Familiegeld Millingen 1676-1678

Het archief van het polderdistrict Overbetuwe (1400-1981), is te raadplegen in het regionaal archief Rivierenland te Tiel. De stukken dienen echter van tevoren gereserveerd te worden, want dit archief is nog in een bewaarplaats van het waterschap opgeslagen. Stukken die specifiek betrekking hebben op Herwen, Aerdt en Pannerden zijn te raadplegen op het archiefdepot in Terborg.

Interessant voor genealogisch onderzoek zijn de akten m.b.t. het familiegeld (inv. nrs. 700-752), hierin zijn per dorp de gezinshoofden opgesomd (waarschijnlijk zullen inwonende families/knechten ontbreken op de overzichten). In de akten bevinden zich bijlagen per dorp (ingestuurd door de daarvoor aangewezen personen) en soms ook (a.d.h.v. de ingestuurde stukken) een compleet overzicht voor het hele ambt (zoals voor 1676).

Bijgaand de ingestuurde bijlagen voor het dorp Millingen m.b.t. 1676, 1677 en 1678, helaas ontbreken de specificaties voor Seeland. Kennelijk heeft de heer van Seeland het volledige bedrag voor zijn heerlijkheid betaald en zelf de vordering weer op de inwoners verhaald. Op het derde overzicht (1678) ontbreken de uitheemse morgentalen.

Guido van Benthem, 27 augustus 2004

Inv. nr. 702: Stukken betreffende het verdelen van het familiegeld over het jaar 1676, met opgaven der inwoners van diverse kerspelen. 1676. 1 omslag.

Heerlickheidt Millingen 
Aelbert Francois Verheijden amptman18
Hendrick Brans12
Willem Gieltjens12
Derick Speet9
Hend Roellen6
Jan van Quaelborge6
Pouwel Holtwieler3
Arnt vande Put3
Cornelis van  Braeckel3
De weduwe van Willem van de Pavort3
Hend Stevens3
Hend Everts6
Willem Brants12
Roelman Huijsman12
Hend. Nas3
Hend de Beijder den Elden3
Hend Noll3
Goessen van Kolck3
Bernt Gadijkens, pauper0
Hend de Laer9
Hend Remij6
(subtotaal)117
Herman vande Sandt3
Hend de Beijer junior3
Willem de Beijer3
Hend Arnts9
Bart Krechtingh3
Jan Counners (Coenders in volgende lijst)3
Hend Fonck3
Gerrit Strengen3
Wijnandt van Beeckhuijsen3
Jan Huijsman6
Bernt Dunck3
Hend Dunck3
Derick de Murtener3
Hend de Laer Kroll 3 (NB Kroll met ander handschrift toegevoegd)3
Cornelis Kersseler3
Laemmert Melart3
Gerrit de Smit3
Derick Nass (NB Nass met ander handschrift toegevoegd)3
Frans van den Pavort3
Crien Kaellen3
Rijck Verwaijen3
Gies Verwaeijen9
(subtotaal)81
Jan Hellingh3
Derick Vrancken3
Hend. vande Pavort6
Jorden vande Pavort6
Hend Lap3
Hein de Snijder3
Steven Arndts6
Lisbet Everts3
(subtotaal)33
 81
 117
(totaal)231
Uijtheimse morgentalen 
D’erffgenamen van Mons. Heckingh tot Embrick sijn alhier onder Millingen geerfft met vier end twintigh mergen. 
De heer Diderick van der Hoevelick tot Bimmen 7½ mergen 
D’Weduwe van Daem Lippits tot Kekerdom (drie) morgen (scheur in vel) 
Rut Troij tot Tijl 7½ mergen 
Derck Krechtingh tot Embrick eenen halven mergen 
Hermen Gooris tot Bimmen twee mergen. 
Peter Verwaijen tot Zevelick twee mergen. 
Heer Corsten postmeister tot Cleeff dartien mergen 
Jan Arnts tot Nijll twee end eenen halven mergen 
Jor. van Dordt tot Embrick achtien mergen. 

Achterzijde: Cohier der Heerlicheit Millingen wegen het Familiegelt ende uitheimse morgentalen (ongedateerd maar zal van 1676 zijn, gezien de datering van het voorafgaande stuk).

N.B.

Het totaaloverzicht van de Over-Betuwe (d.d. 25.11.1676) noemt maar 3 eigenaren van uitheemse morgentalen, waaronder ook Hendrick Verwaijen tot Leut 13 morgen, die op bovenstaand overzicht ontbreekt. Blijkens zijn testament was Hendrick Verwaijen al op 24.4.1675 eigenaar van goederen te Millingen, derhalve is het vreemd dat hij niet op bovenstaand overzicht wordt genoemd.

Inv. nr. 703: Stukken betreffende de verdeling van het familiegeld over het jaar 1677, met opgaven der inwoners van diverse kerspelen. 1677. 1 omslag.

Cohier der ingesetenen der vrij heerlickheijt Millingen naedier welcke ‘t familie gelt aldaer uijtgeslaegen is over het iaer 1677 als vollicht (NB de 3e kolom is waarschijnlijk gebruikt voor het afvinken van de betreffende personen)

36Den Amptman aldaer1180
12Hendrick Brandts1120
12Willem Giltjens 90
10Derrick Speet190
12Willem Brandts 90
12Roelman Huijsman 90
10Gies Verwaeijen190
9Hendrick de Laer 60
6Hendrick Roelen160
6Jan van Quaelburrigh160
6Hendrick Evers160
6Hendrick Remij160
6Jan Huijssman160
6Hendrick van de Pavort160
6Jorden van de Pavort160
6Steven Aernts160
3-10Pauwell Holtswielder130
3-10Aernt van de Peutt130
3-10Cornelis van Braekell130
3-10De weduwe van Willem van de Pavort130
187    
3-10Hendrick Stevens130
3-10Hendrick Nass130
3-10Gossen van Kollick130
3-10Hermen van de Sande130
3-10Bardt Krechting130
3-10Jan Coenders130
3-10Hendrick Fonck130
3-10Gerrit Strenger130
3-10Winandt van Beeckhuijsen130
3-10Berndt Dunck130
3-10Hendrick Dunck130
3-10Derrick de Meuttenaer130
3-10Lambert Meelardt130
4-0Gerrit de Smitt130
3-10Frans van de Pavort130
3-10Krien Kaell130
3-10Rick Verwaijen130
3-10Jan Helling130
3-10Derrick Vrancken130
3-10Hendrick Lap130
 Onvermeugende luijden   
3-Hendrick de Beijer senior   
3-Hendrick de Beijer junior   
3-Hendrick Noll   
3-Berndt Gaijkens   
82-10    
3Willem de Beijer   
3Hendrick de Laer Croll   
3Cornelis Kerselaer   
3Reijn de Snieder   
 Aldus opsgestelt Millingen den 14 octobris 1677 bij mij AFvHeijden   
 Later toegevoegd:   
 Die vergeten sijn   
3Derck Nas   
3Lijsbet Everts   
18-0    
82-10    
187-0    
287-10    
 Cohier van de uijtheijmse mergentaelen aldaer   
 De Erfgenaemen van Monsr Hecking, 24 mergen   
 Hendrick Verwaijen tot Leutt, 13 mergen   
 Gerrit van Oije tot Kekerdom, 3 mergen   
 Rutt Troij tot Till, 7½ mergen   
 Derrick Krechting tot Embrick, ½ mergen   
 Hermen Gooris tot Bimmen, 2 mergen   
 Peter Verwaijen tot Zevelick, 2 mergen   
 Heer Oosten tot Cleve, 13 mergen   
 Heer van der Hoevelick tot Bimmen, 7½ mergen   
 Jan Aernts tot Niell, 2½ mergen   
 Jonr. van Dorth tot Embrick, 18 mergen   
 Aldus opgestelt als bouven door mij AFvHeijden   

Achterzijde: Cohier van de ingesetenen der Heerlickheijt Millingen dienende tot uijtvindighe van ‘t Familiegelt over ‘t jaer 1677 mitsgaders der uijtheijmse mergentaelen aldaer.

Inv. nr. 704: Stukken betreffende het innen van het familiegeld in het ambt over 1678. 1678-1679. 1 omslag. (N.B. de uitheemse morgentalen ontbreken).

Millingen

Den Amptman aldaer

Hendrick Brants

Willem Giltjens

Derrick Speeth

Willem Brants

Roelman Huijsman

Hendrick Aernts

Gies Verwaijen

Hendrick de Laer een helft bet d’ander

Hendrick Roelen

Jan van Qualburgh

Hendrick Everts

Hendrick Remij 

Jan Huijsman

Hendrick vande Pavort

Jorden vande Pavort

Steven Aernts

Pouwel Holtswielder

Aerndt van de Peut

Cornelis van Brakell

De wed van Willem vande Pavort

Hendrick Stevens

Hendrick Nas

Goosen van Kollick

Hermen vande Sande

Barth Krechtingh

Jan Coenders

Hendrick Fonck

Gerrit Strenger

Winant van Beeckhuisen

Berndt Dunck

Hendrick Dunck

Derrick de Meutener

Lambert Molardt

Gerrit de Smit

Frans van de Pavort

Krien Kaell

Rijck Verwaijen

Jan Hellingh

Derrick Francken

Hendrick Lap

Hendrick de Beijer senior

Hendrick de Beijer junior

Hendrick Noll

Bernt Gaijkens

Willem de Beijer

Hendrick de Laer Croll

Cornelis Kerselaer

Rijn de Snijder

Derrick Nas

Lijsbet Everts