Pacht en Tynsboek Halt en Spaldorp

Bron: Rijksarchief Gelderland te Arnhem, Archief Van Bylandt-Halt (toegang 0454).

Inleiding bij de inventaris van het familie archief Van Bylandt-Halt:

De herkomst van dit archief is onbekend. Het werd, volgens een aantekening van Mr. Bondam, in 1905 gevonden op de vloer van de kamer van de overleden Rijksarchivaris Bijleveld. Het is vrij zeker maar een klein gedeelte van een veel groter archief dat, na het door wateroverlast verdwijnen van het kasteel Halt wellicht berust heeft op het kasteeltje De Hoeve bij Borculo, bezit van de latere leden van het geslacht Van Bylandt-Halt, waarvan de laatste afstammelinge in 1834 te Wageningen overleed, haar bezit nalatende aan een groot aantal erfgenamen, van vaderszijde aan haar verwant in de 8ste, van moederszijde in de derde graad. Wie omstreeks 1905 in het bezit geweest is van het archief is echter geheel onbekend. Het belangrijkste gedeelte van het thans nog bewaarde archief bestaat uit stukken van de familie Von Heyden, van de tak Bruch-Clyff, verwant aan de Bylandts.

Akten nr. 3a: pacht en tynsboek van Halt (Keeken) en Spaldorp (Kekerdom).

Aantekening binnenkant kaft: Aangekocht uit boedel van wijlen den Heer P.C.G. Guijot door de Notarissen Schmolck en Eikendal op 12 december 1869 verkocht N 504B Catalogus ad f 220,=

Folio I,

Item dit nabeschreven is van Tyns und pacht tot Halt gehoerende jaerlix toe betailen op Martini by vaer der dubbelyzinge na lantrecht in Duyffell. Gerenouiert und uthgeschreven uth en na den rechten Originaellen.

Int jaer ons heren vijfftienhondert und ses und dartich.

Item. Carselys des ionge hoffstat mit der eenre syden gelegen beneuen Carselys lant en mit der andere syden geleg beneuen Joncker Bylants erff und mit den eenen eynd sciettende op die rijsduyffel und mit den anderen eynd io die gemeynt. Is haldende aen maten een mergen een hondt und iiij roy. Gifft eenen alden schilt van xxx karol: St. und vijfften halven groet vijff cappuyn und een pont wass. Nu Henrick Otten, und Otgen sijn suster oere beyd lijff.

Griet die wedue Clais Conraits hoffstat mit d’eenre syden gelegen beneuen Stolten hoffstat en mit d’and sijden gelegen beneuen Joncker Bylants erff en mit den eenen eynd sciettende op den dijck en mit den anderen eijnd op die haltsche way. Is aen maten haldende ij hont und xiij royen. Gifft iaerlix twee ald schilt op Petri ad Cathedram und negen cappuyn op Martini. Nu Conraet Claissoen und Heel sijn huysfrou oerer beyd lijff.

Derick van Haerrens hoffstat mit den eene eynd sciettende op Ott Gaerts hoffstat en mit der andere eynd op die geest en mit der eenre syden gelegen beneuen den giest en mit der and syden beneuen die gemeyne straet. Is haldende aen maten vijfftenhaluen hont xxxvijj roijen.

Folio II,

Gifft eenen ald schilt ses cappuyn een pont wass eenen maddach. Nu Henrick Bruyntgens. Nu Kerstken van Haerren und Willem sijn broed.

Johan Heesfelts hoffstat mit der eenre syden gelegen beneuen die haltsche way en mit der and syden beneuen Stijn Noethuesens lant en mit den eenen eynd schiettende op die gemeyne straet en mit den andren eynd op die gemeyne straet. Haldende aen maten vijfftenhaluen hont en xix roijen. Gifft darden halven gold gul. Nu Johan voersc. Lijsken sijn huysfrou und Griet oerer beijder dochter.

Item In desen tyns gehoert oick den Rijtpass hijr nabesc.

Trude die wedue Johan Reyntgens hoffstat mit den eenen eynd schiettende op Henrick Krechtings lant en mit den anderen eynd op Joncker Bylants erff geheyten den acker en mit der eenre syden gelegen beneuen die gemeyne straet en mit der ander syden beneuen den acker. Haldende aen maten ij mergen ij hont vij roijen. Gifft drie pont aen gelde xij hoenre een pont pepers, twee maddag. Nu Trude voersc. und Geertgen oer dochter. Nu Henrick Zerrys. Item gifft hy noch twee schilling vijff hoenre, twee pont wass.

Arnt die Hoges hoffstat gelegen mit der eenre syden beneuen Daemkens hoffstat en mit der ander sijden langs den pass en mit den eenen eynd schiettende op den pass en mit den anderen eynd op die gemeynt. Haldende aen maten een mergen ij hont xxxv roijen. Gifft iaerlix twee maddag negen hoenre twee pont was seuen gans. Nu Arnt voersc. und Dijtgen sijn huysfrou.

Johan Copperts hoffstat mit der eenre syden gelegen beneuen Arnt Otten hoffstat en mit der ander syden beneuen Arnt die Hogtes hoffstat en is Joncker Bylants erff en mit den eenen eynd schiettende op die gemeynt en mit den anderen op die geest en is Joncker Bylants erff. Is haldende an maten een halve mergen ij roijen. Gifft een halff marc. een pont wass, vijff hoenre. Nu Clais Marten Claissoen und Alijt sijn huysfrou. Nu Daem Moeren und Met sijn huysfrou.

Arnt Ottens hoffstat gelegen mit der eenre sijden naest Jan van Brakel en is Joncker Bylants erve en mit der ander syden naest Daemkens hoffstat en is bylants erff, mit den eenen eynd schiettende opgen geest en mit den anderen eynd op die gemeynt. Is aen maten haldende vj hont xlij roijen. Gifft een marck negen hoenre twee pont wass. Nu Arnt voersc. mit Truytgen sijn huysfr. oerer beyd. Lijff. 

Folio III

Item Neesken Alyden hoffstat mit der eenre sijden gelegen beneuen Ott Gaerts hoffstat en is Joncker Bylants erff en mit der ander syden beneuen Arnt Otten hoffstatt en mit den eenen eynd schiettende op die gemeynt ende mit den anderen schiettende op die geest. Is haldende aen maet een mergen v roijen min. Gifft een marck negen hoenre, twee pont wass. Nu Ruthger van Brakell und Neese sijn dochter. Nu Henrick van Bylant unde Gerhard sijn soen. Nu Johan van Brakell und Beel sijn huysfrou.

Item Neesken Alyden hoffstat mit der eenre syden gelege beneuen Bernt Krechtings hoffstat en is Joncker Bylants erff en mit der ander syden beneuen Ott Gaerts hoffstat en mit den eenen eynd schiettende op die gemeynt en mit den anderen eynd op Qualborchs lant. Is aen maten haldende een halue mergen een halff hont en viiij roijen. Gifft iaerlix twee pont aen gelde vj hoenre een pt wass. Nu Neesken voers und Katherijn Henrick Moren dochter. (later bijgeschreven:) Herman Kails hoffstadt legt myt der eyner siden benefen Nesken Aleiden hofstadt, myt der ander siden langs Jan van Braeckels hoffstadt schietende mijt den eene eyndt op die gemeyndt myt den anderen eyndt up Quaelburge hoffstadt. Is haldende eene merge iij hont xxxvj roijen. En hbn Brandt und Trijn dese twee hoffsteden tho lijn.

Bernt Krechtings hoffstat mit der eenen eynd schiettende op die gemeynt en mit den anderen eynd op qualborchs lant dat Bernt voers in pacht heuet. Ende mit der eenre syden gelegen beneuen die gemeynt en mit der ander syden langs die gemeyne straet. Is haldende aen maten ij mergen xxvj roijen. Item noch eene mergen ij hont xvij roijen. Gifft twee pont aen gelde, een pt wass vj hoenre. Idem een marck, een pont peper. Nu Bernt voers und Griet syn huysfrou.

Item Beel die wedue Jan Dericks hoffstat mit den eenen eynd schiettende op die haltsche waydijck en mit den anderen eynd langs die gemeyne straet. En mit der eenre syden gelegen langs hesevelds hoffstat en mit der ander syden langs den hyppen camp. Is aen maten haldende ij mergen xlv roijen. Gifft iij gulden dartich dordrichtsche placken voer den guld. Idem die schilt twee pont wass vijr hoenre. Nu Henrick Heyman und Nael sijn huysfrou. Item in deser hoffstat is verdragen so wat tyt mijn Joncker den voers Heyman twelff hornssche gulden weder gifft mach mijn Joncker alsulcke guet weder tot sijnen schoensten aenfangen.

Item Arnt Smitt toe vrijst hoffstat mit der eenre syden gelegen beneuen Joncker Bylants erff en is tijns guet en mit der ander syden beneuen Jan Heymans hoffstat. En mit den eenen eynd schiettende op die gemeyne straet en mit den anderen eynd op die gemeyne straet. Is haldende aen maten iiij hont xiiiij roy. Gifft twee schilt, sess hoenre. Nu Clais sijn broed’. Nu Herman Francken und Lysbeth syn huysfrou.

Folio IV

Item Gosen van Casterdens hoffstat mit der eenre syden gelegen beneuen Joffer Vaecks en mit der ander syden beneuen Joffer Vaecks. En mit den eenen eynd schiettende op Joffer Hoeuelicks erff en mit den anderen eynd op die gemeynt. Is haldende aen maten een halff hont xxv roijen. Item Idem noch gelegen mit der eenre syden beneuen die gemeyne straet. En mit den eenen eynd schiettende op Joff. Vaecks lant en mit den anderen eynd langs die gemeyne straet. Is haldende aen maten iij hont xxxv roijen een vijrdel van I roij. Gifft iaerlicks een groet, negen hoenre, een pont wass een maddach. Idem een pont aen gelde twee hoenre. Nu Johan van Moers und Geertgen syn husfrou.

Henrick die Waill gifft een pont aen gelde op Petri erfftyns. Nu Clais toe Vrijst und Sween syn dochter. Nu Johan Francken. (Later bijgeschreven:) Ind Johan Francken heft dat … voir den thijnss heer upgedraigh ind ghegeven tot behueff….oirkondt thijnss gemoitt Gerijt Stelt ind Gairt Conders ….xviiij.

Item Clais toe Vrijst und Sween sijn docht. ij cappuyn.

Item die wedue Ruthger Luykens gifft een marck erfftyns.

Item die wedue Henrick Dericks Bartgen drie cappuyn erfftyns.

Item Geryt van den Pass gifft eenen Alden Arnemsche guld’ und ij cappuyn van der cuelen erfftyns op Petri.

Item Johan Otten een pont wass erfftyns.

Item Ruthger van Brakels hoffstat mit der eenre sijden gelegen beneuen Lysken Swalen hoffstat en mit der and’ sijden beneuen Jan Tijssen erff. En mit den eenen eynd schiettende op Tyls guet en mit den anderen eynd op die gemeynt. Is haldende aen maten ij hont xxxiiiij  roy und weynich meer. Gifft vijr groet sess hoenre drie pont wass vijr maddach. Nu Griet Swalen und Metgen oer dochter.

Item Jan die Wails hoffstat mit der eenre syden gelegen beneuen Griet Swalen hoffstat en mit der ander syden langs Vaecks hoffstat. En mit den eenen eynd schiettende op Tyls guet en mit den anderen eynd op die gemeynt. Is haldende aen maten iij hont xxx roij mit d’haluer straten gemeeten. Gifft een haluer gold’ guld’. Und xiij hoenre. Nu Lijsken Swalen Jans voers huysfrou und Neesken oer dochter beyd’ lijff.

Folio V

Item Jan Conraitz hoffstat mit der eenre syden gelegen beneuen die haltsche way en mit der and’ syden beneuen Joffer Hoeuelix erff en mit den eenen eynd schiettende op den gemeynen dyck en mit den andere eynd op die gemeyne straet. Is haldende aen maten vj hont xli roijen. Gifft xiij hoenre een pont aen gelde een pont wass. Nu Jutt Stolten Gerijt Stolten huysfrou und Arnt Gerijts soen van sijn voer huysfrou.

Item Henrick Janssoen een halff marck, een halff pont aen gelde, een halff pont wass van Otgens hoffstat.

Item dit is in den hoff geslagen.

Item Gosen Kerstkens hoffstat mit der eenre syden gelegen beneuen Joffer Hoeuelix van Bimmen en mit der ander syden beneuen Joffer Vaecks. En mit den eenen eynd schiettende op den bandijck en mit den anderen eynd op die gemeyne straet. Is haldende aen maten v hont ende xl roijen. Nu Jutt Gosens und gifft Jutt voers van twee hoffsteden anderhalue golde guld’ daer sij een cedel van heuet.

Item den rijtpass den nu heseveldt int gebruyck heuet als voers steet in hesevelds hoffstat is mit der eenre syden gelegen beneuen Jan Heymans guet en mit der ander syden beneuen den haltschen camp. En mit den eenen eynd schiettende op Stijn Noet huysens guet en mit den anderen eynd beneuen Henrick die Wails rijtpass. Haldende aen maten ij mergen iij hont x roijen.

Folio VI

Den Tyns van Duyffelwardt

Item Ott van den Pauffort tien cappuyn.

Item Johan Wegens hoffstatt mit den eenen eynd schiettende op die gemeyne straet en mit den anderen eynd op Johan Scrammen guet en mit beyden syden gelegen beneuen Johan Wegens erff. Haldende aen maten iij hont xxviiiij roy. Gifft iij schilt vijr hoenre twee pont wass ein maddach. Idem [tussenvoegsel slecht leesbaar: (Geesken Spronck) Anno 1681 met …. met 8 p honre 6 pont wass alss erfftheins][van erffthijns] acht hoenre drie pt wass. Twee lijff als Johan voerss und Jutt sijn huysfrou. Nu Griet Wegen en Dericksken wegen oer sust’ und Johan Wegens lijff is doet.

Item Herman Waters hoffstatt mit den eenen eynd schiettende op den kerckweg en mit den anderen eynd op die gemeyne straet en mit der eenre syden gelegen beneuen Jan van Laers erff en mit der ander syden langs die gemeyne straet. Is aen maten haldende ij hont xix roijen. Gifft ij schilt tien hoenre een pont wass een maddach. Nu Johan van Laer und Hilliken sijn huysfrou.

Item Henrick van Loes hoffstat mit beyden eynden schiettende op die gemeyne straet en mit der eenre syden gelegen beneuen dat lant toebehoeren der kercken toe Duyffelwardt mit der and’ syden beneuen Ytken van Loes lant. Is haldende aen maten ij mergen xviiiij roy. Gifft twee pont wass und die sin toe Duyffelwardt in die kerck gegeuen. Idem een ald’ schilt und sess und twintich hoenre ij spint ruebsaetz. Nu Sween sijn huysfrou und Ytgen oer dochter.

Item Arnt Ruthgers gifft een halff pont aen gelde. Nu Euert Ruthgers.

Item Derick Verhoeuens hoffstat mit den eenen eynd schietende op Sween van Loes hoffstat en mit den anderen eynd op die gemeyne straet en mit der eenre syden gelegen beneuen Henrick Ruthgers erven en mit der ander syden beneuen Ytgen van Loes hoffstat. Is aen maten haldende ij hont vj royen. Nu Gerijt van Gochswardt und Alijt sijn huysfrou gifft iaerlicks twee pont wass, twee pont ruebsaetz.

Item Johan van den Winckell gifft een pont pepers ij hoenre. Nu Derick van den Winckell. Nu Hilliken sijn suster.

Item heer Johan van den Bongart gifft van een stuck lants gelegen achter Paufforts huys eynen blauwen guld’ op Cathedra Petri.

Folio VII

Mer

Item Gerijt Busch gifft een pont pepers erfftyns Petri. Nu Reyn Dericks.

Item Johan Heesfelds hoffstat gifft negen groet acht hoenre erfftyns. Twee lijff als Johan voers und Lijsken sijn huysfrou.

Keken

Item Johan Delijs hoffstat gifft een halff marck een maddag erfftyns. Nu Frederick Nass.

Item Lambert Vercuelen gifft vijr groet acht hoenre. Idem drie schilling xx floerken. Twee lijff als Lambert voers und Nen sijn huysfrou. Is dese hoffstat mit den eenen eynd schiettende op Engelbert van Tyls und des Erffhaefmeysters erff en mit den anderen eynd schiettende op Thonys van Tienrays hoffstat. Ende mit der eenre syden gelegen beneuen sint Thonys und Johan Francken erff en mit der ander syden beneuen Engelbert van Tyls erff. Aen maten haldende vj hont en viij roijen. Nu Nael sijn dochter.

Item Gifft noch Lambert voers van den perenboem stuck eenen blauwen guld’. Erfftijns op Petri.

Item Erm Bylants gifft een halven gold’ guld’. Nu Herman Kael.

Idem Uth der douer hoffstat eenen rijnsch guld. Nu Erm Bylants [later bijgeschreven: Nu Arndt Kaell].

Folio VIII

Item van pacht tot Halt gehoerende op Petri.

Item Clais Conraitz hoffstat mit der eenre syden gelegen beneuen Joncker Bylants erff en mit der ander syden langs die gemeyne straet. En mit den eene eynd schiettende op die Rijsduyffel en mit den anderen eynd op die gemeynt. Is haldende aen maten een mergen, een hont viiij roijen. Gifft eenen ald’ schilt vijfftenhalven groet und twee ganss. Is in pacht gelacht doer vsterff. Nu Ott Gaerts und Luyt sijn huysfrou.

Item Johan van Quaylbergs hoffstat mit der eenre syden gelegen langs Ott Gaerts hoffstatt die Bernt Krechting in pacht heuet en mit der ander syden langs die gemeyne straet. Ende mit den eenen eynd schiettende op die geest en is Joncker Bylants erff en mit der anderen eynd op Bernt Krechtings hoffstat. Is haldende aen maten ij mergen iij hont xxviij roijen. Gifft een marck iij spint ruebsait eenen maddach. Nu Ott Gaerts und Luyt sijn huysfrou. Is in pacht gelacht doer versterff.

Item die Rijsduyffel mit der eenre syden gelegen beneuen Joncker Bylants erff en mit der ander syden beneuen de gemeyne kerckstraet. En mit den eenen eynd schiettende op sunt Anna vicarien lant en mit den anderen eynd op die gemeyne straet. Is haldende aen maten iij mergen een hont.

Item Henrick Otten gifft iaerlicks van een stuck lants gelegen by sijn hoffstat drie gold guld na vermelding d’cedelen.

Item Thonys van Tyenray gepacht een stuk lants gelegen beneuen Joncker Bylants erff geheyten die raemlaeck ende mit der ander syden beneuen Erffhaeffmeysters raemlaeck. En mit den eenen eynd schiettende op der Nonnen van Bedbers erff en mit den anderen eynd op Engelbert van Tyls erff. Is haldende aen maten iiij hont xxj roijen. Gifft een halve gold’ guld.

Item Henrick die Waill gepacht den rijtpass mit der eenre sijden gelegen beneuen die van Tyls erff en mit der and’ syden beneuen Jan Heymans guet. En mit den eenen eynd schietende op die gemeyne straet en mit den anderen eynd op erve die van Tyll en der nonnen van Bedber. Is haldende an maten ij mergen ij hont xliij roijen. Gifft vijfften haluen guld’ den guld’ tot.

Folio IX

Item Herman Francken heuet in pacht den raemlaek mit der eenre syden gelegen beneuen erffhaefmeysterslant en is geheyten die laer en mit der ander syden beneuen die nonnen van bedber en mit den eenen eynd schiettende op der kercke lant van Duyffelwartt en mit den anderen eynd op sint Thonys guet toe Vrijst. Is haldende aen maten ij mergen ij hont xi roijen. Gifft iaerlix ij gold guld.

Item Johan van Enthuysen gifft iaerlix van een stuck lants geheyten den Droitbaem acht hornsguld’.

Idem twee cappuyn. Nu Merry van Enthuysen ende Clais Bless.

In den jair ons heren duysent vijffhondert vijffunddartich in den vasten heuet Claes Kimp waldtmeter mijns g heren gemeten dem eervesten und frommen Jonckere Roelman van den Bylant haeffmeyster alle sijn erff en lijffgewins gueder in der Duyffel gelegen off daer omtrint en stuck tot stuck lantz gepaelt na wijsinge der huysluyde die in der tijt op die gueder woenende waren als in desen boeck daerlick beslaten werdt.

Den hyeppen kamp

Item gelegen mit der palinge rontz om in haeffmeyster Bylantz erff. Is haldende an maten ij mergen xlj roijen.

Item beneuen hyeppen camp eyn cleyn stucksken lantz gelegen haldende j hont x roijen.

Item daer beneuen daer men die hopp op paet mit der paeling gelegen rontz om in bylantz erff op eyn syde na die gelegen is beneuen die straet en is an maten haldende ij mergen iij hont xvj roij.

Eyn stuck lantz geheyten den giest

Item rontz om mit der paeling gelegen in sijns selffs erff en is haldende an maten iij mergen i hont iiiij roij.

Conraitz hoffstat

Item mit der eenre syden gelegen beneuen den bandijck wert rontz om gelegen in Joncker Bylantz erff en is haldende behaluen dat Conrait nu ter tijt noch int gebruyck heuet ij mergen ij hont xxxiiij roij.

Den acker

Item mit der paeling rontz om gelegen in Joncker

Folio X

Bylantz erff en is an maten haldende iij mergen ij hont xxxiiiij roij.

Noch den acker

Item an maten haldende ij mergen j hont en viiij roij.

Item noch eyn stuck geheyten den acker haldende an maten ij mergen i hont i roij.

Noch den acker

Item mit der eenre sijden gelegen beneuen die gemeyne straet en mit der ander syden gelegen beneuen Bartien Derix en Willem van Harens eruen en lanx Joncker Bylantz erff en mit den eynen eynd schietende op erffhaefmeysters guet en mit den anderen eynd op Bylantz erff. Is an maten haldende vi mergen j hont xlvj roij.

Noch den acker

Item mit der eynre syden gelegen beneuen die gemeyne straet voert schietende op Joncker Bylantz erff is an maten haldende ij mergen xxxiij roijen.

Die eyn oplage

Item mit der eynre syden gelegen lanx die gemeyne straet wert schietende op sijns selfs erff en is haldende an maten vj mergen i hont xij roij.

Item die ander oplage is haldende dat die ploech bekommen mach vj mergen xxxi roijen.

Die oplage dat hay pesken

Item is mit den eijnen eynd schietende op die gemeyndt van Keken en mit den anderen eynd op Hoeuelix erff mit bey den syden gelegen beneuen sijns selfs erff. Is an maten haldende ij mergen iij hont viij roijen.

Dat wartien in die oplage

Item is haldende an maten j mergen i hont vj roijen.

Item bij Henrick Ianss huys is eyn huecken lantz gelegen van xv roijen en is mit den eynen eynd schietende op Henrix voerscheuen lant en mit den anderen eynd op die Wijer en de voert gelegen op sijns selfs erff.

Folio XI

Henrick Janss hoff en ten yrsten daer huys und hoff op steet ende mit den flyren kamp.

Item mit der eenre syden gelegen beneuen Henrick Ianss off sijn erven en mit der ander sijden beneuen Reyntien Willems en heer Delys Wijsackers erff en mit den eynen eynd schietende op die ley weteringe en mit den anderen eynd op die leygraeff. Is an maten haldende iij mergen ij hont ix roijen.

Ottiens hoffstatt

Item mit den eynen eynd schietende op den flyrkamp en mit den anderen eynd op die gemeyne straet en mit der eynre syden gelegen neest Reyntien Willems vlyssacker en mit der ander syden lanx die leywetering haldende an maten i mergen ij roij min.

Den Langenkamp

Item mit der eynre syden gelegen lanx Bylantz erff en mit der ander syden lanx die gemeyndt ende mit den eynen eynd schietende op die gemeyndt ende mit den eynen eynd schietende op die gemeyndt en mit den anderen eynd op die vrijsacker. Haldende an maten iiiij mergen ij hont viij roijen.

Den groten kamp

Item mit den eynen eynd schietende op Joncker Bylantz erff en op Arnt die Waels erff en mit den anderen eynd op die gemeyne straet en mit der eenre sijden gelegen beneuen Arnt die Wael en mit der ander syden beneuen Bylantz erff. Haldende an maten vij mergen ij hont xxxviiij roijen.

Opt kempken

Item mit den eynen eynd schiettende op die gemeynt en mit den anderen eynd op Joncker Bylantz erf en mit der eenre syden gelegen beneuen die gemeynt en mit der ander syden beneuen Bylantz erff. Haldende aen maten i mergen i hont xxxi roijen.

Die gansfoert

Item mit den eynen eynd schietende op die gemeyne straet en mit den anderen eynd op die gemeynt en mit der eenre sijden gelegen beneuen die cruysbroers van Kaelen en mit der ander syden beneuen die cruysbroers van Kaelen an maten haldende i mergen iij hont xxvj roij i vijrdel van eyn roij.

Die Kael

Item mit der eynre syden gelegen beneuen die cruysbroers van Kaelen en mit der ander syden beneuen des haeffmeysters lant en mit den eynen eynd schiettende op Wylack erffhaefmeysters lant en mit den anderen eynd schietende op Joncker Bylantz lant haldende eyn mergen xxxvij roijen.

In vriesterwey

Item mit den eynen eynd schietende op bylantz lant en mit den anderen eynd op der nonnen van bedbers erff en mit der eynre syden gelegen beneuen die cruysbroers van Kaelen en mit der ander sijden beneuen des erffhaeffmeysters lant haldende an maten i mergen xlv roijen.

Noch in vriesterwey

Item mit den eynen eynd schietende op die gemeyne straet en mit den anderen eynd op ioncker bylantz erff en mit der eynre syden gelegen beneuen die cruysbroers van Kaelen en mit der ander syden lanx die gemeyn straet.

Folio XII

Haldende an maten iiij mergen hont ij roij.

Dat weylant in die hengmeng

Item mit der eynre sijden gelegen beneuen Henrick Ianss off sijn eruen en mit der ander sijden beneuen Arnt die Waels erff en mit den eynen eynd schietende op Arnt die Waels erff en mit den anderen eynd op die Waterley. Haldende an maten iiij mergen xxxij roijen. Van dit voers stuck lantz segt Henrick Ianss dat em toe staen sall eyn haluen mergen.

Den dyngdomse kamp

Item mit den eynen eynd schietende op die dyngdom en mit den anderen eynd op die gemeyne straet en mit d’eynre syden gelegen beneuen sijns selffs erff en mit der ander syden beneuen die gemeyne straet. Haldende an maten iiij mergen ij hont xiiij roijen.

Den Euert

Item mit den eynen eynd schietende op den Euert en mit den anderen eynd op erffhaefmeysters lant ende mit der eynre syden gelegen beneuen der costerijen lant en mit der ander syden lanx die gemeyne wetering. Haldende ij mergen ij hont xviij roijen.

Die dyngdom

Item mit der eenre syden gelegen lanx die gemeyn straet en mit der ander syden lanx den erffhaefmeyster en mit den eynen eynd schieten op die vrijsse weteringe en mit den anderen eynd op die gemeyne straet. Haldende iiiij mergen xliiij roijen.

Die boemeldt

Item mit der eynre sijden gelegen beneuen Arnt die Wael en mit der ander sijden gelegen die van Tilss eruen en mit den eynen eynd schietende op erff der cruysbroers van Kaelen en mit den anderen eynd op die gemeyne straet. Haldende an maten ij mergen xxv roijen.

In die kleyn vryesterweg

Item mit den eynen eynd schietende op erffhaefmeysters lant en mit den anderen eynd op Joncker Bylantz lant en mit der eenre syden gelegen beneuen die nonnen van bedber en mit der ander syden beneuen die van Tyll haldende ij hont iiiij roij.

Noch eyn stuck vryesterweg

Item mit der eynre syden gelegen beneuen Arnt die Wael en mit der ander syden beneuen erffhaefmeysters lant en die van Tyls lant en mit den eynen eynd schietende op eruen der van Tyll en mit den anderen eynd schietende op eruen der van Tyll en mit den anderen eynd op erff der nonnen van bedber haldende eyn mergen i hont xxxix roijen.

Noch eyn stucken in vryesterweg

Item mit der eynre syden gelegen beneuen Arnt die Wael en mit der ander syden beneuen eruen die van Tyll en mit der eynen eynd schietende op Joncker Bylantz erff en mit den anderen eynd op erffhaefmeysters erff. Haldende an maten i hont xxxj roij.

Noch eyn stucken lantz in vryesterweg

Item mit der eynre syden gelegen beneuen den raemlaeck toehoerende den erffhaefmeyster en mit der ander syden beneuen Arnt die Wael en mit den eynen eynd schietende op die van Tyls eruen en mit den anderen

Folio XIII

Eynd schieten op erffhaefmeyster lant haldende aen maten ij hont lxij roijen.

Den kaluen acker

Item mit der eynre syden gelegen beneuen vrysterweg op die gemeynt en mit der ander syden beneuen Joncker Bylantz erff en mit den eynen eynd schieten op die gemeynt en mit den anderen eynd op Palantz erff en noch dit selver stuck lantz gelegen beneuen die nonnen van bedber en oeck schietende op die vrysse weteringe haldende an maten iiij mergen i hont ij roijen.

Die vryester stege

Item mit der eenre syden gelegen beneuen Arnt die Wael en mit der ander syden beneuen die nonnen van bedber en mit den eynen eynd schietende op die vrysse wetering en mit den anderen  eynd op die gemeyn straet haldende an maten ij hont xij roijen.

Die hueff

Item mit der eynre syden gelegen lanx die gemeyne weteringe en mit der ander syden gelegen beneuen den landdrost en mit den eynen eynd schietende op erff haefmeysters lant en mit den anderen eynd op Henrick Brantz lant haldende an maten ij mergen ij hont xxxvij roijen.

Die heymstat

Item mit der eynre syden gelegen beneuen die groen heymstat en mit de eynen eynd schietende op die gemeyne straet en mit der ander syden gelegen op Henrick Brantz hueff haldende an maten v mergen xxxiiij roijen.

Die lange allandt

Item mit der eynre syden gelegen beneuen Arnt die Wael en mit der ander syden beneuen den erffhaefmeyster en mit den eyne eynd schietende opgen roeit en mit den anderen eynd op die gemeyne straet haldende aen maten ij mergen ij hont i roij.

Suma Sumaru in alles is dese voerscheuen hoff haldende Lvj hollantsche mergen eyn roy.

Folio XIV

Lyeffertz hoff huys und hoff mit der heggen

Item mit der eynre syden gelegen beneuen die gemeyn wetering en mit der ander syden beneuen lyeffertz lant en mit den eynen eynd schietende op die gemeyn straet en mit den anderen eynd op Joncker Bylantz erff. Is haldende an maten i mergen iij hont xxi roijen.

Item noch eyn stucken lantz omtrint bij der huyse gelegen haldende i hont xviiij roij.

Item noch omtrint by den huyse gelegen iiij hont lantz min j roij.

Dat veldt gelegen achtert huys daer naest die wyel ende wijelre dryess.

Item mit der eynre syden gelegen beneuen ioncker Bylantz erff en mit der ander syden op Beell Marren lant en mit der eynen eynd schietende op bylantz erff en mit den anderen eynd op die gemeyne weteringe haldende an maten viij mergen i hont i roij.

Item dit selue block noch gelegen ij hont lants xj roijen dat weylant is gelegen achtert huys.

De weykamp voer thuys die bij der heggen legt

Item mit der eenre syden gelegen lanx lantdrosten guet en mit der ander syden op Beel Marren guet en mit den eynen eynd schietende op lantdrosten guet en mit den anderen eynd op Joncker Bylantz guet haldende an maten iij mergen xxij roijen.

Noch eyn weykempken by dat huys gelegen

Item mit den eynen eynd schietende op Joncker Bylantz erff en mit den anderen eynd op Beel Marren lant en mit der eynre syden gelegen beneuen Beel Marren lant en mit der ander syden beneuen bylantz erff haldende an maten iij mergen ij hont vij roijen.

Die weg in die waserum

Item mit den eyne syden gelegen lanx ioffer Vaex guet en mit der ander syden lanx haeffmeysters guet en mit der eynen eynd schietende op Arntz Walen guet en mit den anderen eynd op erffhaeffmeyster guet haldende an maten iij mergen ij hont xxiiij roij.

Den byessacker halff wey lant

Item mit den eynen eynd schietende op der iofferen van bedbers guet en mid der andere eynd op die wetering en mitder eenre syden gelegen lanx erffhaefmeysters guet en mit de ander syden lanx die gemeyne straet haldende an maten iij mergen i hont xxxvij roijen.

Dat roeit genandt

Item mit de eyne syden gelegen lanx lant drosten guet en mit der ander syden lanx lantdrosten guet en mit der eyne eynd schietende op Beel Marren guet en mit der anderen eynd op Henrick Ianss guet haldende an maten iiij mergen iij hont xxxvij roijen.

Den Scaerdt acker

Item mit der eyne syden gelegen lanx den dijck lant en mit der ander syden beneuen Beel Marren lant en mit de eyn eynd schietende op die gemeyn wetering en mit den anderen eynd op erffhaefmeysters guet haldende an maten ij mergen i hont xlviiij roij.

Folio XV

Dat stuck an der bruggen op die gemeynt

Item mit der eynre syden gelegen beneuen Joncker Bylantz lant en mit der ander syden gelegen beneuen Beel Marren lant en mit der eynen eynd schietende op lantdrosten guet en mit der anderen eynd op Maess Anss hoffstat haldende an maten iij mergen ij hont xlvij roijen.

Den vyerhont genant

Item mit den eynen eynd schietende op ioffer Houelix lant en mit der anderen eynd op pastor van Kekens lant en mit den eynre syden gelegen Johan Tijs en Beel Marren lant en mit der ander syden beneuen lantdrosten lant haldende an maten iij mergen x roijen.

Die ganskuel

Item mit den eyne eynd schietende op Ian Tijs lant off sijn eruen en mit den anderen eynd op ioffer Hoeuelix guet en mit beijden syden gelegen des pastors van Kekens lant haldende an maten i mergen j hont xxxvij roijen.

Dat stucken aengen wyel

Item mit den eynen eynd schietende op Johan Tijssen off sijner eruen lant en mit den anderen eynd op ioffer Hoeuelix erff en mit der eynre syden gelegen beneuen Ian Tijs lant en mit der ander sijden beneuen des pastors lant van Keken haldende an maten ij hont xxxiiij roijen.

Die Kijuyts hoeuel

Item mit der eynre syden gelegen beneuen Beel Moeren lant en mit der ander syden beneuen Truy Reyntiens eruen en mit den eynen eynd schietende op Beel Moren lant en mit de anderen eynd op ioffer Hoeuelix lant haldende an maten iij mergen ij hont xxiiij roijen.

Die Krapscedeel

Item mit den eynen eynd schietende op Ian Tijs lant off sijner eruen en mit den anderen eynd op Joncker Bylantz erff en mit der eenre siden gelegen beneuen den pastor van Keken en mit der ander syden beneuen ioffer Hoeuelix haldende an maten iiiij hont ij roij.

Den langen mergen

Item mit beyden eynden schietende op ioffer Hoeuelix guet en mit der eynen syden gelegen lanx die gemeyne wetering en mit der ander syden lanx pastor van Kekens lant haldende an maten v hont xxxij roijen.

In die ander gemeynt angen lijn hegge

Item mit den eynen eynd schietende op die waterley en mit der andere eynd op bylantz guet en mit der eynre syden gelegen beneuen Beel Moren en mit der and’ syden beneuen lantdrosten guet haldende an maten ij mergen i hont xvij roijen.

Den baeckenacker

Item mit der eynre syden gelegen beneuen met van die Kloetz eruen en mit der ander syden lanx lant drosten guet en mit den eyn eynd schietende op die gemeyne straet en mit der andere eynd op Beel Moren guet haldende an maten i mergen ij hont xi roij.

Die Mullenberch

Item mit den eynen eynd schietende op die ge

Folio XVI

meynde straet en mit den anderen eynd op Joncker Bylantz erff en mit der eynre syden gelegen beneuen ioffer Hoeuelix en mit der ander syden lanx lantdrosten guet haldende an maten vij mergen ij hont iiiij roij.

Die ganskuel

Item mit den eynen eynd schietende op die gemeyn straet en mit den andere eynd op die gemeyne weteringe en mit bey den seyden gelegen beneuen Beel Moren guet haldende an maten iij mergen ij hont xlviij roijen.

Op die Bimmensche gemeynt aen die Flasroet

Item mit den eyn eynd schietende op Joffer Hoeuelix guet en mit den anderen eynd op die flasroet en mit der eynre syden gelegen beneuen Beel Moren guet en mit der ander syden lanx Truy Reyntiens dat varsselberchse guet haldende aen maten iij mergen i hont xij roijen.

Dat ouerste stuck lanx Bimmen schietende op den paelacker

Item mit den eyn eynd  schietende op de paelacker en mit den anderen eynd op ioffer Hoeuelix guet en mit der eynre syden gelegen lanx varsseberchse guet en mit der ander syden gelegen lanx pastor van Bimmens lant haldende aen maeten ij mergen i hont xliiij roijen.

Suma Summarum is desen voerschreuen hoff in alles an maten haldende Lviiij hollantsche megen ij hont xlvij roijen.

Folio XVII

Item. Dit nabeschreven is van Tyns en pacht tot Spaldorp gehoerende jaerlix toe betaelen by vaer op Martini.

Item. Johan Willems hoffstat mit den eenen eynd schiettende op Roggen hoffstat en mit den anderen eynd op Arnt van Benthems hoffstat en mit der eenre syden gelegen beneuen der jofferen van bedbers erff en mit d’ander syden langs die gemeyne straet. Is haldende aen maten een halve mergen iij hont xxxv roijen. Gifft iaerlix viij pont wass. Halff Martini en halff toe Mey. Nu Johan ter Voert.

Meyster Derick Schoemeecker hoffstat gelegen mit der eenre syden beneuen Willemken Deendies en is Joncker Bylants hoffstat en mit der ander syden beneuen die gemeyne straet en mit den eenen eynd schietende op Joncker Bylants erff daer Bart van Haren op woent en mit den anderen eynd op die gemeijne straet. Is haldende an maten iij hont xxiij roijen. Gifft vj pont wass. Nu Lijss Schoemeeckers.

Folio XVIII

Derick Meus hoffstat mit den eynen eyndt is schietende en mit der eenre sijden gelegen beneuen Joncker Bylantz erff en mit der ander syden gelegen beneuen die gemeyne weteringe en mit den anderen eynd schiettende op die gemeyne straet. Is haldende an maten twee mergen iij hont iiij roij. Nu Willem Verwaijen und Alijt sijn huysfrou in pacht na luyt tweijer cedelen. Gift iaerlix dartien hornsguld op Petri und ij cappuyn op martini.

Henrick Verbeet hoffstat gifft ij cappuyn van den steen. Nu Henrick van Haren. Is erfftyns.

Herman van Brienens hoffstat. Nu Griet Herbrantz off van Haren. Gifft iij pont wass op martini. Idem noch eijn coipmans schilt op petri. Item noch xij cappuyn.

Johan die Doue die alde hoffstat mit der eenre sijden gelegen en beneuen Barth van Harens hoffstat und is Joncker Bylants guet en mit der ander syden beneuen Henrick van Dijcks guet en sciettende mit den eynen eyndt op Jonck Bylants guet en mit den anderen eynd op die gemeyn straet. Is haldende an maten iij mergen xlvj roij. Hevet nu in pacht Henrick van Dijck na luyt d’cedelen. Gifft iaerlix iij gold guld eyn ort.

Heylken van Kekens hoffstat gifft eynen cappuyn ij alde butken off een buddreger. Nu Henrick Rogge. Is erfftyns.

Folio XIX

Derick van Harens hoffstatt gifft ij blauwe gul. ij cappuyn erfftyns. Nu Henrick van Haren, Item sin dese twee blau guld verdragen tho betalen mit eynen halven gold guld und iiij capp.

Eylbert van Haren van den Steen, ij cappuyn. Nu Arnt van Benthem. Erfftyns.

Willem Benthems hoffstat. Nu Peter vande Masen. Gifft negen butgens v cappuyn.

Herman van Harens hoffstat mit den eynen eynd schietende op die gemeyne straet wert rondt om schietende en gelegen om Joncker Bylantz guet. Is haldende an maten iij mergen. j hont. xxxiij roijen. Nu Helmich van Lobith. Hevet nu in pacht Bart van Haren na verluyth der cedelen. Gifft iaerlix xv hornsguld ende vj cappuyn.

Helmich van Lobiths hoffstat daer nu Hubert Derix opwoent is mit den eynen eynd schiettende op die gemeyne straet voert mit den anderen eynd en mit beyden sijden gelegen om Joncker Bylants erff. An maten haldende iij mergen j hont xxiiij roijen. Nu Hubert Derix in pacht. Gifft iaerlix iiiij Philips gulden ende iij cappuyn.

Willemken Dentiens hoffstat mit der eynre sijden gelegen beneuen die zyelgraeff en mit der and sijden gelegen beneuen Joncker Bylants erff daer Lijs Schoemekers op woent en mit den eynen eynd schietende op die gemeyne straet en mit den anderen eynd op Joncker Bylantz erff daer Barth van Haren op woent. Is haldende an maten iij mergen iij hont xiij royen. Nu Lijs van Onderen oer lijff. Gifft iaerlix sestien hornsg na verluyt der cedelen.

Folio XX

Beschrijvinge ethlicker hoeffen tot den huyse Spaldorp gehoerende Anno dni MCCCCCXXXVIII (1536).

Derick van Rayshoff by Spaldorp gelegen en ten yrsten daer huys en hoff op staet.

Item is huys und hoff gelegen mit der eynre syden lanx die gemeyne straet en mit der ander syden beneuen Joncker Bylantz hoeff en mit den eynen eynd schietende op Joncker Bylantz guet en mit den anderen eyndt op Gossen Sonnendachs guet. Haldende an maten eyn mergen, ij hont xlvij roijen.

Dat rogstuck met eyn kleyn haeffken.

Item mit den eynen eynd schiettende op die gemey straet en mit den anderen op Griet van Harens vijrhont en mit der eenre syden gelegen beneuen Griet van Harens hoffstat en mit der ander syden beneuen Joncker Bylantz guet. Haeldende an maten ij mergen ij hont xxxviiij roijen.

Den billen.

Item mit der eynre syden gelegen beneuen Griet van Harens vijrhont en mit der ander syden beneuen Gossen Sonnendachs guet en mit den eynde schiettende op Joncker Bylants erff.

Item noch op dat seluer stuck lants is noch gelegen mit der eynre syden beneuen Griet van Harens ende Joncker Bylantz erff en mit der ander syden gelegen beneuen der kercken kempken van Millingen en mit den eynen eynd schiettende op die gemeyne bandijck en mit den anderen eynd schiettende op konninxdael. Haldende an maten xiiiij mergen iij hont x roijen.

Folio XXI

Alyxveldt

Item mit den eynen eynd schiettende op de gemeyne straet en mit den anderen eynd op die smachtkamp mit der eynre syden gelegen beneuen Joncker Bylantz kemken dat men weydt en mit der ander syden beneuen der capellen kerckhoff. Haldende an maten xj mergen i hont xxxiij roijen.

Dat vreygrass den Weykamp

Item mit den eynen eynd schiettende op Goessen Sonnendachs weykamp en mit den anderen eynd schittende op Henrick Luebben kempken en mit der eenre syden gelegen lanx die leywetering en mit der ander syden lanx Joncker Bylantz erff. Haldende an maten xi mergen xxiiij roij.

Den Smachtkamp

Item dese voerschreve kamp mit d’paellung gelegen ront om in Joncker Bylantz erff is an maten haldende iiiij mergen ij hont viij roijen.

Die Wyet

Item mit den eynen eynd schiettende op Joncker Bylantz erff en mit den anderen eynd op die weteringe ende mit der eenre syden gelegen op den haegse kamp en mit der ander syden gelegen op die boedt die Henrick Luebben toe steet. Haldende an maten vij mergen en ij hont xlv roijen.

Summa Summaru is dese voerschreven hoff in alles haldende Liij hollantsche mergen ij hont vj roijen.

Henrick Luebben hoff daer huys hoffberch it mit den bongart op steet.

Item mit den eynen eynd schiettende op die gemeyn straet en mit den anderen eynd schiettende op Joncker Bylantz erff en mit beyden syden gelegen beneuen ioncker Bylantz erff. Haldende an maten eyn mergen iiij roijen.

Die Muysacker

Item mit den eynen eynd schiettende op erff bylantz voersc. als huys hoff und op den bongart en mit den andere eynd schietende op dat capittel van cleefs erff en mit d’eenre syden gelegen beneuen  die gemeyne straet en mit der ander syden beneuen capittel van cleefs erff. Haldende an maten iij mergen j hont xxiiij roijen.

Den kamp teynden den hoff

Item mit den eynen eynd schiettende op Joncker Bylants erff en mit den anderen eynd op cloesters van bedbers erff en mit der eenre sijden gelegen beneuen der kercken van Kekerdoms erff en mit der ander sijden gelegen beneuen dat capittel van cleefs erff. Haldende aen maten iiij mergen ij hont xxxvj roijen en is half weylant.

Den langen weykamp

Item mit beyden syden gelegen beneuen Joncker Bylantz erff en mit den eynen eynd schiettende op die gemeyne straet en mit den anderen eynd op d’kercken lant van Kekerdom. Haldende an maten iiij mergen eyn hont eyn roy.

Den Pertzkamp

Item mit der eyner syden gelegen beneuen Joncker Bylants erff en mit der ander syden beneue die gemeyn

Folio XXII

Straet en mit den eynen eynd schietende op die gemeyne straet en mit den anderen eynd op Joncker Bylants erff. Haldende an maten iiij mergen i hont vj roijen.

Dat kempken by den huys

Item mit der eynre syden gelegen beneuen Joncker Bylantz erff en mit der ander syden beneuen die hoffstat des haeffs en mit den eynen eynd schiettende op Joncker Bylants erff en mit den anderen eynd op die gemeyne straet. Haldende an maten iij mergen ij hont xix roijen.

Dat stuck aver die straet

Item mit den eynen eynd schiettende op die gemeyne straet en mit den anderen eynd op die gemeyne weteringe en mit der eenre syden gelegen beneuen dat cloesters van bedbers erff en mit der ander syden beneuen Helmich Rutgers en Iutt Krechtings en Gerit van Lopicks erven. Haldende an maten xj mergen iij hont xxxiiij roijen.

Item daer beneuen noch eynen kamp gelegen in der selver palinge an maten haldende xj mergen iij hont xj roijen.

Derrys hoffstat

Item mit der eynre syden gelegen beneuen dat capittel van cleeff en mit der ander syden gelegen beneuen thuys Spaldorp en mit den eynen eynd schiettende op Jonker Bylantz erff en mit den anderen eynd op die gemeyn straet. Haldende an maten ij megen ij hont xvij roijen.

Die wey ingen wyet

Item mit den eynen eynd schietende op Joncker Bylants erff en Henrick Lueb nu int gebruyck hevet en mit der anderen eynd schiettende op die wetering en mit der eenre syden gelegen beneuen die heren van Cranenborch und heer geritz kempken en mit der ander sijden gelegen beneuen Joncker Bylantz erff. Haldende an maten iij mergen iij hont xxxiij roij.

Noch ingen wyet eyn stuck lantz

Item mit den eynen eynd schietende op Joncker Bylantz erff en mit den anderen eynd op die gemeyne straet en mit der eenre syden gelegen lanx Joncker Bylantz erff en lanx der vicarien lant tot Millingen en lanx den haegse camp toebehorende Derick van Rijswick richter tot Cranenborch en mit der ander syden gelegen beneuen Helmich Rutgers lant. Haldende an maten vij mergen j hont xiiij roijen.

Eijn and’ stuck in die wyet dat Gerit Lueb bout

Item mit der eynre syden gelegen beneuen lant toe hoerende in die vicarie van Millingen en mit der ander syden gelegen lanx die gemeyne straet en mit den eynen eynd schietende op lant Derix van Rijswick richter tot Cranenborch geheyten die Haerlaeck en mit den andere eynd schietende op Joncker Bylantz erff. Haldende aen maten iij mergen ij hont xxxvj roijen. Dese twee bloxkens haelden x mergen min j hont waer van Gerit Lueb int gebruyck hevet v mergen als Henrick Lueb segt.

Suma Summaru is dese voersc. hoff in alles halden Lvij hollantsche mergen i hont xxiiiij roij. Waer van Gerit Lueb int gebruyck hevet v mergen als Henrick Lueb segt.

XXIII

Dat huys Spaldorp mit bongert huys und hoff all wat daer toe behoert mit den graven en binnen der borchten gelegen.

Item mit der eynre syden gelegen lanx der straten en lanx Joncker Bylants erff en mit der ander syden gelegen lanx Joncker Bylantz hoffstat die nu Lijs van Onderen toe lijve hevet en mit den anderen eynd schietende op Joncker Bylantz erff en mit den anderen eynd op die gemeyn straet. Haldende an maten vi megen ij hont xxxvj roijen.

Dat lant achtert huys dat Gerit Lueb bout

Item mit den eynen eynd schiettende op erff des capittels van cleeff en mit den anderen eynd schietende op Joncker Bylantz hoffsteden als Willem Verwaijen, Hubert Derix, Henrick van Dijck, Bart van Haren dese voersc. nu daer op woenende en mit der eynre syden gelegen lanx die gemeyn weteringe en mit der and’ sijden beneuen der borchgrafften. Haldende an maten xviij mergen j hont xxxiiij roijen.

Suma Summaru dat huys tot Spaldorp mit de bongart en mit dat lant achter den huyse gelegen is toe samen haldende xxiiij mergen iij hont xx roijen.

Joncker Bylantz wart genoemt die bentemsche wart.

Item dat  weylant op der werse wart is an maten nu in der tijt haldende xiij mergen. iij hont. xiij roijen.

Item die Seywart mit der dellen angen dijck toe gemeten. Is an maten haldende. viiij mergen xli roijen.

Item is die rijswart gemeten Anno 1536 ende is an maten haldende xxiiij hollantsche mergen en ij hont. noch eyn deyl wateren ongemeetten.

Joncker Bylantz lant gelegen om huessen.

Item mit der eynre syden Dat verren kempken gelegen beneven Bylantz erff en mit der ander synden beneven Ott van Wijlack basterts erff en mit den anderen eynd op Joncker Bylantz erff. Aen maten haldende vj mergen j hont xxx roijen. Die man die daer woent opt water segt dat dit voerss lant Joncker Bylant niet vorder toe staen en sold dan dat eyn eynd naest water. Soll niet breyder wesen dan aent eyn eynd van den Ossenkamp dat sich in der maten misdragen sold.

Den Ossenkamp

Item mit den eynen eynd schietende op den gemeynen bandijck en mit den anderen eynd opt verrenkempken en opter waellen en mit der eynre siden gelegen beneven mijns gnedigen heren lant en mit der ander syden gelegen

Folio XXIV

Beneuen Ott van Wijlack bastartz lant. Haldende an maten xxj mergen ij hont xi roijen.

Item gilt die wart toe Huessen off Malburgen in tijt der maten sesundsestich gold’guld’.

Item gilt dat verstat toe Malburgen Joncker Bylant toebehoerende mit dem land daer by gelegen in tijt der mate toe pacht sestich golde gulden.

Dit sin die geestelicke leenen die Joncker Roelman van den Bylant nu ter tijt toe verleenen heuet als die hijr na beschreuen staen.

Item in den yrsten die kerck toe Duyffelwardt. Heuet nu heer Ambrosius [1714 Heer Lenhoff].

Item noch eyn vicarie in der seluer kercken. Heuet nu heer Arnt van Dam [1714 Heer Lenhoff sin alste son Dietrich Jacob].

Item die kerck toe Bimmen. Heuet nu heer Bernt Holtsteyn [1714 Pastor Bungers].

Item eyn vicarie in der seluer kercken. Heuet nu heer Wolffganck van Duuen [Mons. Ruhenbeck (sin sohn Ruleman is doorgehaald) 1714 von der Marck].

Item die capell tot Spaldorp. Heuet nu heer Arnt Mijntgens [Mons. Ruhenbecks sin sohn Rulman 1714].

Item eyn vicarie toe Cleue. Heuet nu heer Henrick Bless [1714 Dreuer].

[een deel slecht leesbaar, 1714 Pastor Massop].