Archief Anholt Vermessungsregister 1552

Bestand Anholt Handschriften XXXVIII

Vermessungsregister vom Jahre 1552

(Durch das Staatsarchiv zu Münster besorgte Abschrift)

Metijngge mijns Claes Kijmp, Anno etc. (15)52 geschiet

Keijn ick Claes oevermits deser mijnder eijghen handtscrijft die metijngg sijn Edelheijden over gelevert, heb ick Claes und mijn zoen Frederick vursc gemeten hebt vermoeghen in dit bouck beteijkent oeff verder nieten sullen wil ick Claes verbrueijch und verplicht zijn, soe vern noet geborden dat daer eenich twist aver scheel aff queem alle tijt toe verdeynggen off justificeren up koste van ongelijcken weije sulcx eijget und gebort.

Claes Kijmp, Waltmeter

Anno etc. Duijsent vifhondert und doe men twee und vijftich screeff, heb ick Claes Kijmp geswaere walt und landtmeter des farstendombs Cleefve bij mijnen eedt met mijnen zoen Frederick Kijmp ghemeten een deel erffguederen dorch ontheijt und beveel des eedelen und waelgebaeren heren Derickts van Bronckhorst und van Batenburchs heer tot Anholt und tot den Maijlant etc., een deijll erffguederen woe zijn Edelheijjden die vurscreven goederen als mij und mijnen zoen voorgenoempt gewesen sijn dorch den rentmeesteren dienderen huijsluijden und ander kateren op zijn Edelheijden goederen een dell woenende und in gebruijck hebbende ons gewesen als in der heerlickheijt Maijlandt und daer toe behoerende oeck Zeelandt met zijnen goederen Voort die guederen tot den huijs Angen Roen gehorende, met die guederen ingen Dueffel gelegen.

Voort op ander orden und plaetsen wije hiernae bescreven volget und ick met mijn eijgen handt gescreven heb, vermogen voeren und paelijnggen ons geweesen is. Und dit voorscreven is allet gemeeten met hollantze mergen. Toe weeten: zes hondert roijen vor eijnnen mergen, zes hondt op eenen marghen gerekendt und hondert roijen op eenen hundt, die roij op veerthien erff voet getelt, ider bouhoff kaetsteden weijkamppen hoijbeijnden holt gewas unnd ander ackerlant wije volghet:

Dit naebescreven lant is gelegen in die Dueffel.

Lant int kerspel van Meer geleghen.

Eenen bouhoff voer Zeelem Jan Fierkens itzondt int gebrueck heeft.

Dat boulant in den hoff hoort.

Eijnnen boukamp geheijten dat meerstuck gelegen met der eijnder zijden beneven Jan Fierkens erff, met der ander zijden ind met den eijnnen eijndt lancx und op erff des heeren van Anholts met den anderen eijndt op Wanner van Paelantz erff aen maeten acht hollantze mergen eijnnen hundt twee ind achtentich roijen landts.

Item in deser paellingge is begrepen eenen margen drie indt soeventich roijen die Jan Firkens oemgesaeijt heeft met Thijs Hartienk.

Een stuck boulantz geheijten den slachboem gelegen met der eijnder zijden beneven Wanner van Paeijlandt met der ander zijeden ind met beijden eijndden lancx ind op land in den hoeff aen maeten twee margen drije ind zoeventich roijen.

Een stuck boulants, geheijten dat huijsstuck gelegen met der eijnder zijden beneffen een stuck landts geheijten den slaechboem und hoert in den hoff met der ander zijden und met beijden eijden lancx und op landt in den hoff hoert, aen maeten vijftenhalve mergen twe indt vertich roeden landtz.

Een stuck lants geheijten die vier mergen gelegen met beijden zijden und met den eijnnen eijndt lancxs ind op landt in den hoeff hoert mit den anderen eijndt op eijnnen weijkamp in den hoff aen maeten vierdenhalven mergen eijnen hondt soevenindtachtentich roeden.

Eijnnen kamp, genandt dat germesalse kempken gelegen met der eijnder zijden beneven den heeren van Craenenborschse Witendonck met der ander zijden beneven und met den eijn eijnden schietende lanx und up landt in den hoff, met den anderen eijndt schietende op sijns selffs landt This Bartiens boudt aen maeten twee mergen eenen tsestich roijen.

Een stuck lantz genandt den Wittendonck, schijetende met den eijnnen eijndt op die landtscheijng, voort rondt om lancx ind op sijns selffz landt, aen maeten twee mergen vier ind dartich roeden landts.

Een stuck landtz genandt den Naeracker in der selver vurscreven paellijng gelegen, aen maeten vierdenhalven mergen twee hondt zoeven ind vertich roijen lants.

Twee kempkens genandt die arteckepfe kemp, gelege met der eijnder zijden beneven die Wisselsse Kemppe, met der ander zijden beneven Hermen Kaell met beijen eijnden schitende op sijns selffs erff aen maeten vijfftenhalven mergen twee hondt ses ind twintich roijen.

Eijn stuck landts genandt die slege, gelegen mit den eijnder zijden beneven Jan Hanrichss tot Keken, met den ander zijden Gerit van Hoen, met den eijnen eijndt schietende op sijns selffs landt, mit den anderen eijndt op dije landtscheijing, aen maeten drije mergen twee hondt tachtentich roijen.

Een stuck landtz opgen hoechvelt und is scraulandt, gelegen met beijden zijden beneven Wanner van Paelandt met den eijnnen eijndt op Kersten van Dick, mit den anderen eijndt op eijn gemeijnde straet, aen maeten drije margen eijnnen hondt vijftich roijden.

Daer huijs hoff bongert berch koelgarden met wat boulants op staen gelegen met der eijnder zijden beneven Hennen Kaell, met den ander zijden und met beijden eijnden lancx ind op Wanner van Paelandt, aen maeten anderhalven mergen twee hondt.

Summarum dat boulandt toesaemen aen maeten vertich hollantze mergen eenen hondt twe entachtentich roeden landtz.

Dit naebescreven is dat weijlandt in den hoff gehoerende.

Eijnen scoenen weijkamp geheijten die Dekensse hech gelegen met der eijnder zijden lancx die waterijng met den ander zijden lancx landt in den hoff  und den heeren van Craenenborchsse Witendonck, met de beijden eijnden scietende op landt in den hoff, aen maeten vijff mergen.

Eijnnen kamp ind is scrauboulandt off weijlant, geheijten die werit gelegen met der eijnder zijden lancx een gemeijnde straet met der anderen zijden beneven landt in den hoff und is geheten den hoege werit, met der eijnen eijndt schietende op die Zelemssche meer und up die weterijng met den anderen eijndt op een gemeijnne straet aen maeten vijer mergen twee hondt acht ind dartich roijden landtz.

Een stuck landts geheijten den hooghen weert ind is boulandt off weijlandt, gelegen met der eijnder zijden beneven Hermen Kael met der zijden beneven landt in den hoff ind is den leghe werit met der eijnen eijndt op Zelemmer meer met der anderen eijndt op een gemeijnde straet aen maeten twee mergen twee hondt negen ind vertich roijen landts.

Summarum dat weijlandt soe goet ind quaet wije voorscreven staet idtzondt tot desen hoff gebrueckt wardt aen maeten twaelfften halven hollandtse mergen eijnen hondt soevenindtachtentich roijden.

Summa summarum helt desen hoff aen maeten soe boulandt weijlandt guet ind quaet wije voorscreven in deser paellijnge beteijckent staet toesaemen twee ind viftich margen hollandts negen ind sestich roeden.

Eijnnen hoff Thijs Bartgens van den heere van Anholt indt gebruijck heeft.

Dat boulandt

Een stuck landts genandt den Witendonck, gelegen met der eijnder zijden beneven den heren van Cranenborch, met der ander zijden und met der eijnen eijndt lancx ind op sijns selffs landt Jan Firkens boudt met der anderen eijndt op die landtscheijding aen maeten twee mergen eijnnen hondt soeven ind vijftich roeden.

Een stuck landts geheeten den naetacker, gelegen met der eijnder zijden bij Hermen Kaell, met der ander zijden ind met der eijnnen eijndt lancx ind op sijns selffs erff, Jan Firkens boudt, met der anderen eijndt op die landtscheijng aen maeten negendenhalven mergen negentich roijden landts.

Item hier is bij gemeten eenen hollantze mergen drie ind soeventich roijden Jan Firkens tho bouen plach ind is van Jan Firkens naetacker genoemen oem gesaet hebben.

Eijn stuck landts genandt sint Thonis kempken und is scraulandt, gelegen met der eijnder zijden beneven den heeren van Craenenborch met der zijden und met der eijnnen eijndt lancx ind op sijns selffs erff Jan Firkens boudt met der anderen eijndt op za: Bernt van Hoens erffven aen maeten drie morgen twee hondt twee roijen.

Eijn stuck landts genandt den Benttijng gelegen met der eijnder zijden lancx landt in den hoff hoert, met der ander zijden den noellant und die gemeijnder straet met der anderen eijndt op Gerit van Hoen aen maeten soeven den halven merghen twee ind vertich roijen.

Eijn stuck lants, genandt die kopper gelegen met der eijnder zijden lancx landt in den hoff hoert met der ander zijden Warnar van Paelandt und die gemeijndt tot Meer, met den eijnnen eijndt op Paelnadt voorscreven met den anderen eijndt op den gemeijnde straet aen maeten vijff mergen twee hondt twee roijden landts.

Een stuck landts genandt, dat molenstuck und is gelegen bij den voesselkamp met beijden zijden und met beijden eijnden lancx ind op Wanner van Paelandts goet an maten negen mergen ses ind tachtentich roijen.

Een stuck landts genandt den troech gelegen met beijden sijden Paelandt voorscrev. met den eijnnen eijndt schietende op die Mersse-weterijng met den anderen eijndt op die Kekensse weterijngge aen maeten achten halfven mergen eijnnen hondt drie ind soeventich roijen.

Summarum dat boulandt soe goet ind quaet, wie voorscrev. beteijckent toesaemen aen maten drie ind veertich hollantze mergen twee ind vijftich roijden.

Weijlandt in den hoff hoert.

Een hoeijbaen bij den bentterijnggen met den eijnder zijden gelegen voort rondt oem lancx ind op die mersse gemeijndt, aen maeten vijff hondt lantz.

Eijnnen guede weijkamp genandt die harst, gelegen met den eender zijden lancx die gemeijnde weterijng, met den ander zijden und met den eijnnen eijndt lancxs ind op Wanner van Paijlandt, met den anderen eijndt op Aernt und Oeth van Wachtendonck aen maeten acht mergen eenen hondt eenen sestich roijden.

Item heeft dit voorscreven stueck landts sijnen utwech lancx die weterijng nae zeelen toe.

Summarum dat weijlandt toesaemen aen maeten neghen mergen eenensestich roijen.

Summa summarum helt desen hoff toe saemen aen maeten soe boulandt weijlandt hoech ind lech guet und quaet wije voorscreven ind deser paellijngge bescreven staet twee ind vijftich hollantze mergen eenen hondt darthien roijden lants.

Aernt vande Wau Janssz int gebrueck heeft.

Een stuck lants, geheijten borgers camp, gelegen met der eijnder zijden beneven der armen landt van Cleeff met den ander zijden beneven Sophia van Riswijck met den eijnen eijndt op sint Bastianen landt ingen brueck ind op meer erven met den anderen eijndt op die landtscheijng aen maeten twaelfften halven mergen twee hont sestien roijden.

Een stuck landts indt geij, gelegen met der eijnder zijden beneven landt gehoerende in der pastorie tot Cleeff, met den ander zijden bij die jonfferen van Bebber, met der eijnen eijndt op des praest van Cleeffs landt, met der anderen eijndt op Vincentius Vaeck und heeft zijnen utganck over des prasten landt vort over die jufferen van Bebbers landt, aen maeten eenen mergen eijnen hondt veertijen roijen landts.

Eijnen weijcamp genandt die Meesell gelegen met den eijnder zijden bij die jufferen van Bedber met der ander zijden beneven Aernt Brantss gebrueckt met den eijnnen eijndt op een gemeijnde weterijnge met den anderen eijndt op Guert Janss erff aen maeten vierdenhalven mergen eijnen hondt drij ind veertichste halff roij landtz.

In de kantlijn: Dit stuck landts heeft sijnen utwech wije dat voorscrev. stuck landts.

Summa summarum halden dese vurscr stuecken landtz toesaemen aen maeten soeventhienden halven mergen eijnen hondt drie und soeventichste halff roij landts.

Den Cruesacker, Heijnrick Jansss gebrueckt.

Gelegen met der eijnder zijden bij za. Bartgen Gerritz erfven met den ander zijden bij Wolter Becker met der eijnen eijndt op Jan Brantz kaet ind is der kerckelandt tot Meer, met den anderen eijndt op die gemeijndt aen maeten vijff mergen soeven ind vijftich roijden.

Elbert van Hoen gebrueckt

Een stucxke boulandts genandt die bijell, gelegen met beijden zijden beneven der kercke landt van Meer und is des heeren van Anholts thijnsguet, met der eijnnen eijndt op den hogewech met den anderen eijndt schitende op een gemeijnde straet, aen maeten vijfften halven hondt twintichste halff roij.

Dese naebescreve stuecke lantz sijn gelegen indt kerspel van Nijel.

Derick van Rijn gebrueckt

Een oembetijmmerde hoffstaet genandt den bergel gelegen met den eijnder zijden beneven zaliger Rickert Braemen erven met den ander zijden beneven zaliger Thijs van Eijll naegelaeten erven, met den eijnnen eindt schitende op z Berndt Speen erven, met den anderen eijndt op eijn gemeijnde straet aen maeten vijff mergen drie ind vijftich roijden.

Smits hoffstat tot Nijel

Gelegen met der eijnder zijden beneven  .. junffer Maria vrou tot Wittenhorst met der ander zijden und met den eijnnen eijndt lancx und op eijn gemeijnde straet met den anderen eijndt schietende op onsser liever vrouwen landt tot Nijell aen maeten eijnen halven merghen eijnnen dartichste halff roij lantz.

Een betijmmerder hoffstat, genant Eijngelberts hoffstat.

Gelegen met der eijnder zijden beneven Warner van Paellandt met den ander zijden ind met beijden eijndtten lancx ind op eijn gemeijnde straet aen maeten anderhalven mergen eijnnen hondt negentichste halff roij landts.

Derick Mantten hoffstat to Nijell

Gelegen met der eijnder zijden beneven onser lijver vrouwen landt tot Nijel met der ander zijden und met beijde eijnden lancx und op eijn gemeijnde straet aen maeten twee mergen twee ondt dartich roijden.

Een kaetstaet indt kerspel van Loet gelegen

Jan Reijntgens itzundt gebrueckt und is betijmmert is gelegen lancx rondt oem die gemeijnde straeten, bij der kercken aen maten vijf hondt vijfindtwintich roijden landts.

Landt tot Loet und indt gericht van Millijnggen Jan van Hoen z: in pacht hebben, genant die hengmeng Alit Warners itzunt onder hoer pluech heeft.

Gelegen met der eijnder zijden beneven Arnt und Ot van Wachtendonck met der ander zijden ind met den eijnnen eijndt bij za: Jan van Hons erven met den anderen eijndt op za: Steijverts erven aen maeten vijfftenhalven mergen twee hondt twee ind negentich roijden landts.

Eijn kaetstaet tot Bijmmen gelegen und is betijmmert Heijltgen Huesmans toe lijff gebrueckt.

Gelegen met der eijnder zijden beneven Jan Wanners met den ander zijden beneven erfven z: Daem van Keken met den eijnnen eijndt up mijn vrou van Varsseberch met den anderen eijndt up gemeijnde straeten aen maeten ander halven mergen twee hondt sesindvertich roijden lants.

Een kaetstait indt kerspel van Keken genandt Gijben hoffstat sal betijmmert werden, Beijll van [Duven] Alit hoer dochter toe lijff gebrueckt.

Gelegen met beijden zijden bij za: vrou van Alpen met den eijnnen eijndt schietende op Aernt van der Waues erven met den anderen eijndt op den straeten aen maeten sestenhalven hondt landts.

Landt gelegen int kerspell van Millingen und in die herlicheijt van ghen Zeelandt.

Den hoff Willem Reijntgens itzondt gebruijckt met voeren unnd paellijng wie voorscreven.

Boulandt

Landt daer hues hoff bongert met alle getijmmer des haeffs op staen gelegen met der eijnder zijden lancx eijn gemeijnde straet met den ander zijden bij die Bisterveltsse weterijng und die van Houts lant met dat capittel van Cleeffs erff met den eijnen eijndt op erff Jan van Hoens z: met den anderen eijndt op Claes Sterrer aen maeten twintichsten halven mergen, twee hondt negen ind sestich roijen.

Eijnnen kamp gelegen met den eijnder zijden benevens z: Steijvert van Libborch, met den ander zijden ’t landt in den hoeft met den eijnnen eijndt op een gemeijnde straet met den anderen eijndt op een gemeijnde weterijng aen maeten vijff mergen twee hondt drij ind negentich roijen.

Eijn kempken bij Roesendaels hues gelegen met den eijnder zijden bij Albert van Bemmel met den ander zijden Beleis van Onderen met den eijnnen eijndt up eijn straet met den anderen eijndt op Bemmell voirscreven, aen maeten twee mergen eijnnen hondt vijfftich roijen.

Olim ….. Dit stuck ist an Evert van Bemmel im jair [8]7 verkauft

Eeijn kempken gelegen met den eijnder zijden bij Albert van Bemmel met den ander zijden gelegen bij Hillikens [H]arden, met den eijnnen eijndt op een gemeijnde straet met den anderen eijndt up Goessen Sonnendachs erven aen maeten eenen mergen drie ind sestich roijen landts.

Een stucxken boulandts gelegen met den eijnder zijden bij Albert van Bemmel met den ander zijden bij Reick die Wilt met den eijnnen eijndt op Jan van den Poels kerckhoefken met den anderen eijndt op Lijes van Vuderen (oder: Onderen) und Liesken Sonnendach aen maeten eijnnen mergen vijff ind tachtentich roijen.

Summarum dat boulandt tot saemen aen maeten woe voorscreven beteijckendt dartichsten halven mergen twee hondt sestich roijen.

Eijnner schoenen weijkamp genandt den echterste kamp indt kerspel van Loet gelegen met den eijnder zijden beneven die but harsse weterijng, met den ander zijden lancx een gemeijnde straet met den beijden eijnden schietende op erffgenaemen z. Steijvert van Libborch aen maeten soeven den halven mergen eijnnen hondt elffte halff roij landts.

Eijnnen langen weijkamp voor den huijes gelegen met den eijnder zijden belandt in den hoff met ander zijden und den eijnnen eijndt lancx und op Bemmel landts, met den anderen eijndt op een gemeijnde straet aen maeten vijfftenhalven mergen eijnnen hondt sesindtwintich roijen.

Een haefken in der selver paelung begreppen aen maeten vier hondt twee ind soeventichste halfve roij landts.

Eijn kempken geheeten dat verkens drisken gelegen met den eijnder zijden Claes Sceerer met den ander zijden bij die gemeijnde straet, met den eijnnen eijndt op landt in den hoff hoert met den anderen eijndt op Willem Reijntgens erff, aen maeten eijnnen mergen eenen hondt dartich roijden.

Summarum dat weijlandt toe saemen aen maeten wije vorscreven in desen hoff gebrueckt waerdt darthien hollantze mergen twee hondt negen ind dartich roijen.

Summa summarum helt desen ganssen hoeff to saemen aen maeten soe boulandt weijlant wije desen hoff in eijnder paellijng als vorscreven beteijckent, drie ind vertich hollantze mergen twee hondtmin een roij landtz.

Den hoff ingen Zeelandt Roeloff Reijntgens indt gebruijck heeft met voeren ind paelingge nae bescreven.

Dat boulandt

Eijn stuck landt genandt swaenenkamp gelegen met den eijnder zijden bij Jan van Dijcpoel met den ander zijden ind met der eijnnen eijndt opgen Bemmels Erff met den anderen eijndt op die gemeijnde weterijng aen maeten drie mergen eijnnen hondt negentich roijen.

Eijn stuck lantz geheijten opgen [beijereng..] gelegen met den eijnder zijden be Bemmel ind Jan van die Poel, met den ander zijden und met den eijnnen eijndt den heeren van den Berch met den anderen eijndt op een gemeijnde straet aen maeten drije mergen eenen hondt tweindtwintich roijen.

Een stuck landts genandt dat muelenstuck daer die roesmoelen op staet gelegen met den eijnder zijden ind met den eijnnen eijndt lantz ind op een gemeijndt straet met den anderen zijden ind met den anderen eijndt lancts ind op landt in den hoff aen maeten soeven mergen eijnnen hondt vijff ind soeventich roijen.

Een stuck landts genandt dres[her] landt gelegen met den eijnder zijden beneven landt die jufferen van Bedber met den anderen sijden und met den eijnnen eijndt lancs ind op landt in den hoff hoert met den anderen eijndt op die ….molen wech aen maeten vijff mergen eenen hondt negen ind sestich roijen.

Dat boulandt geheeten dat Meervelt gelegen met den eijnder zijden beneven landt gehoerende in die vicarien tot Millinggen met den ander zijden lancx die muellestraet met de eijnner eijndt op landt in den hoff hoert, mit den anderen eijndt op den gemeijnde straet aen maeten sestienden halven mergen negentich roijen.

Item bij dit voorscreven stuck landts is bij gemeten eijn deel landts und is van die kerck van Millingen gekocht daervan is thijndt vrij elff hondt.

Dat hoechvelt schietende met den eijndt op Lisken Sonnendachs und Lijes van Onderen, voort lancx und op landt in den hoff aen maeten twee mergen twee hondt vier ind dartich roijen.

Eijn stuck lants genandt den Vrisdoen, gelegen met den eijnder zijden belandt in den hoff, met den ander zijden bij vaekelandt met den eenen eijndt op Bemmels hoff, met den anderen eijndt op die jufferen van Bedbers landt aen maeten vijfften halven mergen eenen hondt sesindviftich roijen landts.

Eijnnen kamp voor die voerste over gelegen met den eijnder zijden beneven den weijkamp tot den hoff met den ander zijden lancx die weterijng met den eijnnen eijndt op landt die hoffstadt met den anderen eijndt op landt in den hoff aen maeten derdenhalven mergen twee hondt acht ind negentich roijen.

Summarum dat boulandt tot desen hoff gebrueckt wart toesaemen aen maeten viefindvertichsten halven hollantze mergen twee hondt vier ind dertich roijen.

Weijlandt in den hoff hoert.

Den erveskamp daer hues hoff op staet met een cleijn weijkempken achter den hues gelegen rondt oem lancx ind op lant in den hoff aen maeten twaelff mergen eeijnen hondt twee ind sestich roijen.

Summa summarum helt desen hoff toesaemen aen maeten soe boulandt, weijlandt, wije desen hoff in sijnder paelijng begrepen soeven ind vijftich hollantze mergen vijff ind negentich roen landts.

Eijn hoffstaet daer Willem Moedt op woendt met den wintmoelen.

Gelegen met der eijnder zijden lancx een gemeijne straet met der ander zijden und met den eijnnen eijndt lancx ind op Hoevellicx landt met den anderen eijndt op Gaert van Kekens kijnder aen maten twee hondt acht ind twintich roijen. Hierna: Bouhaefven ind kaetsteiden gehoerende tot den herlickheijdt anghen Moeijlandt met voeren ind paelijngen wije nae bescreven.