Huis Bergh aantekeningen uit de rekeningen deel 2

Rekeningen van den rentmeester Gerrit Schaep,1584-1611. 14 deelen. Inventarisnummer 5062, Rekening over 1584/1585, afgehoord 1591 Juli 11.

Johan Fierkens Henrickx soen

Jan Loijf in platze sijns vaders Thiss Loiffs

Johan Krechtinck junior, darvur Arndt die Beijer

Inden irste den rogghe soe op den bouwhoff gesiijt, majs bij branender kersen gekofft Hendrick Fierckens unde Gerrit die Boess voir sitien daler, den daler tot dartich stuver.

Gerrit the Man in platzen sins moeder Lijssken the Man

Item up die paichtinge soe Gerrit the Man jarlix toe paicht gifft betailt up dat jair 84

Arndt van Raij in platzen sijnss moeder Juttjen van Raij

Bijlandt

Item up die paichtunge soe Arndt van Raij up martini anno 84 schuldich iss worden, betaelt als folght

Item deruilen Arndt van Raij met sijn huijsfrouen Katelichen als ick int ampt gekoem bijn so storven, alsoe ick van wegen sine betaelde maentgelden unde so dienste loen hebbe mit hem affreeckene konne.

Johan Krechtinck senior

Item up die paichtunge soe Johan Krechtinck up martini Anno s. 84 schuldich ist worden, betaelongh.

Rijck Kuijper

Item op die paicht soe Rick Kuiper up martini Anno 84 schuldich ist worden, nur inhalt dess pachtbueckx.

Halve bouwluiden

Ott Jansen indie Lobberden

Item op sine paichtunge, sie Ott vurss: op martini Anno 84 schuldich ist worden, betaelung.

Gerrit van Raij

Item Gerrit van Raijs betaelongh, op sine schuldigh paichtunge, soe hie op martini Anno 84 schuldich geworden ist.

Simon Bouwmans

Item Simon betaelt op sine schuldige pachtunge, soe hie op martini anno s. 84 schuldich geworden ist.

Gardt van Poelwijck

Item Gardt van Poelwick betaelt, up sin paicht, soe up martini Anno 84 verschenen ist

Item Gardt van Poelwick verdient mit sijn kar und paerdt drie und virtich kardaghen, ider daich x st brab facit xxij keijser gl.

Johan Tijmmerbijll junior nu Bart van Stockum

Item Bart van Stockum ist mit sijn huissfrouen vuir eigen ankompst in den heren verstorven, unde die kinder dess …. in ander landen unde herlicheijden leven motte.

Item dewilen die kijnder onmondich, unde die frunde um dat betailde maentgelt onnottich, derselven mij darvan niet kondich.

Henrick Fierckens Arntz om dat Bargische hoefft.

Item Henrick Fierkens betailt up sine schuldige paichtunghe soe op martini anno 84 verschenen ist.

Item betailt an Harberth van Haegen up S. Thomass gelt nicht keijser gl nae inhalt der quitantien.

Item Henrick Fierkens verdient mit sijn kar und pardt an den dijck nae inhalt die …… negentich kardagen dess dag ops thien stuver, facit etc.

Jan van Stockum in platzen van Arndt van Stockum

Item op die paichtunge soe Jan vurss up martini anno s. 84 schuldich ist worden, betaelt als folght

Kaeteren toe Pannerden

Wolter Jansen in platze van Rutger van Dunen

Die weduwe za: herr Roeloff Hoet gewesene pastor toe Pannerden

Item Arntjen Pasars op oere schuldige paichtunge soe sie op martini anno 84 schuldich ist worden.

Rijck Dericksen

Item Rijck Dericksen op sine schuldige paichtunge soe op martini anno 84 verschenen ist betaalt.

Gerrit die Boess in platze za: Derick van Hinssbeeck wargreef

Henrick Tyll (of: Tybb)

Item Henrick vurss betailt op sine schuldige paichtunge soe op martini anno 84 verschenen ist

Roeloff Offerman in platzen Goesen Offerman

Derick die Lecto nu Steven Nienhuiss

Item soe die erffgenaemen van Derick die Lecto za: in tijt dess verschrievenss niet dar bij bijnnen gewesen, alsoe mij darnun niet beweise, dan wie ick bericht wurde, dat Jan Claesen za: die Derick die Lecto huissfrauw za: darnae gehadt heefft guedt verdienst gehadt heefft

Everdt die Lecto

Item Evert Hansen verdient op sine schuldighe pachtunge etc.

Peter Jansen nu Johan Harmenss

Steven van Kerckhoff nu Derick Gijssbertz

Johan Bruins

Gerrit van Bijnen

Sander Konninghs nu Derick Frericksen

Stoffel Poppel schulig

Cornelis van Hoemoit nu Willem van Hoemoit

Johan van Hossen (waarsch. Hessen) nu Jan Vraelick

Johan Offerman nu Heinrick Tecruse

Willem van Kerckhoff nu Henrick Frericksen

Everdt van Kerckhoff darmie Willem Beevrs, nu Peeter Willemsen

Ott Jansen unde Gerrit Lippit toe Dornenborgh

Henrick die Beijer nu Johan die Beijer

Gerrit die Lectr

Diese hoffstat, heeft Jan die Beijer vurss mede in pacht

Jacob Jansen nu Jan van Gelder die nu die weduwe za: herr Roeloff Hoett heefft

Henrick Backhuiss

Derick Nieren nu Gerrit Gerlichs

Item Derick Gerlichs in platzen sijns broeders Gerrit Gerlichs, betaelt op sijn paicht 84.

Johan Fierkens senior

Item Jan Fierkens senior den ailden verdient an kardaghen nae inhalt die verschriffen seedell acht und virtich kardage, diss dagess x st facit xxiiij keijser gl.

Item noch brenght za: Jan Fierkens doichter in, dat sie betailt heifft op die ordinantz van hoevell thien gl ider ad xx st brab.

Johan Ravisswaij nu Derick Ravisswaij

Otto Renigiss

Gerrit Vermeer

Item soe Gerrit Vermeer mit sijn huissfrauen verstorven, alsoe dat sijn erffgenamen in tijt dess verschrivenss niet dar bij bijnnen gewesen.

Jutt Krechtinckx nu Clais van Pannerden

Claes van Oij nu Rent van Helesum (of: Holosum)

Steeven Borchers nu den jonghen Johan Grubb

Gerrit van Honseler nu Clais van Honseler

Derick van Helosum nu Jan Borchers

Derick Vermeer nu Jan Sanders

Arndt und Henderssken die Waell

Grietijen vna Kerckhoff feerfrauw nu Gerrit die Man

In dat ssoer an den Bijlandt durch Gerrit die Man unde sijn huissfrauw Jenneken van Kerckhoff van mijn vse heer beleent, unde die restierende paicht an Gerritz the Man in sijn vorighe reeckenschap toe…..

Willem Beevrs

Item belangende diese hoffstat van Willem Beevrs desselvur mach man Peter Willemsen die die weduer za: Willem Beevrs hoefft in oir vorighe paichtunge mit an weecken.

Everdt van Honseler nu Willem Jansen

Gerrit Wolters nu Derick Pass

Derrick Gerlichs

Derick Gerlichs bij sinen eedt, wie dat sijne kerffstock nomptliche vier up den huisse Hulhuisen, als dat geplondert wordt sijn kerffstock affgenaemen sijn, darop waill gestaen hebben an darhueren gelick die hoefftmeister unde wartgreeff bekennen aver die virtien pacht gl.

Jan Vermeer nu Gerrit die Beijer smitt unde Lenardt Seegers hoffstat za: die hie mit in pacht heefft.

Henrick Frericksen nu Johan Naebb

Gerrit die Beijer senior

Item Gerrit vurss betaelt op sine paicht de anno 84 an den richter Harberth van Haegen durch sijn huissfrauw Jenneken Beijers etc.

Jan Grubb den ailden wartgreeff

Lenardt Seegers

Item diese vurss hoffstadt heefft Gerrit die Beijer smitt mede in paichtunge, derhalven desselve mit in sine vorighe pacht antvetreecken.

Gerrit Sanders

Gardt Pouwels

Aloff Vier nu Rutger van Duinen hoefftmeister

Item Rutger van Duinen unde Gerrit die Boess mit oir schip utter den wardt an Rijck Kuipers kribb gefhuert xxj fhinen holtz, war van Rutger van Duinen die helffte toekompt elfftehalff fhien, van jeder fhijen oir die richter etc.

Jan van Vebben

Jacob Smit in die Limerss

Henrick Lippet anden Nutteboom

Claes Lippet toe Ardt

Herman van Hueckelum toe Ardt

Jan Vaeck richter toe Geendt

Henrick Rutten schulig toe Angeren

Haruwen

Goeriss wardt toe Haruwen gelegen

Item Rutger vurss betailt op sine pachtinge soe hie op martini anno 84 schuldich geworden ist

Item Rutger Goriss an mij betailt in tween terminen twintich daler, den daler ad xxx st —— xx dall

Item deruilen Rutger Goriss za: mit sijn huissfrauw etc.

Gerlich Massop

Item noch toe Ulfft durch Jan vander Horst gelevert eijn tweij jarige stier vor virtien daler.

Item an Willem Verwoert betaelt toe Emrick soeven und twintich malder maltz, unde toe Ulfft gelevert, unde sulx bij den kerkenmeisters bueck toe orfinden.

Rijck Lijppit modo Jan die Leuw, Der Scholffart

Zu went die meij van etliche lenderien die Rijck Lippit in vor tijden in pacht toe hebben placht.

Item zu went hoefft in pacht up weij deln toe Ardt omtrent anderhalff mergen groit sijnde bij horsen hoff tuschen dat Leijfelt unde peppel weijde gelegen.

Noch etlich bouwlant toe Ardt gelegen etc.

Willem wartgreeff nihil

Henrick Massop

Harman Goriss toe Haruwen

Item die richter Bijlefelt, die huissfrauw van Herman Goriss gehatt, unde seght dat hij bij oir ehr: toe mehtens.

Jan van Teuffen

Item dieselve weijken, ist van Derick Banen beleent oir ehr: darnae toe fraegen.

Teenden toe Pannerden soe in Anno 84 durch den gewesenen richter Harberth van Haegen verpaicht sijn.

Item dat Mollenaickers bluck hoefft dit jair 84 toe pacht gedaen vier und etc. Jan Fierkens senior, Jan van Gelder, Henrick Backhuijs unde Henrick Frericksen.

Wartzen teendt, Item denselven teendt ist toe Arnhem van meijn ehr: frauw gepaicht unde betailt, durch Rijck Dericksens, Rutger van Dunen unde Gerrit die Boiss in Anno 84.

Lobbersen teendt, Claes die Beijer in dit jair 84 gebruickt etc. ende gelt darop gedaen Derick vanden Paverdt.

Rosswartzen teendt, gepacht die pastor toe Pannerden heer Johan Cornelissen.

Duinense teendt, Henrick Baeckhuiss in pacht gehadt, darop mijn ehr: fraue van Henrick Backhuiss ontfanghen virtich hollantze daler, den daler tot xxxviij st brab.

Nederholtzen teendt, in paicht Bart Offerman unde Jan Grubb den alden.

Maesswartzen teendt in paicht Henrick Frericksen

Smaele teendt heefft Christoffell Poppell gepacht

Bier acsies derselve Stoffell.

Die tienden toe Haruwen, den richter Harberth van Haegen

Tijnssen toe Haruwen unde Pannerden, van den gewesenen richter Harberth van Haegen ontfangen.

Millingen

Harman Goriss op den wardt

Item noch hebben Harman Goriss unde Jan vande Pavordt mit oeren wagen gefhuert ut den wardt op dat hoefft aicht und virtich fhiemmen, unde seggen dat die richter Harbert oir in Anno 84 van ieder fhine gelaifft heefft virtich stuver, facit Harmanss quota xxiiij fhimmen unde an gelt xxxxviij gl.

Cornelis Henricksen

Jan vanden Pavordt Jordenss soon

Item Jan vanden Pavordt gefhuert mit sijn waegen tot den wardt vier und twintich fhimmen holtz nae inhalt die verschrifftz zedell, um ider schien twee keijser gl facit xxxxviij gl.

Rutger Anzeemss

Derick Schulingh

Derick Hubertz

Derick Otten nu Gerijen die Waell

Beell van Duinen nu Goesen die Waeell

Aleijen vanden Pavordt weduwe, van eijner weijde genant den Huecklomsse wardt.

Item seght Hector vanden Pavordt, dat sijn moder za: alsulcke weijde gebruijckt vor oere nichtenstedighe penningen die sie bij mijne ehr: heren ten achtern ist.

Elssken Spaens dat Blair kempken

Henrick Kalff nu Leonardt Kalff

Derick Hollaicker nu Rutger Hollaicker

Derick van Gelder

Ott Brantz unde Gerrit Simonss

Jan Simonss wartgreeff toe Millingen, nu Rent Simonss

Johan vanden Pavordt amptman

Juffer Hoevelix toe Bijmmen

Teenden toe Millingen in anno 84

Middelbluck, Roeloff van Gelder voir seess und dartich rix daler, jdr ad xxxij st brab.

Hueffsche tiendt, Roeloff van Gelder, vuir elff rix daler, tien stuver unde drie orth stuvers

Weijschen tient, Rent Simonss vor vier und twintich rix dall den daler tot xxxij st brab.

Raijschen tiendt, Cornelis Henricschen vuir eijnen rix daler unde xxij st brab:

Bier acsiis, Derick Albertz voir vier rix dall

Friessdonck, den richter Harberth van Haegen

Tijnsen toe Millingen, van den richter Harberth van Haegen ontfanght.

Hierna namenlijsten met uitgaven: paetdagen, kardagen en holtsniders

Millingen kardaegen

Hector vanden Pavordt, x kardaegen

Roeloff van Gelder, 1c xxiiij

Otto Nass, xxiij

Wolter Derickx, xxxvij

Derick Anzeemss, xxxxv

Leenardt Kalff, Lviij

Aletijn Brantz, 1c xviij

Cornelis Heinricksen, xv

Stijn Tuiffers, 1c v

Geerdt Brueckmanss, xxv

Michill van Rijssewijck, Lxxviij

Pannerden, kardagen

Johan Borchers, Lxxiij

Johan Grubb den jonge, xxxxj

Rutger van Duijnen, Lviij

Johan Grubb den ailden, Lxij

Johan van Gelder, xxxviiij

Henrick Teeuss, Liiij

Tonis Alertz (Alortz), x

Gerrit die Beijer smitt, Lij

Johan Fierkens den ailden, xxxxviij

Rijck Dericksen, xvj

Johan Sanders, Lxxxiij

Johan Vraelick, Lij

Gerrit die Man, Lxxj

Gerrit die Boiss, xxiiij

Willem Beevers, 1c xxij

Henderick Frederickx, xxxxiiij

Gerrit van Raij, Lxxxxvij

Rendt van Holesum, Lvij

Henrick Tijbb, L

Johan van Stockum, Lxxviiiij

Gerrit Kuiper, 1c xxxxvij

Johan Loijffs, xxxxv

Bart van Stockum, Lxxxxij

Henrick Fierkens in dat Bargische hoefft, Lxxxxviiij

Roeloff Offerman, Lxij

Derick Gijssbertz, xxx

Willem Jansen, Lviij

Gardt van Poelwijck, xxxxiij

Johan Harmanss offte Tijmmer, Lviij

Johan Engelen, xxxv

Rekeningen van den rentmeester Gerrit Schaep, 1584-1611. 14 deelen. Inventarisnummer 5063, Rekening over 1591/1592.

Fliegerswardt nu Johan Inghen Wijck

Albert Berntz op heuckelums wart

Johan Fierkens Henricksen wart

Teenden toe Millinghen

Dat huisse bluck, Juffer Pavertz

Middelbluck, Willem van Hessen ende Hector vanden Pavert

Hueffscheteendt, —

Waijschen teent, Herberth Brantz

Frisdoncksen teendt, nihil

Raijschen teendt, Bart Luibb

Den smaele teendt, Derick Schulingh beleent

Herman Goriss tendt, beleent

Bijsterfeltzen teendt, Derick Schulingh

Bier acsies, —

Rekeningen van den rentmeester Gerrit Schaep, 1584-1611. 14 deelen. Inventarisnummer 5064, Rekening over 1593/1594, afgehoord 1598 Juni 3.

Pannerden

Gerritt Fierkens op Fliegers wardt nu ist denselvighe hoff Johan inghen Wijck verpacht.

Albert Berntz modo Jan die Frede pechter

Jan Fierkens Henricksoen modo Arndt die Beijer pechter

Ardt

Clais Lippet

Teenden thoe Millinghen

Dat Middelblock, Derrick Anzeemss

Den raijschen teent, Willem van Heessen

Den waijschen teent, Rijck Sijmonss

Den hueffsche teendt, Harberch Brantz

Den Friesdonckse teendt, —niets

Die Bier acsies toe Millinghen, Jan Romm

Dat huisse bluck, amptman Jan vanden Paverdt

Den smaele teendt, Derick Schulingh

Den Bijsterfeltze teent, Derick Schulingh

Herman Goriss theent, an die erve van Herman Goriss

Rekeningen van den rentmeester Gerrit Schaep, 1584-1611. 14 deelen. Inventarisnummer 5065, Rekening over 1594/1595, afgehoord 1598 Juni 3.

Pannerden

Gerrit Fierckens op Fliegers wardt modo Johan Inghen Wijck pechter.

Teenden toe Millingen

Dat Middelbluck, Derrick Ansems

Den Raijsche teent, Bart Krechtinck

Den Waijschen teent, Jan Romm

Den hueffschen teent, Derick Anzeems

Den Friesduncksen teent, nichts

Die bier acsies toe Millingen, Jan Romm

Rekeningen van den rentmeester Gerrit Schaep, 1584-1611. 14 deelen. Inventarisnummer 5066, Rekening over 1597/1598.

Pannerden

Garritt Fierkens op Fliegerswardt modo Jan Inghen Wijck pachter

Albert Bornis op Hueckelum modo Jan van Brijnen

Johan Fierkens Henricksen modo Arndt die Beijer pachter

Thijss Loijffs modo Steven Gijssbertz pachter

Jan Krechtinck junior modo Lubbert thoe Queest

Lijssken unde Garritt die Man modo Garritt van Elst pachter

Evert the Man

Juttijen van Raij modo oiren soen Garritt van Raij

Henderick die Man

Johan Krechtinck senior modo Goesen Bijtter pachter

Rijck Kuijper modo Laemert Jansen pachter

Halve bouwluijden

Ott Jansen inghen Lobberden

Garritt van Raij modo Jan Hoidt pachter

Simon Boutsman modo Gerlich die Kruem pachter

Gardt van Poelwijck

Jan Tijmmerbijll junior modo Garritt Lentgiss pechter

Henrick Fierkens

Arndt van Stoickum modo Jan van Stoickum

Folghen vortaen die kateren thoe Pannerden

Rutger van Duijnen modo Evert Tijbb

Herr Roeloff Hoedt gewesener pastoir toe Pannerden van eijne weijde dat Reijgerbrueck genant.

Rijck Diericksen an dat Bargische hoëfft Derisken van Hinssboeck van iij kleijn hoff etc.

Henrich Tijbb

Goesen Offerman modo die soen Roeloff Offerman

Derick die Zoen modo Steven Nijenhuiss pechter

Peter Jansen modo Bernt Nijenhuiss

Johan Hermanss modo Garrit die Vischer

Steven van Kerckhoff modo Jan Engelen etc.

Den Aldenwardt

Johan Fierkens senior modo Rutt Beever

Claes van Oij modo Steven Loijll (of leesfout voor Loijff)

Derick Vermheer modo Jan Rijcken

Ardt

Claes Lippitt diese hoffstatt ist van Herman van Oij beleent

Herman van Hueckelum toe Ardt modo Jan Jansen pachter

Geendt

Johan Vaeck richter toe Geendt

Ontfanck in Millinghen

Herman Gorriss opden Wardt modo Willem die Waell

Cornelis Henricksen modo Goesen die Waell

Rutger Lippitt

Rutger Holwicker modo Henrick van Haeren

Derrick Anseems van die gepachte gemeente den steen

Derick Hubertz van eijn dolleken weijlantz omtrent eijnen halven mergen groet sijnde an den dijck gelegen, dasselve hefft der amptman int gebruijck bij den huissen wardt.

Derick Otten van eijn weijtghen omtrent anderhalve mergen groot sijnde, dasselve ist averbort gebruicken.

Beell van Duijnen van dat gemaell toe Millinghen

Die weduwe za: Jordens vanden Pavordt van eijn weijde thoe Millingen, dieselve ist nu durch den leenschriver unde amptman Diderich vanden Paverdt beleent.

Elsken Spaens van oijr weijtghen dat Blairkempken genant (mit consent van oir ehr: van die erffgenaemen za: herr Joest Spaen etc.).

Johan vanden Pavordt Jordens soen van den Middelwardt

Item die helfft van die langhe weijde, soe jarlix toe pacht toe duren placht viff und dartich pacht dall: dieselve ist van za: Jasspar van Ulfft beleent, welcke pandschafft unde beleeningh Jan van de Pavert van die erffgenaemen za: Jasspar van Ulfft an sich geworffen.

Henrick Kalff van dat Capellen guidt

Derick van Gelder van negen mergen indie hueff gelegen

Jan Simonss wardtgraff van eijn kleijn hoffstedeken

Johan vanden Pavordt gewesene amptman van wegen der ander helffte van die langhe weijde.

Juffer Hoevelix toe Bijmmen van eijn stuxken weijlants genant dat ortghen.

Teenden toe Millinghen soe ick amptman in Anno 98 verpacht

Dat Middelbluck, Peter Buth paster

Den Raijsche teent, Jan Rom

Den Weijschen teent, Henrick Vermaesen

Den Hueffsche teent, Claes Kaell

Den Friesdonckse teent, Jan (Massop)

Die bier acciis, Arnt Pastirs

Den huisseblucksen teent, ist vanden gewesene amptman Jan vanden Pavurdt beleent unde gebruickt nu sijn dochter die weduwe van Hertefelt.

Den smaele teent unde den Bijsterfeltzen teent, Simon van Dan gewesene schultus Derick Schulingh beleent.

Herman Gooriss teent op den wardt ist van za: Herman Goriss beleent, unde gebruickt nu Willem die Waell als pachter dess bouwhaves.

Ontfanck in Haruwen

Rutger Gorriss unde Gerlich Massop modo Hector vanden Pavordt unde Jan van Rijsswijck pechteren.

Everdt Tijbb van dat fheer an dat Tolhuus, dasselve wordt neit gebruickt.

Rijck Lippitt toe Haruwen van eijn weijde den scholfart genant

Jan van Toeven modo Derrick Verschueren van eijn weijtgen ongeferlich twee hondt lantz groet sijnde.

Teenden toe Pannerden

Den smaele tient, Steven Luijbb

Den Lobbersen teent, Jan Vermheer

Den Mollenair huijs teent, Jan die Beijer

Den Wartze tient, Henrick Fierkens

Den Bijlantzen teent, Garritt van Raij

Den Duijnense teent, Jan Rijcken

Den Nederfeldzen teent, Wijer Grubb

Den Maesswartze teent, Derrick Gerlichs

Den Rosswartze teent, Roloff Offerman

Die bier acsies toe Pannerden, Dhaem? Van Halderen

Tienden toe Haruwen

Smaele teent, Jan die Beijer

Goorriss bluck, Floriss Goesens

Hemmelingsen teent, Willem van Kerckhoff

Den buijten unde bijnnen worp, Evert Tijbb

Rekeningen van den rentmeester Gerrit Schaep, 1584-1611. 14 deelen. Inventarisnummer 5068, Rekening over 1600/1601.

Bijlant 1601

Anno 1601

Reeckeningh van dem jair duisent sesshondert unde eine, soe up martini ist verschenen.

No. 289.

Protestatieen

Oick pr……….

Anno 1601

Reeckenschap unde bewijss mins Gerhardt Schaep Amptman inden Bijlandt, van wegen ende ut bevell mijner hoichgeboren …. Heeren, van allen……….ick van sinder ……renten unde inkompsten inder herrlicheijtt vanden Bijland ………..

Item die guderen, soo inder herlicheijtt Bijlandt offte dair ick Amptman vurss Reeckeningh tun……..

Unde die verpachtunge ist geschiedt op den huijss Ulfft in novembri Anno 96 in praeserin van …….hoichliblicher memorien …..mij Amptman vurss und den ……..Amptman Derrick vanden Pavordt.

Item hebbe ick Amptman vurss nae inhalt van ….pachtbueck soe in Anno soeven und …………………

Item hebbe ick Amptmann die gepacht……….

Pannerden

Garritt Fierkens op Fliegerswardt modo Garritt van Raij pachter.

Garritt vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich negentich pacht gl …ad xxxij stuver.

Albert Bernts op Heuckelum modo Jan van Brijnen

Jan vurss is op martini 1601 toe pacht schuldich seess und vijfftich pacht gl.

Jan Fierkens Henricksen modo Arndt die Beijer.

Arndt vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich vijfftich pacht gl.

Somma Lateris hondert sess und negentich pacht gl. Idem pacht dl ad xxxij ………

Thijss Lijffs modo Steven Gijpelaer pachter

Steven vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich vifftich pacht gl.

Jan Krechtick junior modo Lubbert thie Ruerst.

Lubbert vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich sestich pacht gl

Lijssken wed Garritt die Man modo Garritt van Elst.

Garritt vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich vier und vijfftich pacht gl

…..in dat alde pachtbueck…….

Evert the Man

Evert vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich twe und vijfftich pacht gl und eijnen halven.

Juttijen van Raij modo Claes die Beijer

Claes vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich hondert pacht gl

Henderick die Man

Henderick vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich hondert virtich pacht gl.

Johan Krechtinck senior modo Goesen Bijtter

Goesen vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich hondert pacht gl.

Rijck Kuiper mode Laemert Jansen

Laemert vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich twee und dartich pacht gl.

Somma Lateris vier hondert vier und twintich pacht gl unde eijnen halven.

Halve bouwluiden

Otto Jansen in die Lobberden modo Goesen Floriss

Goesen vurss: ist op martini 1601 toe pacht schuldich twee und vijfftich pacht gl.

Garritt van Raeij modo Jan Huerdt pachter

Jan vurss: ist op martini 1601 thoe pacht schuldich acht und twintich pacht gl.

Simon Bouwman modo Gerlich die (Kervem)

Gerlich vurss: ist op martini 1601 toe pacht schuldich vur za: Simon Bouwmans guidt, mitt oick eijn hoffstedeken dar bij gelegen, dar damitt Vermheer op toe wonen placht virthien pacht gl.

Gardt van Poellwijck

Gardt vurss: ist op martini 1601 toe pacht schuldich vier und dartich pacht gl.

Somma Lateris hondert acht und twintich pacht gl.

Jan Tijmmerbijll junior modo Garritt Lentgiss

Garritt vurss: ist op martini 1601 toe pacht schuldich acht und virtich pacht gl.

Henrick Fierkens an dat Berchische höefft

Henrick vurss: ist op martini 1601 toe pacht schuldich vijff und twintich pacht gl.

Jan van Strijckum

Jan vurss: ist op martini 1601 toe pacht schuldich twintich pacht.

Somma Lateris drie und negentich pacht gl

Prima somma betalis van die geheele unde halve bouwluiden, beloipt sich an gelt in eijne sommen eijn duijsent …..pacht gl ider en xxxij stuver.

Dieselve ……..

Folchen …..die kateren toe Pannerden ……….gepacht hebben.

Rutger van Duijnen modo Evert Tijbb

Evert vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich sieben pacht gl.

Item diese weijde ist verpacht in diese ……verpachtung Evert……..

Rijck Dierissen an dat Bergische hoifft modo Derissken van Huissberch

Diese twe hoffstedekens dar Rijck unde Derissken op gewondt hebben, sijnen an dat Bargische hoefft……..gebraicken ergo nihill.

Henrick Tijbb

Henrick vurss: ist op martini 1601 toe pacht schuldich achtien pacht gl.

Goesen Offerman modo Roeloff Offerman

Roeloff vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich van sijn hoffstadt …….thien pacht gl.

Somma Lateris negen und sestich pacht gl.

Derick die (Ente) modo Steven Nijenhuis

Steven vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich sess pacht gl.

Peter Jansen modo Bernt Nijenhuis

Bernt vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich acht pacht gl.

Johan Hirmans modo Garritt die Visscher

Garritt vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich twelff pacht gl.

Steven van Kerckhoff modo Jan Engelen

Jan vurss: ist op martini 1601 toe pacht schuldich vier und twintich pacht gl.

Somma Lateris vijfftich pacht gl.

………..

Clais van Oij modo Steven Luijbb

Steven vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich vier pacht gl.

Steven Vermheer unde Derick van

Henrick Lippitt anden Nottenbom

Item ditt guedt ist voir mijn ankompst von den rentemester thoe Gronsteijn Bettijenck, beleent, unde placht toe pacht te …….acht und virtich pacht gl behalven die toebaedt, unde seght die zornschriver Paverdt, dat die beleningh geschiedt ist vur dusent daller.

Ardt

Claes Lippitt modo Reijn (Haeffack)

Rein vurss: ist op martini 1601 toe pacht schuldich vier pacht gl unde ist in voir tijden beleent gewest an Herman van Oij.

Herman van Huickelum modo Jan Jansen

Jan vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich vijff pacht gl.

Somma Lateris negen pacht gl.

Geendt

Jan Vaeck richter toe Geent

Item die richter vurss gifft jarlix toe pacht nae inhalt dess alden pachtbuecks twelff stuver van twe hondt landts unde dasselve wordt ingehalden voir onraidts golt van dijcken unde impost ergo nihill.

Angeren

Henrick die Ruijter schultus toe Angeren

Item dit landt ist van mij Amptman nu verpacht voir …….

Somma Lateris eijn pacht gl acht stuver.

Secunda somma van diese rechnungh bedr……………….

Ontfanck in Millinghen, soe nu op martini 1601 verschenen seinen, allet nae inhalt die verpachtunge

Herman Gorriss op den wardt modo Willem die Waell

Willem vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich hondert unde vifftich pacht gl.

Cornelis Henricksen modo Goesen die Waell

Goesen vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich vijfftich pacht gl.

Rutger Anseems modo Rutger Lippitt.

Rutger vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich acht und twintich pach gl.

Rutger Holtaicker modo Henrick van Haeren

Henrick vurss ist op martini 1601 toe pacht schuldich soeven pacht gl.

Somma Lateris twee hondert vijff und dartich pacht gl.

Derrick Ansums van die gepachte gemeente, den steen genant.

Item diese gemeente, …………………

Ergo hier nihill

Derick Hubers van eijn dolleken weijde landts onder den dijck gelegen eijnen halven mergen ongeferlich groot sijnde, derselve gebruick …..Amptman bij den huijssewardt.

Derrick Otten van eijn weijtghens ongeferlich anderhalven mergen groot sijnde darselve ist saemen av….gebruicken.

Beell van Duijffen van dat gemaell toe Millingen

Die wijndemoll ist durch den ……in anno 85 affgebraick unde ……

Die weduwe za: Jordens vanden Paverdt van eijn weijde toe Millingen.

Diese weijde Hueckelums wardt genant, plicht jarlix toe pacht toe doen, nae inhalt dess alde pachtbueckx sestich pacht gl 10 pont suickers unde twee pair hoender. Dieselve weijde ist den Amptman unde leenschriver Derrick vanden Pavordt verpantschafft vor twelff hondert daler, (wie er seght).

Elsken Spaens van eijn weijdeken dat  Blaiskempken genant.

Item ditt weijdeken h……..

Jan vanden Paverdt Jordens soen vanden Middelwardt

Item den Middelwardt heefft in pantschafft den leenschriver Derrick vanden Pavordt, unde placht jaerlix toe pacht toe doen, nae die alde pachtbuecher (89) pachtdaler, unde tot Pannerden verschreven voir soeven hondert daler (wie er seght).

Idem die helfft van die langhe weijde, dieselve hebben die erffgenamen za: Jasspar van Ulfft in pantschap, welche pandtschap Jan vanden Pavordt Jordens soen van die erffgenaemen an sich gekofft unde placht toe pacht toe doen vijff und dartich pacht gl toe loisen met seess hondert daler (wie er seght).

Henrick Kalff vandat capellen guedt modo Jan Romm

Item dit guidt heefft der Amptman unde lienschriver Derick vanden Pavordt in sijn gebruijck unde Jan Rom betaelt sijn pacht an hem, ergo hier nihill.

Somma Lateris nihillo

Derick van Gelder van negen mergen in die hueff mode Derick Ansems

Derick vurss ist op martini 1601 thoe pacht schuldich vur diese negen mergen bouwlants twelff pacht gl.

Jan Simenss wardgreff van eijn hoffstedeken, dat wilche hir gebruickte wie sijn wardtgreven Ampt, dasselve gebruickt nu Willem van Hessen als wardtgreeff.

Johan vanden Pavordt gewesene Amptman, van wegen die ander helfft van die langhe weijde.

Item diese helfft van die lange weijde heefft die gewesener Amptman Jan vanden Pavordt in pandtschap, welche pantschap Jan vand Pavordt Jordans soen van die dochter van za: Jan vanden Pavordt an sich oick gekofft, wie er die ander helfft van die erffgenaemen za; Jasspar van Ulfft gedaen heefft, wie vur ist angetagen ergo nihill.

Joffer Hoevelicks toe Bijmen van eijn stuxken weijdelants dat orghen genant.

Juffer Hoevelickx vurss gifft jarlix hiir vur toe pacht ………………………ergo nihill.

Beloipt den ontfanck in Millingen…….

Haruwen

Ontfanck in Haruwen soe op martini 1601 ….

Rutger Goeriss unde Gerlich Massop, modo Jan van Rijsswijck unde Hector vanden Pavordt pachteren,

Item diese vursse pachtern hebben vander hoichgeboren ………..

Evert Tijbb vandat fhur an dat Tolhuis, dasselve und noch niet gebruickt ergo nihill

Rijck Lippitt toe Haruwen van eijn weijde den scholfart genant

Item diese weijde ist van Jan die Lede die helffte verpandt, unde die ander helfft ist vander hoichgeboren minder ….frauen verpacht an Rijck vanden Pavert, unde die pacht wordt jarlix ……….

Item sie Rijck Lippitt za: …….

Somma Lateris nihill

…………

Teenden toe Pannerden in anno 1601 verpacht

Item den Bijlanssen teent ……..pachter Clais die Beijer soeven pacht gl. unde eijnen halven.

Item den

………….

Teenden toe Millinghen soe ick Amptmann in anno 1601 verpacht hebbe.

Dat middelbluck hefft in diesen jair 1601 toe pacht gedain, pacht Jan Mewss twe und vifftich pacht gl unde eijnen halven.

Den Raijschen theent, heeft toe pacht gedaen pacht Rijck Simenss acht und dartich pacht gl unde eijnen halven.

Den weijschen theent heefft toe pacht gedain pachter Harberth Brants … pacht gl ……

Den Hueffschen teent, heeft thu pacht gedain pachter Henrick stevens drie und dartich pacht gl unde vj stuvers.

Den Friessdoncksen theent, heeft toe pacht gedaen, pachter Jan Maess eijnen pacht gl unde thien stuver.

Die bier accis toe Millingen, heefft in diesen jaer 1601 toe pacht gedaen, pachter Arndt Pasters twe pacht gl.

Somma Lateris henders drie und virtich pacht gl xxj stuvers.

Dat huisse blueck

Dasselve ist verpandt an den gewesene Amptman Johan vanden Pavordt, modo die dochter Henrica vanden Pavordt weduwe van Hartefelt, unde sall der ……….

Den smaelen theent unde den Bijstersfeltzen thent, Sijnnen an den gewesene schultis toe Millingen Derick Schulingh verpandt.

Herman Goeriss theent op den wardt, ist ……..verpandt geweest an die erven van za: Herman Goriss die welche pandtschafft van Willem die Waell als itziger bouwman op dat guedt in vur …..ist affgeloop.

Item diesen theent hebbe ick Amptman mitt mijn gelt geloipt unde den inhalt ……

……….

Teenden toe Haruwen, so in diesen jair 1601 den xto Julij verpacht sijnen

Den smalen theent heefft toe pacht gedaen pachter Jan van Oss ……

Dat Goriss blueck heefft thoe pacht gedaen pacht Jan die Greeff vijff und vijfftich pacht gl unde eijnen halven.

Den Hommelingsen theent heefft thu pacht gedaen pachter Derrick Wijckerman eijn und twintich pacht gl.

Den bijman unde buijtenworp heefft thoe pacht gedaen, pachter Jan Fierkens darthien pacht gl unde eijnen halven.

Somma Lateris hondert twe pacht gl.

Veloipen die alinghe theenden in Pannerden, Millingen unde Haruwen ………….

Item betalt an dem secretario Johan Boxstart tot behueff miner hoichgeboren ….fraulein nae inhalt quitants vier dall—iiij dall.

Item betalt an den smitt van Nijell Jan van Feurden nae inhalt quitanz anderhalffen daller van iserwerck so hie an dat huiss thu Millingen verdient heefft facit—ij dall.

Item betalt an den smitt toe (Heerlendam) Mr Evert Haemerslach vier daller 28 stuver nae inhalt quitans soe hier vur unde nae …des huise Millingen in diesen jair 1601 verdient heefft facit—iiij dall–28 st.

Item betalt an den lantschriever van Overbetuwen Borckman van sijn schriff…………

…………

Gedane …….thoe Millingen in die jaren 1601 unde 1602 unde ist diesen ar…….

…….

Item dies vurss holt hebben Jan vanden Paverdt Rutger Lippitt, Goesen unde Willem die Waell Henrick Evers, Derick unde Garritt Ansems, unde die onderdaenen toe Millinghen vur den wardt an die hoeffden unde krijbben gefuirt, van ider schien …………

….

Item it bevell van den haefmijster Snijlen den bade van Rijck vanden Pavordt thoe Emrick gegeven eijnen dall ad—30 st.

………

Restanten van Tijnsen in anno 1601 soe ick Amptman niet ontfangen unde is ….in minen ontfanck …..

Item za: Jordens vanden Pavordt hoffstede gifft jarlix tho tijnss xxiiiij stuver, darvur noch nicht ontfangen, soe dieselve Derick vanden Pavordt za: (verhort facit)—xxiiiij stuver.

Over de periode 1611-1643 werd Millingen apart geadministreerd, dus los van Bylandt, hierin: Millingen, Herwen, Aerdt en sporadisch ook in de Duffelt (Kekerdom en Bimmen).

Rekeningen van den rentmeester (van Millingen) Dirck Strijdtholt, 1612-1614. 3 deelen. Inventarisnummer 5704, Rekening over 1612/1613, afgehoord 1616 Aug. 12.

Anno 1613

Reekeninhxs vann dat ampt Millingen, unnd dair tot behorende goederen, nu op Martini Anno 1613 verschenen, wair vann dit jaer dartiers dat vijffte jahn iss van die sess .. pacht jahrs.

3

No. 24

Millingen

Wilhelm die Wahl op die wardt. Wilhelm vurss iss op Martini 1613 toe pacht schuldigh drie hondert vijfftigh pacht guldes, 350 pachtgl.

Den Ossenkamp so nhae den bouhoff iss genommen, unnd ten halven iss gefauwet werdtn denselves ist mistendeil mit sandt bestort, undd sein mit dem pechter Rutger Lippit verdragen van dat jahr 1613 voer soeven pacht gulden wie oick van dat jahr 1612 daervan tils in meine Rechnunghs 1612 nichts van inbracht hebbe oick soeven pachtgl facit, 14 pachtgl.

Goesen die Wahll

Goesen vurss iss op Martini 1613 tot pacht schuldigh sess unnd negentigh pachtgl, 96.

Rutger Lippit

Rutger vurss iss op Martini 1613 tot pacht schuldigh vijff unnd viertigh pachtgl, 45.

Somma Lateris

Vijffhondert unnd vijff pachtgulden, 505 pachtgl.

Henrich van Haren

Henrich vurss iss op Martini 1613 van pacht schuldigh negen pachtgl, 9 pachtgl.

Die gemeinte den Steen gnant

Item diese gemeinte kompt die Naburen tot Millingen nu vier jahre toe daervan dit jahr 1613 dat leste unnd vierde jahr iss, van oire ………………..

Johan Rom schulteiss

Johan vurss iss op Martini 1613 toe pacht schuldigh van dat Capellen guedt vijff unnd twintich pachtgl, 25.

Jan Muller van die negen mergen in die houeff

Jan vurss ist op Martini 1613 tot pacht schuldigh van diese negen morgen in die hueff gelegen acht unnd twintig pachtgl, 28.

Somma Lateris twee unnd sestigh pachtgl, 62 pachtgl.

Goesen van Ulfft hueff modo Gaerit Ansems unnd Henrich von Rijsswick pechtern

Gaerit unnd Henrich sinen op Martini 1613 toe pacht schuldich hondert pachtgl, 100 pachtgl

Kantlijn: vje jaer

Dat Bijsenkempken so ..er Goesen van Ulfft hoff iss genommen

Item dit kempken iss utter die helft so Henrich van Rösswick van Goesen van Ulfft hoff in pachtunge heft genommen, dat welcke tils amptman besonder verpacht hebbe voir, 24 pachtgl.

Joffer Hoevelix tot Bimmen

Joffer Hovelix gebruickt ein stucxken weilandts vur alsodanige schulde als sie bei mein hochgeboren Gne: heren seijt ten achters toe sein, unnd Monsieur Zeller bej dem amptman Streitfelt bescheidts omme in S.L. presentie klarheit toe maecken ergo, nihil

Somma Lateris hondert vier unnd twintigh pachtgl, 124 pachtgl

Geendt

……………….. so op Martini Anno 1613 toe pacht schuldigh van twee hont landth in Geendt t… vier unnd twintigh stuver, 24 st.

Angern

Item mein ………. heer heft ……. toe Angern vier hont landts die V…. verpacht seinen voir vertigh stuver facit, 1 pachtgl 8 st.

Somma Lateris twe pachtgulden, 2 pachtgl.

[Los vel]

Anno 1613 – Primissium

Reckeninghe van dat Ampt Millingen, und dartoe behoordende goederen nu op Martini 1613 verschtens, waer van dit jaer darthien die vijffte jaer is vande ses gepachtejaren

Millingen fol 2

Rutger Lippit

Rutger vooren ist up martini 1613 toe pacht schuldigh vijff en veertigh pachtgl., 45 pachtgl.

Angeren fol: 3 vors.

Herwen fol. 4

Teenden toe Millingen so in Anno 1613 verpacht sijn fol 5

Fol. 4 vers:

De raijschen teent heeft toe pacht gedaen pachter Bernt Muller vijfftig pachtgl 26 stui 3 ort, 15 pachtgl 25 stu 3 ort.

Den weijschen teent heeft toe pacht gedaen pechter Henrich Loebbs soeven en twintigh pachtgl 26 stu 3 ort, f 27 gl 26 stu 3 ort.

Teenden toe Herwen in Anno 1613 fol. 6

Volgen die tinsen so op Martini 1613 verschenen sijn fol: 7

Tinsen toe Millingen so op martini 1613 sijnen verschenen fol 7 vers.

Angaende die gemeenten toe Millingen fol 8.

Volgt die uuijtgaff in Anno 1613 tegens deesen voors ontfanck fol: 12.

[Einde los vel]

Haruwen

Jan von Rijsswick unnd Hector vander Paverdt

Johan unnd Hector vurss: seinen up martini 1613 tot pacht schuldig van Talholts wardt sess hondert vertigen pachtgl, 640 pachtgl.

Kantlijn: vje jaer.

Item diese vurss: personen hebben oeren Thiendt jarlix darbej gepacht fur vijfftigh pachtgl, 50

Johan Goriss

Johan vurss: iss op Martini 1613 tot pacht schuldigh vijff unnd sestigh pachtgulden, 65

Item noch Johan Goriss op Martini 1613 toe pacht schuldigh van seine thiendt acht pachtgl, 8.

Den Scholffwardt

Item Thonis van Elderts iss op Martini 1613 toe pacht schuldig van den Scholffwardt sess unnd negentigh pachtgl, 96.

Somma Lateris acht hondert negen unnd vijfftigh pachtgl, 859 pachtgl.

Johan van Gelder

Johan vurss: iss op Martini 1613 toe pacht schuldigh van den Leuvenkamf den haegishen koegel unnd den waijacker vijff unnd vijfftign pachtgl, 55 pachtgl.

Der Richter tot Haruwen Otto van Wanraidt

Die Richter vurss heft in pachtungh elff hont landts den koeffers genant fur twee daler ieder ad 30 stuver, welche pacht mit vorwerten van s. Ecx: voir seinen dienst jarlix wordt ingelaeten ergo, Nihil.

Derick Verschueren

Item also Derick vurss: thoe pachtt toe geven placht van einen halven morgen landts twee pachtgulden so iss dat Erff verkauft ahn die rechen Camer toe Arnhem wie in mein Rechenschafft de anno 1611 iss toe befriden also, Nihil.

Somma Lateris vijff unnd vijfftigh pachtgulden, 55 pachtgl.

Dat Vher ahn dat Tolhuiss

Item also dat Vher die Vraw van Elten die helft thokompt C: wie gesegt wurdt die ander helft mein Gne: heren, unnd dem heren von Grontstein unnd iss in meine bediende Jahres mit gebruickt worden, So heft die Vrauw van Elten dat selve Vher nu verpacht wie dair mit unbewuss.

Theenden toe Millingen soe den Anno 1613 verpacht seine

Den Wardtschen thiendt heft toe pacht gedaen pechter Leonardt Verhueffen sess unnd dartigh pachtgulden unnd einen halven, 36½.

Dat Middelbluck heft thoe pacht gedain, pechter Claess vann Berck drie unnd soeventigh pachtgl unnd einen halven, 73½.

Somma Lateris hondert thien pacht gulden, 110 pachtgl.

Dat Huisselbluck so in anno 1612 iss affgeluss heft toe pacht gedaen pechter Winoldt Bouwman vier unnd vertigh pachtgl 27 stuver, 44 pachtgl 27 st.

Den Raijschenthiendt heft toe pacht gedain pechter Henrich Loijffs soeven unnd twintigh pachtgl 26 st 3 ort st, 27 pachtgl 26 st 3.

Den Hueffschen Thiendt heft tho pacht gedaen pechter Bardt Luib soeventigh pachtgulden 16 stuver, 70 pachtgl 16 st.

Den Bisterfeltzen Thiendt heft toe pacht gedain pechter Henrich Everts vijfftien pachtgl, 15 pachtgl.

Den Friessdunckschen Theendt heft toe pacht gedain pechter Henrich von Rijsswick negen pachtgl 26 stuver 3 ort st, 9 pachtgl 26 st 3.

Somma Lateris hondert drie unnd tachtentigh pachtgl soeven unnd twintigh stuver ein orth stuvers, 183 pachtgl 27 st j oirt.

Den Schmalen Thiendt toe Millingen heft toe pacht gedain pechter Derick Verwaijen vijff unnd twintigh pachtgl, 25 pachtgl.

Die bier acsies to Millingen heft toe pacht gedaen pechter Henrick Loifs vier pachtgl 21 stuver 1 ort st, 4 pachtgl 21 st 1 ort st.

Dat halve gewass van den Ossenkamp iss in folio primo bij Wilhelm die Wahls bouwingh berechnet also hier, Nihil.

Theenden toe Harüwen in Anno 1613

Den Schmalen Thiendt toe Haruwen heft thoe pacht gedain pechter Johan die Beijer vijfftigh pachtgulden, 50 pachtgl.

Den Hemmincknighsen Thient heft thoe pacht gedain pechter Derick Wickerman vertigh pachtgulden vijff stuver drie ort, 40 pachtgl 5 st 3 ort st.

Somma Lateris hondert negenthien pachtgl soeven unnd twintigh stuver, 119 pachtgl 27 st.

Dat Goriss bluck heft thoe pacht gedaen pechter Cornelis Lamers vertigh pachtgulden thien stuver drie orth st, 40 pachtgl 10 st 3 ort st.

Den Scholffwartschen Thiendt heft toe pacht gedaen pechter Tonis van Eldorf twee pachtgulden twee unnd twintig seen halven stuver, 3 pachtgl 21½ st.

Den binnen unnd buiten worp heft toe pacht gedain pechter Johan die Beijer sestien pachtgl, 16 pachtgl.

Angaende die theenden van Talholtzwardt dieselbe hebben die pechters bei oere bouwinge gepacht, wie in folio quarto iss tho finden also hier, Nihil.

Somma Lateris negen unnd vijfftigh pachtgl ein orth st, 59 pachtgl j ort st.

Folgen die Thinsen soe up Martini 1613 verschenen ..nnen

Item beloipen die thinsen toe Haruwen unnd Ardt, allet nae einhalde dess thinsbuicks, so wie amptman iss overgelevert einen pachtgl vijff unnd twintigh stuver ein luiss unnd soeven unnd sestigh hoender unnd so die underdanen toe Haruwen ghene hoender halden konnen, wie jeder pair betalt mit soeven  stuver beloopen die thinsen toe Haruwen unnd Ardt in allet, 9 pachtgl 3½ st j luiss.

Erffpachten unnd Jaerhenten toe Millingen

Item beloopen die Erffpachten unnd Jaerhenten toe Millingen nu op Martini 163 verschenen acht unnd twintigh pachtgl ein orth stuvers, 28 pachtgl j ort st.

Croenengeldt toe Millingen

Item beloipt dat kroenengledt toe Millingen, nae Einhaldt der alde registern so utter secker morgentallen in Millingen jarlix op Viti verschinen negen pachtgl 6 stuver drie orth st, 9 pachtgl 6 st 3 ort st.

Somma Lateris sess unnd viertigh pacht elffen halven stuver ein luiss, 46 pachtgl 10½ st j luiss.

Thinsen toe Millingen …… Martini 1613 verschenen

Item beloepen die thinses thoe Millingen so nu Martini 1613 sijnen verschenen ahn geldt vijfftien pachtgulden darthiendenhalven stuiver, achtehalff Luiss noch negen unnd sestigh paer hoender, unnd ein hoen vann soeventen pondt wasch,

Hebbe den amptman op behagen meines hochgeboren gnedigen heren, ider paer hoender nie betaelen laeten mit ein orth dalers ad achtenhalven stuver, unnd dat wasch ider pondt mit sess stuver soe beloepen die Thinses in alles ahn geldt vier unnd dartigh pachtgl acht unnd twintigh stuver vierde hallf luiss, 34 pachtgl 28 st 3½ luiss.

Somma Lateris vier unnd dartich pachtgl acht unnd twintigh st vierde halff luiss, 34 pachtgl 28 st 3½ luiss.

Angaende die gemeinte toe Millingen

Anno 1609 den 20 Augusti hebbe ich amptman Gerhardt Schaep in behueff meins hochgeboren gnedighern verpacht die binnen unnd buiten gemeinte toe Millingen, mit alsulcke vorwarden gelick meins gne: heren theenden verpacht worden, darevan in anno 1612 die gerichtliche verpachtunghe bei meine Reeckenschaf heb avergelevert, welche Gemeinte halff landt iss, daervan meinen hochgeboren gnedigen heren vier jahren toe komet unnd nae umbgangk der vier jahrn so gebruicken die Naburen thoe Millingen oick vier jahren, unnd iss dat jahr sessenhondert thien meins Gn: heren irsst Jahr gewest van die vier jahren, unnd dat jahr 1613 dat lesst unnd vierde jahr.

Dess gebruicken nu die van Millingen die andere gemeinte den Steen genant vier jahren wie in folio imo iss tho finden.

Somma Lateris — Nihil.

Dat Twee bluck dat hoegesadt gaert sijnde sess morgen.

Item van diese sess morgen heft Jan Jansen vier morgen verpacht vor ein unnd dartigh pachtgl sessen halven stuver.

Die andere twee morgens heft mit ……..nender kerschen gepacht Wilhelm vann Hessen voir darthien pachtgl, ses unnd twintigh stuver drie orth st. So belopen diese sess morgen in einer sommer– 45 pachtgl 1 ort st.

Den Talp wort sijnde vier morgen heft mit utbrenender kerschen gepacht Goesen die Wihee fur twi unnd twintigh pachtgl 26 st 3 ort st– 22 pachtgl 26 st 3 ort st.

Dat kleine weidtijn iss mir amptman van mein hochgeborn gn: heren mein levenlanck verehrt unnd gegeven also hier–nihil.

Die vier morgens tegens den grave ….. heft gepacht Herbert Brants jarlix voir acht unnd twintigh pachtgl, 28 pachtgl.

Somma Lateris vijff unnd negentich pachtgl 27 st- 95 pachtgl 27 st.

Rekeningen van den rentmeester (van Millingen) Dominicus Brunel van Messen, 1615-1631. 33 deelen. Inventarisnummer 5712, Rekening over 1619/1620.

Millingen

Jan Bollick in platz van Willem die Waell ist dit jaar 1620 tho pacht schuldich hondert soeven ende soeventich pacht daeler ende xx st, j c Lxxvij dal.

Lenardt Verhoeven volgentz d’ordonnantie van s. ehr und extie iss schuldich vier hondert pachtdaeler…(onleesbaar door vlek)

Den stenkamp so vuijt sijnen bouwhoff was genhomen is inde nijeuwe verpacht ongse wederomme daerbij gedaen ergo, memorie

Henrick van Haeren is schuldich twintich pachtdaeler, xx dal.

Die gemeinte genaemt den steinwardt vier jaeren bij mijne genaedige heern gebruijckt, ende daernae bij die naebuijren, oick vier jaeren, ende dit is het derde iiij jaeren vande naebuijren, ergo, memorie.

Zonder nr. (tussen folio 1 en 2)

Jan Rom Scholtuss iss schuldich van dat Capellen goet, xxv dal.

Jan die Muller off Jan van Brienen iss schuldich van die negen mergen, in die hueff, xLiiij dal, xiij st.

Jan Verwaeij is schuldich van Gossen van Ulftts hoff, ij c Liij dal xx st.

Dat Buissenkempken so vuijt denselven hoff was genomen is bijde nijeuwe verpachtingh wederom bijgedaen, ergo, mem.

Jan Rom is schuldich van dat ortgen tho Bimmen, xvij dal xxvj st.

Hendrick Kaltwaeter tot Gent is schuldich, ij dal xiij st.

Een guetgen tot Angeren daervan iss Gerardt Schaep schuldich, v dal xxvj st.

Reckeninghe so den amptman etc. van alle goederen van …..(vlek) ende Herwen, aengaende martini 1619 …….. verschenen martini 1620 daervan volgen.

Tot Herwen

Hector vande Pavordt is schuldich vanden halven Talmholtzwardt, vier hondert een ende tnegentich pachtdal soeven stuver, iiij xc j dal vij st.

Herman van Rijsswick van dander helffte vier hondert soeven ende vijfftich pachtdaeler soeven stuiver iiij Lvij dal vij st.

Jan Goris dit jaer schuldich acht ende tnegentich pachtdaler x cviij dal.

Thonis van Elten is bij s. ehr und etie toegelaeten dese pachtjaeren, geduerende, te betaelen nae die alde pacht wesende, siaers xcvj daler, mits dat hij aen nijeuwe huiss op dat goet sall setten, ende nae omganck der pacht jaeren mijn genedige freulein die marquise sall toekommen ergo – xcvj dal.

Jan van Gelder is dit jaer schuldich negen ende tnegentich pachtdal xiij st, x cix dal xiij st.

Elff hondt landts so den Richter tho Heruwen in gebruijck heefft gehatt is hem bij s. ehr ende Ex. Wederome vergant voer het opsicht van Bergsche dijcken aldaer ergo, mem.

Derrick Verschuir plach eenen halven mergen landts in pacht tho hebben, tselve volgentz Schaeps reckeninghe is verkofft aen de Reckencamer t’Arnhem, ergo, nihil.

Dat Vehr aen het Tolhuijss

Dat selve Vehr compt die Grave vanden Bergh het vierdendeell toe, maer werdt bij den pastoer vande aldekerck tho Emmerick alssnoch ontfangen.

Thienden tho Millingen

Die Wardtsche thiendt is verpacht onder den hoff tho poll ergo, nihil

Dat middelblock heefft gepacht Derick van Bisslick voer, Lxj dal viij st

Dat Huesse block Rijck Simons voer, L dal viij st

Die Waeijsche thient heefft gepacht Marten Bodt voer, xxviij dal xxiiij st

Den Hoefschen thient heefft Bardt Luib voer, xxxviij dal

Den Bisterfeltschen thient heefft Elssken Evertzen voer, xv dal viij st

Den Friessdonckschen thient heeft gepacht Marten Bodt voer, viij dal viij st

Den Smalen thient heeft gepacht Jan Rom voer, xxxiiij dal

Die bier accijss heefft gepacht Jan vande Pauordt voer, viij dal xxiiij st

Thienden tho Herwen

Den smalen thient heefft gepacht Johan die Beijer voer xxiiij dal xvj st.

Den hovelagsen thient oftte hovelingh heefft gepacht Hendrick van Kerckhoff voer xxix dal xxiiij st.

Dat Goris block heefft gepach Derick Wijenen voer x Lvij dal.

Den Scholwartzen thient heefft Jacob Janssen voer vij dal xvj st

Den binnen ende buijten worp heefft Jan Weijnen voer xxiiij dal

Die thienden van Talmholtzwardt, hebben die pachters bij de bouwongen, ergo, memorie.

Den thient tho Halderen heefft gepacht Geritgen int Ross voer xxxiiij dal xvj st.

Die rantsoenen van alle dese voerss thienden tho weeten van twintich daler anderthalff bedraegen xxx dal iiii st …..

Volgen die thinsen so op martini 1620 sijn verschenen,

Item beloepen die thinsen tot Ardt ende Heruwen, nae des amptmans Schaeps recken. eenen pacht guld vijff ende twintich stuver een luips ende soeven ende sestich hoener ijder paer ad viij st beloepen also die thinsen tho Heruwen ende Ardt in alles, ix dal xxij st iiij ort.

Erffpachten en de jaerrenten to Millingen

Beloepen die Erffpachten ende jaerrenten tho Millingen verschenen martinij 1620 xxviij dal i ort st.

Cronengelt tho Millingen

Item beloept dat Cronengelt tho Millingen soo vuijt seckere mergen thalen tho Millingen jaerlix op viti verschenen ix dal vj st iij ort

Etc.

De gemeinte tho Millingen

Die binnen ende buijten gemeinte werdt vier jaer bij mijn genedigen heren gebruijckt ende vier jaeren bij die naebuijren ende dit is het derde vierde jaer,

Buijtengemeente

Hett hoghesant groot vier mergen heefft gepacht Sleper Jan (later: Jan Sleper) voer xxj dal xvj st.

Noch het hoghesant twee mergen heefft gepacht Willem Hessen voer xj dal xxiiij st.

Den Talp groot vier merg heefft gepacht Willem die Waell voer xiij dal xvj st.

Het Klein Weijten twelck den amptman Schaep an niett gebruijckt heefft gehatt, mitt die drie mergen neffens den waeij acker heefft gepacht Jan Rom voer Lv dal viij st.

Die vier mergen tegens den brouwell (of: grouwell) poll heefft gepacht Henrick Troeij (op de verponding van 1649 heb ik Rutger Croij, welke laatste waarsch. Troij moet zijn) voer xxvj dal.

Die vier mergen daervan die kerck tho Millingen een mergen toecompt sijn verpacht bij het klein weijten waeraff, memorie.

Drie mergen tegens den Nottenboom heefft gepacht Hendrick Vermaes voer xix dal xvj st.

Het Slijck heefft Willem Hessen gepacht voer xxxij dal

Den Kattendarm groet drie mergen waervan die van Kekerdom thien hont toecommen, und die heer acht hont, gebruijckt den scholtuss Jan Rom wegen sijns ampts, so well in s’heern jaern alss van naebuiren, mem.

Volcht die binnen gemeinte

Die drie mergen neven den karm hoff heefft gepacht Hendrick Troeij voer xxj dal viij st.

Dat anderde block groot vier mergen compt tot die pastoir tho Millingen in dese heeren jaeren, ende in die naebueren jaeren, die naebueren

Dat derde block groot twee mergen heefft gepacht Willem Hendricks voer vierthien dal, xiiij dal.

Dat vierde block van drie mergen heefft gepacht Jurien Hamer voer xx dal xvj st.

Dat vijffde block neven konincxdall groot vier mergen heefft Jan Stevens voer, xxxv dal xvj st.

Dat seste block groot drie mergen heefft gepacht Herbert Branss voer xix dal viij st.

Dat soevende block groot twee mergen heefft gepacht Jan van Hanj voer xix dal xvj st.

Jan Goris is dit jaer schuldich vuijt zelig Derick Fischers hoffstatt tot Heruwen, drie dal ad xxx st facit ij dal xxvj st.

Item sijn bij hett huijss van Millingen drie kempkens wesende omtrent anderhalve mergen, sijn altijt bijde vorige amptluijden gebruijckt voer amolumenten, mitt den koelhoff ende bomgardt sijn bij de s. ehr. den rendant oeck vergundt.

In de Liemaerss is een bouwhoff genoempt den Noetenboom, iss dit jaer gelost, ende sall inde naest volgende wecken in ontfanck gebracht werden.

Volcht den vuijtgave tegens den voors: ontfanck en eerstl. aen jaerlixe pensioenen

Item betaelt aen Hendrick Putter als volmachtiger vanden raetz heer Copier tho Cleve negentich daler Clevischer valuatie, hem verschenen op Cathedra Petri anno 1620 den 14t penninck gecort blijfft hollantz gelt Lxxvj dal iiij st.

Noch betaelt aen denselven Hendrick Putter een rente van twee ende soeventich guld brabantz gemelten raetz heer Copier verschenen op Purifications maria 1620 den 14 penninc gecort blijfft xLiiij dal xvj st.

Item betaelt Jan Bollick in plaetz Willem die Waell achtien daeler so hem op Cathedra Petri 1620 sijn verschenen, den 14 penninck gecort blijfft xvj dal xxiij st.

Die weduwe van Jasspar (later: Caspar) van Vuttwick (noot: gesl. Uthwick, schepenen te Kranenburg) ende Jacob van Wachtendonck plegen een rente to trecken van 132 dalers siaers, maer is ingelopen ergo, mem.

Item betaelt aenden rentmr vanden welgeboren Grave van Limborch ende Bronckhorst, hondert derthien goltgl so sijn Extie op martini 1620 sijn verschenen, den goltgl ad 37 stuver vijff penningen, den 14ren penn. gecort blijfft, j c xxix dal xiij st.

Item betaelt aen Knoppert acht ende dertich daler so hem op martini 1620 sijn verschenen, den 14ren penninck gecort, blijfft xLiiij dal xvij st.

Tilman van Bree plach tho hebben een pensioen van acht ende viertich daeler, maer iss ingelost ergo, mem.

Item betaelt aen Frantz van Fuirden negen ende dertich daeler 17½ st so hem op paeschen 1620 sijn verschenen vuijt Talmholtzwardt ende secht dat in tijts des verdrachs hem belaefft is voer sijne quijtt scheldinge den 14ren penninck niet to cortten, xLix dal xviij st.

Item betaelt aen juffer Bieren twintich goltgulden oer op laetare 1620 vuijter Talholtzwardt verschenen, den goltgl ad xxx st den xiiijren penninck gecort blijfft xviij dal xvij st.

Item betaelt aen de weduwe van Derick Anthoin twee ende soeventich daeler so haer op martini 1620 vuijter Talholtzwardt sijn verschenen, den xiiijren penninck gecort blijfft Lxvj dal xxvj st.

Item betaelt aen Tilman Schuirman achtien philippus gulden so hem op christmis 1620 vuijt Talholtzwardt sijn verschenen, den 14ren penninck gecort blijfft xvj dal xxij st.

Item betaelt aen Derick van Arnem ende Derick vande Wiell ses ende twintich goltgulden hem op martini 1620 vuijter Gossen van Ulftts hoff verschenen, den 14ren pen. gecort blijfft xxiiij dal iiij st j ort.

Item betaelt aen Adolfs Goossens sestich goltgl so drie studenten artibus studeren op martini 1620 sijn verschenen vuijt Talholtzwardt den goltgl ad 30 st den 14ren penn gecort blijfft Lv dal xxvj st iij ort.

Item betaelt aen Hendrick Bosshoff thocortenouer (noot: is Kortenhoef?) twee jaeren pensioen verschenen Philippi ende Jacobi in anno 1618 en 1619 tho weeten dess jaerss vijff ende twintich goltguld ende een derdendeell, den goltguld betaelt ad 26½ st facit die twee jaeren den 14 penninck gecort xLj dal xvj st iij ort.

Noch aen selven betaelt een pensioen van vijff ende twintich goltgl ende een derden deell ijder ad 26½ st verschenen Philippi en Jacobi 1620 den 14ren penninck gecort blijfft xx dal xxiij st ij ort.

Item betaelt aen Jan Rom scholtuss thien daeler voer het maecken vande Bergsche dijcken tho Millingen voer desen jaere 1620, x dal.

Rekeningen van den rentmeester (van Millingen) Dominicus Brunel van Messen, 1615-1631. 33 deelen. Inventarisnummer 5713, 7e Rekening over 1620/1621, afgehoord 1623 Aug. 17.

Jan Bollick in plaetz Willem die Waell is schuldich j c xxxvij dal.

Lenardt Verhoeven folgentz d’ordonantie vann S. Ex:tie undd is schuldigh ij c xx dal.

Den Ossenkamp so vuit den Bouwhoff was genomenn, is inde nieuwe verpachtinge wederumb darbij gedaen ergo, nihil.

Die gemeinte genoempt den Steinwardt vier jahren beij meine genedige heeren gebruickt daermee bij die naebuiren oick vier jahren undd dit is hett leste iiijte jahr vande naebuiren, mem.

Henrick van Haren is schuldich, xxij dal.

Jann Rom scholtis is schuldigh vann dat Capellen goeth, xxvij dal.

Jan die Moller modo Lenardt Verhoeven is schuldigh van die negen morgen in die heuff, xLiiij dal xvj st.

Jan Verwaijen is schuldigh van Gossen van Ulffshoff 200 pacht thll: maer sin eernll: heefft … hem niet mehr to forderen als, j c Lx dal.

Tott Herwen

Hector vande Pavort modo die weduwe is schuldigh van den halven Talmholtzwardt iiijc xvcj dal.

Thienden tho Millingen

Die Wardtsche thient is verpacht onder den hoff to poll ergo, nihil

Datt middelblock heefft gepacht Derrick van Arnhem vor, Lvj dal.

Dat huisse block heefft gepacht Hendrick Troeij vor, Liiij dal.

Die waijsche thient heefft gepacht Rick Simons vor, xxv dal xvj st.

Den heuffschen tient heefft gepacht Hendrik Koppers (of: Loppers?) vor, Lj dal xvj st.

Den Bisterveltschen thiendt heefft gepacht Herman Schuillingh vor, xiij dal xxiiij st.

Den Friesdunckschen thiendt heefft gepacht Herbert Brans (in het duplo exemplaar: Brantz) vor, xv dal xxiiij st.

Den smalen thiendt heefft gepacht Arndt Brantz, xxviij dal.

Die bier accijs heefft gepacht Jan vande Pavortt vor, iiij dal xxiiij st.

Rekeningen van den rentmeester (van Millingen) Dominicus Brunel van Messen, 1615-1631. 33 deelen. Inventarisnummer 5714, 8ste Rekening over 1621/1622, afgehoord 1623 Aug. 17.

Tot Herwen

Hector vande Pavort modo Jorden vande Pavort is schuldich vanden halven Talmholtz wardt iiij xci dal.

Thienden tho Millingen

Den wardtschen thiendt is verpacht onder den hoff tho poll ergo, nihil

Dat middelblock heefft gepacht Jan Krechting voor Lx dal xviiij st.

Dat Huisseblock heeft gepacht Claess Rom voor, xL dal.

Die waysche offe gemeinsche thiendt heeft gepacht Arnt Brants voor, ix dal xx iiij st

Den Haefschen thiendt heefft gepacht Derick van Bisslick voor xxxij dal.

Den Bisterfeltschen thiendt heeft gepacht Herman Schuilingh voor, ix dal.

Den Friesdonckschen thiendt heeft gepacht Arndt van Beck voor, vj dal vj st.

Den smalen thiendt heeft gepacht Arnt Brants voor, vj dal xxiiij st.

Die bier accijss heeft gepacht Jan vande Pavordt voor iij pachtdal xxiiij st.

Rekeningen van den rentmeester (van Millingen) Dominicus Brunel van Messen, 1615-1631. 33 deelen. Inventarisnummer 5715, 9de rekening over 1622/1623,afgehoord 1624 Juni 16.

Henrick van Haeren is schuldich, xxij dlr.

Jan Rom scholtis is schuldich van dat Capellen guet, xxvij dlr.

Thienden toe Millinghen

Den wardtschen thiendt is verpacht onder den hoff tot pol ergo, nihil

Dat middelblock heeft gepacht Derick van Bijslick voer, j c xij dlr.

Dat huesse block heeft gepacht Rutger Lippentz voer Lxxvj dlr.

Die waeysche off gemeinsche thiendt heeft gepacht Jan Stevens voer xL dlr xxiiij st.

Die huefschen thiendt heeft gepacht Jan (Lins), voer Lxvj dlr.

Den bisterveltschen thiendt heeft gepacht Dierick Rom voer, xiij dlr.

Den Friesdonckschen thiendt heeft gepacht Gerit van Schuwenberch voer, xiiij dlr viij st.

Den smalen thiendt heeft gepacht Jan Rom scholtis voer, xiij dlr xxiiij st.

Die bier accijs heeft gepacht Jan vande Pavort voer, iij dlr xiiij st.

Rekeningen van den rentmeester (van Millingen) Dominicus Brunel van Messen, 1615-1631. 33 deelen. Inventarisnummer 5716,10de rekening over 1623/1624.

Hendrick van Haren is schuldigh, xxij thllr

Jan Romm scholtis is schuldigh van dat Cappellen guet xvij thllr.

Lenardt Verhoeven is schuldigh vande negen morgen in de hoeff xLiiij thr xvj st.

Jan Verwaijen is schuldigh van Gossen van Ulftts hoff 200 pachtthll maer s. Exrix heeft …. te vorderen als, j c Lx thllr.

Jan Rom scholtis is schuldigh van dat ortgen toe Bimmen, xLviij thllr.

Thienden tho Millinghen

Den wardtschen thiendt is verpacht onder den hoff toe poll ergo, nihil

Dat middelblock heefft gepacht Jan Sleper voer x cviij dal xxiiij st.

Dat huesse block heefft gepacht Jan Luib voer j c iij thll

Die Waeijsche offte gemeinschen thiendt heeft gepacht Hendrick vande Pavordt voer, xLij thll xxiiij st.

Den hoeffschen thiendt gepacht Jan Luib vor, Lxxvij thll.

Den Bisterveltschen thiendt heefft gepacht Herman Schuillingh voer, xij thllr xxiiij st.

Den Friesdonckschen thiendt heefft gepacht Jan Krechtinck voer, xix thll xvi st.

Den smalen thiendt heefft gepacht Philippus Sijlbach voer, xviij thll.

Den bier accijs heefft gepacht Claes Romm voer iiij thll xvj st.

Ander vuijtgeven tot die hoeffden, kribben ende Rouwarden tho Millingen Anno 1624

Item betaelt ahn den scholtis Rom unnd Ruit Lippet die summa van duisent dreij hondertt sess unnd sestich gl: wegen het opmaecken vande boeck weite, korn, unnd ein slieir kribb to leggen tho Milling f. ix c x thll xx st.

Rekeningen van den rentmeester (van Millingen) Dominicus Brunel van Messen, 1615-1631. 33 deelen. Inventarisnummer 5717, 11de rRekening over 1624/1625, afgehoord 1626 Aug. 8.

Jann Bollick in plaetz vann Willem die Waell iss schuldigh i c xxxvij dlr.

Jan Rhom modo Derrick Rhom scholtiss van dat orttgenn to Bimmen xviij dlr.

Thienden tho Millingen

Die Wardtschen thiendt is verpacht onderden hoff to poll ergo, nihil.

Dat Middelblock heefft gepacht Roeloff Holtzweiler voer x c ix dll xxiiij st.

Dat Huessebloeck heefft gepacht Derrick Seelen (of Keelen, Heelen) voer Lxiij dll xvj st.

Die waijsche offte gemeinsche thiendt heefft gepacht Claes Rhom over xix dll.

Den hoeff thiendt heefft gepacht Jan Luib voer Lxxxv dll.

Den Bisterveldtschen thiendt heefft gepacht Claes Romm voer xx dll viij st.

Den Friesdonckschen thiendt heefft gepacht Philipps Sijlbach voer x dll xxiiij st.

Den smalen thiendt heefft gepacht Jan Krechtinck voer xvij dll.

Den bier accijs heefft gepacht Claes Rhom voer vij dlr xxiiij st.

XXI)

Rekeningen van den rentmeester (van Millingen) Dominicus Brunel van Messen, 1615-1631. 33 deelen. Inventarisnummer 5718, 12de rekening over 1625/1626, afgehoord 1627 Aug. 13.

Henrick van Haren iss schuldich, xxij dal.

Derick Rom iss schuldich van datt Capellen guedt, xxvij dal

Derick Rom scholtus iss schuldich van dat ortgen tot Bimmen xviij dal.

Thienden tho Millingen

Den wardtschen thient is verpacht onder den hoff to poll ergo, nihil

Dat middelblock heefft gepacht Steven Touffers voer, j c xLij dal xvj st.

Dat huesseblock heefft gepacht Rutger Lippits voer, j c xij dal.

De waeijsche offte gemeinsche thient heeft gepacht Claess Rom voer, xviij dal xvj st.

Den hoeffschen thient heeft gepacht Jan Luib voer j c ij dal viij st.

Den Bissterfeltsche thient heeft gepacht Herman Schuilingh voer, xxiiij dal.

Den Friessdonckschen thient heefft gepacht Hendrick Koppers voer, xx dal xxiiij st.

Den smalen thient heefft gepacht Derick Rom voer, xvj dal.

Die bier accijs heefft gepacht Jan Krechtingh voer iiij dal viij st.

Die weduwe van Casspar van Utwick und Jacop van Wachtendonck plage een renthe tho hebben van 132 daler siaers iss gelost, mem.

Rekeningen van den rentmeester (van Millingen) Dominicus Brunel van Messen, 1615-1631. 33 deelen. Inventarisnummer 5719, Rekening over 1626/1627, afgehoord 1628 Mei 17.

Henrick van Haeren van 1½ mergen is schuldich xxij dlr.

Ende vande mergen 15 st, xxiij st

Derick Rom van dat Capellen guet wesende 27 mergen, xxvij dl.

Thienden tho Millingen

Den wartschen thiendt is verpacht onder den hoff tho poll ergo, nihil.

Dat middelblock heeft gepacht Winholt Bouwman voor Lvj dal.

Die waijsche ofte gemeinschen thiendt heeft gepacht Dierick Rom voor xij dlr.

Den hoeffschen thiendt heeft gepacht Jan Luib voor xLix dlr.

Den Bisterfeldtsche thiendt heeft gepacht Herman Schuijling voor ix dlr xvj st.

Den Friesdonkschen thiendt heeft gepacht Rouloff Holtzwijler voor vj dlr xxiiij st.

Den smalen thiendt heeft gepacht Dierick Rom voor xxx dlr xxiiij st.

Die bijer accijs heeft gepacht Dierick Rom voor iij dlr xxiiij st..

(N.B. huesseblock waarschijnlijk door mij over het hoofd gezien)

Thienden onder Herwen

Den binnen ende buijten worp heeft gepacht Herman Joosten voor xxxvj dlr xxiiij st.

Brandt Sanders zal. (i.v.m. pacht van den Noottenboom).

Rekeningen van den rentmeester (van Millingen) Dominicus Brunel van Messen, 1615-1631. 33 deelen. Inventarisnummer 5720, 14de rekening over 1627/1628, afgehoord 1630 Maart 25.

Millingen

Jan Bollick in platz van Willem die Waell is schuldich j c xxxvij dal.

Van ijder mergen noch 15 stuvers maecken 13 mergen, vj dal iij st.

Lenardt Verhouven vanden hoff tho poll, ij c xxxv dal.

Van ijder mergen 15 stuivers maecken 55 mergen, xxv dal xxv st.

Den Ossencamp so vuijt sijnen bouwhoff wass genomen inde nijuwe verpachtinge, iss wederome daerbij gedaen ergo, nihil.

Henrick van Haeren is schuldich xxij dal

Ende vande mergen 15 st, xxiij st

Derick Rom van dat Capellen guett wesende 7 mergen xxvij dal.

Van ijder mergen 15 stuiver f (=facit) iij dal ix st.

Jan Verwaijen van Gossen van Ulffts hoff groet 31 mergen, j c Lxxv dal.

Van ijder mergen 15 st f, xiiij dal xLij st.

Dat Bijsekempken verpachtingh wederom daerbij gedaen ergo, mem.

Derrick Rom scholtus is schuldich van dat ortgen tho Bimmen, xviij dal.

Henrick van Arnem modo Gerit Verborcht iss schuldich van Henrick Kaltwaters guet tot Gent, ij dal.

Een guetgen tot Angeren heeft gepacht Jan Verborcht voor ij dal xxiiij st.

Tot Herwen

Jorden vande Pavort is schuldich van 54 mergen van Talmholtz wardt, iiij c xcvj dal.

Van ijder mergen 15 st f, xxv dal.

Herman van Rijsswick van 56 merge van voerschreven Talmholtz wardt, iiij c Lx dal.

Van ijder mergen 15 st f, xxvj dal.

Jan Rouloffsen seint aen den Cruijssdijck iss schuldich van hett guet daer Jan Goris plach tho woenen groet 10 mergen, j c dal.

Van ijder mergen 15 st f, iiij dal xxij st.

Jacop Janssen van de scholffert groot derthien mergen, j c L dal.

Van ijder mergen 15 st f, vj dal iij st.

Jan Penninck van 2 mergen so der richter van Ardt plach tho gebruijcken, viij dal xvij st.

Van ijder mergen 15 st f, xxx st.

Jan van Gelder modo Hendrick de Waell ende Hendrick van Rijsswick sijn schuldich van elff mergen tot Aerdt, xcix dal.

Van ijder mergen 15 st f, v dal v st.

Philips Geritzen tot Zevener iss schuldich van Nottenboom, j c xxij dal, xxvj st.

Gerit Jerofaes is schuldich van Rijsswardt inde scholffert, L dal.

Volgerts Schaeps recken. is aen reckencamer t’Arnem vercofft eenen halven mergen landts so Derick Verschuijr plach te gebruijcken ergo, nihil.

Dat Vehr aent Tolhuijs

Dat selve Vehr compt mijn genedige heeren t vierdendeel toe, maer wordt bij de vant Capittel van Elten alssnoch ontfangen, de rendt iss daeromme in proces tot scherenbergh tegens het voerss Capittel getreden, ende tot advocaet aengenomen den L. Hoevell, ergo, mem.

Thienden tho Millingen

Den wardtschen thient is verpacht onder den hoff to poll ergo, nihil

Dat middelblock heefft gepacht Jan Luib voer, Lxxvij dal.

Dat huesseblock heefft gepacht Derick Rom voer, Liiij dal.

De waeijsche offte gemeinsche thient heeft gepacht Marten Bodt voer, xvij dal.

Den hoeffschen thient heeft gepacht Jan Luib voer xLv dal.

Den Bissterfeltsche thient heeft gepacht Herman Schuilingh voer, vij dal xvj st..

Den Friessdonckschen thient heefft gepacht Marten Bodt, xvj dal viij st.

Den smalen thient heefft gepacht Derick Rom voer, xij dal.

Die bier accijs heefft gepacht Jan van de Pavort voer iij dal.

Thienden tot Herwen

Den smalen thient heefft gepacht Jan die Beijer voer x dal xvj st.

Den Houwelingschen thient heefft gepacht Herman Geritzen voer Lxiiij dal.

Dat Goris block heefft gepacht Derick van Hasselt voer xxxviij dal.

Den Schelffertschen thient heefft gepacht Jan Deris voer xij dal.

Den binnen ende buijten worp heefft gepacht Jan die Beijer voer xL dal.

Die thienden van Talmholtz wardt hebben die pachters bijde bouwinghe ergo, mem.

Den groven ende smalen thient tot Halderen heefft gepacht Thonis int Ross voer xxxij dal.

Die rantzoenen van alle dese vs thienden, to weeten van xx dal anderhalff bedraegen—

Die gemeinte tot Millingen

Den binnen und buijten gemeinte wordt vier jaeren bij mijn gnedige heeren gebruijckt, und vier jaeren bij die onderdaenen und dit is het iij iiij jaer van s. Extie.

Buijten gemeinte

Het hoghe sandt groot vier mergen heefft gepacht Jan vande Pavort voer, xxvj dal.

Noch hett hogesandt groot twee mergen voer, xiiij dal.

Den Talp groet vier mergen heefft gepacht Jan Bollick voer, xiiij dal xvj st.

Noch heefft Jan Bollick gepacht hett klein weijken mit die drie mergen neffens den waeijacker jaerlicx voer, Lviij dal viij st.

Die vier mergen tegens den Brouwelss poll gepacht Jan Willemssen voer xxiij dal.

Die vier mergen, daervan die kerck tho Millingen eenen mergen toecompt sijn verpaelt bij het kleijn weijken ergo, mem.

Drie mergen tegens Nottenboom heefft gepacht Claes Rom voer xx dl xvj st.

Noch heefft Claes Rom het Slick gepacht voor, xxxiij dal.

Den Kattendarm groot drei mergen waervan die van Keckerdom thien hondt toecommen, S. Extie acht hondt, gebruijckt den scholtis Rom wegen sijns ampts ergo, mem.

Volcht die binnen gemeinte

Die drie mergen neffens der kaenhoff heefft gepacht Jan Willemsen voor xxij dal viij st.

Dat ander block groet vier mergen compt toe die pastoir tot Millingen in des heeren jaeren, und den onderdaenen in hunnen jaeren, waeraff memorie.

Dat darde block groot twee mergen heeft gepacht Derick Rom voer xv dal.

Dat vierde block van drie mergen heeft gepacht Jan Bollick voer xx dal xvj st.

Dat vijffde block neffens conincx dall groot vier mergen heefft gepacht Derick Rom voer xxxvij dal xvj st.

Dat seste block groot drie mergen heeft gepacht Derick Rom voer xix dal viij st.

Dat soevende block groet twee mergen heeft gepacht Jan Willemsen voer xx dal svj st.

Item heefft men dit jaer niet kunnen ontfangen van renthe aen hett Tolhuijss, wesende vier hondert golt gl jaerlicx ergo, mem.

Item een stuck lants gecofft van Jan Berngroet omtrent soeven hondt groot gelegen inden hoff so Jan Verwaeijen gepacht heeft gebruijckt den voers Verwaeij voer vj dal xvj st.

Jan Goris modo Derick Lippit ende Thonis Janssen sijn schuldich vuijt zal: Derick Vischers hoffstatt tot Herwen drie daler ad 30 st dus hier, ij dal xxvj st.

Volcht den uuijtgeven tegens den voors ontfanck ende eerstelick aen jaerlicxe pensioenen

Die renthe van den ranthmer Copper zal van 90 dal siaers iss gelost, mem.

Noch vanden selven gelost 70 gl brab. siaers, mem.

Item gelost van Jan Bollick 18 daler, mem.

Item kompt den wolgeboren grave (Erich) van Bronckhorst 113 goltgl martini 1628 verschenen den goltgl ad 37 st 5 penningen, den 14ren penn gecort blijfft j c xxix dal xxiij st.

Item compt Knoppert 48 dal siaers, den 14ren  pen gecort blijfft xLiiij dal xvij st.

Tilman van Bree plach to hebben een renthe van 48 dal siaers iss gelost mem.

Item compt Frantz van Fuirden 49 daler 17½ st jaerlix, waervan ridder Steintgens compt achtien rixdaler siaers, rest pro Fuirden 29 gl 7½ st hem op recken betaelt 25 gl f, xvj dal xx st.

Item compt ridder Steintg van deselve renthe achthien rix daler op paeschen 1628 verschenen f, xxx dal.

Rekeningen van den rentmeester (van Millingen) Johan Rom over 1631/1632, afgehoord 1636 December 15 door gecommitteerden van het Hof van Gelderland. Met een duplicaat en een afschrift 3 deelen.

Anno 1632

Eerste rekeninge Johans Rom Rentmeester van Domeijnen en Goederen van Millingen en Herwen van Jaere Sestien hundert twee en sestich.

Millingen de Anno 1632

De sesde en Eerste Rekenunge Johans Rom Rentmeester van Domeijnen en Goederen van Millingen unnd Herwen, gelijck hier bevorens den Amptman Brunel Anno sestien hundert eenendartich sijnde het leste jaer ontfangen heefft unnd sijn Ex cie Graff Albert, den Rendant mit desen Ontfanck van Anno, Sestienhundert tweendartich als het eerste Jaere belast heefft.

Voix S. Ex cie

Voerden Rendant (=doorgehaald)

Rekenunge soo der Rentmr Johan Rom is doen aen hoochgeboren Ghraven unnd heeren, hern Alberten Ghraven to dem Bergh, Marggraven to Bergen op Zohm, Ghraven to Walhein, borchgraven tho Zebe…, Vrijhern to Boxmehr, Bilandt, Prunerz und Wisch, heere tot Dixmudt, Haeps, Homert, Millingen, Ghendringen, rllen, brusel, braint lallons, Gheel, waunt, Borchvliet, Opprbaix, Glijmers, Theurenbisent, Banner heer des forstendoms Gelre unnd Graeffschaps Zutphen, Capitein over eene bende van Ordonnan er van lijffgarde van heere doorluchtige hoecheijt, waerden guedraven, so van Millingen, Herwen unnd Aert verschreven op Martini 1632.

Advertissement

Staet to setten dat dese Reckeninge geschiet si in dalder ad tweendartich stuuver in hollantse valuation, en dat deselve goederen sijn verpacht sondte eenige  toebaten zwage van dit jaer sestien hundert tweendartich het leste seste jaer is van verpagtingh (aangepast door andere hand, er stond: het sesde jaer is van ….).

Volgen alhier die thinsen, erffpachten jaer Renten, Cronengeltt onder Millingen ende Herwen gehorende.

Tinsen tot Aerdt en Herwen belopen naeden Amptmans Schaeps Rechnunge eenen pachtdaler vijffentwintich stuver een luijbs vand sevenentzestich  (hornen) ijeder ad vier stuver thut negen pachtdaler tweentwintich stuver anderhalff orth, ix dlr xxij St iiij orth.

Effpachten en jaer Renten tot Millingen belopen acht unnd twintich pachtdaler een orth, xxvuuh dkr h irt St.

Cronengelt tot Millingen so uijt selver mergentaelen jarlix op St. Viti verschijnt beloopt negen pachtdaler ses stuijver drij ort, ix dlr vj St. iij ort.

Tinsen tot Millingen belopen vijfftien pachtdaler dartien stuver seven luibs eenen halven, xv dlr xiij fs, vij luibs.

Noch negenentsestich parhuner tun een hoen het paer ad acht stuvers, thut seventien pachtdaler twelff stuver, xvij dlr xij St.

Noch seventien pont wass het pondt ad vijfftien stuver, thut seven pachtdaler unnd dartich stuver, vij dlr xxx St.

Prima summa van ontfanck … pachtdalers Lxxxvij – daler xxj – st – ij oert.

Die binnen en buijten Gemeijte tot Millingen wordt gebruijckt vier jaeren bijdie underdaenen, und dit is datt derde vierde (vierde leste is doorgehaald) jaer – Memoria –

Item heefft men dit jaer niet konnen ontfangen van Rente van vierhondert goltgulden aen het Tollhuijs – Memorie –

Item een stuck lants gecofft van Jan Geen groot omtrent seven hont groot gelegen inden hoff, so Jan Verwaeijen in pacht hefft, gebruijckt den furss: Verwaeijen fur ses pachtdaler sestien stufer, vj dlr xvj st.

Derich Lippit und Thunis Jansen sijn schuldich uuijt ze: Derich Fischers hoffstatt tot Herwen drij daler ad dertich stuijver dus alhier ij dlr xxvj st.

Bij het Ampthuijs tot Millingen sijn drij kempkens mitten boomgardt hier bevorens fur emolumenten gebruijckt sijn den Amptman Brunel mitten Waeijacker verpacht vier jaeren lanck fur hundert drij und dartich pachtdaler tien stuver, j c xxxiij dlr x st.

Ij a summa van ontfanck in pachtdalers, j c xLij – daler xx st.

Millingen

Jan Bollick in plaetse van Willem de Waell is schuldich op Martini daer hij op woont hundert sevenendertich pachtdaler, j c xxxvij dlr.

Van ijeder mergen noch vijfftien stuivers maecken dartien mergen ses daler der stuver, vj dlr iij st.

Lenart Verhoeven van Hoff to Poll groot vijff und vijfftich mergen is schuldich op Martini, tweehundert vijffendartich pachtdaler, ij c xxxv dlr.

Noch van ijder mergen vijfftien stuver maken vijffentwintich daler vijffentwintich stuver, xxv dlr xxv st.

Den ossen camp is inde bouwinge gegrepen ergo – memoria –

Die gemeijne genoempt den Steenwardt gebruijckt bij eijnen Genedigen heer vier jaeren und dit is het vierde leste jaer, deselve hoff gepacht Jan Lueb … vierendertich pachtdaler en vierentwintich stuvre, hiertegen gebruijcken die geburen van Millingen de binnen unnd buijten gemeinte oock vier jaeren und nae omganck derselve sal seijn Ex cie die furss: binnen und buijten gemeinte …… und de naburen den Steen ergo hier, xxxiiij dlr xxiiij st.

Derick Nass is schuldich van ander halven mergen aen Dijck tweentwintich pachtdaler, xxij dlr.

Unnd vanden mergen vijfftien stuver, thut tweentwintich stuver twee orth, xxij st ij ort.

Derick Rom scholtus is schuldich van dat cappellen goet, daer hij op woent mit het coninxdael en een weijde buijten dijcks wesen in alles seven mergen, seventwintich pachtdaler, xxvij dlr.

Noch van ijeder mergen vijfftien stuver thut drij daler negen stuver, iij dlr ix st.

Jan Verwaeijen van Gossen van Ulffts hoff hevet eenendertich mergen is op Martini schuldich hundert vijffentzeventich pachtdaler, j c Lxxv dlr.

Noch van ijder mergen vijfftien stuver doet veertien daler seventien stuver, xiiij dlr xvij st.

Dat bisen kamken is mede inden hoff begrepen, ergo – memoria.

Lenart Verhoeven geefft van negen mergen indt Hoeve virenveertich pachtdaler sestien stuver, xLiiij dlr xvj st.

Noch van ijeder mergen vijfftien stuver thut …. …. seven stuver, iiij st vij st.

Derick Rom scholtus heefft gepacht dat ortgen to Bimmen fur achtien daler, xviij dlr.

Den gutgen tot Angeren heeft gepacht Jan Verborcht fur twee pachtdaler vier und twintich st, ij dlr xxiiij st.

Herwen

Jorden van Pavert is op Martini schuldich van virenvijfftich mergen van Talmholts waerdt, de summe van vierhundert seven und tnegentich pachtdaler iiij c xcvij dlr.

Unnd van ijeder mergen vijfftien stuver doet vijffentwintich pachtdaler, xxv dlr.

Herman van Rijswick is op Martini van sess und vijfftich mergen schuldich vier hundert sestich pachtdaler, iiij c Lx dlr.

Unnd van ijeder mergen vijfftien stuver macht ses unnd twintich daler, xxvj dlr.

Jan van Pavert van t’goet daer Jan Goris plach te wonen groot tien mergens is Jan Lix schuldich hundert daler, j c dlr.

Unnd van ijder mergen vijfftien stuver doet vier daler tweentwintich stuver, iiij dlr xxij st.

Jacob Jansen inde Scholfart groot tien mergen gefft jaerlix hundert vijfftich pachtdaler, j c L dlr.

Unnd van ijeder mergen vijfftien st doet ses daler drij st, vj dlr iij st.

Jan Penninck van twee mergen so der Richter van Ardt plach to hebben is schuldich op Martini acht daler seventien stuver, viij dlr xvij st.

Van mergen vijfftien stuver doet dertich st, xxx st.

Henrick de Wael en Lamert van Riswick geven jarlix van een goet tot Ardt groot elff mergen negenentnegentich daler, xcix dlr.

Van mergen vijfftien stuver thut vijff daler vijff stuver, v dlr v st.

Philips Gortsen tot Sevenaer is schuldich van Nottenboem aen Limerse sijde groot omtrent twelff offt dartien mergen hundert tweentwintich pachtdaler ses und twintich st, j x xxij dlr xxvj st.

Gerit Jerofaes is schuldich van Riswardt inden Scholffart vijfftich daler, L dlr.

Van het vehr aent Tolhuijs comt sijn Ex cie een vierdendeel toe, maer werdt bij die vant’ Capitul van Elten alsnoch ontfangen, Der ……curiat Hoevel soude het proces S’hernberge vervolgen, memoria.

Iija summa van ontfanck in pachtdalrs ij – iij c – iiij dalr xxvj st ij ortt.

Volgen alhier die thienden van Millingen

Velenen verpacht sijn deurden Rendant Brunel ten overstaen van twee gerichtsluijden unnd landtschrijver, to weten den Smalen thiendt, den xvten Junij tweendertich unnd die grove thienden, deur den Rendant alhier selffs ten overstaen van Raedtshern de Lange, Amptman  Brunel und twee gerichtsluijden den 29 Julij selvigen jaers vermogh alles van selve onderteeckent.

Den Smalen thiendt heefft gepacht Derick Fierkens fur eenendertich pachtdaler unnd sestien stuver, xxxj dlr xvj st.

Middelbloxen thiendt heefft gepacht Isaek Feruil fur drij und t’negentich pachtdaler und acht stuver, xciij dlr viij st (doorgehaald en aangepast: Lxxxviij dlr viij st).

Huijsser block gepacht Derick Verwaeijen fur tweent seventich pachtdaler, Lxxij dlr.

Gemeijnsen thiendt gepacht Seven Touffers fur negenendartich pacht daler unnd sestien stuver, xxxix dlr xvj st.

Hoeffsen thiendt Jan Lueb gepacht fur vijffentsestich pachtdaler, Lxv dlr

Bisterfeltsen thiendt gepacht Ruloff Holtswijler fur negentien pachtdaler, xix dlr.

Frijsdunxen thient gepacht Ruloff Holtswijler fur twelf pachtdaler, xij dlr.

Bier accies gepacht Isaek Feruil fur seven pachtdaler, vij dlr.

Den wartsen thiendt is verpacht onder den hoeff tho poll, ergo nihil.

Thienden tot Herwen

Welchen verpacht sijn den negenentwintichsten Maij deur den Amptman Brunel, ten overstaen twee gerichtsluijden unnd landtschrijver nemptlich de Smale thiende, und grove thienden oock in bijwesen van Raetsheer de Lange unnd welckenaer den lesten julij verpacht, so deselve mit hebben onderteeckent.

Smalen thiendt heefft gepacht Jan de Beijer fur vierendartich pachtdaler vierentwintich stuver, xxxiiij dlr xxiiij st.

Hommelinghsen thiendt gepacht Steven Jansen fur vierent’seventich pachtdaler, Lxxiiij dlr.

Goris block Derick van Dunen fur vijff unnd sestich pachtdaler unnd sestien stuver, Lxv dlr xvj st.

Den binnen unnd buijtten worp Jan de Beijer vur drij unnd dertich pachtdaler, xxxiij dlr (doorgehaald en aangepast naar xxx dlr).

Scholfertsen thiendt Jacop Jansen fur acht pacht daler, viij dlr.

Den thient van Talmholts wardt hebben die pachters bijde bouwingen ergo – memoria

Den groven en smalen thiendt tot Haltern heefft  ……., ergo memoria.

De Ran(esenen) van dese twee Thienden Millingen en Herwen belopen in alles drij und dartich pachtdaler uuijt gesondert de Smale thiendt die bijden Amptman Brunel seijn verpacht unnd ontfangen

Iiij a summa van ontfanck in pachtdaler x c ij dlr xxvij st.

Totalis summa aen pachtdalrs ijder ad 32 st

Iij – j c – xxvij dalr xxx – st – iiij ortt

Deselve ….dalers ad darttich st belopen in alles – iij – iij c – xxxvj – dlr xiiij st iiij – ort.

Volcht alhier den uuijtgaeff tegens den voorss: Ontfanck und eerstlick aen jaerlixe Pensionen.

Die Rente vanden Raetshern Copper zl: van negentich dalers jaers is gelost memoria.

Noch van selven gelost seventich gulden brabans jarlix – Mem.

Van Jan Bollick gelost achtien dalers jars  – memoria

Item comt den hooch unnd wolgeboren Grave van Bronckhorst hundert dertien goltgulden ijeder ad sevenendartich stuver vijff penningen, den veertienden penninck gecort blijfft hundert negenentwintich daler unnd vermogh quitancie betaelt, j x xxix dlr xxij st ij ort st

Item comt Knoppart acht unnd veertich dalers jaers den veertienden penninck gecort blijfft vierenveertich daler seventien stuver, xLiiij dlr xvij st.

Aen den seligen Knoppert door quitancien het jahr sestienhundert eenendertich betalt, welck den Amptman Brunel was schuldich gebleven, is vierenveertich daler seventien stuver, xLiiij dlr xvij st.

Tilman van Bree plach to hebben een Rente van acht und viertich dalers jarlix, is gelost – memoria

Frans van Furden comt sjaers acht und veertich dalers seventien unnd eenen halven stuver waervan Ridder Steintgens gecofft achtien Rixdaler jarlix rest pro Fuijrden negen unnd twintich gl seven en eenen halven … dert aen dalers ad dertich stuver negentien dalers sevenentwintich stuver twee ort – xix dlr xxvij st.

Item compt Ritter Steintgen van selve rente als furss” achtien Rixdaler op Paeschen verschene, doet an dalers ad dertich stuver dertich daler – xxx dlr.

Joffrouw Bieren kompt twintich goltgulden op lotare uuijt Talmholts wardt verschenen der goltgulden ad dertich stuver den veertienden penninck gecort blijfft achtien daler seventien stuver – xviij dlr xvij st.

Doctor Coustoff in plaetze Derick Antoni comt jarl: op Martini uuijt Talmholtsward twee unnd seventich daler den veertienden penninck gecort blijfft ses unnd sestich daler sessentwintich stuver – Lxvj dlr xxvj st.

Weduwe Schuermans compt jarl: achtien phlips gulden, Natiuitatis domini uuijt Talmholts wardt den veertienden penninck gecort blijfft sestien daler twwe unnd twintich stuver vermogh quitancie van weerdige frouw van Marienboom, betaelt – xvj dlr xxij st.

Item kompt de Studenten tot Arnem Martini uuijt Talmholts wardt verschenen sestich goltgulden jarl: den veertienden penninck gecort blijfft vijffen vijfftich daler eenentwintich stuver drij orth – Lv dlr xxj st iij ort.

Item compt Henrich van Bosshoff to Cortenoever vijffentwintich goltgl und een derdendeel jarl: philippi en Jacobi verschenen ijder ggl ad sessentwintich unnd eenen halven stuver den sestienden penninck gecort blijfft twintich daler tweentwintich stuver derde halff orth – xxdlr xxij st iij ort.

De Rente so Jacop van Wachtendunck plach to hebben van hundert twee und dartich dalers jarlix, ist gelost, memoria.

Prima summa van Uuijtgaff iiij c – xLvij – dlr xij st iiij – ortt

Uuijtgavens door Ordonnancien

Den 10 februarij 1633 aen Sijn Ex cie Graeff Albert op Boxmeer gebracht, vermogh quitancie Duijsent vijffhundert guldens gereduceert tot dalers ad dertich stuver, wort duijsent daler – j m dlr

Unnd om t’selve gelt op Boxmeer to brengen int grote vaten, vaerent seven daegen, dachs drij gulden tien stuver wort sestien daler – xvj dlr (doorgehaald en aangepast in: vij dlr).

Den selven tijt is der Stalmeester Lijeure weg tegen gecommen tot Nieumegen mit twee perden, darmaels ten huijse van Jacop vanden Bergh verteert vier daler, iiij dlr.

Aen Lenart Verhoeven pachter vanden hoff to Poll vermogh ordonnancie van sijn Ex cie Graeff Albert unnd quitancie vanden gemelten Lenart wegen verscheijdene dijcken so hij gemaekt hefft betaelt tweehundert guldens doet aen dalers hundert drij unnd dertich daler tien stuver – j c xxxiij dlr x st.

Ordonnancie van Sijn Ex cie Graeff Albert, noch aen Lenart Verhoeven wegen affgecoffte peerden, vermogh quitancie betaelt vijffentzeventich Rixdalers doet aen dalers ad dertich stuver hundert vijffentwintich daler – j c xxv dlr.

Mr. Jsac Feruil custer tot Millingen betaelt om dat hij ses wecken lanck mit vier mannen alle daegen drij reijsen geluijdt hefft over des doot van alle genedige frauwe, hove hofftlicke memorii, vermogh quitancie hundert sestien gulden doet aen dalers ad dertich stuver sevenenseeventich dalers tien stuvers – Lxxvij dlr x st (doorgehaald: dese postt van Lxxvij dlr x st is bij …. 27 junij …Rendant goetgedaen dus alhier Lxxvij dlr x st.).

Aen Derich Sanders coopman binnen Nieumegen betalt van vier vatt mollen unnd s.. vermogh quitungh, so den haeffmr van Sijn Genad Graff Albert, tot die maltijt binnen Nieumegen hefft doen haelen das Sijn Ex cie van Emmerick commen soude, de summa van eenentwintich daler tien stuver – xxj dlr x st.

Uuijtgeven van saetinge

Item brengt van Rendant in hundert drij und dertich pachtdaler tien stuver, so dan Amptman Brunel schuldich was vanden waijacker unnd drij kempkens mitten bongart om t huijs, welchen den Rendant niet hefft ontfangen, doet aen dalers ad dertich stuvers, hundert tween veertich daler ses stuver, xLij dlr vj st.

Alsnoch commen te guet de …..nen van grove thienden tot Millingen van jaeren Anno 1633 welche de heeren volmachtigers in naeme S.. als Graff Albert …. Vand ontfangen vermogh verpachtungh cedula belopen to … ij c xLiij pachtd: …….als van der twintich pachtdaler anderhalv pachtdaler und op ijederen noch drij stuver gerekent is bedragen drij  unnd veertich daler achtien stuver – xLiij dlr xviij st.

Aen bode loonen

Item Henrich Tijssen betaelt van diverse reijsen gedaen in dienst van Sijn Ex cie Graff Albert vermogh sijne aentekeninge cedula unnd quitancie, vijff daler tien stuver, v dlr x st.

Steven Toeffers lopen bode van reijsen fur Sijn Ex cie Graeff Albert gedaen vermogh declaratie ordonnancie und quitancie betaelt veertich daler – xL dlr.

Noch aenden selven vermogh ordonancie van Sijn Ex die Graeff Albert, unnd quitancie betalt drij daler tien stuver, iij dlr xx st

De bot ….. – ij dlr xx (!) st

Noch aen selven betaelt vermogh ordonancie van Sijn Ex cie Graff Albert unnd quitancie eene daler tien stuver – j dlr x st.

Aen Herman vander Lix van verscheijden ordonacie van reijsen fur sijn Ex cie Graff Albert, vermogh quitancie betalt sestien gulden maeckt in dalers tien daler twintich st, x dlr xx st.

Betalinge van jagt

Den Rendant comt als Rentmester von  ..der hundert dreij dalers als van gehelen ontfanck in fol: 8 sich erdragen de summa van drijduisent drijehondert ses unnd dartich daler veertien st twe en een halff ort bedraegtsig voirden rendant in plaets van gagie – j c dalr

Item vant groteren unnd ….. deser Rechnunge twee daler – ij dlr.

Item betaelt aen Anditoris van dese Rechnunge twee daegen v…. des daechs fur twe ijeder vier daler, thut to samen sestien daler – xvj dlr.

Item kompt den Rendant fur vacatien over het doen van dese rechnunge twee daegen des daechs twee daler tien st, doet in alles – iiij dlr xx st.

Die geheele uijtgaeff beloopt twe duijsent negen unde dartich daell 2 st 3½ oirt den daell gereckent ad dartich st.

Den geheelen uijtgaeff beloopt twe duijsent acht ende dartigh daell twe st vierdehalf oort ick segge – 2038 – 2 – 3½.

Dess tweduijsent acht unde dartigh daell twe st drei unde een half oort affgetoghen vanden ontfanck ten sommen van drie duijsent drie hondert st unde dartigh daell  … st vierdehalf oort blijft den Rendant alhier schuldich een duijsent twehondert acht unde negentigh daell twaelff st ick segghe – 1298 – 12

Aldus gehoort unde ges… bij ……. Den 15 Decemb 1636, Johan Kelffken, Carel Bentinck.  

Rekeningen van den rentmeester Oliphir Verheyden, 1635-1672. 39 deelen. Inventarisnummer 5159, Rekening over 1657/1658, afgehoord 1660 Maart 20.

Reekeninghe Oliverij Verheijden amptman ende rentmeister de anno 1658 raeckende de domeinen der vreijherlickheijt Bijlandt, Millingen, Pannerden, Vreijensteijn ende Nierboorgss.

Reeckeninghe Oliverij Verheijden amptman inden Bijllandt en millingh richter tot hoemoet, en rentmeister van de domeinen en Goederen der vrijherlickheijt Bijllandt Pannerden millinghen, hoemoet Freijensteinschen Nierenboorghschen Graeffelicke Berghschen domeinen de Anno 1658.

Advertissement

Staedt te nooteeren dat dese reeckeninghe geschiet in dalers ad twee ende daertigh stuijver holtlants en dat deselve goederen sijn verpacht sonder eenege toe baeten waervan dit jaer 1658 is sijnde van de Bijllandtse goederen het tweede jaer van nuijwen verpachtinghe.

Die Nijwbuergse heeterense en Randtwickse goedere het vijffte jaer van sesden vuijtgesondert Steven van Cruchten is buijten pacht, van het goet daer hij woont, Ende den hooff tot Eilst het tweede jaer van sesden sonder zantsoen gepacht.

Volgen alhier die zijnsen Ent pachten en schepel koeren onder den Bijllandt gehoorende

Pachtdalers

Zinsen toe Pannerden beloopen in alles tweendetwijntigh en eenen halven stuijver mets gaeders vijff hoender jeder hoen vier stuijver doende in alles eenen pacht daler – thienende eenen halven stuijver, 1 dlr 10½ st

Schepel kooren beloopt in alles daerde halff malder kleener maete sijnde mankooren het malder vier ende eenen halven gulden doen ad pachtdalers ses pacht daler acht ende twijntigh stuijver sonde den laest achter volicht hebben maer (volgt folio 3).

Claes Rom modo Derrick Lippits gepacht Spants weijtge voor, 18 dlr – 0 –

Dit volgende is vuijtgesoort landt van de Bijllandt so waerden

Jan Fontein modo Derrick Otten gepacht den windthet weijcken neffens het jenige daer inne dependeert in voorige jaeren verpacht is gewest voor sestigh gulden doen pachtdalders, 37 dlr – 16 st

Derrick Vheelen modo Willem van de Pavort gepacht Jan Willemsen soorlandt (of: seerlandt) voor, 60 dlr – 0 –

Dat rijsswaertgen tot Bimmen met de schaer weijdens is bij accort aen Joncker Hoevelick vijfftien jaeren overgelaeten sonder daer pachtonghe aff te geven, waervan dit het Elffte jaer is dus memor.

Het Duenense block soo graeve als smaele Tijnden

Jan Hoet gepacht voor, 59 dlr – 0 –

Het Nijw gebow van Arent Goris

Guert Goris gepacht voor, 3 dlr 24 st

Twartse block

Steven van Woorden gepacht voor, 124 dlr, 16 st

Nederveltse block

Henderick Verheijden gepacht voor, 42 dlr 24 st

Het Lobbertse block

Steven Gisberts scholtis gepacht voor, 26 dlr 16 st

Vligers Waerdt

Sander Firckens gepacht voor, 5 dlr – 0 –

Reeckeninghe der heerlicheijt millinghen van alle domeinen Thijnden Erffpachten, Thijnssen en Croongelden, daer onder gehoorende de Anno 1658 die verthiende Reckeningh bij den amptman Verheijden onder gegeven en gedaen ahn sijne hoochgraffelicke Ex:tie Albert Graeve tot den Berghe marckgrave tot Berghen op Zoom.

Pachtdalers

Kantlijn: ordinairs als in voorgaende rekeninge

Erffpachten en jaer renten tott millinghen beloopen, 28 dlr 1 oort st

Croongelt tot millinghen soo ubtder secher merghen taelen op viti verscheenen beloopt int geheel, 9 dlr 6¾ st

Thijnnssen tot millinghen beloopen in alles ad, 15 dlr 13 st

Item neghen en sestigh paer honder en een hoen het paer acht ste beloopt in alles, 17 dlr 12 st

Item soeven pondt wasse het pont vijfftien stuijver beloopt ter soeve, 7 dlr 30 st

Vj Sommae van Ontfanck

Lxxvij dal xxx st 7½ Lupsh

De Gemeinte tot Millingen

De binnen en buijten gemeint woort vier jaeren bij mijn genadege heer ende de onderdanen van Millingen alternative gebruickt nae den anderen ende is dit het vierde irsts jaer – van sijnne Ex:tie mijn genedege heer p: is verpacht bij pachtcedel aen Frerick Muers, Henderick Derrick ende Jorden van den Pauoort jaerlix voor 1146 gl 8 st, aen pachtdalre 716 dlr 16 st.

De renten aen het Tolhuijss heefft men noch niet konnen ontfanghen wesende vier hondert

Derrick Nass den pacht schuldigh van de steede daer hij op woont voor vijfftien pacht daler, 15 dlr – 0 –

Derrick Lippits gepacht het Cappellen goet Coningsdaell het Caelffs weijken en het pasken te saemen ad 70 dlr – 0 –

Tijnde tot Millingen en volgens gerichtelicke verpachtonghe gevallen in den jaere 1658

Het Bistervelt Jan van Benthum gepacht voor 20 dlr 24 st

Den Bijllandtsen raij tijndt alhier om de commoditeiteist willen verpacht

Petter Lax gepacht voor 62 dlr 16 st

De Bijer accise Derrick Lippits gepacht voor 1 dlr – 0 –

Reeckeninghe van de Graeffelicken Borghsch domeinen gelegen onder Herwen en Aerdt voor dit jaar 1658 en is het seste jaer van haers pachtonghe

Jan van de Pauvort is too pacht schuldigh van de hooff daer hij op woondt vijffhondert soevenendaertigh pachtdaler en sestien stuijver en is dit sijn seste jaer, 537 dlr 16 st

Millingen

Item het 12 block is bij Derrick Nass aengenomen de roede voor 4 gl 10 st doen 15 roeden ad 67 gl: 10 st machen dalers, 45 dlr – 0 –

Item het seste block is aengenoemen bij Derrick Lippits de roede voor 5 gl 10 st doen 15 roede 82 gl: 10 st maechen, 55 dlr – 0 –

Item het 7te block is aengenoomen bij Willem van de Paevort eillecker roij voor ses gl d vijfftig st etc.

Dit volgende bammen quitschlaghen

Willem van de Pauort is voor bestooronghe ende grooten affbrueck van sijnne gepachte goet jaerlix quitgegeuven geduerende sijnne pachtonghe sestich gl: doch ad dalers, 10 dlr 20 st.

Inventarisnummer 5195, bijlage bij de rekening over 1657/1658

Ao 1656 den 21 Aprill

Is den herrn drosten diener Jan van Benthum beij meij ingekert en vertert een maltijt ad 10 st

Reeckeninge vande Arbeijders, die toe Panderen aen den dijck hebben gearbeijd

Jan Fonteijn heeft gearbeijd Ao 1658 – 48 ¼ dagen

De slach vande irste keertz heefft an sich toehold Pouwel Holtzwieller voor de somma van soeventich pachtd: ende gehocht drie pachtd Jan van Benthin twee ende ………twintich pachtd en 24 st

Rekeningen van den rentmeester Oliphir Verheyden, 1635-1672. 39 deelen. Inventarisnummer 5160, Rekening over 1658/1659, afgehoord 1661 April 2.

Derrick Lippits gepacht Spants weijdtge voor 18 dlr – 0 –

Derrick Vheelen modo Willem van de Pauort gepacht Jan Willemse soor landt voor 60 dlr 0 st

Fligerswaerdt

Sander Firkens gepacht voor 8 dlr 24 st

Derrick Nass is den pacht schuldigh van de steede daer hij op woont voor vijfftig pacht daler, 15 dlr – 0 –

Derrick Lippits gepacht het Cappellen goet Coningsdael het Calffs weijde en het pasken te saemen 70 dlr – 0 –

Het Bistervelt

Marcus Tijssen gepacht voor 17 dlr 24 st

Den Vrisdonck

Bernt Gaijkens gepacht voor 7 dlr 8 st

Den hoochweijss tijnt Arnt Brans mit de hoogheweij gepacht voor 10 dlr

Jan van de Pauvordt is too pacht schuldig van de hooff daer hij op woont, vijff hondert soeuen en daerbij pacht daler, en sestig stuijver, en is dit sijn irste jaer dus 537 dlr 16 st.

Item aen Henderick Brans betaelt van dicken volligens bereckenongh bij den raetsheer etc.

Rekeningen van den rentmeester Oliphir Verheyden, 1635-1672. 39 deelen. Inventarisnummer 5161, Rekening over 1659/1660, afgehoord 1661 Dec. 3.

Bijllantse en Pannerse (groven)

Sander Firkens gepacht Vlijgers waerdt voor eene somma van twee hondert en tnegentigh pacht daler, 290 dlr – 0 –

Halve Bauluijden

Lucas Bram gepacht sijne steede genuijmpt het waertse goet voor de somma ad hondert en twijntigh pacht daler, 120 dlr – 0 –

Derrick Lippits gepacht spants weijtghen voor 18 dlr – 0 –

Pauwel Holtswieler en Arnt van Oij puet hebben in twee verscheijden meetinghen ontfangh jeden morghentaelen ut dij Bijllandtsch rijsswaerdt aen de Millinghse sijede geleghen ad 4 morgen etc. tot pacht schuldigh ad 48 dlr 16 st.

Gerichtelicke verpachtinghe van to Bijllandtse en Pannersse tijnden voor den jaere als vollicht p:

Jan Fontein heefft gepacht den smalen tijnt voor negenentsoeventigh pacht daler ende sestig stuijver, 79 dlr 16 st.

Reeckeninge der heerlicheijt Millinghen van alle domeinen tijnden erffpachten, thijnssen en croongelden, daer onder gehoorende de Anno 1660 die sestiende reeckeninghe bij den heeren amptman Verheijden onder gegeven ende gedaen, ahn sijnne hoochgrueffelicke Ex:tie Albert Grave tot den Berghe Marckgrave tot Berghen op Zoom p:

De binnen en buijten gemeijnt etc.

Verpacht bij pachtcedule aen Fredericken Muers, Henderick Derricks en Jordan van de Pavort jaerlix voor 1146 gulden en 8 st doen aen pachtdalern 716 dlr 16 st.

Derrick Nass is schuldigh aen pacht van de steede daer hij op woont voor vijfftig pacht daler 15 dlr – 0 –

Derrick Lippits gepacht het Cappelen goet Coningsdael het Calffsweijcken en het pasken to saemen voor 70 dlr – 0 –

Peter Spronck is toe pacht schuldigh van Gossen van Ulffs hooff groot eenen daertigh morghen bij particulire pachtcedule gepacht

Folio 33

voor hondert vertigh pacht daler ende twijntigh stuijver en dit het irste seste offtte twellffste jaer ergo, 140 dlr 20 st.

Die ….

Het irste bloock heeft gepacht Henderick Arnts voor vijfftien pachtdaler bij continuatio ad 15 dlr – 0 –

Den thijnt vuijter het Bistervelt heefft gepacht Pauwel Holtswieler voor 17 dlr 24 st.

Den Bijllandtsen raij tijnt woordt alhier om de commoditeit halven verpacht

Den raijthijndt heeft Peter Lax gepacht voor soeventigh sestigh pacht dlr, 67 dlr – 0 –

Derrick Lippits gepacht de bier accise voor eenen pacht daler, 1 dlr – 0 –

Rekeningen van den rentmeester Oliphir Verheyden, 1635-1672. 39 deelen. Inventarisnummer 5162, Rekening over 1660/1661, afgehoord 1662 Dec. 8.

Bijllandtsche en Pannersche goederen

Sander Firkens gepacht Vligers waerdt voor eene somma van twee hondert en tnegentigh pachtdaler, 290 dlr – 0 –

Kaedtsteeden

Henderick Grobb sijnne steede gepacht voor. 15 dlr – 0 –

Henderick Gerrits in plaets van Peter Arntsen Ploonisse steede gepacht den tijt van tweelff jaeren voor achtien pachtdaler, 18 dlr – 0 –

Volghen alhier noch vuijtgesoordten paerseelkens

Derrick Vheelen modo Willem van de Pavort gepacht Jan Willemsen soorlandt voor, 60 dlr – 0 –

Derrick Nass is den pacht schuldigh van de steede daer hij op woondt voor vijfftig pachtdaler, 15 dlr – 0 –

Derrick Lippits gepacht het Cappelen goet, Coninghs dael, het Caelfts weijcken en het pasken to saemen voor 70 dlr – 0 –

Het Bisterveltse bloock

Heeft Ruijt Holtsteen gepacht voor 13 dlr 16 st

De Bier accise

Hefft Derrick Lippits gepacht, jaerlix voor 1 dlr 12 st.

Rekeningen van den rentmeester Oliphir Verheyden, 1635-1672. 39 deelen. Inventarisnummer 5163, Rekening over 1661/1662, afgehoord 1664 Jan. 11.

Derrick Lippits gepacht Spants weijdtgen voor 18 dlr – 0 –

Volgen alhier noch vuijtgesoorden parceelekens

Willem van den Pavort gepacht Jan Willemsens soorwaerdt voor 60 dlr – 0 –

Henderick Roelen gepacht een weijdtgen voor vijff en daertigh pachtdaler, 35 dlr – 0 –

Derrick Speet in plaets van Jan Bollix is schuldigh van de plaetse daer hij op woendt groot daertien morghen en is dit het leste jaer is van sijnne pachtonghe ad hondert pachtdaler, 100 dlr – 0 –

Derrick Nass aen pacht schuldigh van de steede daer hij op woendt voor vijfftien pachtdalr, 15 dlr – 0 –

Derrick Lippits gepacht het Capellen goet Conings dael het Calffs weicken en het pasken to saemen voor 70 dlr – 0 –

Het Bisterveltse bloock heefft Ruijt Holtsteen gepacht voor 19 dlr 16 st.

Den raij tijnt heefft Peeter Lax gepacht voor 63 dlr.

Millingse aflossinge der cappetalen bijtt Ampt van over betauwe voor maelen in tijden van oorloogh opgenoomen daerinne voor hare Ex:tie betaelt volghende posten

Willem van de Pavort van der Grint ende soorwaert betaelt tegens 5 mergen eilleker mergen als boven facit 2 dlr 2 ½ st

Roolman Huijssman ende Willem Brans betaelt van sheeren landt in de hoeft ende den Huekelomsen waerdt to samen tegens 21 mergen eilleker merghen als boven sijnde een oertt rix facit 8 dlr 22 ½ st

Henderick Roelen van het wartgen eenen mergen fa: 0-12 ½ st

Derrick Nass 2 morghen van de heer den morgen als boven facit 0-25 st

Rekeningen van den rentmeester Oliphir Verheyden, 1635-1672. 39 deelen. Inventarisnummer 5164, Rekening over 1662/1663, afgehoord 1665 Jan. 12.

Bijllandt Pannerse ende Millingsche hoochgraeffelicke Borghse domeinen ende goederen sijnde het irste seste pacht jaer p:

Sander Firckens gepacht Vligerswaert voore eene somma van drijhondert dreij pachtdalr, 303 dlr – 0 –

Hector van de Pauvort raijs hooff int den alden waerdt gepacht jaerlix voor vier hondert een en daertigh pachtdaler 431 dlr – 0 –

Bijllandtse goederen

Willem van den Pavert gepacht den grint ende Jan Willemsens seerwaerdt jaerlix voorst negentigh pachtdalr, 90 dlr – 0 –

Henderick Roelen een gesoort weijcken gepacht jaerlix ad 35 dlr – 0 –

Derrick Lippits heefft gepacht Spaens weijcken voor achtien pachtdaler, 18 dlr – 0 –

Jan Fontein het 12 schoorveldtse bloock tijnden voor 61 dlr – 0 –

Derrick Nass den alden sijnne steede wheer gepacht voor eenentwijntich pacht dalr jaerlix, 21 dlr – 0 –

Verpachtingh van de tijnden tot Millinghen gevallen in den jaere 1663:

Rutt Holtsteen gepacht het Bijsterveltse Bloock tijnden voor negentien pachtdaler, 19 dlr – 0 –

Dit volgende bunnen quitslagen

Item Hector van den Pauvort etc.

Rekeningen van den rentmeester Oliphir Verheyden, 1635-1672. 39 deelen. Inventarisnummer 5165, Rekening over 1663/1664, afgehoord 1666 Febr. 6.

 

Bijllantse, Pannerse ende Millingse domeinen

Hector van de Pauert raijs hooft int den alden waerdt gepacht jaerlix voor vier hondert eenen daertigh pacht daler, 431 dlr – 0 –

Bijllantse goederen

Willem van den Pauvort heefft gepacht den Grint en Jan Willemsens seerwaerdt jaerlix voor tnegentigh pachtdalr, 90 dlr – 0 –

Derrick Lippits heefft gepacht Spaens weijcken voor achtien pachtdaler, 18 dlr – 0 –

Bouwhoven en weijlanden onder Millinghen

Derrick Speet sijnnen hooff weeder gepacht voor hondert ses entnegentigh pacht daler dus 196 dlr – 0 –

Derrick Lippits gepacht Cappellen goet Calffs weijcken het Coningss daell ende het pessken voor vierentsoeventigh pachtdaler, 74 dlr – 0 –

Derrick Nass den alden sijnne steede wheer gepacht voor eenentwijntigh pachtdaler jaerlix, 21 dlr – 0 –

Volght verpachtongh van de smale tijden tot Millinghen gevallen in den jaere 1664

Peter Lax het middelbloock gepacht voor 75 dlr – 0 –

Derrick Nass senior het hoofsse bloock tijnden gepacht voor 59 dlr – 0 –

Rutt Holtsteen gepacht het Bisterveldtse bloock tijnden voor 16 dlr – 0 –

De bijer accise van Millinghen Jan van de Pavort gepacht voor 1 dlr 24 st

Reeckeninge vande Graefelicke Berghse domeinen gelegen onder Herwen ende Aert voor dit 1664 jaer ende is dit het leeste sesste ofte twellefste jaer van haere pachtonghe

Pachtdalers

Jan van de Pauvort is toe pacht schuldigh van den Bouwhooff daer hij woont vijff hondert soeven en daertigh pachtdaler en sestien stuijver dit is sijn seste leeste jaer, 537 dlr 16 st

Hermen van Rijsswick oock het seste leeste offte twellefte jaer van sijnnen pacht jaerlix ad vijff hondert ende drijentwijntigh pachtdaler vierentwijntigh stuijver, 523 dlr 24 st.

Noch aen Jan van Schauwenburch haere Ex:tie contingert vant graven aen den Bentemer waertse sluijss ongeveer Keckerdom gelegen betaelt, 2 dlr 20 st.

kantlijn: bij specificatie vide quitantie

Rekeningen van den rentmeester Th. R. van Haeren over 1701-1706, 1708, 1709, 8 deelen, Inventarisnummer 5225b, Rekening over 1701.

Rekeningen Bylandt anno 1701

Bijlantsche Reeckeninghe de Anno 1701

Later handschrift: Gepresenteert ter auditie als in de jaare 1693 is gestelt op het sloth Boxmer d 26 april 1720

Rekeningh Alberti Franeissi Verheijden, Amptman in den Bielandt ende Millingen, Richter tot Homoedt ende Rhentmeester van de domainen der vrijheerlijckheeden Pannerden, Millingen Ende den Bielandt vreedensteijn ende nieborghsche domainen de Anno 1701.

Advertissement

Staet te noteeren dat deese Rekeningh geschiedt in dalers ad twee en dartigh stuijvers het stuck

Later handschrift: het jaar is welgenomen.

Ende dat de goederen sijn verpacht worden, sonder eenige toebaeten waervan dit jaer 1701 is van de Bielantsche goederen het darde jaer van verpachtingh.

Volgen alhier de Zinssen ende Erffpachten, scheepelkoorn onder den Bielandt gehoorende

Pachtdalers

Later handschrift: ordinaris

Zinssen tot Pannerden beloopen in alles twee en twintigh en een halven str mitsgaders nogh 4 hoender ijder hoen ad 4 st doen in alles 1-10-8

Schepelkoorn beloopt in alles dardehalf malder kleijnder maete het malder 4 gl f 6-8-0

D’Erffpachten beloopen in alles 41-31-8

Zinssen van het Clooster tot Bretannien voor Aernhem worden van den Rhentmeester Jacob Leeuwens ontfangen ergo—Mem

Later handschrift: Prima summa xLv Dr Xviij st:, 45 dr 18 st

Bielantsche Pannersche, ende Millinghsche HooghGraffl Berghs: domainen en goederen sijnde dit jaer 1701 het darde jaer van verpachtingh.

Later handschrift: als in de voorgaande Reekeninghe,

Vliegers wardt heeft Sander Fierkens door sijnen soon Hendrick doen pachten op de generale conditiën ende voorwarden soo van hem als alle andere naervolgende Pachters sijnde soodaene conditiën in de rekeningen van de naervolgende pachters waertoe den Rendant sigh is gedragende in ’t breede gespecificeert ende aengetrocken bedragende den pacht 274-0-0

Sijnde hij meede op ijder morgen schuldigh 15 st doen van 30 morgen 14-2-0

Den Heukelomschen Hoff op de gelijcke conditiën ende voorwarden als voor deesen heeft Cornelis de Beijer gepacht voor den ouden pacht ad 140-0-0

Nogh op den morgen schuldigh 15 st doen 33 morgen 15-15-0

Jan Henders van ontz bevers Hoff gnt. heeft Cornelis Brantz gepacht voor 142-0-0

Sijnde de 15 st nu oock weeder gelijck van ontz vrij bedongen— Mem

Rijcken Hoff met Firkens weijde soo Albert Gerritzen ende naederhant sijnen Naersaet Derck van Wilick gehadt hebben heeft nu vrouw Brantz voor 230-0-0

Nogh 15 str per morgen doende 42 morgen 19-6-8

Raeijs hoff zonder den ouden wardt soo daer van genoomen ende aen Elisabet Scheerders in pandtschap overgegeeven is gelijck hier naer onder de pandtschappen te sien, is aen Hendrick Rijcken naersaet van Hendrick Aerntzen oevergelaeten geevende tot pacht 271-0-0

Sijnde denselven nu oock als voordeesen vrij van de 15 str per morgen—Mem

Stevens hoff waer uijt voordeesen genoomen is ongeveer eenen morgen, soo Evert Rutgers betimmert, tot eene steede gemaekt ende als hier naer volgen sal op sijnen naem gepacht heeft is nu bij Aernt Giesbertz in pacht voor 160-0-0

Sijnde hij meede schuldigh op den morgen 15 str doende van 30 morgen 14-2-0

Evert Rutgers steede voordeesen uijt denselven hoff genoomen heeft denselven oock weeder in pacht met de 14 st per morgen, daerbeneffens nogh een hoekje nieuw uijtgesoerdt ende aen sijne steede geleegen voor 21-0-0

Franken Hoff met de visserije ende den thient uijt dat goedt soo als het Aerndt Otten voordeesen gehadt heeft, heeft denselven nu oock weeder in pacht voor 187-16-0

Item nogh 15 st per morgen doende over 26 morgen 12-6-0

Den Steenschen Hoff alswaer niemandt op hooghde is uijt de handt verpacht aen Jan Gooris voor 107-0-0

Item van den morgen 15 st doende oover 33 morgen 15-15-0

Wijnen Hoff ’t laest verpacht geweest sijnde aen Albert Gerritzen is nu verpacht aen Derck van Wilijck voor 500-0-0

Den Lobbertzen Hoff voordeesen bij Jan Gooris verpacht ende naderhant Hendrick Spaen modo sijn naersaet Tunnis Renssen voor 171-0-0

Nogh debet per morgen 15 st doende van 17 morgen 7-31-0

Heerels steede met de weijde heeft Hendrick Grob nu oock weeder gepacht voor 67-0-0

Heevende nogh per morgen 15 st doen van 10 morgen 4-22-0

Het wardtsche goedt soo Jan Verwaeijen in pacht gehadt heeft, heeft nu Aernt Giesbertz gepacht voor 125-0-0

Nogh 15 st per morgen doende oover 12 morgen 5-20-0

Den Berghschen Hoofschen Hoff met het veer oover den Rhijn ende op Aernhem, item nieuwhuijs steedeken, Pols weijken neffens een hont gesoert uijt den Berghschen hoofschen rijswardt, soo Hubert van den Bergh voordeesen gehadt heeft, heeft nu Helmich Jacobs voor 160-0-0

[later handschrift:] het Berghsche Hooft 14 mergen ad 15 st per mergen 6-18-0

Kloeken wartjen is aen de Heer Landtschrijver oovergelaeten en wordt dienvolgens met de verpachtingh van 1699 hier affgenoomen ende niet onder den Hoff verpacht — Mem

Geurt Gooris goedt aen ’t Berghsche Hooft geleegen, beneffens nogh seeker weijken soo hier bij geleijt is met de laeste verpachtingh, ’t welck onder de Kerssendijxe Steede gehoordt heeft, liggende aen Gooris weijde schietende hier bis Evert Rutgers steede heeft gepacht Geurt Gooris voor 141-0-0

Noch debet per morgen 15 st doende oover 14½ morgen 6-25-6

Gerrit de Mans steede heeft gepacht Willem Oovergoor voor 110-0-0

Sijnde hij vrij van de 15 st per morgen — Mem

Willem de Mans steede heeft Lambert Fontaine nogh in pacht voor 126-0-0

Item debet per morgen 15 st doende van 11 morgen 5-18-0

Bart Hanssen steede off Raben steede heeft in platze van Geurt Peters alnogh in pacht Rijck Grob voor 135-0-0

Geevende hij nogh per morgen 15 st alsoo van 7½ morgen 3-1-8

Willem Otten Hoff en Nieuwhuijs weijde, item eenen morgen vier hont ende 18 roeden gesoert lant uijt den Berghschen Hoofschen rijswardt beneeden het berghsche hooft op voorstaende wiese aenschietende mitzgaders den Rijswardt sijnde eene uijtterwardtse weijde heeft in dier voegen als Aernt Gooris Jordens soon, het eene en Andre voordeesen gehadt heeft gepacht Hendrick Verwaeijen voor 223-0-0

Sijnde deesen Pachter oock vrij van de 15 st p morgen gelijck voordeesen ende den hoff sonsten groot 33 morgen t hont en 18 roeden—Mem

De Kersendijxe steede heeft in pacht de weduwe Aernt Hoet neffens nogh eenen streek uijtgesoerden wardt teegens offte aen die groote weijde geleegen voor 50-0-0

Ende nogh per morgen 15 st doende 6 morgen 2-26-0

Den Kruijspoll soo voormaels Gabriel Hendrix ende naederhant Daem Janssen gehadt hebben heeft nu desselfs weduwe voor 21-0-0

Sijnde groot eenen morgen 0-15-0

Den Steen hebben nu oock nogh in twee parceeltjens welke betimmert sijn Jacob Noll voor 21-0-0

Ende het andere Jan Gerritzen in pacht voor 16-0-0

Ende per morgen 15 st alsoo van 10 morgen 4-22-0

Jacob Helmich Steede heeft nu in pacht Cornelis Helmich voor 32-0-0

Nogh van twee morgen 0-30-0

Jonkhansen Steede heeft nu in pacht Jan Verborght voor 41-0-0

Ende van 1½ morgen 1-[0]-8

Geurt Brantz steede soo Jan Kreghtingh in pacht gehadt heeft, heeft nu Gerrit Verborght voor 51-0-0

Geevende van 3½ morgen 1-20-8

Grobben Steede aen de kerck tot Pannerden heeft naer doode van Hendrick Stoffels Aernt Knijper in pacht als sijnde in desselfs platze gestelt, maer op maij 1700 oovergelaeten aen Mr. Hermen Visser Smit sullix voor 20-0-0

Geevende nogh van 1 morgen 0-15-0

Brantz steede heeft nu in pacht Hendrix Verheijen voor 41-0-0

Sijnde hij vrij van de 15 st —Mem

Serris goedt is in pandtschap uijtgedaen ende sal volgen onder die pandtschappen—Mem

De twee morgen op den meulenacker den eenen den bocken morgen ende den anderen den Gellerschen morgen gnt voordeesen aen twee besondere pachters geweest sijnde sijn nu geleijt ende verpacht bij de verpachting van Hendrick Otten —Mem

Gelijck dan oock de 15 st per morgen aldaer ingebraght worden —Mem

Gerlingen Steede soo Gerrit werckmr. Dieselve gehadt heeft, waerbij nu het veer dwars oover de wael geleijt is, sijnde hetselve voordeesen bij den schout aldaer bij het reijgerbroeck verpacht, daer men door den aenwas het veer niet meer kunde gebruijken, heeft Geurt Peters te saemen in pacht voor 100-0-0

Nogh weegens de eerste steede 15 st per morgen komende van twee morgen 0-30-0

Jan Bevers steede met de twee morgen in de Lobberden heeft in platze van Steven Giesbertz schoutis tot Pannerden Tunnis de Beijer in pacht voor 51-0-0

Enede dan per morgen 15 st doende 3½ morgen 1-20-5

De biesemans steede heeft alnogh in pacht Gerrit Hendrix voor 16-0-0

Nogh 15 st per morgen doende van 3 morgen 1-13-0

Jan Roelofs offte Derck Kreghtinghs steede heeft Jan Roeloffs in pacht voor 50-0-0

Geevende van 3½ morgen 1-20-8

Bernt Janssens steede is weedera en den voorigen pachter Claes van Millingen verpacht voor 23-0-0

Betalende nogh van 3 morgen 1-13-0

Steeven Grobben steede heeft den voorigen pachterRoeloff Raeben nu oock weeder in pacht voor 23-0-0

Nogh per morgen 15 st komende van 3 morgen 1-13-0

Joosten steede heeft in platze van de weduwe Thomas Rutgers ex post Thomas Hermssen in pacht voor 18-0-0

Geevende nogh van eenen morgen 0-15-0

Orsous steede heeft nu oock als voorhin in pacht Peter Giesbertz 23-0-0

Geevemde mpgj vam 1½ morgen 0-22-8

Jan Hoeten offte de Mans steede soo de weduwe Aleff Striedt hondt gehadt heeft, heeft nu gepacht RijckKreghtingh voor 28-0-0

Nogh van twee morgen 0-30-0

Jan Giesbertz offt Kreghtinghs steede heeft nu in pacht Hermen Berntz voor 32-0-0

Nogh van den morgen 15 st doen van 2½ morgen 1-5-8

Slenders steede in platze van Derck van Millingen heeft Albert de Beijer neffens nogh 4 morgen in de Lobberden gereduceert sijnde op drie, om dat den lobbertsen dam daer oovergeleijt is ende men alle jaeren de aerde daertoe uijt dit lant haelen moedt, soo Hendrick de Beijer voordeesen gehadt heeft te samen gepacht voor 55-0-0

Nogh per morgen 15 st sijnde Slenders Steede groot eenen ende de weijde 3 morgen 1-28-0

Wanners steede heeft Derck Kreghtingh gepacht voor 12-0-0

Nogh van eenen morgen 0-15-0

De visserije op den Rhijn ende den Rhijnkant met de prickenlaege aldaer hebben te saemen gepacht Evert Rutgers ende Jacob Helmich voor 6-0-0

De visserije op de Wael onder den Bielandt hebben sonder rantzoenen offte feijtgelt, oock sonder verpondingh daer van te betaelen in pacht gehadt Engel Vissers ende Hendrick Otten voor25 dl maer is deese verpachtingh niet verpacht worden dus —Mem

De vier morgen in de Lobberden tot drie gereduceert, sijn hier vooren onder de pachtingh van Slenders steede op den naem van Albert de Beijer begreepen alsoo —Mem

Knijpers hoffsteedeken in platze van vermeers weijken, ’t welke in voorthijden daer teegen gepermuteert, ende waer oover den bandijck geleght is, heeft Hendrick Janssen van Litt oock weeder voor den enden pacht ad 10-0-0

Geevende van ½ morgen 0-7-8

Het wiesemoeders steedeken cum annexis, soo als Gerrit Sanders eerst en naederhant den ouden Sander Sanders het selve gehadt hebben heeft nu Thijs Berntz en oovergelaeten aen mr. Jan van Gogh geevende 25-0-0

Ende van 3 morgen 1-13-0

De verlaetene hoffstadt weegens den quaeden dijck soo Hendrick van den Kerckhoff ende Hendrick Beijer toegekomen heeft, mijtzgaders het weijken hetwelke om dieselve oorsaek.

Rijck de Beijer aengegeeven heeft ende respe bij sijn H Graffl Extie tot vermiedingh van pernitiersse dijckgaeve onder protestatie noghtans aengenoomen is, heeft Gerrit Aerntzen gepacht en oovergelaeten aen Willem Grob en Roeloff Arissen geevende 82-0-0

Het Huijsken daer op staende gehoort almeede aen sijn Extie—Mem

De Heer Landtscr in den Bielandt voordeesen selver gepacht hebbende van sijn HGraffl: Extie Grobben Steede met eene uijtterwartsche weijde gnt groot Knapjan met nogh een steede gnt Kleijn Knapjan alle onder Aerth geleegen mijtzgaders 5 morgen 2 hont en 82 roeden voordeesen gesoert uijt den berghschen Hooffschen rijswardt is van die gecommitteerders van sijn HGraffl: Extie in den pacht van voorschreevene parceelen gecontinieert voor 6 jaeren waer van dit jaer het tweede is sullix voor 200-0-0

Den Raeijwardt sijnde eene uijtterwartsche weijde soo die Heere van Doornenburgh plachte te gebruijken is bij Willem Otten Hoff geleght ende te gelijck verpacht aen Hendrick Verwaeijen gelijck te sien is f 8-Mem

Als meede wat aengaet de 15 st per morgen—Mem

De vier morgen 32 roeden soo als den Schoutis Steven Giesbertz voordeesen gehadt heeft in den Lobbertsen Spaldropsen rijeswardt van de H. van Hall in voorthijden aengekofft sijnde, ende naederhandt Hendrick Otten gehadt heeft is nu pachter Aernt de Laer 106-0-0

De pachtingh van Hendrick Otten is mede begrepen onder de pachtingh van de Lobberden—Mem

Nogh van 4 morgen 1-28-0

De twee morgen gesoert lant uijt den Berghschen rijeswardt soo voormaels Peter Kael gebruijckt heeft, heeft Rutger de Man gepacht en oovergelaeten aen Thomas Giesbertz geevende tot pacht 52-0-0

De drie morgen uijtgesoert landt in de Lobberden soo voordeesen Berndt van Heteren, ende Derck Pluijren gehadt hebben, heeft nu Peter Giesbertz voor 27-14-0

Geevende van 3 morgen 1-13-0

De Bourgoeij soo Jonker Amstel nu voortijden gehadt ende het laeste Rutger de Man gepacht hebben nu in pacht Jan Peters ende Hermen Daenen voor 100-0-0

Geevende van 12 morgen 5-20-0

Het Luffensche goedt in de Liemers heeft niemandt willen pachten, maer het selve wordt van de voorige pachters nogh gebruijckt die gedwongen worden haere pachtpenningen te berekenen aen de H. van Lottom die dit goedt met effectiven arrest ende inwinninge geassecteert heeft—Mem

Melchior Hermssen steede pffte jet vpssem weijken neffens een stucksken landt uijt Herbertz wardt heeft Tonnis Peters voor 34-0-

Hendrick Fierkens uijtgesoerde weijde is te gelijck met Rijcken Hoff hier vooren aen Albert Gerritzen verpacht ende aldaer die pachtpenningen neffens die 15 st p morgen uijtgetrocken—Mem

Rutger de Man heeft oock weeder het veer van Pannerden op Nijmegen in pacht voor 18-0-0

Jan Bevers steede met de twee morgen in de Lobberen soo den schoutis Steven Giesbertz plachte te hebben is hier vooren aen Tunnis de Beijer verpacht—Mem

Den Schoutis Steven Giesbertz heeft gepacht vier morgen op den meulenacker voor 51-0-0

Nogh op den morgen 15 st doende vier morgen 1-28-0

Meester Berndt Giesbertz heeft gepacht Willem Otten Stede aen den dijck als meede het platsken daer de Barbier voordeesen op getimmert heeft soo van deese steede affgenoemen is, met den wint ende het meulenreght en oovergelaeten aen sijnen soon Thijs Plasman 51-0-0

Den Berghschen Hoofschen rijeswardt is gesoert en wordt gebruijckt bij diverse parceelen als hier naer ende wieders op het rekenboeck te sien is te weeten is verpacht te gelijck met de goederen, waerop denselven is aenschietende sullix in eene verpachtingh als voordeesen ende verpachtingh als voordeesen ende gehoort meede daer onder den volgenden [Astient] aenvangende.

De Heer landtschrijver in den Bielant Derck Rutgers sijn in den jaere 1664 toegemeeten in den Berghschen Hoofschen rijeswardt 6 morgen 2 hont en 82 roeden waervan Johan Rutgers teegenwoerdigen landtscr. twee morgen bij gratie is gebruijckende affgetrocken blijven dan nogh vier morgen maer is nu begreepen onder sijne pachtingh hiervooren aengetrocken alsoo—Mem

Peter Giesbertz heeft voordeesen uijt den Spaldorpschen rijeswardt gepacht gehadt twee morgen 23 roeden voor 27 pachtd sijnde daerbij nu oock soo veel uijtgesoert dat het omtrent te saemen weesen sullen 5 morgen soo hij gepacht heeft voor — 100-0-0

Nogh van den morgen 15 st doende aght morgen 3-24-0

Nogh aldaer eene nieuwe uijtgesoerde weijde groot ongeveer 5 morgen beneffens nogh ½ morgen soo daer in ’t jaer 1700 bijgedaen is heeft Aerndt Otten gepacht voor 72-0-0

Den Nootenboom omtrent outSevenar met d’annexe visserijen heeft in platze van Derck Hermssen Berndt Gerrits gepacht voor 162-0-0

Willem Hoeten Steedeken onder Aerth bij den Kerssendijck geleegen heeft Lambert Gerritzen in pacht voor 7-0-0

Secunda somma v m iij c Lvij dlrs viij penn.

5357 dlr 1-8 penn.

Bielantsche goederen

Den Heukelomschen wardt neffens de Hooge weijde ende de laege weijde soo als Steven Aerntz ende voor hem Roelman Huijsman en Wolter Brantz gepacht hebben met de veranderingh noghtans dat de hooge weijde voordaen niet meer sal moegen gebouwt worden heeft den schout Dunck voor 290-0-0

Ende van den morgen 15 str doende 17 morgen 7-31-0

Den Grint het soere wardtje, neffen des Amptmans landt sullen hier naer volgen onder de pachtingh van Hermen Peters—Mem

Gelijck meede de 15 str p moren—Mem

Het goedt van Sander Qualburgh genoemt de laege weijde olim Rijxken Kreghtingh in pacht gehadt modo den Schoutis Dunck voor 145-0-0

Geevende van 14 morgen 6-18-0

Hermen Peters heeft de Steede van Cornelis van Brakel door de reviere meest weghgespoelt sijnde in pacht gehadt voor een dubbelde ducat, mijt betalende de verpondingh van outz daer op staende, maer wordt hier bij memorie passeert en sal volgen onder de Pachtingh van Hermen Peters—Mem

Sijnde hij vrij geweest van de 15 st per morgen zeedert den hoff verloopen is—Mem

Willem Gieltjens Hoff met veelen landt ende de pandtschap, nogh 16 morgen 207 roeden uijtgesoerdt landt soo hij voordeesen appart gepacht heeft gehadt, hebben Jorden van de Pavordt ende Jorden van Bisselijck voordeesen gehadt voor 400 pachtdaler maer desen hoff is in den jaere 1695 soodaenigh bestort, dat de voorschreeve pachters niet meer dan 300 gulden jaerlijx daer voor wollen geeven, sijnde het Huijs gantz oover boort geraeckt, ende met het jaer 1700 hebben Willem van de Pavordt en Fredrick Gossens denselven daer voor oovergenoomen en gepacht doende aan pachtdaler [doorgehaald: 187-16-0]

Modo Willem van de Pavert en Frederick Goossen voor 300-0-

Sijnde dan nogh bedongen dat Pachteren voorschreeve soeren, tot nu toe gebouwt sijnde, sullen liggen laeten tot weijlandt ende dat sij behalven de Dammen tot dit goedt gehoorende op haere kosten moeten maeken ende onderhouden de vreghte van haere weijde langhs den grint ende sijn Extie rijeswarden soo anders tot lasten van mijn Genaedigen Heer geweest sijn—Mem

Het Amptmans landt is meede begreepen onder de pachtingh van Joost Kreghtingh hier vooren aengetrocken—Mem

He gesoerde weijken het welke Hendrick Roelen gehadt heeft, heeft nu desselfs weduwe voor den ouden pacht ad 30-0-0

Ende nogh per morgen 15 str doende 2 morgen 0-30-0

Calfs weijken is bij ’t Capellen goedt verpacht—Mem

Spaens weijken is meede daer onder verpacht—Mem

Den Middelwardt is pandtschap ende wordt hier naer onder de pandtschappen ingebraght—Mem

Het Bielantsche veer oover de Wael is van deese platze het reijgersbroeck genoemt weegens de aenwas van landen, affgenoomen, en geleijt bij gerlingen Steede ende daer bij verpacht gelijck fol 11 te sien is—Mem

Hem is oock het Reijgersbroeck met eenige andre parceelen vermenght, verpacht op den naem van Hendrick Otten te sien fol. hier vooren—Mem

Den Meulenacker groot twee morgen gebruijckt den schout tot Gagie—Mem

De Steede daer Joost Kreghtingh gewoont heeft, met het Amptmans Landt heeft gedaen 40 pachtdal. jaerlijx, item het gesoerde weijken soo Hendrick Roelen gehadt heeft, groot 8 hondt, heeft gedaen 16 pachtdaler 22 st, item aen Joost Kreghtingh soo veel uijtgesoerdt landt daer bij gedaen dat hij voor deese parceelen te pacht beloofden 196.-8 st item de steede daer Hermen Peters woont 6-8 als meede den ouden wardt voor 100 pachtdaler, item Claes Rommen Stede daer het huijs staet cum annexis het welke den wardtgreef voordeesen voor een emolument toegeleijt is, en heeft Hermen Peters gepacht voor thien pacht daler. Deese voornoembde parceelen bedragen 312 pachtdaler en 16 st maer sijn Hoogh Graffl Extie heeft met het jaar 1699 begin neemende aen Hermen Peters tot Boxmeer den 16/6 Maij 1698 dartigh guld. weijniger verlaeten, het welke affgetrocken van die 312 daler 16 st geeft denselven tot pacht 293-24-0

Paul Holtwijler ende Aerndt van de Putt, hebben van outz gehadt, de thien morgen uijt den Bielandtschen wardt soo sij onder sigh verdeijlt ende respe betimmert hebben, waer bij den Rendant nogh ijetz meer heeft laeten uijtsoeren soo dat Hendrick Simons nu te pacht geeft voor deese steede 120-0-0

Ende Giesbert Reijmers voor de steede van Aerndt van de Putt 120-0-0

Het nieuw uijtgesoerde is hier vooren bij verscheijde steeden geleght ende begrepen onder de respe pachtingh van Hermen Peters, Hendrick Simons, ende Giesbert Reijmers dus—Mem

Alleen is langhs de Steen een streekje, ’t welke Derck van Murter in den jaere 1687 ende Hendrick de Laer ’t laeste voor 6 rixdlr gepacht heeft modo Aerndt de Laer voor 11-0-0

Den Halven morgen uijtgesoerdt landt soo Jan van Qualburgh voordeesen gehadt heeft is nu begreepen onder de pachtingh van Hendrick Simons ende Giesbert Reijmers—Mem

De prickenlaege en Salmdrift soo Jan van Qualburgh gehadt heeft, is verlandt, en onklaer, ende heeft daerom niet kunnen verpacht worden—Mem

De Binnen visserijen onder Millingen soo in’t well, stranck, ende de waeij aen de meulen, soo Willem Gieltjens plachte te hebben voor 9 dal. heeft sijn Hoogh Graffl: Extie gelieven ’t ordonneeren dat onverpacht sullen blijven—Mem

Claes Rommen Steedeken is den wardtgreef in den Bielandt voor een gedeelte van sijne emolumenten gelaeten—Mem

Het Raeijwardtjen tot Bimmen met nogh een schaer weijdens aen Joncker Hoevelijck oovergegeeven, met conditie dat aen sijn Extie nogh soude gecedeert worden eenen morgen, Daer oover is door den Heer Drost Tillemans geaccordeert voor 600 gl die sijn Extie ter handen gekomen sijn—Mem

Dit volgende sijn alle de Pandtschappen onder den Bielandt gehoorende.

Jacob Leeuwens heeft op den Pannerdenschen Wardt, een stuck lantz, liggende voor thien morgen in pandtschap voor 5000 gl—Mem

Item den Middelwardt onder den Bielandt liggende aen de Millinghsche siede is bepandt aen den Raedtsheer Gooseman voor … gl—Mem

Derck Otten heeft Serissen goedt beneffens penninghs Hoffsteedeken in pandtschap voor een Capital van 2500 guld—Mem

Den ouden wardt is bepandt aen Elisabet Scheerders—Mem

Tertia Summa j m ..xxv daalder viij st:

[doorgehaald: 1467 dlr] 1325 dlr 9 str

Gerichtelijcke verpachtingh van de Bielandtsche Pannersche thienden tusschen Rhijn en Wael gelegen sullix oover den jaere 1701

Smalen Thiendt

[later handschrift: volgens overgenome verpaghtinghe]

Den smalen thijnt onder Pannerden waer onder den toebax thijnt begreepen is heeft aen sigh verkreegen Jan van Gogh sullix voor 93-0-0

De kerssenwaege heeft sonder onraet aengenoomen Albert de Beijer voor 6-0-0

[subtotaal] 99

Grove thienden

Den Meulenacker heeft verkreegen Albert de Beijer voor 51-0-0

Het duijnisse Block Evert Rutgers voor 61-0-0

Het wardtsche Block Rijck Kreghtingh voor 79-0-0

Het nieuw gebouw wordt te gelijck met den wardtschen thijnt verpacht—Mem

Den Roswardtschen Thiendt Rutger de Man voor 14-0-0

[subtotaal] 205

Het Neerveldt Rijck Kreghtingh sullix voor 62-0-0

Den Lobbertschen thiendt obtinirt Claes de Beijer voor 15-0-0

Vliegers wardt heeft verkreegen Sander Fierkens voor 13-0-0

’T Maeswaelsche Block is te gelijck verpacht met den neederveldtschen thiendt—Mem

De Bier=accise heeft sonder onraet aen sigh gehouden Albert F: V: Heijden voor 10-0-0

[subtotaal] 100

De Rantzoenen van voornoemde soo grove als smale thienden bedragen teegens 20 pachtdaler 1½ gereelemt vam 388 dlr facit 29-3-0

Den thiendt uijt de bouwingh van Albert Gerritzen, is te gelijck met den Hoff verpacht—Mem

Similiter den thiendt uijt de bouwingh van Hendrick Rijcken—Mem

Gelijck dan oock den thiendt uijt den Steenschen Hoff met denselven verpacht is—Mem

Neffens den Bielandtschen raeijthiendt aen de Millinghsche siede mijtzgaeders

Nogh de thienden uijt de gesoerde landen, van den Bielandtschen rijeswardt soo met de Millinghsche thienden verpacht sijn—Mem

De Bielandtschen thiendt voormaels beneeden het Huijs Hullhuijsen aen de Pannersche siede is door gewelt des waeterstrooms gants affgebrooken—Mem

Quarts somma iiij c xxxiij drs iij st

433 drs 3 st:

Reekeningh der Heerlijckheijdt Millingen van alle de domainen thiensen, Erffpachten, koorngelder en thienden daer onder gehoorende de Ao 1701

Erffpachten en jaergelden beloopen tot Millingen 28-4-0

Koorngelden beloopen in ’t geheel uijt seeker morgental op viti verschijnende 6-9-¾

Thiensen beloopen in alles 15-13-7½ lups

Item een en ’t sestigh paer hoenders het paer ad 8 st 17-12-0

Item 17 pont wass het pont tot 15 st gereekent 7-31-0

[subtotaal] 25-11-0

Quinta somma Lxxvij drs iij st: 3½ pen

78 gud 3-3½

Goederen onder de Heerlijckheijdt Millingen gehoorende

Als in voorgaande Reekeninghe

Den Hoff de Poll, neffens den Huijssenwardt heeft Hendrick Otten gepacht voor 184-0-0

 Ulffs hoff heeft den Rendant volgens spetiale commissie ende op gevolghde genaedige ratificatie parceels wiese verpacht alsoo het huijs en getimmer voordeesen daer op verbrandt is, te weeten den billingen ende biesenkamp aen Willem de Wael voor 120 gl de weteringhsche weijde aen Derck Francken voor 100 gl het nonne kempken sijnde weij= ende het vullen kempken Bouwlandt aen Fredrick Moeurs voor 90 gl ende het bouwvelt aen Wessel Remihi voor 100 gl. te samen 410 gl doende aen pachtdal. 256-8-0

Derck Speeten offte bollix Hoff heeft Berndt Speet weeder apart in pacht voor 150-0-0

Steven Aerntz steede het capellen goedt geheeten, spaens weijken, Calffs weijken, ende het koninghsdael, heeft den Rendant aen sigh gehouden voor den ouden pacht hebbende het Huijs gekofft 95-0-0

De drie kempkens met het huijs tot Millingen ende den Boomgarden, met nogh een weijde den waeijacker genoempt heeft den Rendant oock nogh voor den ouden pacht ad 100-0-0

Derck  Nassen Steede is naer doode van Evert Verwaeijen oovergelaeten aen Geurdt Holsappel voor 25-0-0

De Millinghsche Steensche gemeinte wordt met vier jaeren alternative dan bij sijn HooghGraffl. Extie ende dan weeder bij die onderdaenen van Millingen gebruijckt sijnde dit jaer 1701 het vierde jaer van die onderdaenen dus—Mem

De Millinghsche binnen en buijten gemeinte naest Kekerdom wordt eodem modo gebruijckt sijnde dit jaer 1701 het vierde jaer van sijn Extie 576-18

[later handschrift:] als in de voorgaande reckeninghe bij ……de…

De neegen morgen in Millinger Hoeve sijn in twee deelen verpacht, het eene deel aen den Schoutis Dunck voor 18 dal ende het andre deel aen Derck van Murter meede voor 18 pachtdal dewelke Peter van Kempen te samen gepacht en oovergelaeten heeft aen Peter Kreghtingh voor 40-0-0

De pacht van den Huijssenwardt is meede begreepen onder den Hoff den Poll, hier vooren bij Hendrick Otten gepacht—Mem

’T veer van Millingen op Nijmegen heeft Jan Tijssen nu oock weeder gepacht voor 15-0-0

Wijlen Jan Sijmons heeft voor den tijt van 40 jaeren in erffpacht aengenoomen, het reght van den windt tot Millingen, als meede eenen morgen uijt die gemeinte, daer een huijs, rosmeulen Hoff, en boomgardt kan gemaekt worden hebbende den Rendant dit pachtreght aen sigh gebraght door ’t koopen van de meulen sulx voor 56-8-0

Voor het maeken van de Bandijcken worden uijt de verpondingh goedtgedaen 13-12-0

Het dreefken landts tot Gent beloopt jaerlijx 1 daler 4 st maer ’t en heeft niet kunnen verpacht worden—Mem

Sexta Summa 1 m v c xj dlr xiiij st:

1511 dlr 14

Volght alhier de verpachtingh van de Millinghsche thienden oover den jaere 1701 voor soo veel dieselve sijn Extie sijn raekende.

[Later handschrift:] volgens overgenome verpaghtinghe

De smale Thiende onder Millingen

Foto 34