Familiegeld Over-Betuwe 1676

Familiegeld Over-Betuwe 1676

Het archief van het polderdistrict Overbetuwe (1400-1981), is te raadplegen in het regionaal archief Rivierenland te Tiel. De stukken dienen echter van tevoren gereserveerd te worden, want dit archief is nog in een bewaarplaats van het waterschap opgeslagen. Stukken die specifiek betrekking hebben op Herwen, Aerdt en Pannerden zijn te raadplegen op het archiefdepot in Terborg.

A.d.h.v. de ingestuurde opgave met belastingplichtigen vanuit de dorpen in het ambt is voor het jaar 1676 een totaaloverzicht voor het gehele ambt Over-Betuwe samengesteld (te vinden onder inv. nr. 702). Het totaal overzicht bestaat uit 2 deeltjes: 1 deeltje voor de uitheemsen (buiten de provincie Gelderland woonachtig) en 1 deeltje voor de inheemsen. Voor de dorpen Herwen, Aerdt, Pannerden en Millingen heb ik de bijlagen (die overigens qua datering afwijken van het totaaloverzicht) vergeleken met het totaaloverzicht. Hierbij valt te constateren dat de personen, die in de bijlagen met nihil werden aangeslagen (met name armlastigen), niet in het totaal overzicht zijn opgenomen. Voor de bovengenoemde dorpen heb ik deze personen a.d.h.v. de bijlagen toegevoegd. Daarnaast kunnen de bijlagen meer bijzonderheden over de belastingplichtigen bevatten (bijv. de woonplaatsen van de uitheemsen). Om deze informatie voor de andere dorpen te verkrijgen zullen de bijlagen (mits beschikbaar) geraadpleegd moeten worden. Daarnaast staan personen op de bijlagen die wel aangeslagen zijn, maar niet op het totaaloverzicht zijn opgenomen, dit heeft waarschijnlijk te maken met het verschil in datering van de bijlagen en het totaaloverzicht.  

Als aanvulling t.b.v. het totaaloverzicht heb ik de volgende bijlagen gebruikt:

Herwen & Aerdt: Cohier van het kerspel Herwen en Aerdt wegen het familiegelt encl Wtheimse morgentalen; Aldus gedaen den 28n januarij 1676 door mijn heer amptman en richter Lijnden mitsgaders Gijsbert Vermeer richter tot Herwen ende Aerdt sampt.

Pannerden: Cohier der Heerlicheit Pannerden wegen het Familiegelt ende uitheimse morgentalen (ongedateerd).

Millingen: Cohier der Heerlicheit Millingen wegen het Familiegelt ende uitheimse morgentalen (ongedateerd, begin 1676?).

De nummering van de personen (183 uitheemsen en 659 inheemsen) is door mij toegevoegd.

Tegen deze nieuwe belasting was nog wel de nodige weerstand want onder inventaris nr. 704 vond ik het volgende stuk:

“Nadien de ingesetenen vande kerspelen van Herwen ende Aerdt tot noch toe nalatigh blijven haer familie gelt ende Uttheimse Morgentalen te betalen over den iaere 1678 soo wordtt hier mede geauthorissertt ende gelast Rutger Crijnen, alle dese navolgende personen, aen te manen ende seggen datt sij binnen ses dagen na dese aenmaninge sullen commen betalen haer familiegeltt ende uttheimse morgentalen off datt sij daer voor sullen geexecuteertt ende die geexecuteerde  panden mitt en clockenslagh vcofft worden waer van ick haer luden wil waerschuwen alsoe geen utstel langer sal off can gegeven worden”.

Een stuk met dezelfde strekking is in ieder geval ook te vinden voor Gent & Erlicom en Pannerden & Millingen.

Guido van Benthem, 29 augustus 2004

Deel 1: Uitheems

Ontfanck der utheimse morgentalen ad vijfftien stuvers den morgen des ampts Overbetuwe ende daer onder gehorende heerlickheden vanden jare 1676 tot den 25e november incluis.

IHerwen   
1Willem Straet (bijlage: Struit) darden halven mergen t’geheel bet (n.b. vlgs bijlage woonachtig te Schenkeschans)1178
2De wed. van Jan van Munster d’helfft van eenen mergen (n.b. vlgs bijlage woonachtig te Schenkeschans)078
3Hendrick de Haes 2½ mergen t’geheel bet (n.b. vlgs bijlage woonachtig te Schenkeschans)1178
4D’Erfgenamen van Henrick Veerman t’geheel van 2½ mergen bet (n.b. vlgs bijlage woonachtig te Schenkeschans)1178
5De wed. van Hendrick van Euwick 5 morgen 2 hont d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te Schenkeschans)200
6De wed. Toller Moller 5 morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)1178
7Den Inspector Rijckers eenen morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)078
8Besier Johan Vonck vijff hondt d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)064
9Besier Derck Hack (of: Haek) d’helfft van ½ morgen (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)0312
10Den Hollander (bijlage: Jan Hollander) 7½ morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)2164
11De Erffgenamen van Jan van Oij 3 morgen twee hondt d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)150
12Dems (of: Denis) Peters eenen morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)078
13De wed. van Jan Jurriens 3 morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)128
14D’Erffgenamen van Derck van Hees ½ morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)0312
15Herman Schoenmaker 2 morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)0150
16Albert Jansen ½ morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)0312
17D’Erffgenamen vande wed. Hasebaert 5½ morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)214
18Henrick Wijnen 6 morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)250
19Jordaen Goris cum suis 9½ morgen t’geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)728
20Claes Huisman ½ morgen int geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)078
21Jan Velman eenen morgen d’helft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)078
22Pauwel van Rijswick eenen morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)078
23Jacop Wijnen 4 morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)1100
24Henrick Vonck 5 morgen t’geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)3150
25D’Erffgenamen Schaep 2½ morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)01812
26Derck Smit 4 morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “aen Tolhuijs en Sgravenweert”)1100
27Aelbert Lippits 1½ morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig “tot Sevenaer”)0118
28De Bagijnen van Embrick 4 morgen t’geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig “tot Embrick”: Emmerik)300
29Willem de Laer 2 morgen t’geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig “tot Embrick”)1100
30Twee morgen bouwlants soo die Eijgenaren to Huissen wonen d’helfft0150
31Maes Rutgers cum suis 2½ morgen t’geheel (n.b. volgens bijlage “tot Warbeij” woonachtig)1178
32Cristiaen van Berrefelts goederen nu geproffiteert worden door den secretaris Isaack, groot 45 morgen ontf. (n.b. volgens bijlage “tot Warbeij” woonachtig)16178
 In de bijlage, die 10 maanden eerder is opgemaakt, worden nog genoemd:   
 De Wed Boumans tot Sevenaer anderhalven morgen   
 De Erfgn Henrick Luijker tot Duijven eenen halven morgen   
 Maria Elisabet Rutgers van Haren tot Warbeij 3½ morgen (n.b. volgens de bijlage van Aerdt woont zij te Emmerich).   
 Frans Rutgers van Haren Canonicus tot Meurs 3½ morgen   
IIAerdt   
33Voord’Erffgenamen van Morlet 16½ (of: 17½) morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te Kalkar)6312
34Vrouw Langen 12 morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Embrick”)4100
35Dr. Witte 9 morgen t’geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Embrick”)6150
36Vrouw Droogmorten 4½ morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Embrick”)11312
37Willem Struit 2 morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Schenckeschans”)0150
38Toller Moller 15 morgen t’geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Tolhuijs”)1150
39Peter Blij ende Jan Serris 3 morgen t’geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Tolhuijs”)250
40Derck Reijers 6 morgen 2 hont t’geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Huijt”)4150
41Willem Ontijdt 2½ morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Huijt”)01812
42Maes Rutgers cum suis 4 morgen t’geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Werbeij”)300
43Deecken Ulfft 2 morgen t’geheel (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Werbeij”)1100
44Jan Luijrman 1½ morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Lijmers”)0114
45Willem de Schipper 3½ morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te Elten)164
 Aan de bijlagen zijn onderaan nog toegevoegd:   
 Frans Rutgers van Haren canonicus tot Meurs 9 morgen   
 Maria Elisabet Rutgers van Haren tot Emerick ses morgen   
IIIPannerden   
46Monsr. Heumen wonen int Stifft van Munster 13 morgen t’geheel9150
47Reinier Spaen 2 morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Sevenaer”)0150
48Monsr. Putten tot Goch tien morgen t’geheel7100
49Aelbert Lippits 2 morgen d’helfft (n.b. volgens bijlage woonachtig te “Sevenaer”)0150
50Willem Vermeer tot Hulhusen 8½ morgen d’helfft3312
 In de bijlage, die waarschijnlijk 10 maanden eerder is opgemaakt, wordt nog genoemd:   
 Joffer Schaep woonende onder ‘t land van Cleeff dardenhalven mergen   
IVMillingen   
51Henrick Verwaijen tot Leut 13 morgen d’helfft (n.b. wordt niet genoemd in de bijlage)4178
52Jan Arnts tot Nijll 2½ morgen d’helfft01812
53Jo.r van Dort tot Embrick 18 morgen t’geheel13100
 In de bijlage worden nog genoemd:   
 D’erffgenamen van Mons. Heckingh tot Embrick sijn alhier onder Millingen geerfft met vier en twintigh mergen;   
 De heer Diderick van der Hoevelick tot Bimmen 7½ mergen   
 D’Weduwe van Daem Lippits tot Kekerdom (drie) morgen   
 Rut Troij tot Tijl 7½ mergen   
 Derck Krechtingh tot Embrick eenen halven mergen   
 Hermen Gooris tot Bimmen twee mergen   
 Heer Corsten postmeister tot Cleeff dartien mergen   
VGent   
54De Cruijsbroeders tot Ceulen 35 morgen d’helfft1328
55La ports (of: porte) in Zeelant 45½ morgen d’helfft daerop1600
56Vrouw Roeloffs weijtgen groot drie morgen d’helfft128
57Peter Eekholt tot Huissen eenen morgen t’geheel0150
VIErlicom   
58Gerrit Aernts 2 morgen d’helfft0150
59Richter Triest 5 morgen d’helfft1178
60Hendrick Verwaijen & Copraeij 2 morgen d’helfft0150
61Carthuser heeren van Coblents 95 morgen d helffte35128
62Adam van Moerbeeck 13½ morgen t’geheel1028
63Burgermr Jende 12 morgen d’helfft4100
64Bart d’Hoogh 4 hont daerop070
VIIDoornenburgh   
65D’Erffgenamen van Cornelis Stevens eenen morgen t’geheel0150
VIIIAngeren   
66Heer Marschalck Spijrinck 20 morgen daer op bet,1010
67Deselve noch een hoffstadt groot 2 morgen wegen den 10e penninck desomme van4140
68De Dom heeren van Utrecht 40¾ morgen t’geheel30312
69Roeloff Gijsberts 4 morgen d’helfft1100
70Herman Stuijr tot Huissen 2 morgen d’helfft0150
71De Wed. van Herman van Vinceler 2 morgen drie hondt d’helfft01812
72Jo.r Schrastein 12 morgen daer op410
73Hendrick en Jacob Schoenmaker 3 hondt d’helfft0312
74Jan van Eijmeren 1 morgen 3 hont d’helfft0114
75Aelbert Verheijden 1 morgen 3 hondt d’helfft0114
76D’Erffgenamen van Gerrit Goossens 6 morgen daerop1196
77Gerrit van Betouw eenen morgen 3 hont d’helfft0114
78De Wed. van Peter van Alpen 3 hont d’helfft0312
79De Glasemaker tot Huisen 2 morgen t’geheel1100
80Van Helden tot Huissen 2 morgen d’helfft0150
81Gortjen van Menten eenen morgen d’helfft078
82Evert Elsshoff 7 morgen drie hont d’helfft2164
83Evert Noorman 6 morgen 3 hont d’helfft2812
84De Wed. van Gerrit Engelen 1 morgen d’helfft078
85Thijs Roeloffs 3 morgen d’helfft128
86De kinderen van Arndt Verburght tot Huissen 1 morgen 4 hont t’geheel150
87Willem Bernts Plasman tot Huissen 3 morgen d’helfft128
88Roeloff Hellingh tot Huissen 1 morgen t’geheel0150
89De Wed. van Hendrick van Betouw tot Huissen ¾ morgen t’geheel0124
90Wijnandt Verburcht tot Huissen 5 morgen d’helfft1178
91De Wed. van (Telnirs) Joosten 3 morgen d’helfft128
92De Wed van Peter van Essen tot Huissen eenen morgen 3 hondt d’helfft0114
93Armt Sweeren 2 morgen drie hondt t’geheel1178
94Steven van Kirckhofs eenen morgen d’helfft078
95De Broeder van Cornelis Stevens eenen morgen 3 hont t’geheel128
96D’Erffgenamen van Cornelis Stevens drie morgen t’geheel250
97De Wed. van Hendrick Joris Smit 5 morgen drie hondt d’helfft210
98Hendrick Smit tot Huissen 1 morgen drie hondt d’helfft0114
99Jan Arijssen van Merpelt Burgermr tot Huissen 7 morgen in verscheijde parcelen t’geheel550
100De Bouwingh van de heer van Walbeeck 48 morgen d’helfft1800
101De Bouwingh vande Vrouw van Nijen Clooster 42 morgen d’helfft15150
102De Bouwingh vant Convent van Huissen 43½ morgen d’helfft1664
103Datt selve Convent noch een Weijde van 8 morgen d’helfft300
104De Bouwingh vande Vrouw van Dinteren, groot 28 morgen d’helfft10100
105Anthonij Verburghts helfft van een Tijntjen in pacht 50 gl: voordie helffte bet,150
IXBemmel   
106D’Erffgenamen vande Burgermr Jacob Por 25 morgen d’helfft978
107Frederick Verburght 5 morgen t’geheel3150
108Corelis Sijllingh 3 morgen d’helfft128
109Bernt Veren eenen morgen d’helfft078
110Jan Roeloffs 2 morgen d’helfft0150
111Goossen Gerrits eenen morgen d’helfft078
112De heer van Bentinck getrouwt mit de dochter van wijlen capt Braeckel Vaecken Tijndt groot 7 morgen vercofft voor 107 gulden compt1000
113D’Erffgenamen van wijlen den heer probst Bentinck een Bouwingh van 32 morgen voor d’helfft1200
114D’Erffgenamen van domino Puttenio ses morgen Bouwlants voor d’helfft250
115Deselve eenen Tijndt groot 7 morgen voord’helfft2128
116Deselve acht morgen weijlants voord’helfft300
117De heer van Barlekom 3½ morgen t’geheel2128
118De Vrouw van Seroskercken, het Adelick huis den Brugdijck mit hoff en kempken 2 morgen1100
119Deselve noch 4½ morgen Weijlants t’geheel378
120Anthonij Verburght mit Neeltjen Verburght 18 morgen utterweert daer op bet514
121Deselve Antonij Verburght 9 morgen Weijlandt d’helfft378
122Deselve Antonij Verburght 5½ morgen Bouwlandt voor d’helfft214
123Neeltjen Verburcht voorss. Huis en hoff, 2 morgen voor d’helfft0150
124Deselve 2 morgen Bouwlant d’helfft0150
125Deselve 5 morgen Weijlants d’helfft1178
XRessen   
126[ doorgehaald: D’kinderen off Erffgenamen van Arnolt van (Ersill), huijs, groot 6 morgen]   
127D’Eijgenaers vand’helfft van eenen Bouwhoff van 39 morgen wonende in Hollant, ende d’ander helffte Dr. Bors toecompt t’geheel bet1450
128Des probsten Tijndt van Utrecht, groot 17 morgen Vroffst voordesen jare voor 274 gl: daer van dentienden penninck bedraeght en betaelt2780
129Dartien morgen soo Bouw als Weijlant van zar.  de heer van Kessel voor d’helfft4178
XILent   
130De heer Flemingh nomine   
131Noch 2 morgen toebehorende Ariens Martens ende Arens Peters alias Rurtsboer d’helfft0150
XIIBuirschap Elst   
132De heeren van St. Peter ende het Apostolen gasthuis binnen Utrecht 32 morgen bet, d’helfft1200
133Vrouw vanden Engh 18 morgen bet, d’helfft6150
134Rutger van Essen een weijde groot 3 morgen bet, d’helfft128
135De heer vanden Duckenburgh ses morgen bet, d’helfft250
136D’Erffgenamen van Cornelis Strick 4½ morgen bet d’helfft11312
137Rutger van Essen twee morgen bouwlandt & Boomgaert voord’helfft0150
138Vrouw Sluijskens twee derdeparten in huis, hoff, acht morgen d’helfft200
139De Wed. van Jasper van Aepel 4½ morgen, t’geheel bet378
XIIIRijckerswoert   
140Willem Otten 1½ morgen bet, d’helfft0114
XIVAem   
141N. Vinceler 2 morgen voor d’helfft bet0150
142Jor. Bartholomeus van Schrastein 6 morgen d’helfft250
143D’heer vanden Duckenburgh 3 morgen d’helfft bet,128
144Ses morgen weijlants toebehorende d’Wed. van Derck van Wely d’helffte bet250
XVBrelaer   
145N. van Vinceler richter 2 morgen d’helfft bet,0150
XVILijnden   
146De Wed. vanden Richter Vinceler 5 morgen min een vierdel d’helfft1170
XVIIVelu en Hollanderbroeck   
147Rutger van Essen tien morgen, d’helfft bet,3150
148Jan Arijssen Burgermr tot Huissen 3 morgen d’helfft bet,128
149N. van Betouw d’helfft van eenen Bouwhoff groot 19 morgen daer van d’ander helfft toe compt de Wed. Holters tot Arnhem betaelt op d’helfft drie vierde parten mit2140
150Ende seit het ander ¼ toe te comen Mechtelt Baeck Wed. mede tot Arnhem wonende   
151(A.) van Eijmeren 1½ morgen t’geheel bet, mit128
152D’Erffgenamen van Staverden 9 morgen t’geheel bet6150
153Een Bouwinge van 28 morgen toebehorende tot Swoll, bet, t’geheel2150
154Gerrit van Welij, ½ morgen, voor d’helfft01110
XVIII[doorhaling: Elden] Reedt   
155Een Bouwinge toebehorende den heer te Nijl, groot 47 morgen daer op bet,18160
XIXValburgh   
156Eenen morgen weijlans toebehorende Willem Donck voor t’geheel bet,0150
157Vijff morgen weijlants toecomende d’Wed vanden Richter van Herwerden bet, d’helfft1178
158Eadem noch 4 morgen Weijlans ende voord’helfft bet,1100
159Eadem noch 3½ morgen Weijlants en bos voor d’helfft164
160Rutger van Essen 5 morgen voord’helfft bet,1178
XXOosterholt   
161De Wed. van Henrick van Betouw 6 morgen voor d’helfft bet,250
162Sestenhalven morgen toebehorende d’heer Flemingh nomine uxoris bet, t’geheel428
XXIEwick   
163Een Bouwinge groot 24 morgen toecomende Jacobus Verheijen geestelick persoon met sijn swager voord’helfft bet,900
XXIIHervelt   
164J Vrouw vander Mijlen ses morgen, bet, geheel4100
165J Vrouw Wed. van den Ritmr Frents acht morgen bet, d’helfft300
166Jor. van Loon tien morgen en voor d’helfft bet,3150
167De heer Stepradt heer van Walbeeck 38 morgen en bet, voor d’helfft1300
168Lucas Verhoeven vijff vierdel morgen voord’helfft bet,076
169Andries Verhoeven  2 morgen en d’helfft bet,0150
XXIIIAndelst   
170J Vrouw vander Mijlen het Adelick huijs mit ongeveer 60 morgen bet, voor d’helfft22100
171De Wed. vanden heeren Ritmr Frents een Bouwingh van 32 morgen bet, d’helfft1200
172Jor. van Lom een Bouwingh groot 17 morgen, envoor d’helfft bet,678
173De heer Stepraet heer van Walbeeck, een Bouwinge groot 26 morgen daer op betaelt700
XXIVSetten   
174Jor. van Till een Bouwingh groot 42 morgen, ende daer op bet, voord’helfft15150
XXVHeteren   
175Een Weij int’voor broek gent de Ganse camp groot 5 morgen toebehoreden N. Suirmont ende bet, voord’helffte1178
176D’domheren Tijnt tot Utrecht groot 29 morgen daerop bet990
177Ende dannoock noch een Weij int’ We(ij)broeck groot 4 morgen envoor d’helfft bet1100
XXVIRandwick   
178De Vrouw van Oltvalckenburgh d’Lepense weerden groot 24 morgen voord helfft bet,900
179Deselve noch een Weijde van ses morgen ende noch een 2½ morgen hierop pro parte bet,0119
180Een hoffstede groot ½ morgen  toebehorende de Wed. Henrick Henricx doet in pacht 15 gl ende bet, voor de helffte vanden 10e penninck0150
181De drost Boe(c)op een Bouwinge groot 96 morgen, daer van ses mergen onder Laeckmondt liggen hier op bet,1700
XXV(Driel) NB onleesbaar door vochtschade   
182Andries (Verh)oeven 2½ morgen en bet voord’helffte01812
XXVIHeerlickheit Wolfferen   
183De heer van Wolfferen 43½ morgen ende bet, voord’helffte1664

Deel 2: Inheems

Ontfanck vant’ familiegelt des Ampts Overbetuwe ende daer onder gehoorende herlickheden vanden jare 1676 tot den 21e Novemb. Incluis.

IRichter Ampt Herwe   
1De Richter Gijsbert Vermeer voor sijn quota1200
2Derck van Huissen int geheel mede bet,1200
3Derck van Rijswick int’geheel1200
4De Wed. Pavorts int’geheel1200
5De Wed. Hend. Heijendael int’geheel1200
6Hendrick Brants voord’helfft600
7Willem Barten t’geheel1200
8Rijck Wolters t’geheel ad600
9Jan Francken t’geheel900
10Hendrick van Enderen t’geheel600
11Lutter Janssen Keteler t’geheel600
12Dirck Goossens t’geheel600
13Arnt Scholten t’geheel600
14Henrick Verheijen voord helfft300
15Gerrit Wolters int geheel300
16Gerrit Knelissen int’geheel600
17Derck Voss int geheel900
18Jan Hoornhorst int’geheel300
19Herman Thijssen int’geheel300
20Jan Jonckhans int’geheel600
21Arndt Grob int’geheel600
22Henrick Henricxen int’geheel600
23De Wed. van Jan Christiaens t’geheel300
24Derck Iwens t’geheel300
25De Wed. van Jan Jonckhans t’geheel300
26Jan Hanssen t’geheel300
27Evert Janssen t’geheel300
28Derck Roeloffs voord’eersts helfft1100
29Henrick Philipsen int’geheel300
30Jan van Biensbergen t’geheel300
31Gerrit Lubberts t’geheel300
32Jacob van Colck voord’helfft1100
33Henrick Janssen t’geheel300
34Arnt Goris t’geheel900
35Henrick Lamberts voord’helfft1100
36Arien Hanssen voord’helfft1100
37Jacob Wemmers voord’helfft1100
38Roeloff van Munster t’geheel300
39Jan Hendricx t’geheel300
40Leonardt Jonckhans t’geheel300
41Reijn Iwens voord’eerste helfft1100
42Derck Bergman t’geheel300
43Cornelis Looffs (of: Loefs) voor sijn helfft1100
44Jan Willemssen t’geheel300
45Elbert Elbertss voor sijn eerste helfft1100
46Claes Thijssen t’geheel300
47Evert Arntsen t’geheel300
 In de bijlage worden nog genoemd:   
 Lucas Gerritsen (3); Bernt Croeseman (0); Henrick Hingel (0); Ruth Rijcken (0); Gerrit de Velicker (0); Henrick Weijs (0); Jan Remmen (0).   
IIAerdt   
48Gaert Reijers t’geheel600
49Toenis Muller voor d’helfft1100
50Gerrit Goris t’geheel300
51Arndt de Smit t’geheel300
52Lambert Hoet t’geheel600
53Arndt van Haeff t’geheel (n.b. bijlage: ten Haeff)300
54Jan Brants t’geheel600
55Jan van Bolderen t’geheel300
56Jan Jansen t’geheel300
57Geubel de Snijder voor d’helfft1100
58Henrick Otten t’geheel600
59Gerrit Everts t’geheel300
60Willem Gerlichs t’geheel600
61De weduwe van Jurrien van Steel t’geheel300
62Jan Lamberts d’helfft1100
63Henrick Buijs t’geheel300
64Coendert Schott de helfft300
65Hermen Gerritsen t’geheel300
66Thomas Otten t’geheel600
67Gerrit Voss d’helfft1100
68Henrick Schot t’geheel600
69Peter Knelissen d’helfft1100
70Maes Grob t’geheel600
71Jan Dercksen t’geheel600
72Henrick Arntsen d’helfft1100
73Henrick van Gent d’helfft1100
74Ott Brants d’helfft300
75Hendrick Hanssen d’helfft600
76Derck Hermssen d’helfft300
77Peter Dercksen t’geheel300
78Derck Buijs t’geheel300
79Sander Tomassen t’geheel300
80Derck Hulsepas d’helfft1100
81Willem Blenck d’helfft (n.b. in de bijlage staat nog: “wonende in de bouhuis vant huis tot Aerdt”)4100
82De Wed. Matthijs Hagemans d’helfft600
 In de bijlage worden nog genoemd:   
 Hendrik Schreeven (0); Daen de Cuijper (3); Willem Gerven (0); De Wed Lambert van Duijnen (0); Bernt Gerritsen (0); Jan Heetvelt (0); Den lantsr Rutgeri (18); Lambert Crechtingh (0); Jan Weijman (0); Hans den Duijtser (0); Jan van Wachtendonck (0); Jor Aelbert vander Sandt (0).   
IIIPannerden   
83Rijck de Beijer d’helfft600
84Henrick Arntssen d’helfft600
85Steven Gijsberts t’geheel600
86Derck Otten t’geheel600
87Derck Peters t’geheel300
88Jan Goris op den Steen t’geheel900
89Arien de Kuper t’geheel300
90Derck vanden Pol t’geheel300
91Bernt Janssen t’geheel300
92Bernt Hummingh (of: Hunningh) d’helfft1100
93Derck Janssen Snijder d’helfft1100
94De Wed. van Willem Coenderts t’geheel300
95Peter Gratias d’helfft1100
96Jan de Beijer den cleijnen t’geheel300
97Jan de Beijer den langen d’helfft600
98De Wed. van Burgart Meijer d’helffte300
99Jan Hoet d’helfft1100
100Arnt Otten t’geheel900
101Roeloff Goris t’geheel900
102Gerrit Tonissen d’helfft1100
103Aelbert Gerritsen d’helfft600
104Sander Fierkens t’geheel900
105Jan Sanders t’geheel600
106Wolter Scheerder d’helffte1100
107Sander Sanders cum suis t’geheel900
108Jan Goris inde Lobberden t’geheel900
109Gijsbert Boliaerdt t’geheel600
110Jan Roeloffs t’geheel300
111Gerrit Lentjens d’helfft1100
112Frederick van Udem d’helfft1100
113Rutger de Man d’helfft300
114Roeloff Arnts d’helfft300
115Hendrick Verwaijen d’helfft300
116Gerrit d’Man t’geheel600
117Gerrit Bernts t’geheel30 
118Jan Fontein cum suis t’geheel600
119Guert Goris d’helfft300
120Jacob van Woerden d’helfft300
121Melchior Hermensen t’geheel300
122Jan Verburcht t’geheel300
123Bart Hansen t’geheel300
124Peter Caell d’helffte1100
125Hendrick Verheijen t’geheel300
126Wanner Bloem t’geheel300
127Wolter Vos d’helfft1100
128Bernt Thijssen t’geheel600
 In de bijlage worden nog genoemd:   
 Jr. Hendrick van Huijssen tot den Wardt (18); Domine Sprange (6); Peter Giesberts (6); den custer, pauper (0); Hendrick de Beijer (3); Steven Grob (6); Hend. Vrancken (6); Hend. Verheijden den jongen (0); Jan Croll (0); Jan Hendricx Sneider (0).   
IVMillingen   
129De heer Albert Francois Verheijden, Amptman, voord’helffte900
130Hend. Brants t’geheel1200
131Willem Gieltjens t’geheel1200
132Derck Speet t’geheel900
133Henrick Roellen d’helfft300
134Jan van Quaelborgen t’geheel600
135Pouwel Holtwieler d’helfft1100
136Arnt vande Put d’helfft1100
137De Wed. van Willem vande Pavort170
138Hendrick Stevens d’helfft1100
139Hendrick Everts d’helfft300
140Willem Brants d’helfft600
141Roelman Huijsman d’helfft600
142Hend. Nas t’geheel300
143Hendrick d’Beijer den Olden t’geheel300
144Hend. Noll d’helfft1100
145Goossen van Colck t’geheel300
146Hendrick de Laer d’helfft4100
147Hend. Remij d’helfft300
148Hermen vande Sande t’geh.300
149Hendrick de Beijer junior t’geheel300
150Willem d Beijer d’helfft1100
151Hendrick Arnts d helfft4100
152Bart Crechtingh d’helffte1100
153Jan Counners d’helfft1100
154Hend. Vinck d’helffte1100
155Gerrit Strenger t’geheel300
156Jan Huijssman d’helfft300
157Bernt Dunck d’helffte1100
158Derck de Murtener d helfft1100
159Hend. de Laer Croll voor d’helfft1100
160Hend. Dunck voor d’helfft1100
161Cornelis Kerseler voord helfft1100
162Lamert Melard voor d’helfft1100
163Gerrit d’Smith t’geheel300
164Derck Nas t’geheel300
165Frans vande Pavort2180
166Crijn Kaellen t’geheel300
167Rijck Verwaijen t’geheel900
168Jan Hellingh d’helfft1100
169Derck Francken t’geheel300
170Hendrick van de Pavort t’geheel600
171Jorden van de Pavort d’helfft300
172Hend. Lax t’geheel300
173Rijn de Snijder d’helfft1100
174Steven Arnts d’helfft300
175Gies Verwaeijen int’geheel900
176Lijsbet Everts d’helfft1100
 In de bijlage worden nog genoemd:   
 Bernt Gadijkens, pauper (0); Wijnandt van Beeckhuijsen (3); Cornelis van Braeckel (3)   
VZeelandt   
177Den heer Tondij heer van Zeelant, d’helfft1800
 Scholt Ampt Bemmel   
VIDoornenburgh   
178Derick Peters d’helfft4100
179Jan Grob d’helfft4100
180Peter Janssen d’helfft4100
181Gerrit Cornelissen d’helfft4100
182Aelbert Janssen d’helfft300
183Gijsbert Gerrits d helfft4100
184Jan Claessen d’helfft300
185Gerrit van Bronckhorst d’helfft300
186Bernt Segers t’geheel300
187Willem Hermensen Smit t’geheel300
188Roeloff Dercxsen d’helfft1100
189Goossen Sanders d’helfft1100
190Hermen Janssen d’helfft1100
191Peter Jansen Speelman d’helfft1100
192Derck Francken t’geheel300
193Derrick Gerrits t’geheel300
194De Wed. Mulders d’helfft1100
VIIAngeren   
195De heer Zeller tottet Roodewalt d’helfft1200
196Peter Custer d’helfft600
197Roeloff Aelberts d’helfft600
198Wijnandt Engelen d’helfft600
199Bart Engelen t’geheel600
200Lambert Thijssen t’geheel300
201Derck Luijtjens d’helfft1100
202Jan Luijtjens Muller d’helfft1100
203Derck Egberts d’helfft1100
204Herman van Duijssburgh d’helfft1100
205Henrick Jansen t’geheel300
206Gijsbert van Heel d’helfft1100
207Jan Wolters t’geheel300
208Gerrit Lenerts300
209Derrick Engelen d’helfft1100
210De Wed. van Hendrick Gerrits t’geheel300
211Willem Peters d’helfft1100
212Willem Francken d’helfft1100
213Arnt Arntsen t’geheel300
214Seger Francken t’geheel300
215De Wed. van Herman Francken d’helfft1100
216Jan Gerrits t’geheel300
217Jan de Sluijter t’geheel300
218De Wed. van Flieren t’geheel300
219Jan Mechers t’geheel300
VIIIBemmel   
220Vrouw Anna Crousen Wed. Velthoffs mit de Vrouwe Wed. Bloemmendaels, voord’helfft900
221Stoffel Everts t’geheel1200
222Jan Jansen t’geheel600
223Rut Hendricx d’helfft1100
224Henrick Kueltjens t’geheel300
225Jan Derricxen Timmerman voor d’helfft1100
226Jan Hermans Scheper voor d’helfft1100
227Rutger Gerrits t’geheel300
228Hendrick Peters voor d’helfft1100
229David Tonissen voor d’helfft300
230Henrick Janssen t’geheel300
231Jacob Thijssen voor de helffte1100
232Willem van Merm d’helfft600
233Cornelis Willems d’helfft300
234Cornelis Cornelissen d’helfft300
235Arien Janssen d’helfft300
236Jan van Dartelen d’helfft1100
237Willem Teunissen d’helfft1100
238Jan Jansen off langen Jan d’helfft1100
239Gerrit Ijsebrants d’helfft300
240Wijnandt Jurriens de helfft1100
241Wessel Dercxsen d’helfft300
242Michiell Fransen schoolmeister d’helfft300
243Peter Willemsen d’helfft1100
244Jan Jansen Muller de helfft1100
245Ott Duijm d’helfft1100
246Gerrit Cornelissen d’helfft1100
247Hendrick Cornelissen voor d’helfft1100
IXRessen   
248Willem Wessels t’geheel600
249Teunis Teunissen d’helfft1100
250Bart Willemsen t’geheel300
251Gerrit Cornelissen t’geheel300
252Jan Dercksen t’geheel300
253Arien Cornelissen t’geheel300
254Hendrick Dercksen d’helfft300
255Arien Tonissen t’geheel300
256Gerrit Voortman t’geheel300
257Jan Jansen d’helfft1100
XLenth   
258Jan van Geijn off Voortman t’geheel300
259Henrick Jansen d’helfft1100
260Rutger Goossens t’geheel300
261Maes Rutgers t’geheel600
262Jan van Leijen Smit t’geheel300
263Gijsbert Lamerts t’geheel600
264Jan Hermansen Rademaecker d’helfft1100
265Hendrick Teunissen t’geheel300
266Willem Willemsen t’geheel300
267Bartholomeus Goossens t’geheel300
268Jan Broedershusen d’helfft300
269Hendrick Bernts t’geheel300
270Jan Leenderts t’geheel600
271Jacob Cornelissen int’geheel900
272Jan Hermansen op de Steldt t’geheel300
273Jacob Guertsen d’helfft1100
274Bernt Peters t’geheel300
275Jan Peters t’geheel300
276Arien Peters t’geheel300
277Hend. Reijnen t’geheel300
278Willem Janssen van Ree t’geheel300
279Jan Bernts van Galen t’geheel300
280Caerll Willemsen Molbierkens soon t’geheel300
XIGent   
281Herman van Triest t’geheel300
282Derck van Deventer d’helfft1100
283Hendrick Hamerslage t’geheel300
284Gerrit Meussen d’helfft1100
285Wijnandt vande Velde de helffte300
286Derrick Serris d’helfft1100
287Steven Eijmerts d’helfft1100
288Derck Bouwman d’helfft300
289Hendrick Gerrits d’helfft1100
290Bart Derricx t’geheel300
291De Wed. van Jan van Driel t’geheel600
292Jan Hermans in Boomgardt t’geheel300
293Rijck verheijden d’helfft1100
294Henrick Kuiper t’geheel300
295Jr. Jan d(e Smi)t t’geheel300
296Jan van Geijn d’helfft1100
297Jan van Santen d’helfft1100
298Godefrid Huijssman d helfft1100
299Hend. de Beijer t’geheel300
300Rutger Verheijden d’helfft300
301De Wed. van Hendrick Bouwmans d’helfft300
302Willem Peeren t’geheel300
303De Wed. van Jan Pouwels d’helfft300
304Hendrick van de Kerckhoff300
305Thijs Willemsen Coninck t’geheel300
306Jan Gijsberts d’helfft1100
307Jan van Deventer d’helfft1100
308Derck Sweeren t’geheel300
309Jan de Kuper d’helfft1100
310Claes van Abshoven t’geheel300
311Bart van de Kerckhoff de helfft1100
312Derck Barten t’geheel300
313Hermen op d Weert d’helfft1100
314Hend. de Laer t’geheel600
315Jan Serris d’helfft1100
XIIErlecom   
316Roeloff Sondagh t’geheel300
317Fred. Nas d’helfft1100
318Bart Coppers t’geheel600
319Jan Valckx t’geheel600
320Jan Boskens d’helfft1100
321Steven Beijer d’helfft1100
322Arnt van de Kerckhoff de helfft1100
323Hermen Everts t’geheel300
324Hend. Duijm t’geheel300
325Hendrick Bolck t’geheel900
326Hend. van Geisteren t’geheel300
327Gerrit Sondagh t’geheel300
XIIIBuirschap Elst   
328Toenis van den Bergh d’helfft300
329Derck Kueltjens t’geheel600
330Jan Jansen op den Ess(en) d’helfft1100
331Roeloff Ariens t’geheel300
332Gijsbert Henricx d’helfft1100
333Bernt van Macheren t’geheel300
334Tonis Claessen Becker t’geheel300
335De Wed. van den Rentmr Johan Roelant van Weert voor d’helfft300
336Gerrit Claessen d’helfft1100
337Tomas den Brouwer d’helfft1100
338Jan van Woesick t’geheel300
339Geurt Verwoert t’geheel300
340Cornelis Tomassen t’geheel300
341Derck Willemsen t’geheel300
342Gerrit Magnums d’helfft1100
343Hendrick (Busser ..er) d’helfft1100
344Derrick Janssen Smit d’helfft1100
345Daniel Gesker d’helfft1100
346Jan Joosten t’geheel300
347Rijck Claessen d’helfft1100
348Rutger Hendricx d’helfft1100
349Peter Petersen t’geheel300
350Joffr. Wijlick d’helfft1100
351Gerrit Jacops Scheper op de Vuerden t’geheel300
352Joost Slinckman schoolmr d’helfft1100
353Albert Hermans Custer d’helfft1100
XIVBuirshap Rijkcerswoert   
354Willem Joosten d’helfft300
355Gijl Janssen d helfft1100
356Jan Teunissen t’geheel300
357Derck Janssen t’geheel300
358Rijck Gerrits t’geheel300
XVBuirschap Merm   
359Jan Verheijen d’helfft300
XVIBuirschap Aem   
360Henrick Gerrits t’geheel600
361Jan Gerrits d’helfft300
362Jan Verburght d’helfft300
363Cornelis Reijers d helfft300
364Jan Verhuit d’helfft300
365Cornelis Huijssman d helft1100
366Jurrien Henricx d helfft1100
367Tunnis Verburcht d helfft1100
368Aert Gerrits d’helfft1100
XVIIBuirschap Brelaer   
369Hendrick van Oostendurp d’helfft300
XVIIIBuirschap Lijnden   
370Goossen Verhuijt d’helfft300
371Ott Hermens d’helfft1100
372Willem van Eijmeren geheel300
XIXBuirschap Veluwe en Hollanderbroeck   
373Gijsbert Willems d’helfft1100
374Rijck Derricx d’helfft1100
375De Wed. van Jan Danen d’helfft1100
376Lenert Jacobs t’geheel300
377Jan Thijssen weduwe d’helfft1100
378Jacob Janssen t’geheel300
379Willem van Hattum d’helfft1100
380Claes Aelberts Wed. d’helfft1100
XXBuirschap Eijmeren   
381Claes Stevens t’geheel300
382Gijsbert Verwoert d’helfft1100
383Aertt Hendricx t’geheel300
384Lambert Janssen t’geheel300
385Hendrick Gijsberts en Joannis t’geheel300
XXIBuirschap Reedt   
386Hendrick Loeffs t’geheel300
387Gerrit Aerijssen d’helfft1100
XXIIBuirschap Laer   
388Willem Joosten die Jonge d’helfft1100
389Brunis Maessen d’helfft1100
390Cornelis van Gent t’geheel300
XXIIIElden   
391Aelbert Wilberts t’geheel600
392Rijck van Hoofft geheel600
393Hend. Roeloffs geheel600
394Evert Stevens t’geheel300
395Bernt Henricx Wed. geheel300
396Claes Heijnen geheel600
397Hend. Donck geheel300
398Jan van Wees geheel300
399Evert Engelen geheel300
400Derck Rutgers geheel300
401Jan van Gein geheel300
402Lenardt Hermanssen geheel300
XXIVScholt Ampt Valburgh   
403Cost Antonissen d helfft300
404Hend. Stevens d’helfft300
405Gerrit Gerrits geheel300
406Jan Willemsen van Doreweerdt d’helfft1100
407Jacob Rutgers d’helfft1100
408Aelbert Guerts d’helfft1100
409Jacob Sanders d’helfft1100
410Steven Jordens d’helfft1100
411Gijsbert Robberts d’helfft1100
412Cornelis Jacobs geheel300
413Coendert Jelissen d helfft1100
414Coendert Maes geheel300
415Mr. Matthijs Henricx d helfft300
416Jan van Meckelenburg geheel300
417Jan Henricx Lucretia soon geheel300
418Jan Henricx t’geheel300
419Jan Bernts d’helfft1100
420Jan Daniels d’helfft1100
421Aerndt Derricx d’helfft1100
422Cornelis Roest d’helfft1100
423Herman Maess Schoolmr geheel300
424Trijntjen Kupers d’helfft300
425Scholtus Grotenhoff d’helfft600
XXVOosterholt   
426Jantjen Reijnen Wed. van Jan Tomassen d’helft1100
427Hend. Bernts geheel600
428Guert Geurts d’helfft300
429Jan Gerrits soon d’helfft1100
430Oloff Janssen geheel300
431Willem Kueltjen d’helfft1100
432Derck Reijnen d helfft1100
XXVIEwick   
433Coster d’helfft1100
434Jan Dibbits d helfft4100
435Cost van Ommeren d helfft300
436Jan Cornelissen d’helfft1100
437Goossen Luijb d’helfft300
438Jan van Wijck d helfft1100
439Arnt Hendricx d’helfft300
440Hendrick Jacops d’helfft1100
441Jan Simens d’helfft1100
442Goossen Hendricx van Rade t’geheel600
443Dries Everts d’helfft1100
XXVHervelt   
444Coster Jan Egberts t’geheel300
445Tonis Derricx d’helfft4100
446Daniel Willems1100
447Sander Costen geheel900
448Derck Willems d’helfft4100
449Alardt van Welij int geheel600
450Cost Versteegen d’helfft4100
451Jan van Welij t’geheel600
452Gerrit Lijberts d’helfft300
453Jan van Poelick d’helfft300
454Henrick Otten t’geheel600
455Jacob van Welij t’geheel600
456Guert Janssen t’geheel300
457Lucas Roelofss geheel300
458Jan Laurents geheel300
459Cornelis Rust d helfft1100
460Hermen Jurriens t’geheel300
461Hend. Gerrits t’geheel600
462Jan Wis t’geheel600
463Arndt d’Vries d’helfft300
464Tonis Jansen Smit de helfft300
465Pouwel Danen t’geheel600
466Jan Willemsen Kuper d’helfft1100
467Lubbert Hermens t’geheel300
468Hendrick Janssen Muller d helfft300
469Willem Gijsberts t’geheel300
470Abraham Tonissen t’geheel600
471Claes Dericx d’helfft300
472Gerrit Bramers d’helfft1100
473Neeltjen Engberts t’geheel600
XXVIAndelst   
474Henrick Tonissen d’helfft4100
475Derrick Dibbits d’helfft4100
476Henrick Pontsen d helfft4100
477Wed. Jan Roeloffs t geheel900
478Peter Dericx d helfft4100
479Jan Dibbits d’helfft300
480Jan Arnts t’geheel600
481Weduwe Coendert Cornelissen t’geheel300
482Weduwe Willem van Haeff Corndt d’helfft300
483Jan van Lijnden t’geheel300
484D’wed: Jan Hermans int geheel900
485Ott Pouwels d’helfft1100
486Henrick Stoffelen t’geheel300
487Jacob Gerrits t’geheel300
488Gerrit Ramaecker t’geheel300
489Jan Jansen t’geheel300
490Jacob Stoffelen t’geheel300
491Arnt van Leijen Smit t’geheel300
492Albert Joosten d’helfft1100
493Jan Wijnants Moller t’geheel300
XXVIISetten   
494Jan Derricx d’helfft600
495Jan Henricx t’geheel900
496Jan Ruest d’helfft600
497Guert Hendricx t’geheel1200
498Tonis Willemsen t’geheel1200
499Jan Peters d’helfft600
500Arien Jansen d’helfft4100
501Hendrick Roeloffs d helfft4100
502Wed. Jan Verwaij t’geheel600
503Derck Willemss d helfft1100
504Hester Eijckepas t’geheel1200
505Jan Tonissen t’geheel600
506Corn. Jansen Nab d’helfft1100
507Gerrit Dericx d’helfft1100
508Toenis Janssen Timmerman t’geheel300
509Wed. Frederick Willemss d’helfft1100
510Gerrit d’Bruin d’helfft1100
511Corn. Jelissen t’geheel300
512Hend. Bernts d’helffte1100
513Henrick Tonissen Schoenmaker d’helfft1100
514Arnt Jansen Smit d h1100
515Jan Voss t’geheel300
516De Schoolmr d’helfft1100
517Gerrit Henricx d’helfft1100
518Willem Guertsen t’geheel300
XXVIIIHeteren   
519Jacob van Cruchten d’helfft300
520Herman van Cruchten d’helfft600
521Evert van Huijssen d’helfft600
522Derrick Gerrits t’geheel1800
523Henrick Hermens d’helfft4100
524Willem Rutgers d helfft4100
525Henrick Luijb d’helfft600
526Steven van Doijenburgh d’helfft900
527Rijck van Cruchten d’helfft600
528De Weduwe van Brienen d’helfft300
529Adriaen van Manen d’helfft1100
530Bastiaen Cornelissen d’helfft1100
531Roeloff Aertss op reeckeningh van sijn eerste helfft3170
532Arndt Hendricx d’helfft1200
533Jan Jansen Crol d’helfft600
534Gerrit Henricx d’helfft300
535Lucas Cornelissen d’helfft1100
536Coendert Sanders t’geheel300
537Cousijn Reijers t’geheel600
538Evert Jansen t’geheel300
539Evert Henricx t’geheel300
540Cornelis van Gent int geheel300
541Steven van Cruchten d’helfft4100
542Willem Janssen Crol d’helfft300
543Jan Cornelissen Smit t’geheel300
544Coendert Jansen d’helfft1100
545Gijsbert Sanders d’helfft1100
546Marten Tunissen t’geheel300
547Dries Claessen d’helfft1100
548De Weduwe van Jacob Vermeer d’helfft300
549Marten Peters d’helfft300
550Steven Peters d helfft300
551Peter Driessen d’helfft300
552Claes Cornelissen [doorhaling Tonissen] d helfft1100
553Gerrit van Hijen d helfft600
554Henrick Janssen Crol d’helfft900
555Peter Henricxen d’helfft4100
556Jan Lucassen d’helfft4100
557Evert van Hall t’geheel300
558Teunis Everts d’helfft1100
559De Weduwe van Samuel Bitter d’helfft300
560Gerrit Lamberts d’helfft300
XIXRandwick   
561Gerrit Roest d’helfft600
562Hubert van Cruchten t’geheel1200
563Jan van Beijnum d’helfft300
564Willem Heijendael d’helfft600
565Aelbert Roeloffs d’helfft4100
566Gijsbert Gerrits d’helfft300
567Bernt Diressen t’geheel600
568Gertje van Rinsum t’geheel600
569Jan Janssen Decker t’geheel300
570Derck Henricx d’helfft1100
571Henrick Roeloffs t’geheel300
572Cornelis van Rinsum int’geheel300
573Evert Henricx ent’gheel600
574Jan van Cruchtens Wed. d’helfft300
575Herbert Herberts t’geheel900
576Derck van Beijnum t’geh300
577Alardt Jansen t’geheel600
578Anna Vreem t’geheel600
579Jacob Peters Smit t’geh300
580Derck Stevens van de Wardt t’geheel1200
581Jan Cornelissen t’geheel600
582Adriaen van Hoeven t’geheel300
583Henrick Henricxsen300
584Jan Gerrits1100
585Peter Jansen600
586Jelis Geurts600
587De Wed. Hend. Geurts1100
588Hend. Everts1100
589Herman Jansen d’helfft1100
590Derck Hermens t’geh300
591Reijer Peters t’geheel600
592Roeloff Eijmers300
593Peter Spronck d’helfft4100
594Guert van Beijnum d helfft600
595De Wed. van Evert Roeloffs d’helfft300
596Albert van Cortenhouff Schoolmr t’geheel900
XXXDriel   
597Rutger Foppen d’helfft4100
598Henrick Hagerman d’helfft4100
599Jacob Florissen d’helfft4100
600Willem Willemss d’helfft300
601Evert Janss d’helfft300
602Roetert Gerritsen d’helfft1100
603Jasper Driessen d’helfft1100
604Willem Arijss d’helfft1100
605Bernt Gerrits d’helfft1100
606Hemerick Gerritsen d’helfft1100
607Jacob Engelen d’helfft1100
608Peter Morren d’helfft1100
609Thomas Willems d’helfft1100
610Cornelis Huberts d’helfft1100
611Frans de Wever d helfft1100
612Simon Janss d’helfft1100
613Bernt Willemss d’helfft1100
614Wijnandt Arijss d’helfft1100
615Jan Arijss d’helfft1100
616Gerrit Derckss t’geheel300
617Jan Gerlachs t’geheel300
XXXIHomoet   
618Jor. Christoffel Spijrinck d’helfft600
619Thomas Ridfart t’geheel600
620Jan Troosten t’geheel600
621Jan Gerritsen d’helfft1100
622Gerrit Indenham d’helfft1100
623Roeloff Willemss d’helfft1100
624Derck Coerts d helfft1100
625Engel Noorman d helfft1100
626Henrick Jansen t’geheel300
627Court Dercx d’helfft1100
628De Wed. van Michiel Willemsen t’geheel300
XXXIILoenen en Wolfferen   
629Jan Ariens Romein d helfft300
630Hendrick Roeloffs in den Doorn t’geheel300
631Hendrick Guertss d’helfft1100
632Jan Tonissen in de herweij d’helfft (NB geen bedrag ingevuld)   
XXXIIIMeinerswick   
633Derck Janssen t’geheel300
634De Wed Wijlesen t’geheel300
XXXIVIndoornick   
635Schutjen wed Reiner Voss t’geheel600
636Derck van Beijnum t’geheel900
637Weijer Derricx t’geheel900
638Arien van Beijnum t’geheel900
639Hendrick Peters van Vollenbergh t’geheel300
XXXVHemmen   
640Jan Jelis d’helfft4100
641Guert Janss t’geheel900
642De Wed. van Jan Jacobs t’geheel600
643Gijsbert Engberts t’geh300
644Derck Janss t’geheel300
645Albert Corneliss t’geheel300
646Claes Willemss Mulder t’geheel300
647Jan Arnts Smit t’geheel300
648Herman Janss Schoenmaker t’geheel300
649Cornelis Arijssen Brouwer t’geheel300
XXXVILaeckmont (NB scheur in het blad maakt deel onleesbaar)   
650J Vrouw ..uter d’helfft900
651Ott van ..ijenburgh d’h900
652De Wed. van Cruchten d helfft900
653Sander Vermeer d helfft600
654Antonis Vermeer d’helfft600
655Willem Henricxen d’helfft4100
656De Wed. van Arnt Tonis d’helfft300
657De Wed. van Gerrit Jansen d’helfft300
658Jan van Hijen d’helfft300
659Claes Peeren met sijn soon d’helfft1100