Inkomsten van de koster van Zyfflich

Bron: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Kranenburg-Zyfflich, aktennr. 11 (pag. 1-59).

 1. Inkomsten voor de koster van Zyfflich, 1573.
 2. Inkomsten voor de koster van Zyfflich, 1628.
 3. Inkomsten voor de koster van Zyfflich, 1635.

A. Inkomsten voor de koster van Zyfflich 1573:

Pag. 17 en 18; Inkomsten van de koster te Zyfflich, de gegevens hebben betrekking op het jaar 1573, maar zijn waarschijnlijk ook gebruikt in de jaren 1574 t/m 1578 (deze jaartallen zijn nl. later toegevoegd).

Dyt synt dy opkoemsten die my bewoest syn der custerien tot Zeffelyck van den jairen 73, 74, 75, 76, 77, 78.

 1. It eyn stuck lantz geheyten den laerpas haldende omtrynt ij mergen unde ij hont.
 2. It eyn stuck lantz geheyten dat pomplant haldende omtrynt 1 mergen unde ij hont (noot: Tynt fry).
 3. It noch eyn stucsken lantz geheyten den heyllygen hoeffell haldende omtrynt ij hont unde tynt frey.
 4. Noch eyn stuck lantz gehyten voir dy bocht omtrynt haldende iiij hont unde tynt frey.
 5. Noch eyn stuck lantz opgen geyst haldende iiij hont myt tynt frey.
 6. Noch eyn stucken lantz gelegen angen statt (strait?) omtrynt haldende ij hont tynt frey.
 7. Noch eyn erff mald garsten wtter eyn hoffstadt die der marschallyck syn lyeffden van Henryck die Laiwe gekofft hefft.
 8. Noch eyn mald haveren wtter des capittels tynt tho Beck.
 9. It gyfft Jan Hecht jairlix vij dall die wyllke Henryck van Barll zeliger opgenomen hadt die wylke herkoemmen van wegen des marschallix sijn edel lyeffen van die tynden tho germisseyl die wyllicke tynden syn lyeffen midt gelt affgekocht hefft unde Henryck zelyger dat gelt opnaem.
 10. Noch eyn kleyn strepken landtz myter rabes bongert daer die custer tynt aff hefft.
 11. Noch twe stucken wylantz over den Wyttendonck tho behoerende Joncker Derryck van Batenborch daer die custer dat darden deel tynden affhefft.
 12. Noch die smaell tynt tho Zeffelyck.
 13. Noch dat darden deyll van die smaell tynt tho Loet.

Boddregers

 1. It wt onser lyver frouwen hoffstadt gelegen nyst erffenis Bardt die Hardt, vj boddreger.
 2. Noch wtter erffenis Henniken Mechgelen modo Henryck Lubbers, iiij boddreger.
 3. Noch wtter Herman Claes huis und hoffstadt, 1 boddreger.
 4. Noch wtter Geryt Roleffs zelyger erff unde hoffstadt, 1 boddreger.
 5. Noch wtter Jut Vstegens zelyger huys und erff, ij boddreger.
 6. Noch wtter Jorden Goertz zelyger erff unde hoffstadt, j maddach unde 1 hoen behalve dat tijnt hoen.
 7. Noch wtter Bardt die Hardtz huys unde hoffstadt aen die gemeynt, viiij alb.
 8. Noch wtter Wyllem die Cuppers huys, v alb.
 9. Noch wtter Gort Jansens huys offte weuer, v alb.
 10. Noch 1 ryder gulden offte vyev gulden curent van dat loff inde vasten tho synggen.

Dyt Naebeschreven hefft die pastor, vicarie, custer thozamen:

 • It tho mer twe stucken lantz geldende jarlix viiij gulden curent

Dese Naebeschreven wegeren smael tynt tho geven

 • Goert die Waell die gyfft smaell tynt dan hy wyll geyn hoen geven.
 • Herman Kock wyl geyn smael tynt geven dan ick heib vstaen dat hy ys schuldich tynt tho geven.
 • Jan die Smyt wyll ock geyn smaell tynt geven.
 • Herman van Aken hefft eyn huys gekocht van Derryck van Ardt zeliger syn dochter unnde wyll ock geyn smaell tynt geven.

Bernt Moeller custor tot Zeffelick

Rooitus Custodus in Zeeflick Ao 1573 & segg. EE XVIII

B. Inkomsten voor de koster van Zyfflich 1628:

Pag. 21 en 22:

Opkomsten der custerij zu Zefflick

 1. In den irsten een stuck lants den laerpas genaempt groot omtrent 14 hondt weylandt.
 2. Noch een stuck lants hett Pomplant genaempt groot omtrent 8 hondt dit is met sandt beloopen.
 3. Noch een stuck lants den heijligen hoevel genaempt groot omtrent 2 hondt bowlandt.
 4. Noch een stuck lants genaempt den Boch groott ontrent 4 hondt bowlandt.
 5. Noch een stuck lants genant de (vijven) hondt aen het mehr: bowlant.
 6. Noch een stuck lants groot 2 hondt ooc gelegen aen het mehr: bowlant.
 7. Item heeft de custerije 4 dlr jaarlijcx van hondertt gl. Capitael der welchen den Hern zu Hulhausen wegen een mlr garsten heeft leggen lassen.
 8. Item uyt Migchiel Bruggers sijne lang(boeven) soenen (swaer) dlr jaerligs as 8 Cleefschen dlrs gereekent.
 9. Item een mlr hafferen myt s heeren Capitt: tynt tho Beeck.
 10. Item een stuck lants achter Rabith Derricx huyss daer den custos het derde deel den tynden aff heeft.
 11. Item twee stucken lants achter den wittendonck toebehoorende Joncker Dirrick van Batenborgh daer der custos het derden deehl der tynt aff heeft alsse gebout sijn. Van desen 2 stucken hebbe ic noch geen weteuschen komen bekommen noch netwas aff ontfangen.
 12. Item die smaeltynt tho Zeefelick.
 13. Item het derdeendeel van smaeltynt tho Loeytt.

Boddregers

 1. It uijt onsen lieven frouwen hoffstadt gelegen neist erff Maes van Bergheren modo Willehm Noeij, 5½ boddreger.
 2. Item uijter erff Henniken Mechelen, modo Arndt Noeij, 3½ bod.
 3. Item uijter Hermen Claess hoffstadt, modo Geritt den Raymaker, 1 bod.
 4. Item uyt Dirrick Franssen hofstadt modo Arndt Cornelissen, 2 bod.
 5. Item uijt Bardt die Haerts huijs und hoff ahn de gemeijnt modo Herman Tibbel, 3 bod.
 6. Item uijt Willem die Kuijpers hofstadt modo Willem Brouwers erbgen., Willem Spronck und Maes van Bergerens erbgen., 3 bod.
 7. Item uijt Roeloff Dirrics hoffstadt modo Peeter den Cuijper, 3 bod.
 8. Item uijt Bart Phallicx hofstadt modo Jan Koenen, 5 rader alb.

Negat se debere

 • Item enen dlr und 1 bodd iaerligs wegen der kirchen zu Zuphelich, 1 dlr 1 bod.

Dese nhafolgende renten sijn sailbar inter Pastorem et Custodem, absente vicario

 • Tho meer twee stucken lants doen nu ter tijt iarligs, 4 dlr.
 • Item uijter Dirrick Koenen erff und Arndt Francken, 1 goltgl.
 • Item uijt onser liever frouwen goet, 5 bod.

Dan mey weet niet wie het geeft.

 • Item uijt Jan van Hassemss goet 1 mlr rogge, dit ligt inde waije.

Casp. Remigij custos tho Zephelick Ao 1628; Opkomste der custerien tot Zeeflick per Casparii Remigij Ao 1628.

 • Inkomsten voor de koster van Zyfflich 1635:

Pag. 19 en 20:

Opkomstes und Renten der custerijr Sephelick (wiede schur) von mij Casp: Remigij  Zeyfflicken Slütern. Alda ab Ao 1614 biss Ao 1635 ingeboert sijn.

 1. Inden irsten ein stuck weylantz den laerpass genandt groot 2 morgen 2 hondt lantz.
 2. Noch ein stuck lantz genampt het pomplant groot ongefehr 1 morgen 2 hondt dan het mit steindeehl mit sandt beloopen.
 3. Noch ein stuck lantz genandt den heiligen hoevell groot 2½ hondt bouwlantz.
 4. Noch ein stuck bowlantz genandt den Bocht groot 3½ hondt.
 5. Noch ein stuck bowlantz ahn het meehr groot 3½ hondt.
 6. Noch een mlr haveren uijter de H. Capittel zu Cranenborgh oer Beeckser tijndt jahrligs.
 7. It ein mlr garsten iahrligs von und aus erben dess H. Ampmans und drosten zu Cranenborgh (welches) abgelaght mit hondert gl cents capital, modo das Joes van Dael  pastor tot Zephelick ahn der kusterijen iahrligs 4 thlr.
 8. Noch soeven (s)waren waeren thlr uijt erff und goet Michiel Bruggers zij welches auch abgeloesset. Davon hat Arndt Francken auss sijn huiss und hoffstadt modo (Her) Alardus drost can: Cranenb: der custerijn Zefflick iahrligs zu gelden soeven thlr und dat von hondert funf und (achtntzigh) gulden capitael dese vurss abloessingh geldt.
 9. Noch van der selbiger ablosunghs geldt hat Johan van Bentum uffgenomen hondert gl capital facit der custerije iahrligs vier thlr.
 10. It ein stuck lantz achter Rabith Derricks huis von welchen der kuster het darden deehl der tyende aff geeft.
 11. It twee stucken lantz achter den Wijtendonck toebehoorende Joncker Derrick van Batenborg daer der custer het darden deehl der tynden aff heeft als sij gebout worden.
 12. Hier aff heb ick mijn leven (geven) tyndt getrocken (kan) auch niet in erlarung kommen welck het lant mochte wesen.
 13. It der smahl teyndt to Sephelick.
 14. It dat dardendeehl der smahlteyndt to Loeytt.

Boddregers

 1. Uijt onser L. frouwen hoffstadt modo Willem Nueij, 5½ bodd.
 2. Uijter erb Henniken Mechelen modo Gerritt Nueij und Peeter Bachius, 3½ bodd.
 3. Uijt Gerit Roeloffs huis und hoffstadt modo der heer zu Hulhausen, 1 bodd.

Dan hebbe niet (of: met) empfangen

 1. It uyt Jut Verstegens huis und hoff modo Arndt Stenders, 2 bodd.
 2. Uijt Joffrouw Spaens huis und hoff, 1 bodd.
 3. Uit h. richters zu Cranenborghs huis und hoffstadt 1: so von Arndt van Kolck gecoft is ein hoen iahrligs und einen halven maddach.
 4. Uijt Bartt de Hardtz huis und hoff modo Herman Tibbel, 3 bodd.
 5. Uijt Willem de Kuipers hoffstadt modo Derrick Rutgers der Olter, Johan Vergrafft und Stephan Arntz, 3 bodd.
 6. Uijt Goirdt Jansen huis und hoffstadt modo Peeter Janssen Kuiper, 2½ bodd.
 7. Uijt Johan van Lentz und Henderich de Waels hoffsteden iahrligs, 5 rader alb.
 8. It von onser L. frouwen hoff zu singen von der kirchen iarligs, 1 thlr 1 bodd.

Dese nach beschreben renten syndt deil (boche) inter Pastorem & Custodem

 • To Meehr zwei stuckens boulantz groot 5 hondt mit oer beiden.
 • Uijt erff Arndt van Meegen und richter zu Cranenborg iarligs, 1 goltgl.
 • It uijt onser L. frouwen goet, 5 bodd.

Hier aff nicht ontfangen

 • Uit Jan van Hassoms goet iahrligs ein halff mlr roggen dit leijdt inde waije derhalben nicht empfangen.

Casp: Remigij custos Zephliconsis Anno 1635

Reditus Custodi Sefflicensis Caspari Remigij Ao 1635; Opkomsten der custorijen Zephelick, Opgebirt Anno 1635 ultimo aprilis.