Erlecom 1612 en 1632

In het archief Hof van Gelre bevindt zich onder inventarisnr. 5127, nr. 33, een procesdossier: De uitheemsche ossenweiders tot Erlecom contra de buurmeesters aldaar, inzake contributies. In dit dossier zijn ook staten met de omvang der bedrijven en het daarop aanwezige vee aanwezig: d.d. 13 oktober 1632 en een morgentaal d.d. 12 december 1612. Een bewerking van beide lijsten is hieronder opgenomen. Op de achterzijde staat: “merghen twee sedell van het erlickom van Ao 1632”.

Guido van Benthem, 15 september 2010

Mergentaelen van Erlicum bij provisie aengebracht opten 12e Decembris Anno 1612 tot vervallinghe vandt defect der consenten des voorgh Jaers allet aengeteijckent bij den Richter in presentie vande gemeijne schepen ende sommige nabuijren.

Die heer van Gendt [Lvij] morgen

Die wijell — xv morgen

Die haeffmeisterije — ic xx morgen

Ott heer tot Oij — xviij morgen

Noch Ott heer tot Oij — xv morgen

Die Joufferen van Gendt — xij morgen

Den heeren prior — Lx morgen

Noch den selven prior — xv morgen

Noch den selven van beijde die blaijcampen — vj morgen

Jr. Johan Viegh — xiiij morgen

Noch zijn D: — ij morgen

Jan Bollick — j morgen

Jacob van Trijst — v morgen

Noch de selve met zijnen adherenten — iij morgen

Hoese camp — viij morgen

Willen de Neess — iijj morgen

Jan Rijckens — ij morgen

Henrick Claessen — iiij morgen

Noch Henrick Claessen en Jan Bollick, Jacob Wijers erffgh — iij morgen

Jan de Wiltt — i morgen

Goosen van de Colck — i morgen

Herman van Trijst — j morgen

Jan Verheijen Hermanss — i morgen

Die vicarie — ij morgen

Goosen Jacobs — iij morgen

Noch den selven van de hoige wart — iij morgen

Cornelis van Megen — ij morgen

Jan Wijers — ij morgen

Gerrit Francken — i morgen

Gijsbert van Meghen — vj morgen

Aen den dalsen dijck, toecoemende Henrick Claessen ende Jan Bollick — i morgen

Weijer van Pannerden cum suis — ij morgen

Arndt Francken — ij morgen

Gijsbert van de Wall mit Helmich Everts — x morgen

Gaert van Eck — ij morgen

Jan Bollicks qualien landt — ij morgen

Hermen Schuijlingh — viiiij morgen

Arnt van de Kerckhoff — vj morgen

Pratman van beeckers kempken — vj morgen

Bernt van Mekeren — j morgen

Het erff dat Jacob Arndt achter gelaeten hefft — ij morgen

Summa — iiij c xxvii morgen

Ende was ondertijckent Johan van Mackeren Richter tot Gendt als getuijge van desen

Notitie hierbij:

Anno 1629, Op huijden den 24 september hebben wij underschreven die verddilinck gemaect van wegen der Lvij morgen alsnog een heer van Gendt geleijckent sloit coinpt mijn heer tot Gendt hijervan te draegen 36 morgen, die Gentsche gemeijnte heefft te draegen 27 morgen datum als boven was undertijckent Engel Harmanss, Gerrit Francken, Johan van Trijst

Staet van Seij en boulandt, als mede van een ijder sijn bedrijff van koe als peerden Inder Eerlicum.

Irstelick het boulandt van die erff haeffmeisterij, met huijs hoff ende boemgaert is groot – 27 morgen

Daer van heeft Henderick vande Wiel 21 mergen

Mede noch — 7 koen

End — 2 maelden

Noch — 2 stiers

Noch — 3 ½ peert

Jan van Triest heeft vanden haeffmrij 6 mergen boulant

Noch — 7 koeen

End een made — 1 made

Noch — 3 peert

Noch — 2 vettekoeen

Opten hoff de Spijck daer Hermen van Triest woont is groot met huijs hoff end bongaerdt — 24 mergen boulant

Noch — 10 koen

Noch — 3 malden die vett

Noch — 13 inlanse stiers

Noch — 4 alde peerdt

Noch — 2 jongh peert

NB: de Hof Werd gen. der Spieck was in eigendom van de Karthuizers te Koblenz. De Karthuizers verpachten de Hof op 15 april 1628 aan Herman van Triest en zijn vrouw Henrisken Verwaijen voor een periode van 18 jaar.

Den heer van Gans hoff genampt Vallekenburchs goedt die [se bestelmrs]

Engel Hermans vercuijlen sijnde een Ossenweijde in pacht heeft, is groot met huijs hoff bongaerdt ende boulandt 10 mergen

Die waersman die daer op woent heeft — 2 koen

Noch heeft de bestelmr den hoff van den heer van Oij daer is bij 14 mergen boulant w[ner] met onder begreepen is, huijs, hoff ende boemgaert,

Daer op woont eenen genampt Reijn Verborcht, die dat selveige lant ten halven bouwt

Daerop — 4 koen

Noch — 3 peert

Noch het goet van weduwe van Wolffs woent daer Evert Everts op woont groot met huijs, hoff bomgaert ende boulandt — 8 ½ mergen

Noch — 6 koen

Noch — 1 vette koe

Noch — 1 stier

Noch — 3 peert

Bernt vander Burcht met huijs, hoff, bongaerdt ende boulandt — 3 mergen 1 ½ hont

Noch — 6 koen

Noch — 8 inlanse stiers

Noch — 1 vette koe

Noch — 1 vette mael

Noch — 1 peert

Gaert Duijm met huijs, hoff en bongart ende boulandt — 4 hondt

Noch — 3 koen

Noch — 1 mael

Noch — 1 vette koe

Jan ten Ess woont opte vrouw van Oijs goet groot met huijs hoff bongaert ende boulandt — 5 mergen

Noch — 3 koen

Noch — 1 mael

Noch — 1 vette koe

Noch — 2 peert

Frederick Nas heeft met huijs hoff bongardt ende bouwlandt — 2 mergen

Noch — 3 koen

Noch — 1 vette mael

Noch — 1 peerdt

Wolter Claessen heeft met huijs hoff boulandt ende boemgaert — 3 mergen 5 hondt

Noch — 4 koen

Noch — 4 vette koen

Noch — 3 stiers

Noch — 2 peert

Jan van Mhurs, met huijs hoff ende boemgaert — 2 hondt

Noch — 2 koen

Noch — 1 mael

Jan Sondach met huijs hoff boemgaert ende boulant — 3 mergen

Noch — 3 koen

Noch — 1 mael

Noch — 3 stiers

Noch — 1 peert

Henderick van Poelwijck met huijs hoff boemgaert ende boulandt — 5 mergen

Noch — 8 koen

Noch — 4 vette koen

Noch — 1 peerdt

Goossen Schuijlingh met huijs hoff boemgaerdt ende boulandt — 4 ½ mergen

Noch — 6 koen

Noch — 1 mael

Noch — 1 vette mael

Noch — 2 peerdt

Henderick Gerrits heeft met huijs hoff boemgaert ende boulandt — 1 ½ mergen

Noch — 2 koen

Jan Wolters heeft met huijs hoff ende boemgaert — ½ mergen

Noch — 1 koe

Jurrien Bruichman heeft met huijs hoff ende boemgaert — ½ hont

Noch — 1 koe

Derick Engelbarts heeft met huijs hoff boemgaert ende boulant — 4 mergen

Noch — 5 koen

Noch — 3 stiers

Noch — 2 peert

Herman Valckx heeft met huijs hoff ende boemgaert — 1 ½ hondt

Noch — 2 koen

Noch — 1 vette koe

Herman Smit heeft met huijs hoff ende boengaert — 1 ½ mergen

Noch — 5 koen

Noch — 1 peert

Claes Rijcken heeft met huijs hoff ende boemgaert — ½ hondt

Noch — 2 koen

Gerrit Sondach heeft met huijs, hoff boemgaerdt boulandt — 7 mergen

Noch — 4 koen

Noch — 2 peerdt

Henderick Vermalden heeft met huijs hoff boemgaerdt 1 ½ hont — ij hondt

Noch — 2 koen

Noch — 1 mael

Gerrit Francken heeft met huijs hoff boemgaerdt en boulandt — 4 mergen 4 hont

Noch — 5 koen

Noch — 2 peert

Noch — 2 stiers

Jan Luieb heeft met huijs hoff boemgaert ende boulandt — 3 mergen

Noch — 5 koen

Noch — 2 peert

Noch — 1 vette koe

Weijer Janss heeft met huijs hoff en boemgaert ende boulandt — 2 mergen

Noch — 2 koen

Cornelis van Megen heeft met huijs hoff boemgaerdt ende boulandt — 2 mergen 1 ondt

Noch — 2 koen

Jan Giesbarts heeft met huijs hoff boemgaerdt ende boulandt — 1 mergen 1 ½ hont

Noch — 1 peerdt

Noch — 1 koe

Mevrouw van Werdenborchs goet vanden Kleverenborch dat Jan Luieb in gebruijck heeft is groot soo huijs hoff boemgaert ende boulandt — 1 ½ mergen

Item huijs hoff ende boemgaert toebehoorende die heer van Oij opte Wiel is groot — 2 hondt

Noch aldaer — 1 koe

Alle welcke voorgespecificeerde goederen bij de persoonden voorgemelt t’meerendeel in pacht beseten worden.

Hierna volgt nog een separate beschrijving, met op de achterzijde: “D’uijtheimse en beweijders tot Erlicum, die Bugrmrs aldaer, den xiij octob 1632, bijde protoc stucken”.

Aenteickenongs van morgentael bijden Ossenweijden in d’Erlicum gepacht ende gebruict wordende

Van d’Erfhaeffmeisterie — 63 morgen

Van de Gentse Gemeente — 20

Van den Kijffweert — 13

De heer van Gent — 8

Jo.r [Mobert] — 20

Vrou van Oij — 13

Poortmans landt — 6

Joffer Jegers — 8

De Wijel — 6

Den Ossencamp — 8

165 morgen

Segge hondert vijff end sestich morgen