den koirmergen heefft Arnt Kerstenss selver gecocht voir vij gold gul

Summa later j c xj gold R gul en x stuver

Blad 38

Van pacht en jairgulde

Item Arnt vanden Kirkchoff geefft jairlix to pacht op meijdach en woirdt nu gerekent van meijdach anno Lxxxiiij x gol gl

Item noch van desen jairen voirss gerekent voir jairrinthen van Goert Bouman j gol gul

Summa later xj gol gul

Summa Sumar van allen opboren voirsch j c xxij gold gul en x stuver

Item to gedencken noch die ix step wicken en iij step gersten die mede voirleden jairen Herman Derixss geleent waen.

Wtgeven teghen dat opboren voirss binnen den selven jair

Den Rh gul ad xxxij stuv ut s

Item inden ierste mijnen lieve heren her Henricks  van Bijlant haiffmeister [sich] gehantreickt Lij gul ad xx stuv Noch nae wtwisinge eijns cedelken mit sijnre lieffd hantreicken xxij gul courent en Noch xxiij mal boickweitz ad x stuv vz simil Liiij gold gul ix st.

Item vande Reden vanden tween bouwingen in te doen van elck geg xx stuver vz sil j gold [r] gul ix stuv.

Item eijn grave aen Vriest weide to graven vj vuet wijt en iij stuck diep verdingt aen Jan Kirstenss die Roede voir j st en was xxxiiij roede fac j gold gul ij st.

Item noch aen vriester weij j graeff verdingt aen Herman Derixss en was xLij roed die roide voir j alb vz j gol gl iiij st.

Item j graeff aen die kaele gegraven vij vuet wijt en was xxj roed die roede voir j brasen fac xxvj stuv j ort.

Item noch aen dat Dael gegraven j graeff vj vuet wijt en was xvj roed ad j alb vz xiij stuver xij gr.

Item noch aen die Heerstraet xvj roed gegraven den verdingt tosamen voir xvij st.

Item noch aen die Trueb gegraven xviij roeden vj vuet wijt die roide ad j alb vz xv stuver.

Summa Later Lx gold gul en iij groitken.

Blad 39

Item gecocht vj vijmmen schoue die ap Herman die op Herman Derixs berggh verderb sijn die vijmme ad vj stuver fc j gold gul ij st

Item Herman Derixs heefft wat getuijndt ainden pds stall van sinen holt dair voir geg xx stuv

Item gecocht van Jan Loeff iij vierden paetten die op Herman Derixs bouwinge gepaet sijn costen xj stuv j ort.

Item gecocht van Arndt die Wail j c paetten die op Arnt Kirstenss bouwinge gepaet sijn costen xv stuv.

Item van graeffgelt in die Swolghen costen viij stuv.

Item vande koirmergen te meten iij stuv.

Item den beginen van Cleve van dese jair van Lxxxiiij bet x gold r gl

Item brueder Arnt van sint Agnete vj courent gul en den brueder van Cleve iiij courent gul vz sim vj gold gl xj st.

Item voir mijn loen van desen jair gerekent iij R gulden

Summa Later xxij gul vj stuv iij ortken

Item Henrick die Bruyn die geest gedorst ij daige ad ij st en j man die Herman Derixs dair bij gesat hadde ij daighe ad j brasden vz smil vj st.

Item vanden voirs geest als iiij mal die van Herman Derixs huys vercocht gerekent is to Niemegen to fueren van elck mal j alb vz ij stuv xxxiij gr

Item vanden geest to meten iiij ort st

Item vanden geest van Arnt Kerstenss have te dorssen enen man iiij daighe ad ij st en sijn dorsser iiij dage ad j brasden vz smil xj stuv.

Item den Droeboem doin bouwen dair op gehadt vij ploegh ind den den cost maeten wue en gecocht broet voir iij stuv omme bott iij stuv omme scholle iij stuv omme suet melck ij stuv omme eijer ij st omme vier x stuv, eijn man die dat lant seid geg iij stuv omme ruebsait dair to geg x stuv fac smil j gol gul iiij st.

Item Lubbe to wel gesant dair van geg j stuv xxiiij gr.

Summa Later j gul xxv stuv xxxiiiij gr

Summa summar van allen wtgeven voirss beloept Lxxxiiij gol gul j stuv xj gr.

Blad 40

Item so ist to weten dat Henrick van Keeken noch niet gereeckent noch gehadt en heefft vand rijnthen Arntz vanden Kirckhoff to manen.

[Resuet] p domino

Blad 41

Dit Naebeschreven is Reeckeninghe mijns Henricks van Keecken van tween bouwingen en oick wat ander pachtz tobehoerende den kinderen zelige her Otten van Bilant ritter Aingainde op sonnendach post bonifacij Anno dm [heren] Lxxxiiij (1484) en wtgainde op Sonnendach post bonifacij Anno domini Lxxxv (1485) die tijt is eijn aling jair.

Den golden Rijnt gulden gerekent ad xxxij stuv elcke stuv ad xxxvj gr

Item vanden Reden vanden bouwing die Herman Derikxs te halven bouwet is dit jair affkomen ut sequit.

Item xxj malder en iij step weitz

Item ij mal rogge

Item xij mal boickweitz

Item iij malder en ij step grauwen ert

Item j mald witten ert

Item viij malder j step haver

Item iiij malder wicken

Item den koirmergen vanden selven bouwmerghen Herman voirss gecocht voir vj gold gulden

Item die vercken vanden selven hoff ij gol gulden

Item vanden helfft van Arnt Kirstenss bouwing is affkomen xvij malder j step weitz

Item iiij malder j step boickweit vercocht ad ix st tmalder fac j gold gul j st iij ort

Item iij malder bonen

Item xij malder j step haver

Item j malder grauw ertten

Item j malder lijnsen

Item den koirmergen doin dorssen en dan is affkomen iiij malder j step weitz vercocht ad xxij stuv fac ij gold gul xix st.

Summa Later aen gelde beloept xj gold guld xx stuv j ort

Ind dat ander onverkochte koern is to Spaldorp opten huyse geleidt

Blad 42

Item van pacht en jairgulde

Item Arnt vanden Kirckhoff ain sijn huisvrouwe en oiren soen geven siairs to pacht op meijdach en waardt nu gerekent van Meijdach Anno Lxxxv (1485) x gold gulden

Item noch van desen jaire voirs gerekent van jair rinthen van Goerdt Bouman j gold gul

Summa Later xj gold gulden

Summa summar van allen opboiren voirscr aen gelde beloept xxij gold gulden xx st j ort

Summa … vand onverkochte koern vorss

Beloept xxxix malder weitz

Item ij malder roggen

Item xij malder boickweitz

Item iiij malder ij step grauwen erten

Item j malder witten ertten

Item xxj malder haver

Item iij malder bonen

Item iiij malder wicken

Item j malder lijnsen

Tsamen to Spaldorp gelevert ut s puisij.

Wtgeven teghen dat opboiren voirscr bijnnen den selven jaire

Den gulden ad xxxij stuver ut sup

Item inden ierste mijnen lieve heren heer Henrick van Bijlant her to Wel sich gehantreict xv gulden courent vz hic ix gol gul xij st

Item den beginen van Cleve betailt die Rinthen van desen jairen van Lxxxv (1485) x gold gulden

Item brueder Gartt van sint Agneten vj gul courent bij de bruederen van Cleve iiij guld current vz hic smil vj gold gul viij stuv.

Item den Redener van Herman Derixss bouwinghe in te doen maeten geven soe die pestilenna inden huse was xxv stuv

Item van Arnt Kirstenss reden in te doen gegeven xx stuv.

Item Reijntken Wilmss dat koern op Herman Derixss bouwinge gedorst xxxviiiij dach sdaigen te loin j alb. Item Maes Bless oick dair op gedorst op sijns selffs cost xLij daighs ad ij stuv. Item Herman Derixss oick j man dair bijgesat xLij daighe sdaigs ad j brasden vz smb v gold gul ix st xv gr.

Item Henrick Praet heefft gedrost op Arnt Kirstenss bouwinge xxvij daighe ad j alb. Item Henrick Spaen oick gedorst op sijns selffs cost xxvij daighe ad ij stuv. Item Maes Bless oick op sijns selffs cost ij daghe ad ij stuv. Item Arnt j man dair bij gesat xxix daighe ad j brasden vz Sml iij gold gul xx stuv iij ort.

Suma Later xxxv gold xxxj stuv vj gr.

Blad 43

Item vanden tween koirmergen opt tween bouwinge te moeten geg iiij alb vz iij stuv xij gr.

Item vanden iiij mal weitz j step to maickt toe vueren elck malder iij ort stuv en j orth stuv to meeten vz iij stuv iij ort.

Item op Herman Derixss bouwinghe gelden totten groet weteringhe xxvij mergen elck mergen ij st ind op Arnt Kirstenss hoff xxij mergen oic elc ij stuv fac siml iij gold guld ij stuv.

Item So Arnt Kirstenss bouwinghe als geheiten de hoff m[u] hoeuk nu ledich leeght hebbe ick Henrick van Keecken dair op gebed xiij ploighe die vj mergen landt toe soemer voer gecort hebben elck ploigh gehadt ij personen elck voir rest gerekent iij ort stuvers ind j vat biers gedroncken costen xiiij stuv ind noch den bouluden doemense bat geschevet viij stuv. Item ij manne die mede dienden totten ploeghen oir gereckte done elck geg j st faat smil j gold gul xj stuver.

Item voir mijn loen van dese jaire gerekent iij gold gulden

Item Soe ist to wete dat ick vand x gold gulden van Arnt vand Kirckhoff to manen noch van genen jair loen aff gerekent en hebbe dat mij togesacht is sand ringhe loen aff to geven. Welck doch oick sind  [ting] kroetlijcke to manen is ind beghe bidden mij dair nu voir te doen. Als sich redelick geboirt.

Summa later vij gold gul xx stuver iij gr.

Item iij mergen landz geheiten den Droetboem verdingt iij vbff to eren. Item dat ierste eren coste die mergen xviij stuv. Item dat ander eren elck mergen xvj stuv. Item dat derde eren oick elck mergen xvj stuv. Item Henrick Boem die dit [eerden] geschiet tsamen iij stuv facit siml iiij gol gul xxv st.

Item dairop geseijt ij mald en j vait garst ind boickweit ender eijn coste dat malder van den Richter gecocht xiiij stuv fac xxix stuv iij ort.

Item j man die dat seid gegeven ij stuv

Item inden wirleden jair den weit opten voirss lande vercocht ind dair op to Reukoep gegolden to gelaigh van ontheit mijns lieve heren x st.

Summa later vj gold guld ij stuv iij ort

Summa summar van allen wtgeven voirss beloept xLix golden gul en xxij stuver.