Kerkrekeningen Leuth 1741-1743

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf: Stift Kranenburg-Zyfflich, aktennr. 8, kerkrekeningen van Leuth:

Reeckeningh en B.. van den kerckmester Wessel van Benthum van de kercken inkompsten tot Leuth, de annis 1741,1742 en 1743.

Ontfanck de annis 1741 en 1742

 DlrSt
Het kerckenhuijs jaerlix aen pacht 27 Dlr facit in 2 jaeren54..
Ons L: Vrouwen Hofsteede jaerlix 17 Dlr facit in 2 jaeren34..
Den Gojart jaerlix 8 Dlr facit in 2 jaeren16..
Kercken kempken jaerlix 9 Dlr facit in 2 jar18..
Kercken hofsteede jaerlix 11 Dlr facit22..
Reinen merg jaerlix 21 Dlr maeckt in 2 jaren42..
Hooghbonckel jaerlix 12 Dlr doet in 2 jaren24..
Grooten Kerckenkamp jaerl 52 maeckt in 2 jar104..
Kerckenkamp in die Wijten jaerl 31 Dlr ergo62..
De kamer jaerl 13 Dlr in 2 jaeren26..
Staende Renten jaerlix 33 Dlr 26 St maeckt in 2 jaeren67..

Noch kompt hier bij den ontfanck de anno 1743 gelijck volght

Het kercken huijs Henderick van Haeren gepacht voor200
De kaemer met een gedeelte van de hoff Henderick Jansen voor100
De helfte van ons L: Vrouwen hofsteede Wessel van Benthum voor190
Den gojart Jan Reimert gepacht voor80
Den Trijnen Wessel van Benthum voor70
Int kercken kempken ontrint 3 parten H: pastor80
Transport56122
Kercken hofsteede Henderick van Kolck gepacht voor150
Reinen mergen Hend: van Kolck gepacht voor220
Den Hooghbonckel Hend: van Kolck gepacht150
Den grooten Kerckenkamp aende weeteringh Gerrit Meurs gepacht voor500
Den Kerckenkamp in die Wijten Bart Staijen gepacht voor310
Staende rinten jaerlix3326
It 13 jan: 1743 hebben pastor en kerckmeester bij openen perck aen den meest biedende verkoft: Eenige Essen brant holt den H: Pastor behald voor517
Noch heeft Jan Meurs gekoft eenigh willigen Rijsholt voor70
Noch ontfang van Jan Janssen in de Erlicom voor 2 keersen20
Noch van Johan van Noij ontfang voor 1 keersen10
Noch van hundert Boenders in de Erlicom ontfangen voor een schotwilligh215
Noch van de Erfgenaemen van Sander Croes ontfangen, soo hij aende kerck tot Leuth heeft vermaeckt500
Noch van Jan Meurs gewesenen kerckmeester ontfangen, soo hij in sijne reeckeningh aen de kerck schuldigh wass gebleeven1915
Noch opgelt van 276 guld holl. Den gulden aen opgelt gereeckent 10 duijten Cleefs facit1115
Summa als Empfangh82720

Hier volght de uijtgaven

Aen de wedue Beukmans te Nijmegen betaelt 2 gl 17 st 4 d holl: doet aen Cleefs229½
Noch tot Cleef voor 8 St nagels gekoft en voor de lamp in de kerck te maecken 13 st bet saemen021
Noch aen Jurgen Jansen Keijmer betaelt voor 3 malder kalck welcke aen het kercken huijs gebruijckt815
Noch voor de vraght van de selfde kalck10
Noch voor de kalck te beslaen en waeter draeg018
It 28 august 1742 aen Henderick Terwijnt bet voor verwen in de kerck en pastorien huijs312
Noch aen Jan van Berdijck bet vant horologie te repareeren It 24 septemb: 1742415
Noch heeft den horologiemaecker met sijnen kneght bij mijn verteert in kost en dranck220
It 2 october 1742 aen den metselder Frans Gottinger bet. van metselen aen de pastorien huijs222
Noch de selfde metselsers bij mijn aen eten en drincken verteert14
Noch 3 karren sandt en een (holt?) tot den raem tot het pastorien huijs tot Kekerdom gehaelt023
Noch heeft den inseler in 6 daegen bij mijn verteert over het timmeren van het pastorien huijs20
Noch aen Bernt Norman betaelt van de heggen te scheeren om den kerckhoff022
Noch aen Hermen Nawens betaelt voor verwen aen de pastorien huijs127
 36
Noch aen Sander Sanders betaelt voor 12 Roeden te graeven aen Reinen mergen it 28 octob 1742118
It 14 9ber 1742 het mergengelt van het kerckelant betaelt met 35 Dal 13 St dogh die vierdepont hollants gelt maeckt3525½
It 18 9ber aen den Heer pastor bet volgen Quitt.9018
Noch aen den Metselder Frans Gottinger bet. voor eenen dagh aen de pastorien huijs te metselen015
1743 it 31 jan aen de wedue van de Sandt tot Nijmegen betaelt voor 5 keersen en ½ wierook 5 gld 5 st holl: doet aen Cleefs515¼
It 17 mert 1743 aen Gerrit Jansen smit in Leuth een reeckeningh aen de kerck betaelt met819
Noch voor 2 kannen olie tot de kercke lamp betaelt024
It 5 april 1743 aen Hend. van Ackeren betaelt voor 100 geweterde latten tot het kerckenhuys60
Noch van de latten te haelen10
Noch aen Jantie Coppers betaelt naemens den heer pastor Coppers … it 6e meij 17439018
It 10 juni 1743 aen Jan Spronck betaelt voor 3¼ vim men schooven tot het kercken huys1024
It 1 juli 1743 aen Cristoffel Coninghs betaelt voor 2000 steen tot het kercken huijs160
Noch aen Bart Staijen betaelt voor 1 kar steen te haelen10
Noch ick selver een kar steen gehaelt10
Transport3064
Noch aen de nabueren gegeven van die steen .. haelen ½ ton bier128
It 2 juli 1743 aen den horologiemaecker Jan Noij betaelt voor het zelfde te repareeren027
Noch aen Jan Reimers betaelt om Jan Noij te haelen08
It 3 juli 1743 aen Bernt Norman betaelt voor 2 daegen de heggen aen den kerckhoff te scheeren024
Noch in die 2 daegen aen kost en dranck aen de selve020
Noch voor de kerck te reinigen betaelt15
Noch een kuyp kalck te Gennip gehaelt aen vraght10
It 9e juli aen Willem Wolters betaelt voor ½ vim riet en voor decksteen tot het kercken huijs215
Noch aen den Heer Richter Pavenst et naemens den gewesenen Sluijter Davidis bet415
Noch aen den metselder Frants Gottinger bet. weegens arbeijts loon aen het kerckenhuijs427
Noch voor een spinnejager voor de kerck betaelt015
Noch aen den glaesemacker betaelt voor glasen aen het kercken huijs te maecken015
Den 15 september 1743 aen Willem van Kolck betaelt voor de kerck65
Noch in september 1743 aen Jan van Gein bet. voor 1000 steen69
Noch van het overvaeren van die steen aen Jan van Meegen in die Erlicom betaelt027
Transp:33822¼
Noch van die 1000 steen van de (sack) naer (Leuth) te vaeren10
Noch in september 1743 aen Bernt Norman bet. van den Lijndenboom op den kerckhof en de heggen te scheeren10
It 9ber 1743 aen vrouw Greven betaelt voor nagel soo aent kerckenhuijs gebruijckt sijn26
It 4e 9ber 1743 van Willem van Kolck voor 21 st. latten tot het kerckenhuijs gekoft021
It 8 9ber 1743 viir 2 malder kalck betaelt aen de wedue Keijers512
Noch aen den metselder Frants Gottinger betaelt volgens quitungh en reeckenings824
It 4 december 1743 aen Lucas Meinders bet. voor 12 eijcke slijten tot opleggen voor het kercken huijs326
Noch een reeckeningh aen Frans Gottinger bet. weegens een neijen putt te maecken aen den heer pastors huijs99
Noch 3 karren sandt tot den putt gevaeren10
Noch aen Jan Reimers betaelt voor graven aen den putt020
It 16 octob. 1743 aen Henderick van Kolck voor schooven tot het kerckenhuijs520
Noch heb ick selver een vim schooven tot het kerckenhuijs geleevert40
Transp:38210¼
It 27 9bris 1743 aen Wander Jurriens bet. van 5 daegen te deiken op het kerckenhuijs20
It selvend aen Frans Hendericks betaelt voor 7 daegen te deiken op het kerckenhuijs224
It 3 decemb: 1743 aen Gerrit Meurs bet: voor 2¼ vim schooven tot het kerckenhuys90
Noch aen den smit Johannes Lem een reekening aen de kerck betaelt met1320
Noch aen Jan Meurs in de Erlicom voor 1 vim schooven tot het kerckenhuijs betaelt40
Noch aen den Boermester Hend. Bierman betaelt voor kalck en steen soo aent kerckenhuijs gebruickt sijn87
It 4 mert 1744 aen Henderick Bierman bet. voor kalck en steen soo aen den Heer pastor sijn putt gebruijckt sijn1825
It 20 mert 1744 voor schoonmaecken van de kerk betaelt110
Noch aen den metselder Willem Engelen bet. van de floer in der kerck gelijck te maecken30
Noch aen den horologiemaecker Johan Noij betaelt weegens het repareeren van het horologie it 15 april 17441010
It 15 e april 1744 aen Peter Pieper bet. voor 3 neije glaesen in de kerck te maecken324
Transport45910¼
Noch aen Henderick Eenselaer  voor 3 nieuwe (Heekens) te maecken voor de kerck it 24 april 174430
1744 it 26 junij aen Jan Jngenool betaelt voor 2 malder kalck512
Noch van den kalck te haelen10
Noch 3 karren sandt voor de kerck gehaelt021
Noch aen Jan Thijlen betaelt voor geleevert holt en arbeijts loon aent kercken huijs3821
It 2 august 1744 voor 1500 pannen tot de pastoors huijs betaelt aen de vrow van Jan Teunissen 24 gld holl doet aen Cleefs256
Noch aen vraght van de pannen50
Noch aen Gerrit Holterman bet. voor 350 (Baadt)garden tot het kercken huijs20
Noch aen den Heer Richter en Heer secretaris en Schepens bet: it 18e august 174450
It  2 septemb 1744 aen Johannes Ricken bet. voor de heggen schoon te maecken en te scheeren220
Noch aen den Custer sijn tractament pro annis 1741, 1742 et 1743 jaerlix 3 daeld facit in 3 jaren betaelt it 2 septemb 174490
Noch aen Johannes Ricken betaalt van de weeteringh te veegen van den kercken boomgaert van annis 1742 et 1743024½
Transport55723¾
Noch aen Koningkl. Schattungh betaelt door Henderick van Haeren het welck ick hem aen sijnen pacht van t kercken huijs en lant het goet ge daen in verscheije reijsen het volgens Quitung10021
Noch aen Jan Thijlen aen geleevert holt en arbeijts loon bet.153
Noch aen de selfde betaelt122¼
It 9ber 1744 aen den Heer pastor Kappenhaegen sijn jaerlix tractament en voor geleeverde kercke wijn en het kercke goet te reijnigen en het kermis gehald bet.9018
Noch voor een neij alf betaelt70
Noch aen den Leijen decker Willem Heesen bet. voor eenige geleeverde waeren en arbeijtsloon pro annis 1739, 1740, 41, 42, 43 et 1744 samen6925½
Noch aen de leijen deckers geleevert 194 kannen bier de kan 1½ st. facit921
Noch in den tijdt 51 nachten slaapgelt des nachten 2 st facit (doorgehaald)312
Noch aen Mr. (Derrick invesfunt bet. von in op de pastor sin huys)520
Noch weegens 3 jaeren van de intelligents zedulen30
Noch aen Mons. Slingervoort betaelt voor 10 plancken 5 gld 10 st. holl. doet aen Cleefs523
Noch aen vraght van de plancken018
Voor intemaenen van 1741, 1742 et 1743 jaerlix 3 Dlr 15 St facit1015
Transport92410¾
Noch voor de reeckening in Duplo afteschrieven jaerlix 1 Dlr facit in 3 jaeren30
Summa92710¾
 82720
 9920¾

(Handtekeningen)

Kappenhagen Pastor

Jan Noij schepen

Dieser ist des A (het handmerk) scheffen van der Paverts

Hendrick van Kolck Scheppen

Sijnen handmerck und attester

Door den kerckmeester (Hend.) Holterman dato richtigh betaelt is doe hiermede iede quit und bescheiningen Loeth 17 junij 1760

Wessel van Bentum