Huis Bergh aantekeningen uit de rekeningen deel 1

Huisarchief Bergh, rijk en compleet

Vanaf 1450 is het archief opmerkelijk compleet. Een paar duizend perkamenten oorkonden getuigen onder meer van de rechten die de eigenaren van Huis Bergh genoten, waaronder het muntrecht. In brieven, kopieboeken en rekeningen is te lezen hoe de heren van Bergh hun relaties onderhielden, hoe zij politiek bedreven, hoe zij hun vele bezittingen beheerden (grondgebieden, bossen, kastelen, huizen, pachtboerderijen en molens) , hoe zij hun gebieden bestuurden en hoe zij er recht spraken. Het archief toont hoe zij zich als bannerheren in het Gelderse gebied lieten gelden, hoe zij de omgeving beheersten en dat zij ook een rol speelden in de nationale geschiedenis. 

Tweede afdeling, stukken van zakelijken aard, in het bijzonder, Kwartier van Nijmegen.

Bylandt, beheer

Inventarisnummer 4959a, Rekening van Ceel Bruins over 1457/1458, 1 deel

Rekening Cael Brans vanden Renten inden Bilant inden jair van Lviiij

……….

To weten dat die ……….

Reyner Lippetz wijff die heefft die een bouwijnge opte b… toe half gesegt als dat daer ……….

Wijnolt vand Warde heeft die and bouwijnge opt by… toe halff gesegt soe die daer gelegen is bijnnen dijx …..

Item Wijnlt sijn hoff………..

Arnt vand Waed den Lobberden …….Lobberden erffpacht van …….v brab plach sijn moeder to hebben…pacht

Johan vand Waed en Johan Janssen van wegen ut xLv sch noch j jaer, iij sch vj …

Johan van der Waed ut sijnen er……….xxiiij sch …..den pacht id noch iiij sch desgelijx id iij sch daer .. en kijff aff sch, ix sch.

Wijlhem vand Waad iij mergen lans op den molkartz ij hont tsamen v sch ix .., v sch ix …

Johan van Nus  bij massw.. baven den wech langes den kerchoeff … dijt heeft om lambt vj jaer …….aengaende ao …noch iiij jaer lanck ind ij sch erffpacht fc—xij sch.

Daem vand Weijt dat lant dat Henrijck Albertssons kijnderen to hebben plagen voor ix ort gulden vort aen x ort gulden fc—ij sch.

Derijck die Beijer Johan B(ecker) hoff en j morgen aver die weterijnge iij sch j ort sch noch viij jaer, iij sch j orth.

Rijcquijn Ott Masop soen dij hoff Ard tot sijnen lene iij sch en dat ward buten dijx soe dat sijn vader toe hebben plach, iij sch.

Gerijt Kuijpers bouwijnge die Henrick (tomasz) to hebben plach behalve vj mergen die Gerijt vanden Meer had en behalven iij sch die Wijlhem vand Ward heefft soe blijfft Gerijt noch xxix sch en heeft daer aen noch j jaer, xxix sch.

Wijlhem vand Waed van Gerijt Lipputz wegen iiij sch, iiij sch.

Rijcqwijn van den Kerckhoeff Wolters p…hoef kamp iij sch tot sijnen lijven en sijns wijff leve nu oc beijde kijnderen, iij sch.

Johan Sa…. Tot Ard xxv roeden lantz inden ardse bongert iiij rx, iiij rx.

Johan die Leuwe dat lant dat Johan van Pannerden toe hebben plach en j kompken bij sijn huis id tijd..en ganss hoff .. lant daer bij voer v sch van Johans Huesen hoff van Pannerden iij sch j ort sch dijt hoefft om Gosen verpacht bijnnen sijnen tijt voer vij sch j r gulden noch iiij jaer, fc—vij sch j r gl.

Item Albert toe Beek lant inden worp toe hebben plach Gerijt vanden Kerckhoeff to hebben voer v ort sch dijt heeft jij vj jaer lanck angenamen van Johan van Hoen en dess vorss Johan hadden vj jaer van Lambert gepacht genaemt …wij soe beheldt hij noch daer aen iiij jr, j sch j ort gl.

Item Derijck Bouman drij ……tsammen voer xvj sch noch vij jaer id noch x morgen op Hoekelum die Johan van Pannerden to hebben plach xij sch noch iij jaer fact, xxviij sch.

Item jonge Johan van Leent die bouwijnge die Johan van Stockum to hebben plach mede namen v mergen Lxxvij oreden …………………….toe den halven boeren den Arnt van den Kerchoeff toe hebben plach voer v ort gl Item Lambert heeft ut dijss bouwijnge den halven voeten genamen en heeft om verpacht om iij sch j ort sch en dijt heeft Lamb ano vij ledijch laten liggen en dijss vorss Johan soll … soe wael korten als et ……soe hoeft mijn jonch d……………

Item Arnt van Loeyt sijn bouwijnge ind wijl en viij hont and vorstwech id j mergen daer tegen plach Frerijck Gans toe hebben id boeys kamp id x hont ind hoeywel id Henrijck Hermans lant id ………

Johan van Pannerden Johanss vanden hofft plach Frerijck Gans toe hebben iij ort sch eerffp, iij ort sch.

Item Denken Smyt j mergen opten mollenacker voer viij ort sch end dijt heeft om Lambert Wengh anno vj vj jaer lanck jarlix om ij sch noch iiij jaer, ij sch.

Item Johan Clump vj hont op den mollenacker voer j s ij ort sch j ort gulden toe…….en sijns wijff ……

Item Borchert j komken bij dat sluse ij mergen op hoest en j dijck deel aen den daker wijck en hus en hoffst v sch j ort sch noch vij jaer lanc, v sch j ort sch.

Item Johan Janssen den Lobberden eerffpacht v pond ind van Karcelijs Arntz erffpacht xj gr iij pond j brab, j sch ….

Item Arnt van Zeddam den lobberden xxv sch noch v jaer, xxv sch.

Item Rijkert Wolt(ers) van sijn weijd ix sch ind den ………………

Item Rijxken die Wijld …….id Henrijc Hermans daraff j sch id die helft van dijt vorss ut tsamen …., xv sch.

Item Derijc die Koest van dat Wendeken v sch noch ix jaer id sijn hoff ij pond, v sch…

Item die pastoer van Pannerden van sijn hoff ij pond was,…….

Item Derijck Gastebotter van sijn hues en hoff iij gl noch ij jaer…….

Item Grijt vand Kerchoeff van Stermans hoff ij sch nach die ……

Item Daem Kup en Oss.. Tijbben ut oeren husse hoff j sch mach den …..

Item Ott Johanss de alde bartols lant van …….dat Gerijt vanden Kerchoeff toe hebben plach in beijers kamp ij sch……….

Item Johan van Pannerden van Derijck Meys hoff ij sch j ort sch noch vij jaer, vij ort sch.

Item Gerijt vanden Meer van hues en hoff en van lant dat Arnt Wemmers to hebben plach ix sch j ort sch Item noch xj mergen dat hij van Gerijt Lippitz avergenamen had alss vorss is ……..

Item Ott van Hessen Halrmans hoff op den staen en xj ……

Item Henrijck vanden Grund dar ………

Item Conrat vanden Mer van sloijen hoff iij sch ij ort sch noch vij jaer, iij sch ij ort sch.

Item Ffrerijck S…van Borckelmans hues en hoff en dat kemken daer bij v sch j ort sch geen jaern……….

Item Reijner Lipput iiij hont en ij hont van slyen hoff erffp xiiij pach….

Item Gaidert van Hoemen van …wijns hoff tot sijne leijven j arns gulden den arns gulden ….

Item Daem van der Vloeyt en Evert Beijer vj mergen………….

Item Evert van Nus sijn hoff erffp, is hoefmm Frerijck die (Lentte)………….

Item Derijck van Rijn oer hoff vij ……….

Item Goesen van Hoest den …….den Arnt vand Kerchoef toe hebben plach ij sch daer……..

Item Johan van Leent dat oerke voer iij sch dijt heeft die reentmest en dat ……..

Item Goesen ……

Item Johan die Wijld den ………..

………..

Delijs Damss sijn hoff iij pond, xxxv rx

Bernt van Oij

……..

Die vrou van Oij….

…..

Johan van Oij ut sijne bouwijnge viij kroenen daer iss en brijff aff dess betalt Wijnolt vand Waed,…..

Johan Sarijs dat lant dat Peter vanden Mollen plach toe wesen…..

Johan van Oij van lande plach Peters toe wesen ij sch deijt heeft om mijn ……..

…..

Engelbert toe Kekerdoem m…..

………

Johan van Oij vj sch

………

Johan van Nuijss, xxiiij sch.

1458

Inventarisnummer 4962, Rekening van Ryckart van den Kirckhoff en Arnt die Waell over 1462/1463. Afschrift van begin 17de eeuw 1 deel

Reekeningh Vanden Bijllandt und Pannerden

Dit is Reckeninge ende bewiess ons Rijckarts van den Kerckhoff ende Arntz de Wailt Rentmeister deser tijdt des Edelen ende vermogenden ons lieven beminden Jonckeren, Jonckeren Wilhelmus, heere van den Berghe, ten Bijlandt ende tot Hedel, van sinre lieffen renthen ende opkomminghen, tot der heerlicheijt vanden Bijlandt gehoerende, ende van allet dat daeraen clevet, dat wij vann sijnre lieffen wegen opgeboirt, ende sonderlingen beveel uijt gegeven hebben. Aengaende inden jaer ons heeren duijsen vierhondert twee und sestigh, op sinte Peters dagh ad Cathedram, uijtgaende op den selven sinte Peters dagh voirss in den jaer ons heeren M iiij c drie ende sestigh, in welcker onser Reckeninghe gereckent is Ein marck von xviij alde butke, Ein pond viij alt butke iiij schillingen. J alb eij tijsgroit taelt butke iiij brab ein halff alt butke acht copken Ein tijsgroit xvj d Ein tijn gr xxiiij Walsche Wijtpenningh von x x stuijver xvj alde brasf: x x stuijver, ende x x stuijver ein Rijnssgulden, ende ij Rijnssgulden voor ein alden schilt, daer wij deser tijdt onse Reckeninghe op setten, Ende so voirt een uijdtlick paijment nae sijner Weerden, lude all Bijlandt schilde geruert. In des onse Reckeninghen gesompt op alde schilde als voorg is in den eersten.

Landtpacht tot Pannerden

Wijnolt van den Poll dit bouinghe tenn Bijlandt die sijn moeder te hebben plag binnen ende buijten dijcks geleen in bijlantz sch noch ein jaer denselven die bouingen weder verpacht naer inhalt mijnes Amptbrieffs ses jaer lang, jaerlicks voor xLiij alde schilde eerst aen te betaelen Anno Lxv in maeten hiernae beschreven. In der eersten sall hie die huijsingen, daer hie inne wohnt halden, ende ten uijtgaenden jaeren leveren in daecke ende geraecke buijten hoft mijns lieven Jonckeren, dan behoeffte hij groff holt, stijlen, balcken, off anders, salmen onwerven, ende laeten brengen opt water, op kost mijnes Jonckeren. Ith alle weteringh daertoe gehoirde, sall hij halden ende waeren niet graven ende vegen, als des noot is buijten kost mijns Jonckeren, It denn dijck daer toe gehoerende sall hij halden ende waren van Rouwarn ende affwassen buijten kost mijns Jonckeren, dan off hij waerdt schradich wordt, off dat men eenige nije werck leggen must, sall hij onbelast wesen. Item daer willigen sijn, sall hij ten uijtgaende jaer leveren hautbaer holt off gevrecht na den holt daer des noot is, ende sall daer toe setten elcken jaers ein halff hondert prellingen. Item weerde sijn pachtlandt begotenn mit sande also dat mens mitten ploeg niet bekomen en konde, sall aen in korten nae aentael sijns prohts.

Item breeche des oock ein deel over over tot een halven intogen toe, salmen an korten nae aentheil sijns pachts, ende des gelicks all boarbinght wij van wegen ons lieven Jonchern vorss uijtgedaen fc— Lij sch –viij str.

Wijnoltz huijsvrouwe vander Warde mit oeren kinderen die ander bouingen ten Bijlandt binnen ende buijten dijcks mit oerem toebehoer voir L. Bijlantz st: noch ein jaer, die sleven die Bouinghe weder gepacht ses jaer lanck in maeten voirss jaerlix voor xL alde schilde fc—xLviij sch.

Goessen van Loess hefft uijt deser bouwinge soo veel, daer hij voor geefft ij Bijlantz schilt fc— j sch–viij ste j ortz.

Winolt vanden Warde vorss ein hoff staet aen der gemeinten, Ende Arent Lieven kamp Erffpacht voor iij alden schilt, Item Wijnolt mijnen Joncker versat uijt einen stuck landtz te Herwen gelegen ij sch Item j kroen uijt Bernt Bouwingen van Oij. Item V. oirt blawe guldens uijtter hoeven to Millingen fc— V sch xiiij str. Iij ortgen.

Arent van den Warden, den Herwenschen lowerden erffpacht viij pond v brab plach sijn moeder to hebben. Item ij sch uijt sijnen goede geheijten den Acker, gelegen, bij sijnen huijse ende schut op die straet, ende mag dit losen mit x x iiij schilde ende den pacht, fc— iij sch. Iij str. Iij oertgen.

Johan van der Warden ende Johan Jansen van Vliegers Ward xLv sch ende hefft nu Richart van den Kerckhoff gepacht bij consent mijns Jonckern xvj jaer lanck lanck, nae inhalt einre cedelen des jaers voor xLvj Bijlanden so ende men sall an daer aen des eersten jaers korten j sch paiementz voorss ende des anderen jaers j sch paijementz voorss fc blievens dit jaer xLv sch ende dan ein teenden xLvj sch voirs fc—xLiij stuijver.

Arndt de Waile vijff mergen opten Molleracker die Cool bouijns ongedaen had voor V sch nog vier jaer fc—v sch.

Johan van den Waerden uijt sijnen erve tho Herwen ij sch Item iiij sch uijt sijnem goede. Item nog iij sch uijt sijnen goede. Item Johan voorss geeft die iij sch voorss uijt einen huijse ende hoff staet uijt einen stukcs landts te Herwen gelegen, geheijten den Rijsswaerdt haldende omtrent iiij mergen mitten einen eindt aen die gemein strate, mitten anderen einde op dat achter Landt, daer sijn brieffe aff. F— ix sch.

Johan van Nuijs dat landt boven den weg langs den kerckhoff, Item V mergen lantz op Maess waerdt, ende meer ander landts voir xij alde schilde dat eerste jaer Item ij sch erffpachten fc—xiiij schildt.

Johan de Wilde dat landt dat Daem Vanden Vloet plach te hebben voor (c) ort gul bijlanen geltz, geefft hij nu jaerlix ij Rijnssgulden ende iij ort gulden dat eerste jaer van sessen, f—- ij sch x str.

Derick die Beijer Baijcken hoffstatt ende j mergen over die weteringe voor iij Bijlang sch j ort sch noch vier jaer, f—iij sch.

Rijckart Otto Mascops soin ein hoffstatt tot Aerdt tot sijnen lieve ende dat ellende buijten dijcks voor iij sch f—iij sch.

Gerrit Lipputz Bouwinghe die Hendrick Conradtz te hebben plach behalven xj mergen die daer uijt verpacht sijn ende ein stuck landtz dat Willem van den Waerden hadt jaerlixs ingelacht ij mergen opten MollenAcker f— x x iiiij sch.

Rickart van den Kerckhoff van Wolter Schomeckers kamp iij sch tot sijnen lijve sijnes wijves ende der beijder kinder f— iij sch.

Johan Suermat xxv roeden landtz in den Eerdtschen Bongardt iiij kromstaert f—j stuijver j oertgen strs iij gro.

Johan die Lewe dat landt dat Johan van Pannerden to hebben plach, ende ein kempken bij sijnen huijse, ind Tijdeken Gans hoffstatt van Pannerden, te samen voor vij Bijlandtz vurss j Rinssgulden, ende die jaeren seindt uijt, derselve weder verpacht vj jaer, jaers vij gulden so tokommen to reckenen f—vij sch xiiij str.

Aelbert ten Beeck dat landt inden worp to Herwen ende plach Gerrit vanden Kerckhoff to hebben voor v oirt Bijlandtz so geen jaeren ende steet to verpachten f—j sch vj str j ortgen.

Derick Bouwman den Noordingen, te samen voor xvj Bijlandtz sch geen jaeren, densleven weder verpacht jaerlicks voor xv alde sch vj jaer lanck to komende to reckenen ende daerin mede ingelacht dat landt daer Henrick de Wilde vj sch van te geven plach, ende die negen mergen dit uijt bouwinge Henrichs voorss gelacht waeren woorden hiervor gereckent f—xv sch vj str.

Johan van Lent die jonge die Bouwinge die Johan van Stockum te hebben plach mit naemen v mergen ende Lxxvij roeden ende

Botz oerdingen ende xij handt ende ein kempken tegen sijn huijss ende ij morgen inden Needervelde ende den Dunen, ende iij mergen opt griet ende heijenbergs hoff te samen voor Liiij bijlandtz sch f—Lj sch ix str iij ortgen.

Arndt van Loet van die bouwinghen inden Wijle mit namen, iij hondt anden Vorstweeg, ende j mergen ind ander erffnisse hiernabeschre voor x x iiiij Bijlandtz sch Item j mergen plach Frederick Gans te hebben inde Boetzkamp ende x hondt inden hoijvelde, ende Hendrick Hermans landt inden haexdreve ende j dreve landts den weeg ende landt inden  nederveldt, ende noch xviij hondt landts ende Jan van Meer hooft uijtter deser bouwingen so veel daer hij voor geefft v ort guld, ende Arndtz jaeren sijndt uijt, ende weder gepacht Peter van Loet vj jaer, jerlix voor xxxij gold sch toe kommen te reckenen f—xxxiij ss viij str j ortken.

Johan van Pannerden van einer hoffstat plach Frederick Gans to hebben voor iij ort sch erffpacht f— j sch viij str.

Deentken Schmit j mergen landtz opten Mollen acker voor ij sch sijn jaeren sijndt uijt, ende hefft gepacht Johan die Wilde vj jaer jaerlix voor Lx vj ort golden sch. toe kommen te reeckenen f— j sch xjj str iij ortgen.

Berndt van den Waerde vj hondt landts opten Mollenacker voor vj ort sch ende j s.. gulden dat Jan Clomp tot sijnen lijve gepacht hadt f—ij ss ij str iij ortgen.

Borchardt ein kempken bij sijnen huijse ende ij mergen op horssen ende ein dijck deel bij sijn huijss ende hoffstatt, te samen voor v sch ende j ort bijlandtz ss noch iij jaer f—v ss min j ortg strs.

Johan Janssen den Lowerden bij sijnen huijse geleg v pond erffpacht, ende van Carcellis Arndtz hoffstat xj gr iij pond j brab f—j sch vj str iij ortgen strs.

Arndt van Sedam den Lowerden vor xxv alde sch tot sijnen lijve f—xxv sch

Rickolt Wolters van sijn weijde viiij ss ende den dunen xxj bijlandtz sch ende morpenhoff erffpacht j sch ende dat galgendael xj bijlandtzse ende haexdreve j sch noch iiij jaeren. Item den halven  sch uijt Morpenhoff betaelt Henrick lieve f—xxxux scg xuuuh str.

Rijxken die Wilde kosters halven wardt Henrix Hermans dreve, te samen voor xv sch tot sijnen lijve als hij segt f—xv sch.

Derick die Coster van dat werdtken v sch noch v jaer ende van sijner hoffstede ij pond erffpacht f—v sch iij ortgen srs iij gr.

Die pastor van Pannerden ij pond van einer hoffstatt f—viij str j ortg iiij gr.

Derick gaste botter van huijsgude hoffstat jaerlix iij R guld ende dat huijs is aver over gebraecken ende dat landt gepacht voor j Rinsguld f—j sch v stuijver.

Henrick van den Waerden van schermens hoffstat die Gerrit van den Kerckhoff versatt hat, ende liet sie liggen, jaerlicks voor ij alde sch noch v jaer f—ij sch.

Daem Cuper und Effse sijn wijff uijt oeren huijse undt hoffstatt j gl ende ij mergen aen den voetwech, voor iij bijlandtzsche ende noch j sch versat uijt oere hoffstat ende den schildt en recken ik hier nit want men darmede ant geoicht steet f—iij sch.

Derick van der Waerde van beijers camp ende j mergen bij den koewaerdt dat Otto Jansen to hebben plach to samen voor viij ort sch noch v jaer f—ij sch xj str j ortken.

Johan van Pannerden van Derick Smeijs hoff soat voor vij ort bijlandtz sch noch iij jaer f–ij sch iiij str iiij ortken str.

Henrick van der Meer van huijss ende hoffstat dat Gerrit van Meer to hebben plach c gold sch noch v jaer f—c sch.

Derrick Krechtingk die vischepit opten Ren voer x x vij bijlandtz sch ende die pacht dach geet om ende uijt Timonis et Judae noch vij jer f—x x v sch v str j ortken.

Johan van Lent die alde, dat somdt mit den oertken, so dat in die bouwinge gelacht is mit oeren toebeher, ses jaer lanck, des jaers voor x x ij alden sch dat eerste jaer f—xxij sch.

Wijer van Pannerden van der hoffstatt die Willem van de Warden te hebben plach jaerlichs vor v alde schildt und j ort dat eerste jaer van sessen f—v sch viij stuver.

Derick Bouwman van Tengnagels Suijderkamp v pond erffpacht f—j sch v str iij ortg

Cracht van Osslande van costers hoffstatt opten Cruispoll xviij schilling ende j hoff opten dunen xxxiij pacht.. f—xij stuver iiij ortgen.

Reiner Lipput van Gerart Doenen van lijt ij sch geefft Wijnoldt van den Poll f—j sch xij str iij ortg.

Otto Welles van eine hoffsteden mit einen kamp darbeij gelegen bij den tollhuijs voor x alde schildt jaerlicks der hij mij iiiij onthelt vor sijn affbroick, ende recken dit niet, want ick des mit on te vreden sijn f— xiiiij sch.

Arndt die Meij van landt to Herwen in den Poll plach Wintken van der Aelaick te hebben ij sch want seer affbrickt f—ij sch.

Wijntkens wijff van den Alaeke van achter lande j marck min iij gr erffpacht, ende ij mergen achter landts ij sch ende j sch uijt oeren guede ende ij sch erffjaer renten s jaers uit twe stucke landts in den kerspel van Herwen, dat een is gelegen opten Herwaede ende is ein leenguet, dat ander inden worp, ende is ein tijnssguet beijde mijns Jonckeren van den Berge f—iiiij sch ix str vij gr.

Willems wijff van der Aelaick ende Mechtelt van Aerde v marck mijn ij gr erffpachten, des betaelt Mechtelt drie deel, ende Willems wijff dat vierdendeel f—ij sch iiiij str iiij gr.

Arndt van den Kerckhoff ende Hill van der Stege Evert van Gendt van achterlandt erffpacht iiij Marck f—j sch v str.

Wilhelms wijff van den Aerlaick Mechtelt van Aerde ende Windt Steentgens ij Marck erffpachten f—j sch v str.

Item dese voorss marcken erffpachten gaen uijt achterlande gelegen opten dunen inden gericht van Elten.

Gerrit ten Have ein stuck landts inden Poll voer vj bijlantz  sch f—vj sch vj str.

 Johan die Wilde van den hoffstatt daer Roederick op te wohnen plach to Loessen mit meer hoffsteden ende landt darbij voor iiij bijlantz ss f—iij sch iij jx strs.

Evert van den Wall den nedersten wardt to Loesen voor xxij bijlantz ss ende men sall oen ein vim waedholtz geven off darvoor korten elx jaers j gl den sch affgekort blifft x x blijlantz sch ende sijn jaeren sijndt uth dan hij vermitt sich dar vorden jaeren an to hebben op sijn bewijs f—xx sch x iiij str.

Arndt Had(?) ende Evert van den Wall den Rijsswart te Loesen gehortt voor xxxvj bijlantz ss behalven dat darvan landt dat behalt mijne Joncker noch v jaeren ende Arndt is bij nacht affgevaren f—

Dieselve einen soem voor ij sch ende Arntz helffte hefft nu Derick vanden Wardt jaerlichs voor xiiij alde schildt, dat eerste jaer van sessen ende Evert vorss is bij den vorsse pacht bleven, sijns deels macke Evertz deel jaerlichs xviij sch iij ort strs f te samen an gold sch mitt xiiij sch vorss xxxij ald sch ix str ij ortg ende men sall van die affbroick ende begieten korten tot j mergen, ende darbeneven na anteill ans pacht f—xxx ij sch ix str ij ortken.

Derick Krechtinck van sijner hoffstatt jaerlichs v bijlantz str pacht dag op Simonis Juda f—iiiij sch viij str.

Johan van Driell ende Johan van Rees dat galgendail vor iij bijlantz ss noch iij jaer f—iij sch xj str.

Johan van Meer op bouwing die Jacob Willemsen te hebben plach ende den Kockpoil, ende een deel tegen Maesswart, ende vij hondt bij hockelum ende wilckenbergh, ende dat willigen pessken, ende dat Neder velt v mergen, t samen voor x x x bijlantz sch j kr noch iiij jaer, ende ein deel landts uijth bouwing Peters van Loet vor v ort gulden paiementz voirss ende dat landt van den v orth vorss hefft Derick Bouman iiiij ort Rx gulden Ano Lxiiij to betalen f—xxix sch ix str.

Henrick Suijker viij hondt landes opten Shlick vor viij ort alden sch dat eerste jaer van sessen f—ij sch xj str j ortken.

Willem Gastebotter van Herman Beijers hoffstatt oude Snaggendail opten Steen, ende ein huijss t samen vor v bijlantz ss j ort, ende Willem x hondt landts opten Mollenakcer jaerlix voor ij gold sch an voirgl is, ende steet to kommen te reckenen f—iiij sch xiiij str iij ortken.

Johan die Suijker ein mergen opten MollenAcker vor vj ort bijlantz sch ende die iiij hondt lantz in die vorreckeningh geruirt, sein in Henrick des Wilden bouwingen gelegt f— j sch ix str iiij ortken strs.

Rutger Monnick ein hoffstatt inden Noerdingen ende vj hondt landts darbij voor v sch tot sijnen luijve f— v sch.

Johan die Wilde van den bouwingen dar hij op woent mitter erffnisse hierna beschreven, vor xx iij golden sch noch j jaer ende hefft die weder gepacht in maten as voor in die Reckeninge geruert steet, jaerlix voor xxj sch vj jaer lanck. Item iij mergen Lxxvj roeden bij den waerdt ende sijn hoffstatt mit j merg sijn weijde xiiij hondt, xiiij roede. Item xiiij hondt bij Steckums kamp, ende mit Stockum vij mergen, ende baven in den waerdt iij hondt ,ende ij hondt.

Ende dat landt dat Gerrit Swilden kind(eren) plegen te hebben. Bij dat landt dat Frederick Gans kinderen plegen te hebben. Item die helffte van vj mergen inden waerdt, Item dat Losensche werdtken ende wes het begut off affbrickt, en salmen oen niet korten f—xx iij sch.

Derick van den Wardt ij hondt haexdreve ende iij mergen op haexdreve, plach Derick van den Rijn te hebben jaerlix vor iiij gold sch dat eerste jaer van sessen f—iiij sch.

Johan van Duven einen mergen bij sijnen huijse inden wardt ende sijn huijss ende hoffstatt t samen voor iiij bijlantz sch noch v jaer f—iij sch viij str iij ortken.

Henrick van Aerdt ein stuck landts in den Poll voor xiiiij bijlantz sch f—xiiij sch viij str j ortken.

Arndt die Meij ein stuck landts in den Poll jaerlichs xij sch xiiij kop j ortken ende darom is na die affbruck gekort na inhaldt die vorreckening f—xj sch. iij str.

Arndt van den Kerckhoff ein stuck landes inden Poll vor ix bijlantz ss ende die affbraeck is …. F— viij sch ij str j ortken.

Johan van Hoeckelum ein stuck landts in den Poll vor xxj sch payementz vor f—xix sch xiiij str j ortken.

Item des vorss hebben in den Poll noch twee jaer.

Willem Masscop ix mergen landes bij sijnen huijse vor vij bijlantz ss noch v jaer f—vj sch vj stuver.

Goessen van Hoese(?) iij mergen in die werden vor iij bijlantz ss geen jaer f— iij sch xj str.

Fije van Wisch j mergen landts in den wardt vor j bijlantz sch f—j sch xiiij str.

Johan van der Meer vij mergen landts in den Werdt vor iij bijlantz ss nohc ij jaer ende noch j mergen  wardt  …. Vor iij ort gold sch noch twee jaer, ende legt an den landt inden wardt vor ss f—iiij sch iij str.

Fijt van Wisch bouen oer huijs ij mergen landts ij hondt iij sch ende ein mergen vijff oirt sch item vj mergen viij sch. Item j mergen vij ort sch ein heel ij sch Item van landt, dat Gerrit Lipput plach te hebben iiij sch j ort sch hiervan is vor t jaer gekort ij sch vor beguten, f blivers na inhalt er vor reckening xvj bijlantz ss

Henrick die Wilde die bouwing op Hoeckelum … iij mergen landts in dit …… t samen vor xxvij sch ende hervan geeft Johan van Meer iij sch noch iiij jaer. Item hier tot dieselve Henrick van ix mergen landts bij sijnen huijse, die uijter bouwing genommen weren jaerlix viij gold alde sch dat eerste jaer, des in den vor reckenung gecort is f—xxxiiiij sch iiiij str.

Gerrit Lipput van den oplage xLij …. F—xij str vij gr.

Goessen van Hoest ein eindt van den alden Rijsswardt binnen den so..gen, dat Arndt die Vischer te hebben plege, xj bijlantz ss f—xj sch xiiij str.

Johans wijff van Rossum xiiij hondt landts bie …goij ende die strait an den rosswardt plach Arndt van den Kerckhoff te hebben iiiij sch erffpachten f—iiiij sch.

Johan Suijcker den halven vaeten den Arndt van den Kerckhoff te hebben plach voir iij bijlantz ss …..f—iij sch xiiij str ende v gr.

Emelacks Paen uijt den Rijsward tegen den Poll iij ort sch erffpacht ende mijn Joncker hefft Henrick van den Hovelwick ende Arnd die Meij uijt die deeel vanden wardt geloest ende daran en ………..die an die ix oirt hier uijth f j sch viij str.

Heer Johans erven van den Bijlandt uijt den Rosswardt xxx pond erffpacht en heb ick niet geboert want men darmede ant gericht steet ende en recken dar hier niet.

Goessen van der Waeden ij hondt landts vor j ort blaw gulden f—iij str j ortken.

Johan van Esse uijter sijne hoffstatt tot Herwen j sch mitter huijssingen gelegen ane die gemein strate, dar is ein brieff aff. Item noch j stuck uijter selver hoffstatt f—ij sch.

Gerrit die Molner die Mollen ten Bijland vor xiij sch die pachtdagh aen ende uijt op Paeschen ende heb dato ein jaer gereckent op gold schildt f—xij sch .

Willem ende Steven van Rossum brudere Gerritz soen xjx alden sch uijt borgeij haldende omtrent xiiiij holl mergen schittende mitten einen einde, ende mitter utdessen sijden hin die ………..nog drie jaer, …….f—xix sch.

Derick van den Rijn ende Helken sijn wijff uijt all oeren guede geheten den Acker gelegen binnen der heerlicheijt van den Bijlandt off darbuijten xiij sch dar brieve van sijn f—xiij sch.

Evert van den Kerckhoff xiij mergen landts in den wardt ende j hondt vor x sch j ort, die jaren ……, xj alde sch dat eerste jaer van sess f—xj sch.

Henrick van den Gronde end Johan Voest die Vischerie ende vogelij voirss in den havik an der swarten wardt van Oij vj jaer lanck jaerlicks voor xiij golden gulden dat  ….van vj f—ix sch v str.

Willem van den Warde vj mergen op Moesser wardt voor iiiij gl ende an is dran j sch vor j mergen affbrocken gekort f—iiij sch viij str j ortken.

Goessen van Hoest j mergen op Maesswaerdt voor j sch paijementz  ….noch twee jaer f—j sch xiiij str.

Die vischerij an der algmaell plach j ort gulden te geven ….men fur over.

Henrick van den Grondt ende Johan Voest die Vischerijer op den Wail tegen den Kijffewardt voor iiij bijlantz ss geen jaer f— iij sch ix str iij ortken.

Johan van Lendt die alde hoffstatt Gerrit Lipputz vor iij sch erffpacht …..aff f—iij sch.

Reijner Lipput mijnen Joncker versatt uth sijne guede ij sch f—ij sch.

Arnt van Sedam ende Lutgert sijn wijff mijnen Joncker erstelick versatt j alde sch uijt twee hoffsteden mit oeren tobehoer gelegen in den kerspel van Herwem, mitter eine sijden an hoffsteden Henrichs die Molner mitter ander sijden an dne Lijekarters mitten einen einde schietende an die gemein straet mitten andern einde op den pastort hoffstede f—j sch.

Johan van Lendt die alde mijnen Joncker vercocht uijt den vierstat to Lobith erstlick iiij sch daer is ein brieff aff f—iiij sch.

Celis Daems ij alde schildt erstlick versatt uth ein stuck landts geheeten die WaijAcker mitter eine sijden und beijde einden tuschen erffnisse der vouwen van Oij, noch Jelis v overlentsch Rijnsgulden uijt kalden hoff gelegen inden kerspel van Millingen aen beijden sijden aen erve te vrouwen van Oij, mit den einen eindtm aen die gemein straet, mitten anderen einde op den dijck, daer sijn brieve aff. Item noch iiij Rijns gulden uijt sijnen guede. Item van Peters guedt van Bijlandt xxj mergen voor xxj Rxguldgen tot sijnen lijve f—xxij sch.

Thijs ende Goddart Sutkamen twee Overlandisch Rijnsgulden erff….., uijt twee hoffsteden de ein gelegen is metter cuerster sijde aen die strate metter nederster sijden, aen erve mijns Jonckeren mitten einen eindt aen die straet mitten anderen eindt op erve Heijmerix Huffschlegers, die ander hoffstede is gelegen in den kerspel van Millingen mitter overster sijden an die strate, mitter ander sijden aen erve mijns Jonckeren ende heer van sijn breve f— j sch x str.

Johan van Ijpen einen baerlendtsch Rijnse gulden erstlick uijt einre hoffsteden tot Millingen, mitter einre sijden aen erve Dericks Frijsen de ander sijdt Johan van den Geck(?), ende dar sijn brieff aff f—j sch v str.

Willem Holtacker ende Lissbeth sijn wijff einen Rijnssgulden erstlick versat uijt eine huijsingen ende hoffstatt gelegen inden kerspel van Millingen mitter einer siden an hoffstatt ende erve Willem Meuss die ander sijden Alijt van Loet, est tra f— j sch v str.

Johan van Millen ende Haedewich sijn wijff j ald sch erstlick versat uijt dat hoffstatten inden kerspel van Millingen, mitter einer sijden aen die gemein straet die nederste sijde aen erve Derick Prijsen(?) mitter einen eindt op die straet ende est tra f—j sch.

Johan van Angeren van huijs ende hoffstatt ende ein kempken darbij vor iij sch ij oirt sch erffpachten ende est tra f—iij sch xj str j ortken.

Derick die Waile iij mergen landts ende ein erffpacht vor iiij sch j ortg gulden ende sall daer brieve van werven off die renthmeister moet dat verpachten f—iiij sch iij stuver.

Peter Cuper dat landt dat Thijs Snellart te hebben plach viij  mergen j hondt xxxiiij roeden vor viij Rx gulden, noch vier jaer. Item dartoe hefft Peter vorss iiij mergen plach Peter Santacker te hebben, jaerlicks vor iiij sch sonder kortings der affbrocken, noch iiij jaer f—vij sch.

Johan van Hoen den hoeckelumschemm wardt den Herman Hamer (Hannen) to hebben plach, xxj ald sch iiiij str j ortken strs jarhlichs, noch ij jahr die affbroick van ..been jaeren werden dran gekort f—xxj sch iiiij str j ortken.

Item die kerck to Herwen geefft jaerlichs mijnen lieven Jonckern vij gold Rijns gulden herkommende van Wenmaer ten Walsch, daer is ein brieff af f—iiij sch v str.

Die Nederste gemeint to Millingen die jaeren sijndt uijt ende die duerpe weijden verpacht, als hiernaa folgen sal.

Roleff Hannen v ort blaw gulden uijter hoeven f—j sch iij ortken str.

Lambert Voss uijt den haldenhoff iij stramp 2 ortsche gulden f—j sch viij stuver.

Johan van Oij den gruter pas in einen erffpacht voor x gul ende plach Willem  (Golsch) te hebben f—vij sch v stu.

Die vrouwe van Oij ein hoffstatt achter dat huijs tho Millingen xxiiij pachtgr f—vij sch v stu.

Noch Johan van Oij voorss uijt sijnen guede ende bouwingen viij kroenen, des betalt Winoldt van den Wardt j kroen, as vorg is f—vj sch viij str.

Johan Sarris dat landt dat Peter van der Mollen to wesen plach, vor vij gl paijmentz vorss f—iiij sch xiiij str.

Johan van Oij van landt dat Peter van den Bylandt to wesen plach vor j sch tot sijnen lijve, dar is ein brieff aff f—j sch.

Gerrit Meer van Evert hoffsteden bijden kerckhoff ende sijn huijs ende hoffstatt ….ingelacht ij mergen vor ij Rx gulden erffpacht f—j sch x str.

Mijn joncker hefft jaerlichs uijt Rijckholtz guede vanden Kerckhoff xiij alde schildt, daer sijn brieff aff f—xiij sch.

Item uijt Johans guet van Oij mijn Joncker erfflick vij alde schilde mit nahmen uijt alle oeren erve, ende guede dat sij hebben in den gericht van Millingen mit namen huijss ende hoffstatt daer sie op wohnen ende is omtrent v mergen noch uijter iij mergen geheten die Nijlingen na vermogen der brieve die dar aff sijn f—vij sch.

Item die overste gemeint to Millingen is verpacht iiij jaer lanck desen nabeschreven, mit furwarden, dat sij elck den dijck dartho hoerende sullen halden ende waren vor Rouwarden ende affwassen buijten kost mijns Jonckeren ende anders van wondschraden off nijstock onbelast to sijn.

Johan van Hoen dat eerste block van xxj Rijns gulden.

Evert Mant dat ander block vor ix gulden.

Johan van Ulfft dat derde block vor ix ort Rijnss gulden.

Johan Arnsen dat vierde block vor xiij Rx gulden j ort gulden ende staen toe komen te reckenen.

Berndt vande Warde, Jacob van Holt, Evert van den Wall, Johan van Rees ende Goessen Carcelis hebben bergeij vor xix bijlantz sch noch j jaer f—xviij sch j str.

Johan van Driell van huijss ende hoffstatt, Item Arndt Meijs hoffstatt iij ort bijlantz ss iij butken, mijn ij gr Item ein hoffstatt die Arndt van den Kerckhoff te hebben plach vor v ort sch iij butken paeijementz vorss f—ij sch iij str ij ortken.

Henrick tonis dat vehrstat to Angeren vor iij sch noch iij jaer f—iij sch xj stuver.

Emelrick Spaen ende Griete sijn wijff uijt sijnre helffte van den Gentschen wardt ij alde sch erff jaerrenthen tobetaelen op Barbara vorg beholtlick mijnen Jonckeren sijns erffpachten f—ij sch.

Johan die Wilde van j stucks landts dat Herman Floris in pacht gehadt hadt, jaerlix ij alde sch dat eerste jaer van sessen f—ij sch.

Johan die Laer den halve voiten, die in Johans bouwing van Lent gerbt so hadt vor j bijlantz ss an gnt einde vanden upboeren gerucet steede van die laetster reckenungen noch ij jaer f—j sch xiiij stuver.

Dat weijdt landt opten Gentschen wardt mit Emelrick Spaen t jaer van eingelacht ende uijtgevracht darvan komen namholt der  voorreckeningh to mijns Jonckeren deel xij bijlantz ss f—xj sch xij str.

Goessen van Hoest ein deel wards langs die vischerie ende pachtgeut Evert van den Kerckhoff ende sijn x mergen, den mergen vor iij ort sch f–viij sch tokomen te ver….

Derick Krechtinck ein deel wardts langs pachtguet Evertz vorss den mergen vor iiiij ort alden sch en daer sijn iiij mergen gemeeten van den landtmeter f–v alde sch tokamen te verkenen(?)

Tiende tot Pannderden

Berndt van den Wardt ende Daem Cuper den dunenschen tiendt vor vij ald sch f—vij sch.

Willem Gastebotter den MollenAckerschen tiendt vor xiiij sch f—xiiij sch.

Henrick Vullinck den Maesswardschen tiendt vor ix ort sch f—ij sch viij str.

Evert van den Kerckhoff den wardtschen tiendt vor xj sch f—xj sch.

Gerrit Heijmans den Neder Veldtschen tiendt vor ix sch f—ix sch.

Berndt van den Wardt den Bijlantschen tiendt vor vj sch f—vj sch.

Arndt van Sedam den Lowerdschen tiendt vor iiij sch f—iiij sch.

Jacob Schmitt den groesenschen tiendt vor xj Rx gulden f—vij sch x str.

Goessen ende Derrick die Man den Rueb tiendt vor j sch f—j sch.

Item op elck van desen tienden vorss behalven den groesenschen tiendt gesatt ij alde sch f xij sch daraff den Naberen geschenckt, as men gewadick is, iij sch j ort f blivens j schilde viij str f—j sch viij sch.

Tijsen tho Pannerden ende tho Loesen

Die tijsen tho Pannerden dit jaer iij alde sch j ort f—iij sch viij str.

Die tijse tho Loesen j ort Rijnss gulden f–v str.

Die tijse toe Millingen is verpacht ende steet tho kommen te reckenen.

Hoefft gelde elck ein moercken namhalt des registers

Daem Voss mit sich derde}

Engelbert van Hokelum mit sich derde} iiij k.. j ortk ss j ortk f–j …

Aelbert Buirtman}

Daem Ruijter Lijmersch}

Henrick Haeken wijff mit oeren soen}

Hilleken Engelbertz mit oer Sosse}

Ende haer mit oer soevende} v kx j ortken f–ij sr j ortkend

Johan van den Poll mit sijn burders und susteren}

Frederick Alijt Fredericks Neve in Limmersch}

Gosen van den Bongardt anders van Driell mit} ij kx j ortk f iij ortken strs

Sijnen sustern, elck even kleinen penninck}

Johan van Tweel vorss gestorven dar weet J: van Raessfildt bescheit van.

Erfftijns na vermogen des tijnsboicks

Die tijns tho Pannerden op asiensionis dui belopt j sch iiij stuvers iij ortken stuvers f—j sch iiij str iij ortk.

Tijns tho Herwen ende …wede op Martini f—iij sch xiiiij stu iij gr.

Tijns tho Millingen op Martini xvj sch j st iiij str vij gr f—xvj sch xij str.

Tijns to Elden op martini iiij st f—iiij stu.

Tijns van hoenre iiij c mijn iiij hoen elck hoen j ort butk f—vij sch vij str.

Schepel korn garsten haver gemengt, elck schepel ij str j ortken kx.

Johan Haze (?) dat Arndt van den Kerkhoff plach te geven x schep alder maten f—j sch xiiij str iij butk strs.

Henrick Hermanschen v schepel alder maten.

Derick Lieve to Gendt iiij schep alder maten.

Erffnisse die mijn Joncker ankommen is van doide seligen Rijcquijns van Camphusen

Daem van den Vloit ende Wilhelm Muisshail xij bijlantz ss f—xj sch xiij str.

Johan Suirmondt vj sch paijementz … geen jaeren f—vj sch vj str.

Johan van Hien iiij sch paijementz vorss geen jaeren f—iij sch viij str j ortken.

Johan die Wilde ende Daem vand Vloit iiij sch paijmentz vorss noch j jaer f—iiij sch ix str.

Item dit vorss guet hebben weder gepacht na den jaren vorss Derick van dan Poll, Johan Suirmont ende Johan van Dunen vj jaeren lanck jaerlichs voor x xj gulden sch.

Inden jaer ons heeren Lvij Lambert van Hasselt Jacob van Holt verpacht die tiende van Rosswart xij jaer lanck, sjaers voor iiij sch ende off hij dat weijdt sall hij allickerdell den tiendt betaelen f—iiij sch xiiij stu.

Evert van den Kerckhoff ein eindt wardtz vor vj bijlantz sch noch iij jaer f—v sch vij str.

Noch Evert vij mergen wardts vor xiiij ald sch j ort noch iij jaer f—xiiij sch viij str.

Johan van Dunen iiij mergen wardts vor vj ald sch xiiij kx noch iij jaer f—vj sch iiij str j ortken.

Evert van Somp iiij mergen wardts ende legt tegen sijnen huijse vor vj bijlantz ss noch iij jaer f—v sch vij str j ortken.

Johan van Nuijs iiij hondt landts op maeswardt dien mijn Joncker van Wijnoldt van Poll gekofft hadt, ende inden dijck gegraven wardt, jarlichs voor iij ort alden sch ende sold dat mit einen hoffstedeken dar hij op wohnt, geene in ein erffpacht hebben gelijffert mijnen Joncker f—iij ort sch.

Tienden tot Elst

Gijssbert Wassack Raeder lot vor xviij ald sch f–xviij sch.

Geesken Goessens de twee Sesselingen voor xiij sch f—xiij sch.

Item op desen tienden vorss tot vurende ij sch seindt darvan den Nabern geschenckt as men gewonlick is iij sch f blivens—iiij sch.

Gijsbert van Mouwick den smalen tiendt tho Elst iiij jaer lanck jaerlichs ij alde sch iiij brasspen noch j jaer ende die pachtdagh op meij Anno Lx aengaende f—ij sch v str.

Gerrit van Rijsswick verkofft ij fimmen rijss dit … j sch f—ij sch.

Berndt van Oij den Gentschen werdt gepacht xviij jaer lanck dat weijdtlandt darvan jaerlichs op Petri ad Cathedram vor xij alde keijsersche off Frankrersche schilde vorss to betaelen.

Petri ad Cathedram Anno Lxiij tokommen to reckenen ende den Rijswardt des is v mergen den mergen voor iiiij ort sch eerst an te betalen Petri ad Cathedram Anno Lxiiij mit vorwarden na

Inhalt twejer cedelen uijt ein gefalden mitter vischerien hierote hoerende.

Arndt van Sedam den anderen wardt gelegen darlangs der vischerijen mitter twee sieden ende mitter andere sijden langs Evert van den Wall ende Evertz van Somp gepacht sess jaer lanck, ende is gemeeten van den landtmeter an vijff blocken dat onse block ij hondt xx roeden dat ander block viij hondt xiij roeden dat darde block iiij mergen mijn xx roeden, dat iiij block v mergen mijn j hondt j vierdeel, dat vijffte block v mergen mijn xxix roeden f xiiiij mergen elck mergen voor ij schildt mijn j brasspen. Item te betalen Petri ad Cathedram Anno Lxiiij mit ………..namhailt ons Amptbrieffs ende dar sijn brief vor

Henrick die Wilde Groeit Hermanschen, Derick die Man ende Goessen Her…. Gelaifft ein voor all vor en endt oeren erven.

Doe wardt tegen den Bijlandt die van der vrouwen van Oij gedeilt is hebben gepacht ses jaer lanck die vrouw van Oij, Berndt van Oij, Johan van Oij und Gerrit van Boeckel vor aen ende oeren erven, elck vor all den mergen voor j sch ende sijn umtrent xvj mergen te betaelen  eersten Anno Lviiij.

Item verkofft van den Gentschen wardt ein deil willigen voor vij Rx gulden f— ij sch j str j ortken.

Item verkofft ein vierdeel tienden vor xj stuver j ortken f—xj str j ortken

Item die xv sch j ort geruert in den Boit reckening heb ick nu gebuert f—xij sch viij str.

Item verkofft ein vijn wardt Rijs vor j alden sch f—j sch.

Item gebuert van restanten van Roederick tot Loesen xx Rx gulden}

Item van Wijnoltz van de Warde ende Winolt van den Poll xc Bijlanttz ss op oir restant f te samen ahn gold schilden} xc viij sch v str.

Uijtgeven ahn gereden Penningen z.

Item des neesten Gudestag nae Sunte Johans dagh tho Mittsommer Anno Lxij

Joris ontfangen xxx Rijnssgulden, ende iiiij ortken stuvers f—xx sch ij ortken strs.

Des maendaegs post septem frm Anno v s Joeris ontfangen, ende mijnen Joncker voet gehennten reickt xv Rx gulden iij stuver f—xj sch viij str.

Item van beveel mijns lieven Jonckern Derick van Camphuijsen betaelt xxxij R gulden beij Joeris voirss f—xxj sch x str.

Des Saderdaegs post Assumptionis Mariae den edelen mijnen lieven herren h Oesswaldt betaelt beij Gerlachs ssriver xxxiij Rx gulden f—xxij sch.

Des Saderdags nae Egidij Anno Lxij Gerlach voirss ontfangen Lvj Rx gulden, ende ij str, die hij mijnen Joncker voort gegeven hefft f—xxxvij sch xij str.

Ipso die Lamberti Joris Schriver ontfangen xxxij Rx gulden xiij str. f—xxij sch viij str.

Des sondags post Mauritij ………..eine Gerloch ontfangen LV Rx gulden …….. mijnen Jonckern vort …….f—xxxvij sch vij st.

Item soo die Edel mijn lieve geminde Joncker mij Arndt had doen bevelen, Reiner Louijs rentmeister uijt te richten ij  .. Rx gulden darop Willem van Schrick bij den renthmeester ontfangen Lx.. R gulden …… mijn Joncker dit ein helffte ontfangen die renthmeister die ander f—xLvj sch ij str j orth.

Des donnerdags post victoris Gerlacus bij den renthmeister ontfangen Lxv Rijnss guld ij str die ein helffte mijn Joncker, die ander die renthmeister f—xLiij sch xij str.

Noch Gerloch voirss ontfangen Lij R gulden ende vj str mijn Joncker vortgehandtreicht f—xxxiiiij sch.

Item Jorris Schriver ontfangen des maenendaegs post Martini anno Lxij Lxxij Rinssgulden xiiiij  .. des die renthmeester ….xxxij Rijnssgulden dat ander aen einen kalckman betaelt f—xLviij sch iiij str ende iij ortken.

Des vriderdags na vier sanctorum Gerloch ontfangen iiij R gulden ………mijnen Joncker die ………..f—ij sch x str.

Op sunte Barbaren dagh anno p ut s Joris ontfangen Lxj R gulden  .. stuver, der kreech dit renthmeester Riner Loens xLviij ende ij str ende darmede betaelt die ij .. R gulden ….. ende die ander xiij gulden vij str mijnen Joncker voret gehandtreeckt f—xLj sch xiiij str.

Des dienstags post Thoma Anno p ut s. Willem van Schrick ontfangen Lviij R gulden ende xiiij str mijnen Joncker … gehandreickt f—xxxix sch iiij str.

Des donnerstags in profesto Pontiani Anno Lxiij WillenVairss ontfangen Lxiij R gulden mijnen Jonckern vort gehandtreicht f—xLiiiij sch v str.

Des neesten dienstags post Agatha Virgines Gerlach ontfang Lx Rinss gulden ende xij str mijnen Jonckern voort gehandtreickt f—xL sch xij str.

Erffpaer (?) renthen

Den herrn van Emrick betaelt xxvj pond na vermogen der quitantzen hierbeij ingelaght f—iiij sch iij str j ortken.

Gerrit Hermanssen uijt borgrijdt jaerlichs iiij alde sch na vermog der quitantz f—iiij sch.

Der kercken van Aerde plach mijn Joncker te geven ij blaw gulden ende ij pond, ende is quit gebuit dar sijn brieve aff.

Der kercken van Pannerden vj pond f—j sch x str.

Millingen

Rekeningen van Daem van Heerdt 1483-1503. 17 deelen en 1 charter. Inventarisnummer 4964, Rekening over 1483/1484, afgehoord 1485 Maart 17.

Bijlant 1483

….

Wazig

Item Derk die Man de maes… voir xiij sch en 16 dal vijffte jair van sessen fac–xiij sch.

Jan vande Kerckhoff die hoffste die Wendel van Nuys te hebben plach voir ij sch to lijnen nae inhalt sijnre brieve fac—ij sch.

Jan die Wilde dat lant dat Daem vande Vluet te hebben plach voir iij gulden en j oert en is mede in sijn bouwinge gelacht voir ij sch en xij stuuv fac—ij sch xij str.

Derick die Baar van Broickmans hoffste en j morgen ain die weteringe bij sent mijns lieven heren tot sijns en sijns wijffs lijven voir iij sch j oert sch fac—iij sch v str iij gr.

.ijman Aelbartzs eijn hoffste an dat amlant buten dijcks voir ij sch iij oert sch en is dat ijde jaer van sessen, fac—iij sch x st j ort.

Roloff goerd die bouwinghe die Jan die Laewe te hebben plach behalve xj mergen landt die dair tot verpacht sijn en j stuck landt dat Willem vande …. Hadde en ij mergen landtz opten molenacker mit soeven hont landt opten molenacker voir xxiiij sch en is dat vijffte jair van sessen en hoefft ……gepacht Lambert ten Else voir xxvij sch fac xxiiij sch.

Jan Bouman van ……kamp ij sch ij oert sch en 16 dal vijffte jair van sessen ind …..Derick Frederichs mede ingepacht voir iij sch fac—ij sch xv str ix gr.

Jan Suermont van xxv …..Aerdzsche bonger………….fac iij stuuv.

Summa latus xLviij sch iiiij stuuv ij ortk.

Jan die Leuwe van erffenisse die Jan van Pannerden to hebben plach en eijn kempke bij sine husen en ……..gans hoff …….dat ijde jair van sessen fac— v sch x str j ort.

Wessel Schipmaecker dat lant inden worp dat Henrick van Aerde to hebben plach voir 6 oert st en is nu dat leste jair van sessen Bartol vanden Wiel mede ingepacht noch vj jair voir fc—j sch x st j ort.

Henrick die …

Goessen die Man die bouwinghe die Jan van Lent te hebben plach dair in behoert dese nabeschreven erffenissen: Item 6 mergen en …

Arnt Loeff die bouwinge …

Scepelkarn garst end haver gevenet elck scepel ad iiij stuver

Item Goert die Greve x scep aldar maethen Ffloris Suermont v scep….

Erffenisse zelige Rijckquijns van Camphuss

Item Ot Kaltner (of: Kaltweden) dat lant dat Derick vanden Poll hadde van Rijckquijns guede voorss voir x st vj jair lanck en is nu dat ijde jair van sessen en die jonge Jan van Lent dat lant dat Jan Kaltner had voir ij st en dat is in sijn bouwinge gelaicht facit—xij sch

Herman Floriss j stuck landtz vanden selven guede voir vj st en is dat iijde jair van sessen facit—vj sch.

Henric die Beijer j stuck landtz vanden selven guede ind is ij ….voir ij st en is dat iijde jair van sessen facit—ij sch.

Derick Krechtinck …………………….voir vij st plach Jan van Dunen te hebben dat xvjde jair van xx facit vij sch.

……ten parte iiij mergen die Jan Goissenss te hebben plach voir vj st ind die is so voel over oevergebroecken dair ick hem voir gekort hebbe j sce facit v sch.

Jan vand Kerckhoff iiij hont landtz die Jan van Nuis te hebben plach tot sijnen voir iij …….st facit— j sch x st j orth

Die jonge Jan van Lent iij morgen landtz dat Jan Kaltmeden te hebben plach ind is vanden Jonffer van Reedbroick gecocht ind sch… opte Rijn ind is mede in sijn bouwinge gelacht voir v oirt st fc—j sch x st j ort

Die Jonge Jan van Lent noch j stuck landtz dat Jan Kaltweden gehadt heefft dat mijn lieve her van Evert Rijckquijnss ind Herman Floriss gecocht heefft ind ………gelacht facit—j sch x st j orth

Xxiij      Summa Lat xxx c sch xiiij stuv j orth

Ffloris Suermont mitten iij morgen ind j hont landtz bij eijn gelege inden kirspel van Pannerden mitten …. Sijden streckende naest erffenisse mijns lieven heren en mitten ander sijden neest Henric die Wilde iij averlentzsche gulden facit—ij sch.

Henrick Jacopss dat lant ind … dat Arnt Loeff ind Herman Bouman te hebben plage voir xv sch ij ort facit— xv sch xv st ix gr.

Die jonghe Jan van Lent iij morgen Rijswartz opten Rijn die Jan Kaltwed gehadt heefft den mergen van vij oirt st ind ij alb die … als sijn bouwinge facit—v st xiij st iiij orth.

Goessen van Huest viij hont …beneden Jans ……………..gepacht voir den selven pacht facit— ij sch xv st viij gr.

Derick Krechtinck noch met j stuck landtz bijden sluijsen iij pond ix brabans …aws dat Arnt vanden Kerkchoff te hebben plach fc—xvj stuv.

Xxiiij ste            Summa Latae xxv sch xix stuv xj gr.

Lambert van………..dat Peter Schoenmacker te hebben plach to lijven voor v pacht gulden—iij sch xiiij st.

Henrick vanden Ward j kleijn hoffken vanden selven guede voir ..st des jaers facit—ij st

…………………….tot Loessen die Jan die Wilde hadde ………

…………………

Arnt vanden Borgh heefft dat guet aenden Noetboem onder den Rijn dat Clais van Camphuss te hebben plach x jaerlanck des jaers voir xxvij lijmaerssche [doorhaling guld] schilde Als die Rentmeister in lijmers boiret In hij sall die eerste viij jair dat gebruicken moigen tot .……………………………………….sall hij halden als Clais van Kamphuss dat solde hebben gehalden ind des gelijx vand Zanden off ………..

Als mijn heer van Cleve in Lijmers duet boeren en is dat seste jair van xen nu xLvj stuv van j st gekort fc–xxx sch xxvij st.

Xxvj     Summa ……………als xxx sch xxvij stuv

Dit Naebeschreven is alsulcke guet als …………van Rijn dat ………

Item j stuck landtz geheten den Acker halden omtrent iiij morgen lande en iiij hont ………heefft Goessen die Man gepacht voir x sch en is dat iiijde jair van sessen facit—x st.

…..Lambertzss j hoffst opte Aecker der Reijntken van (Elten) to hebben plach voir 6 gulden ind ………

Item hoffst bijden kerckhoff nu Arnt Krane voir vj sch en ………heeft die pastoer dat……..facit—vj sch

Soe Derick van Rijn ……………….soe en hadde Derick voirss ind herlicht van Pannerden………

Xxvijte  Summa Latae xxiij sch xxxij stuv j orth

Dit naebesschreven is alsulcke guet als ….

Item Gaert van Berckell sall dat huis bewonen ….den ………………………

Item so hefft Gerit van Berckel gepacht xxiij mergen en ij hont landt den mergen voir ij pacht gulden ind xviij mergen weijlandtz den mergen voir ij sch ind j sch inden ……..

Derick vanden Poll die bouwinge die Gerit Goerdzs to hebben plach helt xLviij mergen landtz den mergen ij pacht gulden fc—Lxviij sch

…….

Jan van Oije Bartoltzs Berntzs iiiij mergen ij hont landt vir vj sch xij jaer lanck ind hij sall dat bedijcken en bepaeten met …….ind sall dat weijen en mit ……..ind dat gepaet sall dan bliven staen then leste jaer fc–vj sch.

Derick die Man en Arnt Krans ix mergen opten gaende voir xj guld mijn j oert fc—vij sch vj st iij ort.

Gaert van Berckel en Derick vanden Poll hebben elck …….van v vorden en den sullen sij then utgaend jaer in guden ……………..

Xxviij    Summa Latae j c xLiiij sch xxiiij stuv iij ort.

Utgeven mijns Daems van Heerde voirg teghen dat opbaeren vorss

Den gulden gereckent ad xx stuv elcke stuv ad iij ……

Inden eerste van dat minen lieven heer

Rekeningen van Daem van Heerdt 1483-1503. 17 deelen en 1 charter. Inventarisnummer 4978, 17e Rekening over 1500/1501.

1500/1

Daem van Heerde 1500, N: 289

Rekeninge ind bewijss mijns Daems van Heerd nu ter tijt remtmeijster thot den Bijlant van wegen……..hern Oeswalt graff vanden Bargh het Thoe Bijlant …mijns genedige lieven heren als…………thoe der heerlicheijt vanden bijlant ……..

…………..

Her Gerijt van Oij den den gruuttpaes vor x gl erfpacht vj, vij sch j ort gulden.

Bernt van Oij Janssoen uijtt sijn bouwijnge en guede viij kroenen ………

………..

Bernt van Oij een stuck lanth dat Peter vanden Bylant to hebben placht in erfpacht voir ij sch vj, ij sch.

Summa …….

Rekeningen van den rentmeester Everhardus van Loen 1504-1524. 14 deelen. Inventarisnummer 5007, 17e Rekening over 1520/1521, afgehoord 1522 April 8.

Bijlandt 1520/1

Rekenyngen ind bewijss mijss Everhard van Loen nu ter tijt rentmeijster ind Bijlant van wegen ind …. des coelen ind waellgebaenen vmogend mijss g boven ….. ind Greven vand Berge heren then Bijlant soe als des ick van sijnen gnad renth totter heerlicheit ind oick van andern sijnd gnad renth buyten der vurss heerlicheit gelegen van Opboeren ind uytgeven to rekenen heb dair dat opboern aff angeet op onss heren vrouwen dach assumptien Anno dusent vijffhondert ind twijntich ind uytgaende opten selve onss heren vrouwen dagh assumptien Anno dusent vijffhondt ind eyn ind twijtinch.

Item inden Opboeren wordt nu gerekent eijen Merck ad xviij ailde butke, eijn pont ad viij ailtbutke, vier schillinge ad dno tijnsgroitt, eijn tijnsgroit ad j ailtbutke, vier brabanss j ailtbutke, acht kopkens eyn tijnsgroit, sestien penynge eyn tijnssgroit ind elck altbutken gerekent ad iiij st.

Item vier ind vijfftich stuiv nu genge ind geve voir eynen pacht gl off gol gul van gewichte, ind ij gul paymentz vurss voir eyne pacht gl schilt gerekent op welcken schilt dat alinge opboeren gevaluiert ind gesumpt is, ende so maickt eynen ailde schilt Lxxxj stuiv, Eyne halve schilt xLj stuiv Eyn oirt schiltz xx stuiv en eyn oirt stuvers.

Ghisbert van Heerde ind Symon Claess die bouwinge then Bijlandt die Wilhem van Hokonart to hebn plach voir x  schilde, dat vj de jaer van sessen, fc x sch

Herman vand Kerckhoff die ande millinge thoe Bijlant bij gsent ind believen mijnss gh lieven Joncker zelige gepacht xviij jaerlanck na sin orgh sijnen brieve voir xxxiij schilde dat xij te jaer van xviij, fc xxxiij sch

Evert die Man dat weydtke dat erffge Goessens van Huest voir ind Geerlich Millinck na to hebn plegen ind in deser vurss bouwinge to heven plach voir twe scilde, dat leste jair van sessen, fc ij sch

Henrix kijnder vand Wardt eyn hoffstat by der ghemeynten ind Arnt lieven kamp in erffpacht voir iij schilt, fc iij sch

Gerit van Raij vliegers wardt die to gelden plach vijfftich ailde schilde, sit hie noch dair op sond jaren op viertich schilde, fc xL sch

Wijnant van Weelre twe morgen opten Molendicke voir ij sch j oirt gl tot heven, ind Gerit die Beijer, oick iij mergen voir iij sch, ghen jaeren, fc v sch j oirt gl

Wilhem Grub maess wardt myt sijnen tobehoer, dit wordt gerekent myt sijner bouwinge wenttet ind affbroicken light.

Sa latus Lxxxiij schilt xx st j oirt st

….., fc ij sch iij oirt sch

Derick ….

Derick die Beyer van ……mans hoffstat ind eynen halven morgen aver die weteringe ……ij schilde, fc ij sch

Johan Fyrkens die bouwinge die Roloff vand Wardt wer ind Jacob die Moller na gehadt hebn daer uytgenamen is xj mergen ind eyn stuck lantz dat Wilhem vand Wardt int ij mergen opten Molenacker dit pleght tsamen to geld xxvij schilde j oirt sch

Rekeningen van den rentmeester Henrick van de Paidtfort, 1534-1543. 11 deelen. Inventarisnummer 5030, Rekening over 1536/1537.

Rekenschap ind bewijs mijns Henrick van Padtfordt …. Inden Bilandt van wegen dess edelen ind waillgeboren Oswalt greve vanden Berge her Inden Bilandt, … mijns genedigen lienen ……. Van alle …….van sijnen gnaden Renthen ind opkoempsten inden heerlicheeden Pannerden ind Myllingen ind oick buyten dit selvig heerlicht gelegen ind mij van sinen gnaden te …….

Item inden opboeren undt gerekent een marck ad xviij …..

It oick …………..opboeren gevaluet ind gesumpt is.

………..

Item Daem van Heerde die …….

Evert die Man dat weijtgen dat de erffgenaemen …..

Henrick kynder vanden wardt ein hoffstat bijden gemeijnen ind ….

Bernt van Raij fligers wardt …….

Wijnant van ……..ij mergen

Wilhem Grub…….

Johan vanden Kerckhoff die hoffstadt die Johan van Nuissre hebben plach to sijne……

(Derrick) Pennynck ……dat landt dat Johan K….dorp to hebben plach dat …….

(Derrick) die Beijers van Boekelmanss hoffstadt ind j morgen ………..tot sijnen ind sijns wijffs lijve wort ij st—fct ij st.

Johan Fierkens die bouwinge die Roeloff vande Wardt ….ind Jacob der Moller ….gehadt hebben…….

Johan vanden Kerckhoff tymmerman de erffnisse die Johan die Wilde to hebben plach ind een kempken dar bj den huyse ind Tijken Ganss hoffstadt ………sijn pacht sall…..

Wijers Verwarden den …….die Hendrick die Hargers to hebben plach …………..

…….die bouwinge hr Johan van Lent to hebben plach…………

…..Johan Tijmerbijel gepacht heeft ……..

Johan Loeff die …..

Die Kerck to Pannerden die hoffstadt die Ffrederick Gans to hebben plach in erffpacht voird……

Wijnant Krechtinck eijnen morgen opt mollenacker die Goessen Huijsfrouw van Hues to hebben plach…

………

Die pastor van Pannerden….

……………

……….

Johan van Pannerden die hoffstadt die Wilhem ……to hebben plach….

Johan Rutgers van Tengnagell suyberts kamp……

Peter Schoemacker van …..

Johan Krechtinck geritz….

Harmen van Zedam ……..

………….

Johan Krechtinck die hoffstadt dair sijn huijs op plach to staen…….

Peter die Beijer dat galgendall…….

Wilhem Grub die bouwinge die ……….

………

Evert Tijben een hoffstadt mijt een deell landtz ind wardt dat Johan van Wise to hebben plach…..

Johan van Lent nu Peter die  ………..

Wilhem Kix nu Daem Kix vijff mergen ind ij hont landtz in ……

Steven Verheiden nu Gerit Kix ij mergen landtz die Johan Kaldewedorf to hebben plach, die werden mijt …..

(Derrick) Otten ind Arnt Vermeer die bouwinghe op horkelinz mijt

…………

Wilhem …….

……..

(Bernt) van Oij dat kempken bejden ossen pass die de erffgenamen Goissens van Huest to hebben plegen ….

……

Evert van Oij dat landt dat Ryntgen van Oij to hebn plach …..

Wolter Tengnagell Zanderss twee konynx groiten voir ………inden Bilandt……..

Aernt van Driell ind Garitt van …wijck …….

Aernt van Driell voirss Grijt die Beijer utten huyss ind hoffstadt mijt …..

Steven Verheiden nu Gerit Kix een stuck landtz dat Johan Kaldeweder to hebben plach rekentmr mijnt sijne bouwinge.

Soe Wilhem van Raij heefft van der xiiij morgen landtz langhs den visschers stranck soe …..

Harmen van Zedam inde Rijck dair hij desse vj st van ………

Johan Krechtijnck nu Gerit die Man iij morgen wardtz vand thijn …..inden alden Riswardt die Goessen van Huest to hebben plach ind ……..dat Derick Krechtijnck tijmerman gepacht hadt……………..

Soe Rijntgen van Oij hadt vanden alden Rijswardt een eijntgen dat heefft nu Bernt van Oij ind wordt mijt sijne bouwinge gerekent.

Johan Krechtinck nu Gerit die Man iiij morgen landtz neest pacht guet Arent vanden Kerckhoff voir iiij schilde, fct—iiij sch.

Johan Francken iiiij morgen 8 hont, noch een eijntg wardtz tijnen halven mergen ind mogen 2 oijen tsaemen to lijnen voir vj schilde, fct—vj sch.

Harmen van Zedam nu Rijck van Zedam een eijntgen wardtz liggende mijtten …..zijden langhs den visschers stranck ind is mede grekent in sijne bouwinge Rijck vurss noch ij morgen wardtz neest den wardt vurss heeft hij oick mede in sijne bouwinge.

Item soe Johan Krechtijnck ind Henrick Lube gepacht hadden den mijddelwardt van mijnen zalige joncker vor xj sch bij alsoe datmen hen die affbroick kortten soldt Soe is den mijddelwardt ombtrent iiij morgen nae affgebraick ind dat selve landt dat dair noch lecht is waill kije diep mijt zande begraefen, Soe hebben zij den mijddelwardt vanden pacht laeten liggen ind men heeft dat nijet konnen verpachten want dat nijet dan zandt en is ind soe dan den wardt ledich lach, wordt dat holt verdornen mijtten beesten soe hadt Gijsbert van Heerde zeliger nae inholt sijne …schap van den selven zande gesegt ombtrent iiij morgen regt boekweijt ind ….morgen gerekent ……..

Willem van Raij ij morgen wardtz ind die sijn mede in sijnde bouwinge verpacht ind gerekent ind noch een eijntgen wardtz van 7 hont landtz aen sijnen wardt schietend wie eijn pacht gulden, dijt allet in sijnne bouwinge verpacht ind gerekent.

Johan Krechtijnck iiij morgen inden alden Rijswardt ind noch …halven morgen…..iiij sch nu Gerit die Man gheen jaren, fct—iiij sch.

Harmen van Zedam mit Rijck van Zedam potzwardt ind is bij nae …….ind is mede verpacht in sijne bouwinge.

Johan vanden Kerckhoff …..iiij hont landtz dat Johan van ….ss to hebben pach, voir iij …..fact—iij sch.

Bernt die Greeff die Jonge utter iij morgen j hont bij een gelegen inden kerspell van Pannerden, dat Florijs ….to hebben plach…..

Johan van Lent der Jonge dat landt dat Arent Loiff ind Harmen (Bouw)man to hebben plegen………

Johan Biese der iij morgen wardtz opten Rijn die Henrick Jacobs vanden Jongen Johan van Lent avergenoemen hadt voir ij sch iij ort sch tot sijnen lijven hier toe is Johan verpacht xj hont landtz vanden wardt hij sijne……..

Rijck van Zedam viij hont lantz neest den wardt vurss dije ik oick mede in sijnre bouwinge vurss.

Johan Krechtijnck van een stuck landtz bijden sluijssen iij pond ix brab, dat Herman vanden Kerckhoff to hebben plach, fct j….

Henrick Zanders die hoffstadt die (adraen) to hebben plach voir iij pachtgulden dair toe plach hij to betaelen iij golden gulden ut hagers hoffstadt dair aff ……..vand bij ….hoffstadt …….der adriaen to hebben plach heefft Wilhem Vermeer van Henrick vurss ind hijfft nijet meer dan vijff ort pachtguldens, want dat pom..paill verhoefft ind vergraeven is fct j pacht gl.

Erffgenaemen Derrick Krechtinck van aengewonnen guet inde die renth ut eijnen kamp landtz geheiten lotz kamp ind vj mergen ind ut alle sijnen guede, fct—vj sch.

Mijn genedige heer zelifger is aengekofft ut Goissen Carcelijs hoffstadt inden kirspell van Pannerden gelegen iiij gold…….

Item in behoiff mijns gen lieven Joncker is nu scholt genoemen Johan Loiff een weijdtmart geheiten dat heijvelt gelegen aendie aerdtsche sluijse die Johan Loiff in pacht heefft voir negen pacht gulden, fct—7 sch.

Otto Vermeer ij morgen landtz die Peter Schoemaicker tohebben plach to lijne……

Henrick Verwarden een kleijn hoffstedeken vand …….

Johan ten Bossch ind Johan Hellinchlandt die hoffstadt to Loessen den Jurgen vanden Goij to hebben plach mijt een strepell landtz, dat Johan van Beek hadt, ind plach to gelden iiij pacht gulden ind een ………

Soe Garit vanden Borgh in a……………………achtergelaten heefft, is dat guet aenden nottenoem ….rijn weder verpacht bij ….mijns gen l Joncker Johan Spronck xij jair lanck ………Johan Spronck den ……

…..theenden tot Pannerden…….

Item Henrick Ganss ind

Item Daem van Heerden heeft

It den Lobberschen theendt heeft behalden Gijsbert van Heerde voir x schilde, fc x sch.

Item Rutger van Pannerden heeft behalden den mollenackers theendt voir xvj schilden, fc xvj sch.

Item Henrick Zanders heeft behalden den dunenschen theende voir vij schilde, fc vij sch.

Item…….van Dunen ind Ffijs van Pannderden behalden den wartschen theend voir xxviij sch.

Item den …..theendt heefft behalden Henrick Ganss voir xij sch, fc xij sch.

Item Steven die Har…heefft behalden den Rosswartschen theendt voir ij sch j gulden, fc ij sch j guld

Item Marswardtschen theendt heeft behalden Johan Grub voir j sch j gulden, fc j sch j gul.

Item den theendt to gruyssen heeft behalden A…

Item mijns gnedige lieven Joncker theendt to (Haruwen) hebben behalden Johan ..s ind Jan Ijwens voir xxiiij schild j gulden, fc xxiiij sch j g.

………….

Mijllinghen

Item inden irsten Wijnoltz kijnder vanden Wardt …….bontz bouwinge van Oij een halve korn valz j gulden xxij pond iij ort pond, fc j guld ..

Item soe Johan Krechtijnck gepacht hadt der visscherije to Mijllingen mijtten visscherijen opten Waill, soe inden Lobberden ind dat nije gat aender Bilandt voir xij sch soe dan der visscherie to Myllingen ver… ind inden Lobberden met dat nije gatt aenden Bilandt…………

Bernt van Bockell ij schilde …….utter een stuck lantz aen ……….

Wolter vanden Poll die xxj morgen van Peters guet vand Bylandt die Daem van Herde gehadt heefft, mijt den nonnenkamp …..tsaemen gepacht voir xij schilde den jaeren sijn omb ind is nu verpandt aen Otto van Rijswijck Tollschrijver aenden Tolhuyss………

Rutger van Nijenhaeven ij golden guld ………eijnde aen erffnisse dat Heijmerinck Honsleger twesen plach.

Johan Ijnwerss eijnen schilt ………hoffstadt to Mijllingen die Jan …..ind sijn huijsfrouw to hebben plegen.

Idem noch eijnen gulde frans ………

Stijn Brans eijnen gulden jaerlix …….eenen hofstadt to Mijllingen,

Johan (Kerckman) eijn huys ind hoffstadt ind een kempken dair hij ….

Rijck die Wilde iiij morgen in erffpacht voir iiij sch j ort guld, fc iiij sch j ort g.

Goessen van Ulfft viiij morgen j hont xxiiij roijen die Peter (Koper) ind Johan van Hoen to hebben plegen dair toe iiij morgen die Sandack to hebben plach to lijnen nae ……..

Goessen noch gepacht een eijntgen vanden Rijsswardt tegen sijnen huijse ind is eijnen morgen voir vij ind pacht gulden, fc j gul.

Idem noch gepacht vanden Wardt tot iiij morgen ind datt weder gepacht vj jan den morgen voir eijnen pachtgulden Dijt heefft nu Peter van Aldenboikem in sijner …….en rekene ick nijet ……

Ansem ….den Hoekelums wardt voir sess schilde, fc vj sch.

Heer Gerit van Oij den gronten (=gruuter?) pass in erffpacht voir x gul, fc vj sch j gul.

Bernt van Oij Johanss utter sijnne bouwinge ind guet viij komen, des genen Wijnantz kijnder vanden Wardt een halve koen als voir………

Aernt van Wickholt ind Wilhem (Nienvissig iiij pond to tijsen, fc ……

Wolter vandne Poll den …..enkamp ind is mede verpacht in Peters guet vanden Bijlandt als wordt…..

Heer Gerit van Oij een stuck landtz dat Peter vanden Bijlandt to hebben plach in erffpacht voir ij sch, fct—ij sch.

Derrick die Mej oick ut laten zanden een stuck lantz dat gheen holt meer en droich ind is iij morgen d morgen………verpacht vj jairlanck Jan van Brijnen voir iij sch …..

Roelloff Hannen eijnen morgen landtz ut laeten zanden ind gepacht voir eijnen gulden, dijt heefft oick Peter van Aldenboikenz …en rekene ick nijet.

…………

………..

Henrick Branss die xvj morgen landtz die sijnt…….

Johan Spronck ind Stijn sijn huijsfrouw den acker bijden capellen ind is ………

Rijck die Wilde ……

Wilhem die Mej die hoffstadt bij den gemeijnen die Daem Gelijs to hebben plach voir ij schilde, fc ij sch.

Alijt vanden Poll dat ……..ind is worden verpacht Zander van Herde voir iij sch vj ……..

Die Aczise tot Mijllingen heefft gepacht Zander van Heerde bij ………

….

Hier naebeschreven volgtz idt utgeven tegen het vurss opboeren nar vermoghen bijgelachte quytantie ind ander bewijss.

Item inden iersten heb ick Henrick van Paidtfoirt vurge utgericht ind betailt der Edeler ind wailgebarn mijn lieven jonfferen to Collen mijns gen l Joncker meij alsulcken dertich golden gulden van gewichte als …verschenen warn op Martinij ao xxvj, fct xxx gg.

Item betailt aen wijnckelhuysen in Arde her Harmens van Wittenhorst xxx golden gulden die hem verschenen ward op Martinij anno vj, fct xxx gg.

Item noch betailt ind utgedicht den Capittels heren to Emrick ……..

……………

Item betaelt aen Johan van Raisfelt to Raisfelt ……

…………….

…………

Item betaelt aen Henrick van Herttenfelt alsulck xxj gold guld 7 haernsgulden voirden gulden als hern G. schreven ……op katherijne anno xxxvj……………..

…………..

Rekeningen van den rentmeester Jaspar van Ulft over 1560/1561, afgehoord 1564 Mei 12, 1 deel.

Ulfft – Bijlant

Aengaende up Assumptiens beate Marie virgis Anno sestich ind uthgaende upten selven dach ao Eeijn ind sestich.

N. 289, pro domino

Ulfft

Aengaende op assumptionis beate Marie virginis anno sestig ind utgaende opten selven dach anno Eijn ind sestig.

Rekenschap ind bewijss mijns Jaspers van Ulfft rentm inden Bylant van wegen ind  ut beveill ingeb genedige heven h.. heren Wilhem Grave toedem Bergh heer inden Bylant so van alter

Etc.

Inden irsten Bijsbert van Herde ind Sijmon Claissen ind Evert Bouman die Bouwingh then Bylandt die welchen hoickmat teselven plach voir thien Schilde die jaeren sijnt omb ind is nu verpacht dem vurss Gijsbert van Herde ind Bouwman voir xvij Schilde ind die jaeren sind oick omb ind is weder verpacht Joes vande Kerkhoff Evert Bouwman ind Johan Hat voir twintich Schilde ind die jaeren sijn oick omb ind is den selven weder verpacht wie vifftig pacht g ind is dat seste jaer van sessen, fc L.

Item Soe hefft Lenart Kalff van mijnen gen heren heer gepacht etc.

Item noch hefft Lenart Kalff inpacht eijn weijde geheiten dat vossen gat in groetten iiiij  mergen twe hont achtenvertich Roijen gelegen beneffen den lang Steeck xij jair lanck ind dat sal die irste sess jaer voir ytlick mergen geven thoe pacht drij pacht gulden negen eijn oert ind die leste Sess jaer vier gulden negen j oert ind die jaeren sint omb ins sijn bijden drost ind beneelheweren verlenght op behaeg mijns gen heren heer ind is dat vij jair …. Ind gebruickt nu Johan Ffierk, fc xviij dal xij st.

Item Soe mijn gen lieven heer ingebruick gekoemen klercken margen ind durch Johan Smulinck lehenden worden is dat selven weng  spacht Rijck van Zedam voir xv pacht gulden ind soe dat selve wartg foir aff gebraeken is ind noch dagelix foer aff brucke bliefft den pacht staen op xij pacht gulden, fc xij dal.

Summa f Lij Lxxxxij st j oert ..

Item Daem van Herde die ander Bouwinge then Bylant die Herman vande Kerckhoff to hebben plach voir xxxiiij Schilde is nu verpacht den vurss Daem van Herde van Lxxx schilde die jaren sijne om ind is nu verpacht Arnt van Raij voir hondert xxvij pacht g ind twe jarige ferk twelff jaerlanck ind die jaeren sijnt oick om indit den vurss Arnt waden verpacht twe jairlanck des jaers voir hondert Seven ind twintich pacht g ind twe ferck ind die jaeren sijnt oick omb ind is der selve Arnt van Raij weder verpacht voir hondert twe ind vifftich pacht g vier fercken ind xiiij pont Suickers negen jair lanck ind is dat vierde jair van ix en,  facit j c Lij dal.

Fuert die man nu Johan van Stockum ein weytken dat die erffgenamen Goessens van Huest voir ind Gerlich Milling nae te hebben plegen ind in dess Bouwinge ve heen plach voir twe schilt, fc iij dael.

Item Henrickz kynder vande Wardt eijn hoffstat bider gemeijnt item Arnt Lijnenkamp in erffpacht voir iij schilt, fc iij dal iij oert g.

Item Gerit van Raij fligers wardt die toe gelden plach vifftich alde schilde sijdt hij nu dair op sonder jaeren voir vertich schilt ind die jaren sint omb is den selve wart weder verpacht Gerit vurss voir xLvj schilt ind die jaeren sein oick om is wederom verpacht Henrick Fierk voir hondert ind thien gulden ind twe jaerige ferck ind die jaeren sine oick omb ind hefft den pacht opgesacht ind weder gepacht voir viffen tachtentich gulder xij jaer off then Sessen toe weder seggen ..s des niet geliefft ind is dat elfft jaer, fc Lxxxv dael.

Item Wijnolt van Welre ij mergen opten moelenacker voir twe schilt j oert g toe lijnen ind Gerit die Beijer oick drij mergen voir drij schilt ind dese drij mergen hefft gepacht Arnt van Bargeren voir ix pacht g ind die twe mergen heben pacht Henrick die Beijer ind Gerit die Leuw voir vj g dat derde jaer van vj en, fc xiiiij dael.

Wilhem Grub nu Johan Grub maeswart mit sijnen toebehaer ind wordt mit sijner Bentvynge gerekent

Item Soe is inbehoiff mijns gen heren heer van  Gasken Boesar ind hoeren erffgen erstlick aengekoifft eijn hoffstat geheiten tibben camp mit eijn stuxken lants binnen dijckz inden kerspel van Pannderden schiede indie wart welck lanthsst gepach Johan Vermeer voir vj g g j oert g, facit vj dael j oert dael.

Johan vande Kerkhoff die hoffstat die Johan van Nuijs toe heben plach toe lijnen voir ij schilt ind lijnen sijnt daet Soe ist die hoffstat was gepacht sees jair lanck Johan van Ravenswaijen voir twe schilt drij oert schiltz, fc iiij dal iij oert sch.

Derick Pennynck ind Gerit Kuyp dat lant dat Johan Kaltweder thoe heben plach rekentmr mit sijen Bouwing.

Derick die Beijer Kaekelmans hoffstat ind ein halven mergen aver dije weteringe tot sijns wijsse leven voir twe schilt ind dese hoffstat gebruickt nu Gerit die Beijer, fc iij dael.

Johan Ffierkens die bouwinge die Roeloff vande Wardt voir ind Jacob die Melter na toe heben plag dair wegenomen is xj mergen ind eijn stuxken dat Wilhem vande Wardt gehadt hefft ind ij mergen op die moelenacker dit plach to samen toe gelden xxvij schilt j oert ind Johan Fierkens dit noch gepacht xij jair off then sessen toe weder seggen voir xxxiiij schilde ind die jaeren sijnt omb ind hefft sulx weder gepacht bij Barendten Keijser voir xxxiiij schilde maickt eenen vifftich pacht gulden ind is dat darde jaer van  Sessen, fc Lj dael.

Item Johan vande Kerckhoff tummerman die …uisse die Johan die Wilde tho heben ind plach ind eijn kampken bijden huiss …. tyken gans hoffstat voir vijff Schilde eijn oert schild toe lijnen ind die lijnen sijnt verste…. ind is verpacht gewest Rutger van Pannerden nu Cornelis van Hoemoit in Rutgers stede xij jair off then Sessen toe weder seggen voir xj pacht .. ind die jaeren sint omb, fc xj dael.

Item Wijer Verwaerden der Neerding die Henrick die Saiger to heben plach dan toe eijn hoeffstat inden  neerding ind plach Reijtk Noerding toe heben ind vij hont lantz dair bij dit hefft in pacht Derick Otten voir xx Schilde ind twe ferck die jaeren sint omb ind is verpacht Johan van Stockum voir xxxvij pacht g ij ferck ind acht pont Suickers ind is dat iiijde jaer van Sessen, fc xxxvij dael.

Summa f Lij iij c Lxxj dall.

Evert die Boese die Bouwinge die Johan van Lenth thoheben plach dair inne dese nabesch erffnisse in viff morgen ind xx Roijen in … mergen vij hont ind eijn kempken … sijnen huijse vij morgen ind…

Item ut deser vurss Bouwing genamen eijn hoffstat die Johan Tijmmerbijl gepacht heft voir drij schilde ind …

Johan Loiff die Bouwinge ind …

Wijnck Krechtingh enen merg op den moelenacker die …….

Item Berndt vande Wardt vj hont lantz voir vj een schiltz …….Johan Klomp to Lyven hadde dit hefft nu gepacht Wilh vande Kerckhoff voor vier golden g—fc iiij g.

…..

Berndt van Oij enen morgen opde moelenacker die Herman vande Kerckhoff ind Roloff……….nu gepacht die weduwe zelige Derickz van Oij des jaers voir iij gulden fc iij g

…….

Evert Tib hoffstat mit eijn deel lantz inden ward dat Johan van Nuijs toe hebben plach voir vij schilt ad vitam Johan Kaltweder sal dat huiss tijmern ind ……..

Johan van Lenth nu Evert die Boese ij mergen die Evert Tib had voir eijn halve schilt want dat bijnne aver oever gebraeck nu aen dat hoeffe verg… is fc xxiij st.

Wilhem Kimp nu Daem Kimp viff mergen ind ij hont ind alder weijden  voir vij schilt die jaer ….. umb ind dit hefft nu gepacht Henrick Fierk arntz als voir gewest is, Item Wijnolt Verheijden nu ……………….., die Arndt Loif toe hebben plach voir iij schilt ind die………

Steven Verheiden nu Rijck Kimp ij mergen lantz die Johan Kaltwed to hebben plach werden mit sijne bouwinge gerekent.

Derick Otten ind Arndt Vermeer die bouwinge op Hokelum mit andern lande ind toebehoer soe die Henrick die Wilde to hebben plach mit enen morgen dije wie op Johan Vermeer ……….

………

Evert van Oij dat lant dat Reijntken van Oij to hebben plach

…..

Wolter Tengnagel nu Clais……………

Arnt van Driell nu Gerit van Mouwick ………..ind dit hefft nu gepacht Gerit die Man voir xij schilde….

Arnd van Driel vurss ind Gerit die Beijer…………..

Item noch eijn hoffstat die Arndt vande Kerckhoff to hebben plach ………

Steven Verheiden nu Gerit Kimp eijn stuck lantz dat Johan Kaltweder toe hebben plach ……..

Item soe Wijlhem van Raij hefft die xiiij mergen lantz langes den visscher stranck soe voele dair hij jairlix voir gijfft xviiij schilt die jaeren als sijne bouwinge ind dat ander ………………Ind dit hefft nu Rijck van Zedam weder gepacht mit meer anders als ……….

Herman van Zedam nu Rijck van Zedam dair hij dese vj schilt voir gegeven hefft mit meer ander lantz als …….

Johan Krechtingh nu Gerit die Man iij mergen wartz vanden x mergen ind ald Rijswart die Goessen van Huest toe hebben plach ind daer toe iiij mergen vand alden Rijswart die Henrick Krechtingh te samen gepacht hadt voir vj schilde dit hebben nu gepacht Derick ind Gerit Krechtingh voir viij schilde sonder jaeren ind dit hebben nu gepacht Johan Krechtingh ind Goessen van Ulfft vj jair lanck deses jaers wie …………..

Item Reijnck van Oij nu Rijck Tijmmerbijl ……..

…………..

Wilhem van Raij ij mergen …….

Johan Krechtingh iiij mergen …….nu gepacht Derick ind Gerit Krechting voir vij schilde ind ……..

Herman van Zedam nu Rijck van Zedam ……….

Bernt die Greeff die jonge…………….gelegen inden kerspel van Pannerden dat Floeris ………..

Johan van Lenth die jonge dat lant dat Arndt Loiff ind Herman van Zedam to halden plagen voir………ind is mede verpach Arndt van Stockum als voir …….

Johan Bies nu Henrick van Densen iij mergen wartz uth Rijswart die Herman ………Ind die hefft gepacht Wijnolt Krechting voir x pacht g ind is dit iijde jaer van vjen fc–x dael

Item upden Rijnstreem beneden den ………….verpacht iss gewest Rijck van Zedam mit sij…………van hefft eijn deel nu gepacht Wijnolt Krechtingh voir iij pacht gulden Ind Goessen Offerman eijn deel voir ij pacht g Rijck Derix eijn deell voir iij pacht g ind Hanss die Leuw oick eijn deel voir j pacht g Ind is dat iijde jair van vjen fc viij g.

Rijck van Zedam viij hondt lantz neest den wart vurss ind iss mede in sijn bouwinge verpacht.

Johan Krechtingh eijn stuck lantz bijder sluijsen iij pond ix braemschen dat Arndt vande Kerckhoff thoe hebben plach in gebruickt nu Gerijt Krechtingh fc xvj st ij oirt.

Henrick Sanders die hoffstat die Adriaen to hebben plach voir vj pacht gulden dair toe plach hij toe betaelen iij golden g .…….Johan die Snijder gepacht voir ij pacht gulden ij oert gulden fc ij dael ij oirt

Effgenamen Derick Krechtingh van aengewonnen guet ind renthen uther eijn kamp lantz geheiten Botz kamp ind is vj mergen uther alle sijnen ervem sess schilde des jaers fc ix dael.

Item mijnen gen lieven heren is aengekoifft uther Goessen Carcelis hoffstat inden kerspel van Pannerden iiij golden g die twe verschijnen up sinte Jans………ind die ander twe up petri ad cathedram ind men………….

Item inbehoiff mijns gen lieven heren is aen scholt genaemen van Johan Loiff eijn weijtgen g……….

Item noch is tot behoiff mijns gen lieven heren erfflick aengekoifft van Johan van Dornen eijn stuck landtz geheiten Lippitz maetken gelegen bijnnen ind buyten dijcks ind dat selve is verpacht Johan Vermeer voir iij gold g ind mit eijn oert g fc iij g j oert g.

Suma ………….

…………..

Milling

Item Wijnolt kijnder vande Wardt ….

Item Johan Krechtingh gepacht hadde die visscherie tot Milling

………

Johan Spronck ind Stijn sijne huijsfrou dem acker bijder cappellen ind is ……….

……………

Henrick Lippit nu Rijck Lippit eijn stuck lantz vanden selven gude dat kaltweder ind Wilhem van Hokelum toe halden plag voir vij gulden heefft nu Rijck Lippit gepacht voir iiij schilde j st dat iijde jaer van vjen fc vij g

Steven Verheiden nu Rijck Kimp dat lant dat Johan Kaltweder toe halden plach rekent mit sijner bouwinge.

Derick van Doenen nu Rijck Othen eijn stuck lantz vanden selven gude ind wordt genoempt den Berchschen kamp voir viij pacht gulden die j…………….

Gerit Engels Koene Serris hoer zoen Gerit Moeren Johan Katherina Moeren ind Steven Moeren, koenen ander dochter Bely van Rell ind hefft vier kijnderen, koenen derde dochter heit Hilleken ind woent toe Keken ind hoer man heit Henrick Vermoelen koene vierde dcohter heit Grut ind was Evertz wijff vande Wall ind is doet ind hefft viff kijnder die eijn zoen heit Henrick die ander Johan ind die derde Gerit ende die eijn dochter heit Hillick die ander Bely Alijt Engels is doet ind gerekent Katherijna Snellertz ind Alit hoir suster woent toe Westerfoert Wilhem Vos mit sich derde Aelbert ind Griet Bouwman Johan vande Poll mit sich derde Johan is doet Ffrederick Alit Frederix neeff inden Lijmersse Johans suster van Goch dair kammen nijmand van sijnden Gerit ind Derick Meuwz Derick is doet ind niet achter gelaten Wilhem vande Berge ind woent toe Cleve Engelbert van Keken selffs darde Wilhem vande Poll Henrick Thoeniss Jenneken Tyben ind Claess hoer broeder Alit Fox ind woent toe Duyffelwardt ind Herman is eijn Ketelboeten Henrick Ffrancken Trijne Johan Rutgers wiff thoe samen omtrent xxxix persoenen ider eijn oert st ind hier van en wordt niet meer ontfang als eijn halff oert st facit j oert st.

Talholtzwardt tot Herwen gelegen

Rekenschap ind beweijs mijns Jaspers van Ulfft rentm inden Bylant ………

………

Wilhem van Kolck———–ij  …. Ad vj dal

Derrick van Haren—– j kar ad iij dael

Ffloeris Groeb—- j kar ad iij dal

Anna van Kolck—-j kar ad iij dael

Heer J… vicarius—-j kar ad iij dael

Thijs Otten—j kar ad iij dael

Rekeningen van den rentmeester Johan van de Padtvoirt over 1578/1579. 1 deel. Inventarisnummer 5057,

Bijlant 1578

… de jaerlixe pensiones ut dessen ampt Bilandt betaelt van het upboeren Martini 1578 verschreven und betalt.

Irstlich betalt ahn den Capittels heren tho Emerick hondert viffthin daler twintich stuver brabants anderhalleff kromstart als den vurss heren prima Novembris in anno acht und seoeventich verschreven was nha vermogen der conderdien ad facit— j c xv daler xx stuv j ortsen.

Noch betalt ahn den Capittels heren vurss vier daler negen stuver faluirt als dem vruss heren verschreven is up paesschen in anno id negen und soeventich tho thins tot dem kerspel Pannerden facit—iiij daler ix stuver fab.

Noch doch befellich mins G.heren betalt ahn Johan Masschop der Rechten licentiaet hondert verthin daler van acht stedige jhaer renten als nemlich van Martini 1576 twe und vertich daler und van Martini 1577 sestich daler und van paeschen anno 1578 twe viff daler verscheven facit tho samen hondert verthin daler—j c xiiij daler

Somma ………..

Noch betalt ahn Gertruid (Bevens) wedue zelige Ringelberch die sum van hondert uns ses golt gulden voor ider goltgulden vertich stuver faluirt betalt waer van die achtin goltgulden ider jaer verschreven sint up mei anno ad 77 und achtundseuventich und die viff und dartich goltgulden in den selvigen jhaer up petri ad Cathedram anno id 77 und 78 ……. In Junio anno id negen undsoeventich facit die sum van hondert ein und vertich daler thin stuver facit j c xLj daler x stuver.

Noch tot befel meins G. heren betalt ahn meister Franciscis Heijen wegen der studenten zu Collen die sum van sestich daler als hier verschenen wass ut Talhols wardt actum den 28 Decembris anno 1578 facit— Lx daler.

Noch verricht ahn Jacob Surmondts thin daler hem it Talhols wardt vurss verscheven up Marie conceptionis anno id achtundsoeventich facit thin daler—x daler.

Somma……twej hundert und elff dal und thien …

Noch wegen zelige drost Rither ahn het el hus ahn Johan der Leu aldaer wonachtich betalt hondert twintich daler als hem up Martini anno id achtundsoeventich ut Johan Krechtinchs senior und Henrick tho Mans bouwinge verscheven was facit —j c xx daler.

Noch vermacht ahn Derrick van Bergeren twintich goltgulden als hem verschenen waren ut den hoff tho poll up victoris ann id seuvenundseuventich und victoris anno id achtund seuventich ider jaher thin golt gulden ider golt gulden betalt met dertich stuver faluirt und dat van wegen Liffert Giskens actum den darden octobris anno id negenundseuventich facit sesundtwintich daler twintich stuver—xxvj daler xx stuver.

Item hefft nu Elskens Heinrichs ahn horen pacht Martini 77 und 1578 verschenen gekort twe jhaer rents als hoer verschienen is up Mei anno id achtundseuventich und Mei negen und soeventich ider jhaer darthin darthin daler .. stuver facit sesundtwintich daler tweleff sstuver— xxvj daler xij stuver.

Somma ………

Noch vermacht ahn Johan Masschop der Rechten licentaet up alsulcke sestich daler die hoin ut Talholswardt Martini anno id achtundseuventich verschenen sint die sum van vifftich daler den daler ad dartich stuver actum in November anno id 1579 luit quitanti facit—L daler.

Somma …..viefftich daler.

Item heb ick min G. heer gesant dach sijn G. Ridende baed Derrick Elss dorch sin G. befelschrifft die sum van tachtentich daelers den daler ad dartich stuver faluirt—facit—Lxxx daler.

Actum den xvj Januarij ad 79.

Noch hefft Rutger van Olde eines G. heren schriever dorch sin G. befehlschrifft van die huislued zu Pannerden und Mijllingen untfangen die sum van seuvenundvertichsten halven daler den daler ad dartich stuver faluirt actum den xiij novembers anno 78 orkont quitans—facit—xLvij daler.

Noch hefft mins G. heren Ridende baed Derrick van Elss dorch mins G. heren befelschrifft ontfangen van Rutger Goris die sum van vierunddartich daler den daler ad dartich stuver faluirt actum den septembris anno achtundsoeventich—facit—xxxiiij dal.

Item noch hefft mins G. heren soldaet Johan van Gendt genant, dorch sin G. befelschrifft van mich ontfangen vijfftich daler den daler ad dartich stuver faluirt actum den xviij februarij anno negenundseuventich—facit—L daler.

Somma…..twei hundert elff halb dal.

Item noch heb ick dorch mins G. heren befelschrifft in Martie anno id duisent viffhondert negenundseuventich tho Nimegen gekofft specien———-

Zum irsten bi Jan van Dornenborch Apteker tho Nimegen ses quarten oliven die quart ad achtin stuver faluirt facit die daler achting stuver faluirt—facit iij daeler xviij stuver faluirt.

Noch thin pont Capperen ider pont ses stuver faluirt facit twe daler—facit ij daler.

Noch viffundtwintich lamoenen hett stuck ad een stuver ein ort facit tweundartich stuver ein ort—facit–j daler j stuver faluirt.

Noch twintich pont amandelen ider pont ad negen stuver und ein halven facit ses daler thin stuver faluirt—facit—vj daler x stuver faluirt.

Noch dartich pont (knopen) ider pont drie stuver min ein ort facit twe daler driundtwintichsten halven stuver faluirt—facit—ij daler xxiij stuver faluirt.

Noch ses pont witten bandts ider pont drie kisers gulden min drie stuver faluirt facit elleff daler twelleff stuver faluirt—facit—xj daler xij stuver faluirt.

Somma ten seven und twintich daler vierenhalf st.

Noch ein pont Tomissel het pond ad twe Carolus gulden und twe stuver faluirt facit ein daler twelleff stuver faluirt—facit—j daeler xij stuver faluirt.

Noch dartich pont Corinthen het pont ad ses stuver faluirt facit ses daeler—facit—vj daler.

Noch ahn sexkens van dit vurss kruit und Tummekens ad dorthin faluirt orkont quitans—facit—xiij stuver faluirt.

Item dit vurss kruit is tho samen bij Jan van Dornenborch Apteker vurss gehalt.

Item desse navolgende specei und kruit is bi vrou Hondaens binnen Nijmegen gekofft.

Zum irsten hondert pont pruimen van damast ider pont anderhalff stuver faluirt min ein deut facit vier daler achtinden halven stuver faluirt—facit—iiij daler xviij stuver faluirt.

Noch ein korff sepse vigen wegende dartich pont der pont twe stuver faluirt facit twe daler—facit—ij daler.

Noch ein korff Resinnen wegende seuven und tachtentich pont ider pont dardenhalven stuver faluirt facit seuven daler achtehalleff stuver faluirt—facit—vij daler viij stuver faluirt.

Somma…..

Item noch twintich pont Riss ider pont der stuver faluirt facit twe daler—facit—ij daler.

Noch soeven(dartich) quarten boemali der quart darthin stuver faluirt facit thin daler viffundtwintich stuver faluirt—facit—x—daler xxv stuver faluirt.

Item noch heb ick voer die boemali ton betalt acht stuver faluirt—facit—viij stuver faluirt.

Item voer die ton der pruimen van damast vier stuver faluirt—facit—iiij stuver faluirt.

Item noch gekofft achtindehalleff haerdueck ider vel ad dri stuver faluirt facit ein daler drieundtwintichste halleff stuver faluirt—facit—j daler xxiij stuver faluirt.

Item desse vurss specerei hebben Bardt Offerman Jan Offerman Arnt die Wael van Nijmegen mett haer schuet gehalt und gefuert thot in den houberch heb ick hoer daer aff betalt twe daler—facit—ij daler.

Somma ………

Item bin ick twe reisen tho Nimegen wegen mins G. heren gewest …….die gekoffte specerij ut der stadt tho the doen volgen und oick derhalven toe Berg gereist und also dorch hollep van den Landdrost die vurss speceri ut der stadt Nimegen kregen heb ick in alles weer und nosch risende mett min diener vertert acht und twintich stuver faluirt—facit—xxviij stuver faluirt.

Item noch heb ick ut befelschrifft mins G. heren tho Nimegen gekofft ein Roel loets wegende anderhalleff hondert und drie pont heb darr voor betaelt ses Rix daler tweundtwintich stuver faluirt actum den xviij Mert anno id negen und soeventich—facit—vij daler iiij stuver faluirt.

Item noch gekofft up tit vinss dorch mins G. heren befelschrifft ses duisent lasnagel und den dusent solder nagel woer van ider hondert las nagel kost twelleff stuver und ider hondert solder nagel ses stuiver facit die vierss lass nagel und solder nagel tho samen dartich daler facit—xxx daler.

Somma …. Acht und dartich dal twej st.

………

Noch is den s….ig Derrick van Paiffert wegen mijns G. heren …..up Millingen

Noch vermacht ahn Arndt de Wael wardt greff in die st..wardt Gerrit Sanders wardtgreff in die Lobberden Wilhem Rutgers wardtgraeff in die Scholvert Johan Simens wardgreff tho Millingen Henrick (Zirrix) onderscholt tho Pannderden ider ein schaar weidens ……..

……………

Beschrivens der arbeite und verdiensten zu Pannerden geschiet in den h……….. anno ad dusent viffhondert acht und soeventich und ……

Die gemein dachhueren

Evert van Kerckhoff haeffemijster hefft hondert darthinde halleff dachuher—facit xiij dachuhr

Noch Evert vurss twellef gemein dachuhr—facit—xij dachuhr.

Stoffel Peppel scholtis soevenundtachtentichste hallef achuhr—facit—Lxxxvij dachuhr

Steven van Kerckhoff wartgreff vierundtachtentichste halleff dachuhr—facit—Lxxxiiij dachuhr

Evert van Kerckhoff Stevens soen sesundtwintich dachuhr facit—xxvj dachuhr.

Jan Offerman hondert……

Gerrit die Beijer……….

Arndt die Beuss

Wilhem van Duinen

Gerrit Sanders

Wilhem Sanders

……..

Jan van Hessen..

Jan Ravenswaij

Ott Borgers

Bardt Pouwels negenundvertichste halleff dachuhr facit—xLviiij dachuhr

Henrick die Beijer drei und vertich dachuhr facit—xLiij dachuhr

Gerrit Gerlichs virthin facit—xiiij dachuhr

Gerrit van Honseler twe und vifftich dachuhr facit—Lij dachuhr

Rein (Gardes)

Arien Borgers

Gerrit ……

Wijer Simens

Henrick Backhuis

Jan Routers

Lenart Segers

Seger die Haer ses facit—vj dachuhr

Henrick Frerix vierundsoeventich facit—Lxxiiij dachuhr

Evert van Helssum achtunddartich facit—xxxviij dachuhr

Summa Laterus ses hondert sesthinde halliff dachuhren

Volgen die gemein dachuhren

Derrick Gerlichs einundvifftich facit— Lj dachuhr

Evert die Leu elleff facit—xj dachuhr

Derrick  (Niren) negenthien facit—xviiij dachuhr

Jan Claessen einundtwintich facit—xxj dachuhr

Peter Janssen vierthin facit—xiiij dachuhr

Derrick die Leu thin facit—x dachuhr

Gossen Offerman drieundtwintich facit—xxiij dachuhr

Jacop van Pannerden aichtundtwintich facit—xxviij dachuhr

Derrick Otten soevenundsestichste halleff facit—Lxvij dachuhr

Jan die Beijer vifftich dachuhren facit—L dachuhren

Cornelis van Hessen aichtundtwintich facit—xxviij dachuhr

Evert van Honseler hondert aicht und dartich facit—j c xxxviij dach

Arndt die Wael tweundvertichste halleff facit—xLij dachuhr.

Arndt van Kerckhoff sesundnegentich dachuhr facit—Lxxxxvj dachuhr.

Summa Laterus viffhondert soevenundnegentich dachuhren

Somma laus ahn gulde negen hond sestich reichs dal ein und dartigsten halv st j ortt.

Volgen die gemein dachuhren

Arnd van Stockum vijff und dartich facit—xxxv dachuhren

Hubert Arntsen vier facit—iiij dachuhren

Rutger van Duenen vertich facit—xL dachuhr

Sander Koninck sesundvifftich facit—Lvj dachuhr

Gerrit Wolters ein und twintich facit—xxj dachuhr

Peter (Rickes) seven facit—vij dachuhr

Bardt van Stockum verthin facit—xiiij dachuhr

Jan Grub aichtundtwintich facit—xxviij dachuhr

Jan (Brunse) ses facit—vj dachuhr

Henrick Tib viff facit—v dachuhr

Jan Hueff twelleff facit—xij dachuren

Jan Bluem driendtwintichste halleff facit—xxiij dachuhr

Jan die Moller einundvifftich facit—Lj dachuhr

Jan Muer aicht facit—viij dachuhren

Jan Fierkens senior thien facit—x dachuhr

Cornelis van Hoemuet sesundvertich facit—xLvj dachuhr.

Summa Laterus dri hondert ses und sestichste halleff dachuhren

Ahn gelde zwej und vertich Reichs dal seven und twintigste halb st j …

Volgen die dachuhren

Rick Derrickx driundtwintich facit—xxiij dachuhren

Gerit die Buijss aichtundvertichste halleff facit—xLviij dachuhr

Bart van Raij acht und twintichste halleff facit—xxviij dachuhr

Peter Verwaeijen thien facit—x dachuhren

Wilhem van Kerckhoff viffte halleff facit—iiiij dachuhren

Rein van Helssem anderhalleff facit—ij dachuhr

Gerit van Raij twe facit—ij dachuhr

Jan Krechtinch die suider viff facit—v dachuhr

Johan Firkens junior negen facit—viiij dachuhr

Summa in alle laterus  etc.

Item noch is Evert van Kerckhoff hoefftmeijster zu Pannerden in Aposli anno negen und soeventich gefordert van min G. her ahn der haper mol ……….etliche gebrecken tho helpen ………

Volgen die kardach ahn der

Evert van Kerckhoff hoeffmeister

Stoffel scholtis

Steven van Kerckhoff

Hermen Kruss

Bart van Stockum

Jan Vermeehr frou

Jan Grub

Aelbert Berents

Derrick …….

Derrick van Halssen

Bardt van Raij

Jan Bruns

Summa……..

Volgen kardach

Jan Offerman driendvertichste halleff facit—xLiij kardach

Evert van Kerckhoff Wilhems soen seuventhin facit—xvij kardach

Jan Borgers soevenunddartichste halleff facit—xxxvij kardach

Wilhem van Kerckhoff seuven und dartichste halleff facit—xxxvij kardach

Jacop Janssen drieendvertich facit—xLiij kardach

Derrick (Niren) einundvertichste halleff facit—xLj kardach

Jan Hueff twe und dertichste halleff facit—xxxij kardach

Jan Fier

Gerrit van Raij

Aleff Fier

Arnt van Stockum

Henrick Fierkens senior viff facit—v kardach

Grijtijen fier frou ahn den Bilant

Simen Bouwmans

Jan Firkens senior

Rick Derrickx aciht kardach facit—viij kardach

…………….

Holt……………….

Henrick Wijers dri vimmen facit—iij vimmen

Johan Routers dri vimmen facit—iij vimmen

Peter Janssen acht vimmen—viij vimmen

Derrick die Leu negen vimmen facit—viiij vimmen

Gerrit Sander dri vimmen facit—iij vimmen

Gossen Offerman acht vimmen facit—viij vimmen

Peter Rickers dri vimmen facit—iij vimmen

Jan Bruns ses vimmen facit—vj vimmen

Henrick Tib dri vimmen facit—iij vimmen

Facit dit vurschriven ses und vertich vimmen beloept ahn gelt twelleff  then halven Rix daler facit—xij Rixdaler.

Item van desse vurss sesundvertich vimmen sint acht vimmen met karren up schipsbarde gefuerd geschiedt dorch Stoffel Scholtis Evert van Kerckhoff, Steven van Kerckhoff, Jan Bruns, Aleff Fier, Nael Vermehr und Grijeten Fir ider vim bedruickt ad thin stuver faluirt facit twe rix daler sesthin stuver faluirt facit—ij Rix daler xvj stuvers faluirt.

Somma tris virthien reichs dal.

Verschrevens dess ……und verdiensten zu Millingen geschidt in dem herffst anno id achtund soeventich und in die lenthen anno id negen und seuventich ut geschreven den thinden Maij ad a negen und seiventich in bewesen scholtus und Gemein Naburen.

Die gemein dachuhren

Herbert Brants negen dach facit—viiij dach

Oswalt die Wael ses facit—vj dach

Evert Brants achtenhalff facit—viij dach

Bardt Stoffelen viffthin facit—xiiiij dach

Derrick Wolters soen ses facit—vj dach

(Beerde) die Waels soen ses facit—vj dach

Beel Moddens knecht ses facit—vj dach

Wilhem van Ulfft ses facit—vj dach

Steven Wolters ses facit—vj dach

Derrick Anssems junior ses facit—vj dach

Cornelis die Wael sesundtwintich facit—xxvj dach

Steven Hoelters vierthin facit—xiiij dach

Scholtis Derrick Schulinch twe facit—ij dach

Rutger Anssenns twe facit—ij dach

Summa lris hondert aichtende halleff dachuhren

So: ahn gelde darthien Reichs dal vieffundtwintigste halb glb j…

Dachuhren

Johan Simens wardegreff met sin soen sesundtwintich dachuhren facit—xxvj dach

Henrick Kerstens thin facit—x dach

Johan die K….. vier facit—iiij dach

Daem van Beinen tweundtwintich facit—xxij dach

Johan van Hoenseler vier facit—iiij dach

Johan Arndts thin facit—x dach

Kein darthin facit—xiij dach

Bernt die Busser tweundtwintich facit—xxij dach

Johan van Beeck twelleff facit—xij dach

Henrick van Ravenswaij thin facit—x dach

Cornelis Kosters thin facit—x dach

Item desse vurschrieven dachuhren sin ………..

Volgen die kar daech

Derrick Schulinch Scholtis seuven facit—vij kardach

Derrick Huberts vier facit—iiij kardach

Derrick Holtacker viff facit—v kardach

Facit dit vurss elleff kardaech beloept ahn gelt dri Rix daler vierundtwintich stuver, ………..

Volgt het wardtholt tho Millingen gefunden soe in den herreffst anno id aichtundseuventich als oick in die benthen anno 79 gefunden.

Item Johan Simens wardtgreff hefft in alles soe in dem herreffst anno 78 als in die lenthen anno ad 79 gefunden wegen thinde halff vim wardt holts facit—xviiij vim

Ider vim holtfridens ad ein ort Rix dalers facit vier Rix dalers twintich stuver facit—iiij Rix daler xx stuver.

Item van die vurss wardtholt hefft Rutger Ansems up scheps boit gelevert oick ein deel ahn den dick tho Millingen elleff vimmen und ein verdel ider vim bedinckt ad sesthien stuver afelvert facit viff Rix daler twintich stuver faluirt facit—v Rix daler xx stuver.

Summa lres virthien reichs dal.

……….

Item Evert Brants met sinen consorten hefft met het schip gefuirt van Millingen thot ahn dem Bilandt viff vimmen ider vim ad elleff stuver faluirt facit ein Rix daler driundtwintich stuver faluirt facit—j Rix daler xxiij stuver fal.

………

Volgen die gekoffte ……tho Millingen

Item van Rutger Ansems gekofft twe hondert und sestich ……..

Item van die scholtis Derrick Schulinch gekofft twe hondert …….

Noch van Johan van Paufferde Jordans soen gekofft ein hondert sliet ad dardenhalven daler facit twe Rix daler elleff stuver facit—ij Rix daler.

Noch van Cornelis Henrickx gekofft ein hondert sliet ad darden halven ……daler facit twe Rix daler elleff stuver facit—ij Rix daler xj stuver.

Noch gekofft van Michel van Riswick ein hondert sliet ad dardenhalven ……daler facit twe Rix daler elleff stuver facit—ij Rix daler xj stuver.

Somma lris …….

Noch gekofft van Derrick ….her Kupper tho Bimmen dri hondert und ein verdel graff willige……

Item desse vurss willige slirt tho samen tho Millingen und Bimmen gekofft sin thien deel tho Pannerden ahn het hoefft gebruickt und thien deel tho Millingen.

Somma lris ………